”Open letter from medical doctors and health professionals to all Belgian authorities and all Belgian media.”  Här placerat på World doctors alliance

En dansk politiker gick våren 2020 hårt ut mot ”coronakrisen” och angav Plandemic-bedrägeriet, dags att sätta stopp.  I USA är det flera läkare som tagit bladet från munnen.  I Europa protesterar ett stort antal forskare mot Otillförlitlig coronarapportering”. I Italien en (?).

URVAL AV TEXT OCH KOMMENTARER: BÖRJE PERATT

Jag ställde i mars frågan: När skulle svenska läkare blåsa i visslan om märklig statistik och destruktiva vårdinsatser? Än så länge är det bara såvitt jag vet läkarna Jan Mikael Nordfors och Jon Tallinger som har haft modet. Många administratörer har dock reagerat på statistiken om svenska smittade och döda. Det har visat sig att statistiken inte är tillförlitlig, i Bulgarien avfärdas den helt, en amerikansk studie kom fram till att över 90% av alla test är felaktigt positiva, det har lett till felaktiga dödsattester: Läkare ifrågasätter coronastrategi. Amerikanska läkare har under protest uppmanats att ange covid19 som dödsorsak. Svensk patolog hittade inget virus i döda Covidpatienter.  Obducenten fann inget virus i påstådda Covid19-patienter.

Märkligast av allt är att en avliden av påstådd covidsmitta kan registreras som död flera gånger beroende på om denna person gjort flera sjukvårdsbesök. Denna i SVT rapporterade metod av bedräglig karaktär är numer svår att finna via google.

Statistiken för smittade och döda är således gravt otillförlitlig. Det finns ingen rim och reson i att så många människor i Sverige skulle ha dött av Covid19 och särskilt vid äldrevården. Analysen måste bli att väldigt många äldre, ja flera tusen har lidit och dött av andra saker och ofta alldeles i onödan genom en målmedveten ättestupa bedriven av en inkompetent vårdpersonal som i praktiken lett till ett omänskligt uppträdande.

Youtube har censurerat denna video.

Hittade nedanstående kommentar på en friplattform

Länk: https://www.brighteon.com/86049358-73d4-453b-8d96-104c2e8a4761

I början av september gick 400 belgiska läkare och sjukvårdspersonal ut med ett öppet brev till alla belgiska myndigheter och medier. Med hårda fakta visade man att hela coronakrisen är uppbyggd på fabricerade påståenden utan vetenskaplig täckning.  Lars Bern har publicerat brevet på Riksföreningen för Metabol Hälsa.

BREVET översatt och i redigerat urval med kommentarer.

”Vi, belgiska läkare och sjukvårdspersonal, vill uttrycka vår allvarliga oro över hur situationen kring utbrottet av SARS-CoV-2-viruset har hanterats under de senaste månaderna.

Vi uppmanar politikerna att vara oberoende och kritiskt informerade i beslutsprocessen och i det allmänna genomförandet av corona-åtgärder.
Vi efterlyser en öppen debatt, där alla experter är representerade utan någon form av censur.
Efter den inledande paniken kring covid-19 visar nu observerade fakta en helt annan bild – det finns inga medicinska motiv för någon krispolitik längre. Den nuvarande krishanteringen har blivit totalt oproportionerlig och orsakar mer skada än vad den gör nytta.”

KOMMENTAR: Motsvarande synpunkter framförde jag sju månader tidigare i artiklar 11 mars Coronaviruset, dags att lugna ner sig! och 18 mars Coronaviruset – hur rimliga är åtgärderna? – vetenskaplig studie.

Brevet: ”Vi kräver en omprövning av alla åtgärder och begär ett omedelbart återupprättande av vår normala demokratiska lednings och rättsliga principer och av alla våra medborgerliga friheter.”

KOMMENTAR: Denna insikt fanns tidigt hos flera forskare: Otillförlitlig coronarapportering – Vad händer om människor upptäcker att de blivit lurade?

Brevet: “Boten får inte vara värre än soten” är en regel som är ytterst relevant i den nuvarande situationen. Vi noterar dock att de indirekta skador som befolkningen nu orsakas kommer att få större effekt på kort och lång sikt på alla delar av befolkningen än för det antal människor som nu skyddas från coronan.

Enligt vår mening strider de nuvarande corona-åtgärderna och de stränga straffen för bristande efterlevnad av dem, mot de värden som formulerats av Belgiens högsta hälsoråd, som fram till nyligen, alltid har säkerställt kvalitetsmedicin i vårt land: “Science – Expertise – Quality – Impartiality – Independence – Transparency”.[1]

Vi anser att politiken har infört obligatoriska åtgärder som inte är tillräckligt vetenskapligt grundade, ensidigt riktade, och att det inte finns tillräckligt med utrymme i medierna för en öppen debatt där olika åsikter och synsätt hörs. Dessutom har varje kommun och provins nu tillstånd att lägga till egna åtgärder, oavsett om de är välgrundade eller inte.

KOMMENTAR: Mellbourne i Australien är ett exempel på hur den orimliga coronanpaniken plötsligt lett till polisstat.

Denna Sky News rapport togs bort från Youtube

Brevet: den strikta repressiva politiken rörande coronan står i stark kontrast till regeringens obetydliga åtgärder när det gäller förebyggande av sjukdomar, stärkning av vårt eget immunförsvar …[2]”…De nuvarande globala åtgärder som vidtas för att bekämpa SARS-CoV-2 kränker i stor utsträckning synen på hälsa och mänskliga rättigheter. Åtgärderna omfattar obligatoriskt användning av mask (även i fria luften och under idrottsaktiviteter, och i vissa kommuner även när det inte finns några andra personer i närheten), fysiskt avståndstagande, social isolering, obligatorisk karantän för vissa grupper och hygienåtgärder.

KOMMENTAR:  *Det är inte och har aldrig varit en Pandemi. WHO har ändrat den ursprungliga definitionen och förvandlat en epidemi till pandemi, för vilket syfte då?  Varken smittade eller döda har nått upp till WHOs skrämselnivåer. En internationell studie från april 2020 ifrågasätter: Kan vi lita på WHO och Folkhälsomyndigheten?

Direktiven från WHO och åtgärderna som infördes av politiska ledare och länders hälsomyndigheter var grovt överdrivna och orimliga. Det var aldrig frågan om en pandemi ”som ska drabba en ansenlig del av befolkningen i flera regioner/länder”. En ansenlig del är mer än 20%. Corona kommer inte i närheten av en normal säsonginfluensa och sällan ens 1%. En i sammanhanget märklig insats var att omedelbart göra statistik över smittade och döda. Det enda uppenbara motivet för detta är att propagandistiskt skapa en hotbild och rikta uppmärksamheten mot de relativa fåtal som drabbats och skrämma upp befolkningen med uppmärksamhet på enskilda fall av påstådd Covidsmitta helst då kända personer. Många med mig har sett detta som en ”mediepandemi” driven av medierna med en agenda från WHO som är styrd av andra intressen än mänsklig hälsa. De 400 läkarna har i sitt öppna brev kommit fram till liknande slutsats.

Brevet: ”Detta ledde till en global larmsituation, aldrig tidigare sedd i mänsklighetens historia: “platta kurvan” representerades av en nedstängning som stängde ner hela samhället och ekonomin och karantän av friska människor. Socialt avståndstagande blev det nya normala i väntan på ett räddningsvaccin.”

Fakta om covid-19

…observerbara fakta visade en helt annorlunda verklighet än larmen.[5] [6]

Utvecklingen av Covid-19 infektionen följde en normal utveckling av infektion som en influensasäsong. varje år ser vi en blandning av influensavirus som följer kurvan: först rhinovirus, sedan influensa A- och B-virus, följt av coronavirus. Det finns inget annat än vad vi normalt ser.

Användningen av det icke-specifika PCR-testet, som ger många falska positiva resultat, visade en exponentiell bild. Detta test forcerades fram i en nödsituation och var aldrig på allvar testat. Konstruktören varnade uttryckligen för att detta test var avsett för forskning och inte för diagnostik.[7]

KOMMENTAR: COVID19 PCR-test är vetenskapligt meningslösa

En italiensk läkare påvisar att dessa Covid19 test undergräver vår existens. Det har också visat sig att felaktigt utpekade människor, dvs man är fullt friska men genom bedrägliga test diagnostiseras man sjuk. Det kan stoppa all verksamhet för inte bara den utpekade individen utan all verksamhet kring denna individ. Vi måste fråga oss vilka har sådana avsikter att undergräva för såväl enskilda individer som samhället i stort.

Brevet: PCR-testet fungerar genom cykler av förstärkning av genetiskt material – en bit av genomet förstärks varje gång. Eventuell kontaminering (t.ex. andra virus, skräp från gamla virusgenom) kan resultera i falska positiva utslag. [8]

Testet mäter inte hur många virus som finns i provet. En verklig virusinfektion innebär en massiv förekomst av virus, den så kallade virusbelastningen. Om någon testar positivt, betyder detta inte att den personen faktiskt är kliniskt smittad, är sjuk eller kommer att bli sjuk.

Kochs postulat uppfylls inte.

KOMMENTAR: 9 juli ifrågasattes t o m existensen av denna smitta och dess påstådda dödlighet. I nedanstående artikel behandlas förutsättningarna för Kochs Postulat: Inga bevis för att någon har dött av Corona Covid 19 enligt framstående forskare

I augusti genomförde en professor i patologi obduktioner på påstådda covid19-patienter. Hon undersökte sju fall och i ingen av dem fann hon Covid19 virus.

Brevet: Eftersom ett positivt PCR-test inte automatiskt indikerar aktiv infektion eller smittsamhet, motiverar detta inte de sociala åtgärder som vidtagits, som enbart baseras på dessa tester.[9] [10]

Lockdown.

Om vi jämför smittvågorna i länder med strikt lockdown-politik med länder som inte infört lockdown (Sverige, Island …), ser vi liknande kurvor. Så det finns ingen koppling mellan den påtvingade nedstängningen och infektionens förekomst. Nedstängningen har inte lett till en lägre dödlighet……

Vårt immunförsvar. Ett starkt immunförsvar är beroende av normal daglig exponering för dessa mikrobiella influenser. Alltför hygieniska åtgärder har en skadlig effekt på vår immunitet.[12 13] Endast personer med ett svagt eller felaktigt immunförsvar bör skyddas av omfattande hygienåtgärder och socialt avståndstagande.
Influensa kommer att återuppstå under hösten (i kombination med covid-19) och en eventuell minskning av naturlig motståndskraft kan leda till ytterligare förluster.
Det verkar som om de flesta redan har en medfödd eller allmän immunitet. Detta bekräftas av resultaten på kryssningsfartyget Diamond Princess, som sattes i karantän på grund av några passagerare som dog av Covid-19. De flesta av passagerarna var äldre och var i en idealisk situation för överföring på fartyget. 75 % verkade dock inte vara smittade. Så även i denna högriskgrupp är majoriteten resistenta mot viruset.

KOMMENTAR

En situation där en i praktiken kliniskt sluten population analyserades var Diamond Princess kryssningsfartyget och dess 3 500 karantänpassagerare. I denna trånga miljö smittades 700 vilket är 20% av i detta fall en sårbar population av äldre. Dödsfallen av de smittade (700) blev 1,0%, men det var således en grupp äldre människor, där dödsstatistiken från såväl säsonginfluensor som Covid-19 är mycket högre [än för resten av populationen].
Om man beräknar dödligheten i Diamond Princess på åldersstrukturen för den amerikanska befolkningen skulle dödsstatistiken bland personer som är smittade med Covid-19 vara 0,125%. Men eftersom denna uppskattning baseras på extremt tunna uppgifter – det fanns bara sju dödsfall bland de 700 smittade passagerarna och besättningen – kunde den verkliga dödsfrekvensen sträcka sig från fem gånger lägre (0,025%) till fem gånger högre (0,625%). Genom att lägga till extra källor till osäkerhet varierar rimliga uppskattningar för dödsfallshastigheten i den allmänna amerikanska befolkningen från 0,05% till 1%.” (John P.A. Ioannidis) [8] Jämför också med USA statistik för säsonginfluensa LÄNK

Brevet:
”En studie i tidskriften Cell visar att de flesta människor neutraliserar coronaviruset genom slemhinnan (IgA) och cellulär immunitet (T-celler), samtidigt som de upplever få eller inga symtom [14]. … De flesta människor har därför redan en medfödd eller korsimmunitet eftersom de redan varit i kontakt med varianter av samma typ av virus.[15]
Vaccinets effekt bedöms just utifrån om vi har dessa antikroppar eller inte. Testen [och nyttan av vaccin] är vilseledande.

”De flesta människor som testas positivt (PCR) har inga symptom. Deras immunförsvar är tillräckligt starkt.”

KOMMENTAR

En vetenskaplig studie från Bulgarien går ännu längre och dömer ut dessa test:

COVID19 PCR-test är vetenskapligt meningslösa

Brevet: Att stärka den naturliga immuniteten är ett mycket mer logiskt tillvägagångssätt. Förebyggande är en viktig, otillräckligt belyst komponent: hälsosam rik näring, motion i frisk luft, utan en mask, stressreducering och närande känslomässiga och sociala kontakter.

Konsekvenser av social isolering på fysisk och psykisk hälsa

Brevet: Social isolering och ekonomisk skada ledde till en ökning av depression, ångest, självmord, våld inom familjen och övergrepp mot barn. [16]

Studier har visat att ju mer sociala och känslomässiga åtaganden människor har, desto mer resistenta de är mot virus. Det är mycket mer troligt att isolering och karantän får ödesdigra konsekvenser. [17]

Isoleringsåtgärderna har också lett till fysisk inaktivitet hos många äldre människor på grund av att de tvingats stanna inomhus. (Det ökar bl.a. risken för blodproppar. /min anm) Emellertid, tillräcklig motion har en positiv effekt på kognitiv funktion, minska depressiva klagomål och ångest och förbättra fysisk hälsa, energinivåer, välbefinnande och, i allmänhet, livskvalitet. [18]

Rädsla, ihållande stress och ensamhet som framkallas av socialt avståndstagande har en bevisad negativ inverkan på psykologisk och allmän hälsa.[19]

KOMMENTAR

Påstående om ett mycket smittsamt virus med miljontals dödsfall om man inte får behandling eller vaccin är falskt!

Brevet: Dödligheten visade sig vara många gånger lägre än väntat och nära den för en normal säsongsinfluensa (0,2 %). [20] Antalet registrerade Coronadödsfall verkar därför fortfarande överskattas. Det finns en skillnad mellan död av corona och död med corona. Människor är ofta bärare av flera virus och potentiellt patogena bakterier samtidigt. Med hänsyn till att de flesta människor som utvecklat allvarliga symptom led av ytterligare patologi, kan man inte bara dra slutsatsen att Corona-infektionen var dödsorsaken. Detta beaktas för det mesta inte i statistiken.

De mest utsatta grupperna kan tydligt identifieras. De allra flesta avlidna patienter var 80 år eller äldre. Majoriteten (70 %) av de avlidna, yngre än 70 år, hade en underliggande störning, såsom kardiovaskulära problem, diabetes mellitus, kronisk lungsjukdom eller fetma. De allra flesta smittade personer (>98 %) blev knappt sjuk eller återhämtade sig spontant.

KOMMENTAR: När larmet gått om smittade och insjukna visar det sig ofta att de påstådda smittade inte har känt sig sjuka vilket indikerar att de är friska och testen är opålitliga.

BREVET: ”Samtidigt finns det en prisvärd, säker och effektiv terapi tillgänglig för dem som visar svåra symtom på sjukdom i form av HCQ (hydroxyklorokin), zink och AZT (azitromycin). Snabbt tillämpad leder denna terapi till återhämtning och förhindrar ofta sjukhusvård. Knappast någon behöver dö nu.

Denna effektiva terapi har bekräftats av den kliniska erfarenheten av kollegor på området med imponerande resultat. Detta står i skarp kontrast till den teoretiska kritiken (otillräckligt utrett genom dubbelblinda studier) som i vissa länder (t.ex. Nederländerna) till och med har lett till ett förbud mot denna terapi. En metaanalys i The Lancet, som inte kunde påvisa en effekt av HCQ, drogs tillbaka. De primära datakällorna som användes visade sig vara otillförlitliga och 2 av 3 författare var i intressekonflikt. De flesta av de riktlinjer som bygger på denna studie förblev dock oförändrade … [48] [49]

Vi ställer allvarliga frågor om detta tillstånd? En grupp läkare i USA på området, som ser patienter på en daglig basis, gick samman i “America’s Frontline Doctors” och gav en presskonferens som har setts miljontals gånger. [21] [51] (Visning av den presskonferensen har censurerats av Youtube och Facebook. /Berns anmärkning )

KOMMENTAR: En annan youtubevideo presenterar läkare och sjukhuspersonal som protesterar mot coronarestriktioner och framför allt mot att man inte tillåts använda fungerande medicin.

Brevet” prof Didier Raoult från Institut d’Infectiologie de Marseille (IHU) presenterade också den lovande kombinationsbehandling med HCQ redan i april. Nederländska Rob Elens, som botade många patienter i sin praktik med HCQ och zink, uppmanade kollegor i en framställning om terapifrihet.[22] De definitiva bevisen kom från en epidemiologisk uppföljning i Schweiz: dödlighet jämfört med och utan denna terapi.[23]

Från de skräckinjagande mediebilderna av ARDS (akut respiratory distress syndrome) där kvävande människor gavs konstgjord andning i vånda, vet vi nu att detta orsakades av ett överdrivet immunsvar med intravaskulära koagulering i blodkärl. Administrationen av blodförtunnande medel och dexametason (steroid) och undvikande av artificiell ventilation, som konstaterades orsaka ytterligare skador på lungvävnad, innebär att denna fruktade komplikation, alltför, är praktiskt taget inte dödlig längre. [47]

Det är därför inte ett dödligt virus, utan ett behandlingsbart tillstånd.

Spridning

Spridning sker genom droppinfektion (endast för patienter som hostar eller nyser) och aerosoler i slutna, oventilerade rum. Kontaminering är därför inte möjlig i det fria. Kontaktspårning och epidemiologiska studier visar att friska personer (eller positivt testade asymtomatiska bärare) praktiskt taget inte kan överföra viruset. Friska människor sätter därför inte varandra i riskzonen.[24] [25] Överföring via föremål (t.ex. pengar, shopping eller kundvagnar) har inte bevisats vetenskapligt. [26] [27] [28] Allt detta ifrågasätter på allvar hela politiken för socialt avståndstagande och obligatoriska munmasker för friska människor – det finns ingen vetenskaplig grund för detta.

KOMMENTAR: Att stänga idrottsarenor för publik och påtvinga mask är mao absurt och gynnar bara en agenda som avser att isolera människor och tvinga dem till tystnad. Att orsaka masspsykos då inget hot finns. Det blir också ett propagandatekniskt inslag, en negativ förebild som polisstaten eftersträvar att manifestera för att vänja folk vid en ny normalitet. En grotesk omänsklig ”normalitet” som är gravt ohälsosam.

Masker

Brevet: Andningsmasker hör hemma i sammanhang där kontakter med identifierade riskgrupper eller personer med övre respiratoriska diagnoser äger rum, och i en medicinsk kontext som sjukhus/äldreboende. De minskar risken för droppinfektion genom nysningar eller hosta. Maskerna hos friska individer är ineffektiva mot spridning av virusinfektioner.[29] [30] [31] Att bära en mask är inte utan biverkningar. [32] [33] Syrebrist (huvudvärk, illamående, trötthet, förlust av koncentration) uppträder ganska snabbt, en effekt som liknar höjdsjuka. Varje dag ser vi nu patienter klagar över huvudvärk, problem med bihålorna, andningsproblem och hyperventilation på grund av att de bär mask. Dessutom leder den ackumulerade CO2-gasen till en giftig försurning av organismen som påverkar vår immunitet. Vissa experter varnar till och med för en ökad överföring av viruset vid olämplig användning av mask. [34]

Vår arbetsskyddslag (Codex 6) avser en CO2-halt (ventilation på arbetsplatser) på 900 ppm, högst 1200 ppm under särskilda omständigheter. Efter att ha andats i mask i en minut överskrids denna toxiska gräns avsevärt till värden som är tre till fyra gånger högre än dessa maxvärden. Den som bär mask är därför i ett extremt dåligt ventilerat rum. [35]

Olämplig användning av masker utan en omfattande medicinsk hjärt/lungtest rekommenderas därför inte av erkända specialister på arbetsmiljö. Sjukhus har en steril miljö i sina operationssalar där personalen bär masker och det finns exakt reglering av fuktighet / temperatur med lämpligt övervakat syreflöde för att kompensera för detta, och därmed uppfylls strikta säkerhetsstandarder. [36]

KOMMENTAR – En andra Coronavåg är obefogad ur hälsosynpunkt. Vilka syften är det då att inrätta polisstatsrestriktioner och slå ut länders ekonomier och människors levebröd?

BREVET: En andra våg diskuteras nu med en ytterligare skärpning av åtgärderna som följd. Men närmare granskning av Sciensanos siffror [37] visar ingen ökning av sjukhusinläggningar eller dödsfall. Det är därför inte en andra våg av corona, utan en ren effekt av ett ökat antal tester. [50] Tester som är otillförlitliga.
De allra flesta av de positivt testade “smittade” personerna befinner sig i den aktiva befolkningens åldersgrupp, som inte utvecklar några eller enbart begränsade symtom, på grund av ett väl fungerande immunsystem.
Så inget har förändrats – toppen är över. Om den över huvud taget har funnits.

Den hippokratiska eden

 • Som läkare svor vi den hippokratiska eden (Dock inte i Sverige!):
 • “Jag kommer framför allt att ta hand om mina patienter, främja deras hälsa och lindra deras lidande”.
 • “Jag kommer att informera mina patienter korrekt.”
 • “Även under press kommer jag inte att använda min medicinska kunskap för metoder som är emot mänskligheten.”

De nuvarande åtgärderna tvingar oss att agera mot denna ed. En liknande kod innebär att:
“primum non nocere” (att i första hand inte orsaka skada),

Varje läkare och sjukvårdspersonal antar denna kod men den undergrävs också av de nuvarande åtgärderna och av utsikterna till ett eventuellt införande av ett generaliserat vaccin, som inte är föremål för omfattande förhandstester.

Covid19-vaccin förväntas orsaka 700 000 dödsfall

Enkätstudier om influensavaccinationer visar att vi på 10 år bara har lyckats tre gånger med att utveckla ett vaccin med en effektivitet på mer än 50 procent. Vaccinera våra äldre verkar vara ineffektivt. Över 75 år är den positiva effekten praktiken obefintlig. I själva verket är det tvärtom så att den undergräver immunförsvaret och kommer att orsaka dödsfall. [38]

På grund av den kontinuerliga naturliga mutationen av virus, som vi också ser varje år när det gäller influensaviruset, är ett vaccin meningslöst således rent av kontraproduktivt.

Ett oprövat vaccin, som tas fram genom nödförfarande och för vilket tillverkarna redan har fått rättslig immunitet från möjlig skada, väcker allvarliga farhågor. [39 40] Vi vill inte använda våra patienter som försökskaniner. På global nivå förväntas 700 000 fall av skada eller dödsfall till följd av vaccinet. [41] Om 95% av människor upplever Covid-19 praktiskt taget symptomfri är risken med exponering för ett oprövat vaccin oansvarigt.

KOMMENTAR:

Men vad vet DN’s ledarskribent Amanda Sokolnicki om detta. Naturligtvis ingenting. Hennes uppdrag är att medverka till att sprida polisstatens budskap. Hon tycks vara moraliskt och journalistiskt degenererad. En möjlig ursäkt är att hon skulle antagligen sparkas om hon inte följde den plan som är utstakad för att skrämma folk till vaccinering.

I september 2020 skrev Jonas Gardell om den bristande logiken att stänga nöjesevenemang och öppna för andra ”mötesplatser”.
Vi har en inneboende tjej som älskar att dansa. I somras var hon på ett event där det fanns mat och dryck och man spelade musik. När hon ställde sig upp vid bordet och gjorde lite fridans kom en vakt och bad henne sätta sig ned. Detta ingrepp i mötesfriheten är naturligtvis skrämmande. Det är medicinsk klarlagt att vårt umgänge förstärker immunförsvaret inte isolering.

Mediernas roll och den officiella kommunikationsplanen

”Under de senaste månaderna tycks beslutsfattare hos tidningar, radio och TV nästan okritiskt stå bakom panelen av experter och regeringen. Det är just media som bör vara kritiska och förhindra ensidig statlig kommunikation. Detta har lett till en offentlig kommunikation i våra nyhetsmedier, som är mer som propaganda än objektiv rapportering. Enligt vår mening är det journalistikens uppgift att föra nyheter så objektivt och neutralt som möjligt, som syftar till att finna sanningen och kritiskt kontrollera makten, med avvikande experter som också får ett forum där de kan uttrycka sig.

Denna uppfattning stöds av de journalistiska etikkoderna. [42] Den officiella historien om att en nedstängning var nödvändig, att detta var den enda möjliga lösningen, och att alla stod bakom denna nedstängning, gjorde det svårt för människor med en annan uppfattning, liksom experter, att uttrycka en annan åsikt. Alternativa uppfattningar ignorerades eller förlöjligades i medierna. (Amanda Sokolnickis förlöjligande rubrik var ”Hur självupptagen får man vara Jonas Gardell?”)

BREVET

Vi har inte sett öppna debatter i media, där olika synsätt kunnat uttryckas.

Vi blev också förvånade över de många videor och artiklar av många vetenskapliga experter och myndigheter, som togs och fortfarande tas bort från sociala medier. Vi anser att detta inte passar in i en fri, demokratisk rättsstat, desto mer som den leder till tunnelseende. Denna politik har också en förlamande effekt och föder rädsla och oro i samhället. I detta sammanhang förkastar vi avsikten med censur av oliktänkande i Europeiska unionen! [43]

Det sätt på vilket Covid-19 har utmålats av politiker och media har inte heller gjort situationen något gott. Krigstermer är populära och krigiskt språk saknas inte. Medier har ofta nämnt ett “krig” mot en “osynlig fiende” som måste “besegras”. Användningen i medierna av fraser som “vårdhjältar i frontlinjen” och “coronaoffer” har ytterligare underblåst rädslan, liksom tanken att vi globalt har att göra med ett “mördarvirus”.

Det obevekliga bombardemanget med smittor, som släpptes lös på befolkningen dag efter dag, timme efter timme, utan att tolka dessa siffror, utan att jämföra dem med influensadödsfall under andra år, utan att jämföra dem med dödsfall av andra orsaker, har framkallat en verklig psykos av rädsla hos befolkningen. Detta är inte information, detta är manipulation. (SE masspsykos eller masshysteri)

Vi beklagar WHO:s roll i detta, som har krävt att den infodemic (dvs. alla avvikande åsikter från den officiella diskursen, inklusive av experter med olika åsikter) ska tystas av en aldrig tidigare skådad mediacensur. [43 44]

 • Vi uppmanar snarast medierna att ta sitt ansvar!
 • Vi kräver en öppen debatt där alla experter hörs.
 • Orimliga nödlagar kontra mänskliga rättigheter

Den allmänna principen om god förvaltning kräver proportionalitet i regeringsbesluten ska vägas upp mot bakgrund av de högre rättsliga normerna: all inblandning från regeringens sida måste följa de grundläggande rättigheterna såsom de skyddas i Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Inblandning från offentliga myndigheter är endast tillåten i krissituationer. Med andra ord måste beslut som bryter mot lagar och regler stå i proportion till en absolut nödvändighet.

Kommentar: det är inte längre regeringen som styr utan folkhälsomyndigheter dirigerade av WHO som är ökänd för korruption och som drivs av en stämplad terrorist.

BREVET

De åtgärder som för närvarande vidtas bryter mot rätten till respekt för privat- och familjeliv, tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet, yttrandefrihet och mötes- och föreningsfrihet, rätten till utbildning osv., och måste därför [dras tillbaka för att] följa de grundläggande rättigheterna såsom de skyddas av Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna (Europakonventionen).

Till exempel i enlighet med artikel 8.2 i Europakonventionen är ingrepp i rätten till privatliv och familjeliv tillåten endast om åtgärderna är nödvändiga med tanke på den nationella säkerheten, den allmänna säkerheten, landets ekonomiska välbefinnande, skyddet för den allmänna ordningen och förhindrandet av brott, skyddet för hälsan eller skyddet av andras rättigheter och friheter, skall den regeltext som ingreppet grundar sig på vara tillräckligt tydlig, förutsebar och proportionerlig i förhållande till de eftersträvade målen. [45]

KOMMENTAR. Att polis går in och avbryter en kräftskiva där Danny Saucedo uppträder är ett brott!

Den påstådda pandemin om miljontals dödsfall ledde till [Utan fakta om faktiska omständigheter] till inrättandet av en nödsituation. Nu visar objektiva fakta på att det inte finns och har aldrig funnits en nödsituation. Covid-19 är inte ett kallt virus, men ett väl behandlingsbart tillstånd med en dödlighet jämförbar med säsongsinfluensan. Det finns med andra ord inte något oöverstigligt hinder för folkhälsan.

Det råder inget och har aldrig rått skäl för undantagstillstånd.

Däremot orsakar den nuvarande politiken enorma skador för samhället inom snart sagt alla områden. [Hälsa, jobb, relationer, ekonomi.]

Vi kräver en öppen diskussion om vad aktuella corona-åtgärder inneburit. Vi måste ta hänsyn till andra faktorer som påverkar hälsan hos hela befolkningen. Dessa inkluderar skador inom det psykosociala området (ökning av depression, ångest, självmord, våld inom familjen och barnmisshandel) [16] och ekonomisk skada.

Om vi tar hänsyn till denna oavsiktliga skada står den nuvarande politiken inte alls i proportion och kan jämföras med den den ökända användningen av en slägga för att knäcka en nöt.

KOMMENTAR: det finns skäl att anta en agenda bakom nedbrytande av samhället. Hela agerandet från början vittnar om en infernalisk plan.

Vi finner det chockerande att regeringen åberopar hälsa som en orsak till den akuta nedstängningen!

Som läkare och sjukvårdspersonal kan vi, inför ett virus som, i fråga om dess skadlighet, dödlighet och överförbarhet, närmar sig den normala säsongsinfluensan, bara förkasta dessa ytterst oproportionerliga åtgärder.

Vi kräver därför ett omedelbart slut på alla åtgärder.
Vi ifrågasätter legitimiteten hos de nuvarande rådgivande experterna, som träffas bakom stängda dörrar.

Som en följd av ACU 2020 46 https://acu2020.org/nederlandse-versie/ kräver vi en fördjupad granskning av WHO:s roll och eventuellt inflytande av intressekonflikter i denna organisation. Den stod också i centrum för kampen mot det som benämns “infodemic”. Detta är oacceptabelt för en demokratisk rättsstat. [43]

Spridande av detta brev

 • Vi vill offentligt vädja till våra yrkesorganisationer och andra omsorgstagare att yttra sig om de nuvarande åtgärderna.
 • Vi vill dra uppmärksamheten till och uppmana till en öppen diskussion i vilken vårdpersonal kan och vågar tala ut.
 • Aktuella riktlinjer utifrån rådande villkor gör mer skada än nytta.
 • Vi uppmanar politikerna att informera sig självständigt och kritiskt om tillgängliga bevis – bland annat från experter med olika åsikter, så länge det bygger på sund vetenskap – när de rullar ut en politik, med målet att främja optimal hälsa.

Med oro, hopp och i en personlig vädjan.

Undertecknat av 400 läkare och vårdpersonal i Belgien.

SLUTKOMMENTAR: Den som inte köper innehållet i läkarnas protest kan ju hävda att så många blivit sjuka och dött ibland i svåra plågor, dock inte nödvändigtvis av Covid19. Mänskligheten har varje år drabbats av upprepade virus och influensasmittor och så sent som 2018 mycket värre än 2020. Coronakrisen är ingen smittokris utan en kris för mänskliga fri- och rättigheter och det handlar om ett med möjligen dolda avsikter fabricerat virus som är patenterat av upphovsmännen som försäkrat sig om patent för test och vaccin. Var och en borde inse vad som troligen ligger bakom och agera utifrån det. Här föreligger uppenbarligen en stor fara som tycks leda till totalitära polisstater. Diktatur och förslavning är något som mänskligheten alltid har bekämpat. Nu gäller det mer än någonsin att inse vad som pågår och återupprätta samhället och demokratin.

Börje Peratt

REFERENSER

1) https://www.health.belgium.be/nl/wie-zijn-we#Missie
2) standaard.be/preventie
3) https://www.who.int/about/who-we-are/constitution
4) https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/human-rights-and-health
5) https://swprs.org/feiten-over-covid19/
6) https://the-iceberg.net/
7) https://www.creative-diagnostics.com/sars-cov-2-coronavirus-multiplex-rt-qpcr-kit-277854-457.htm
8) Tanzanias president John Magufuli: “Även Papaya och getter är corona positiva” https://www.youtube.com/watch?v=207HuOxltvI
9) Öppet brev från biokemisten Drs Mario Ortiz Martinez till den nederländska https://www.gentechvrij.nl/2020/08/15/foute-interpretatie/
10) Intervju med Drs Mario Ortiz Martinez https://troo.tube/videos/watch/6ed900eb-7459-4a1b-93fd-b393069f4fcd?fbclid=IwAR1XrullC2qopJjgFxEgbSTBvh-4ZCuJa1VxkHTXEtYMEyGG3DsNwUdaatY
11) https://infekt.ch/2020/04/sind-wir-tatsaechlich-im-blindflug/
12) Lambrecht, B., Hammad, H. Allergiepidemins immunologi och hygienhypotesen. Nat Immunol 18, 1076–1083 (2017). https://www.nature.com/articles/ni.3829
13) Sharvan Sehrawat, Barry T. Rouse, Gäller hygienhypotesen COVID-19-mottagligheten?, Mikrober och Infektion, 2020, ISSN 1286-4579, https://doi.org/10.1016/j.micinf.2020.07.002
14) https://www.cell.com/cell/fulltext/S0092-8674(20)30610-3?_returnURL=https%3A%2F%2 Flinkinghub.elsevier.com%2Fretrieve%2Fpii%2FS0092867420306103%3Fshowall%3Dtrue
15) https://www.hpdetijd.nl/2020-08-11/9-manieren-om-corona-te-voorkomen/
16) Feys, F., Brokken, S., & De Peuter, S. (2020, 22 maj). Risk-nytta och kostnads-nyttoanalys för COVID-19-nedstängning i Belgien: konsekvenserna för psykisk hälsa och välbefinnande. https://psyarxiv.com/xczb3/
17) Kompanje, 2020
18) Conn, Hafdahl en Brown, 2009; Martinsen 2008; Yau, 2008
19) https://brandbriefggz.nl/
20) https://swprs.org/studies-on-covid-19-lethality/#overall-mortality
21) https://www.xandernieuws.net/algemeen/groep-artsen-vs-komt-in-verzet-facebook-bant-hun-17-miljoen-keer-bekeken-video/
22) https://www.petities.com/einde_corona_crises_overheid_sta_behandeling_van_covid-19_met_hcq_en_zink_toe

24) https://www.cnbc.com/2020/06/08/asymptomatic-coronavirus-patients-aren’t-spreading-new-infections-who-says.html
25) http://www.emro.who.int/health-topics/corona-virus/transmission-of-covid-19-by-asymptomatic-cases.html
26) VEM https://www.marketwatch.com/story/who-we-did-not-say-that-cash-was-transmitting-coronavirus-2020-03-06
27) https://www.nordkurier.de/ratgeber/es-gibt-keine-gefahr-jemandem-beim-einkaufen-zu-infizieren-0238940804.html
28) https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-germany-banknotes/banknotes-carry-no-particular-coronavirus-risk-german-disease-expert-idUSKBN20Y2ZT
29) Motsägelsefulla uttalanden av våra virologer https://www.youtube.com/watch?v=6K9xfmkMsvM
30) https://www.hpdetijd.nl/2020-07-05/stop-met-anderhalve-meter-afstand-en-het-verplicht-dragen-van-mondkapjes/
31) Säkerhetsexperten Tammy K. Herrema Clark https://youtu.be/TgDm_maAglM
32) https://theplantstrongclub.org/2020/07/04/healthy-people-should-not-wear-face-masks-by-jim-meehan-md/
33) https://www.technocracy.news/blaylock-face-masks-pose-serious-risks-to-the-healthy/
34) https://www.news-medical.net/news/20200315/Reusing-masks-may-increase-your-risk-of-coronavirus-infection-expert-says.aspx
35) https://werk.belgie.be/nl/nieuws/nieuwe-regels-voor-de-kwaliteit-van-de-binnenlucht-werklokalen
36) https://kavlaanderen.blogspot.com/2020/07/als-maskers-niet-werken-waarom-dragen.html
37) https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/Meest%20recente%20update.pdf
38) Haralambieva, I.H. et al., 2015. Effekten av immunsenescence på humoral immunsvar variation efter influensa A/H1N1 vaccination i äldre ämnen. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26044074/
39) Globalt toppmöte om vaccinsäkerhet WHO 2019 https://www.youtube.com/watch?v=oJXXDLGKmPg
40) Inga ansvarstillverkare vacciner https://m.nieuwsblad.be/cnt/dmf20200804_95956456?fbclid=IwAR0IgiA-6sNVQvE8rMC6O5Gq5xhOulbcN1BhdI7Rw-7eq_pRtJDCxde6SQI
41) https://www.newsbreak.com/news/1572921830018/bill-gates-admits-700000-people-will-be-harmed-or-killed-by-his-covid-19-solution
42) Journalistisk kod https://www.rvdj.be/node/63
43) Desinformation som rör COVID-19-tillvägagångssätt Europeiska kommissionen EurLex, juni 2020 (denna fil kommer inte att skada din dator)
44) https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)30461-X/fulltext
45) http://www.raadvst-consetat.be/dbx/adviezen/67142.pdf#search=67.142
46) https://acu2020.org/
47) https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S0049384820303297?token=9718E5413AACDE0D14A3A0A56A89A3EF744B5A201097F4459AE565EA5EDB222803FF46D7C6CD3419652A215FDD2C874F
48) https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)31180-6/fulltext
49) https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)31324-6/fulltext
50) Det finns ingen återupplivande av pandemin, men en så kallad casedemic på grund av mer testning.
https://www.greenmedinfo.com/blog/crucial-viewing-understanding-covid-19-casedemic1
51) https://docs4opendebate.be/wp-content/uploads/2020/09/white-paper-on-hcq-from-AFD.pdf

3 COMMENTS

 1. Skyddar munskydd vid operationer, el bidrar munskydd till mer infektioner vid operationer?
  Janne Forsström Lade upp nedanstående på FB https://www.facebook.com/groups/397970034956625/
  ”Inga goda skäl att bära mask. Som en person som gick på medicinskola blev jag chockad när jag läste Neil Orrs studie, publicerad 1981 i Annals of the Royal College of Surgeons of England. Dr Orr var en kirurg i Severalls Surgical Unit i Colchester. Och under sex månader, från mars till augusti 1980, beslutade kirurger och personal i enheten att se vad som skulle hända om de inte hade masker under operationer. De bar inga masker under sex månader och jämförde frekvensen av kirurgiska sårinfektioner från mars till augusti 1980 med frekvensen av sårinfektioner från mars till augusti de föregående åren.
  De upptäckte till sin förvåning att när ingen bar masker under operationen var sårinfektioner mindre än hälften av vad det var när alla bar masker. Deras slutsats: ”Det verkar som att minsta förorening bäst kan uppnås genom att inte bära en mask alls” och att bära en mask under operationen ”är ett standardförfarande som kan överges.” Jag blev så förvånad att jag gick igenom den medicinska litteraturen, säker på att detta var en ren tur och att nyare studier måste visa användbarheten av masker för att förhindra spridning av sjukdom. Men, till min överraskning har den medicinska litteraturen under de senaste fyrtiofem åren varit konsekvent: masker är värdelösa när det gäller att förhindra spridning av sjukdomar och, om något, är ohygieniska föremål som själva sprider bakterier och virus.
  Ritter et al., 1975, fann att ”bärandet av en kirurgisk ansiktsmask hade ingen inverkan på den totala miljön i operationssalen.” Ha’eri och Wiley, 1980, applicerade mänskliga albumin-mikrosfärer på det inre av kirurgiska masker i 20 operationer. Vid slutet av varje operation undersöktes sårtvätt under mikroskopet. ”Partikelföroreningar av såret demonstrerades i alla experiment.” Laslett och Sabin fann 1989 att lock och masker inte var nödvändiga under hjärtkateterisering. ”Inga infektioner hittades hos någon patient, oavsett om ett mössa eller mask användes,” skrev de. Sjøl och Kelbaek kom till samma slutsats 2002. I Tunevalls studie från 1991 hade ett generellt kirurgiskt team inga masker under hälften av sina operationer under två år. Efter 1 537 operationer utförda med masker var sårinfektion graden 4,7%, medan efter 1 551 operationer som utfördes utan masker var sårinfektion graden endast 3,5%.
  En översyn av Skinner och Sutton 2001 drog slutsatsen att ”bevisen för att avbryta användningen av kirurgiska ansiktsmasker verkar vara starkare än de bevis som finns tillgängliga för att stödja deras fortsatta användning.” Lahme et al., 2001, skrev att ”kirurgiska ansiktsmasker som bärs av patienter under regional anestesi inte minskade koncentrationen av luftburna bakterier över operationsområdet i vår studie. De är alltså dispenserbara. ” Figueiredo et al., 2001, rapporterade att under fem år av att göra peritonealdialys utan masker var frekvenserna av peritonit i deras enhet inte annorlunda än priserna på sjukhus där masker slitits. Bahli gjorde en systematisk litteraturöversikt 2009 och fann att ”ingen signifikant skillnad i förekomsten av postoperativ sårinfektion observerades mellan maskerings grupper och grupper som opererades utan masker.”
  Kirurger vid Karolinska institutet i Sverige, medveten om bristen på bevis som stöder användningen av masker, upphörde med att kräva dem 2010 för anestesiologer och annan personal utan skrubbande i operationssalen. ”Vårt beslut att inte längre kräva rutinmässiga kirurgiska masker för personal som inte skrubbade för en operation är ett avvikelse från vanligt praxis. Men bevisen för att stödja denna praxis finns inte, skrev Dr. Eva Sellden. Webster et al., Rapporterade 2010 om obstetriska, gynekologiska, allmänna, ortopediska, bröst- och urologiska operationer utförda på 827 patienter. All personal som inte skrubbade bar masker i hälften av operationerna, och ingen av de icke-skrubberade personalen bar masker i halva operationerna. Kirurgiska plats infektioner inträffade i 11,5% av Mask-gruppen och i endast 9,0% av No Mask-gruppen. Lipp och Edwards granskade den kirurgiska litteraturen 2014 och fann att ”ingen statistisk signifikant skillnad i infektionshastigheter mellan den maskerade och omaskade gruppen i någon av studierna.”
  Vincent och Edwards uppdaterade denna översyn 2016 och slutsatsen var densamma. Carøe skrev i en översyn från 2014 baserat på fyra studier och 6 006 patienter att ”ingen av de fyra studierna fann någon skillnad i antalet infektioner efter operationen oavsett om du använde en kirurgisk mask eller inte.” Salassa och Swiontkowski undersökte 2014 nödvändigheten av skrubbning, masker och huvud beläggningar i operationssalen och drog slutsatsen att ”det inte finns några bevis för att dessa åtgärder minskar förekomsten av infektion med kirurgiska platser.” Da Zhou et al., Som granskade litteraturen 2015, drog slutsatsen att ”det saknas väsentliga bevis för att stödja påståenden om att ansiktsskydd skyddar varken patient eller kirurg från smittsam förorening.”
  Skolor i Kina förbjuder nu elever att bära masker medan de tränar. Varför? För de dog för bärande av mask. Det berövade dem syre och dödade dem. Åtminstone tre barn dog under kroppsövnings kurser – två av dem när de körde på skolans bana medan de hade en mask. Och en 26-årig man fick en kollapsad lung efter att ha kört två och en halv mil medan han hade en mask. Obligatoriska masker har inte hållit dödsfallen nere någonstans.
  De 20 amerikanska staterna som aldrig har beordrat människor att bära ansiktsmasker inomhus och ute har dramatiskt lägre COVID-19 dödsfall än de 30 staterna som har fått bära obligatoriska masker. De flesta delstater utan mask har COVID-19-dödsfallen under 20 per 100 000 invånare, och ingen har en dödsrate som är högre än 55. Alla 13 stater som har döds nivå högre än 55 är stater som har krävt att ha masker bland allmänheten inom och utomhus. Det har inte skyddat dem. – Arthur Firstenberg Dela hur mycket som helst. Arthur Firstenberg är skribenten. Jag gjorde en kvick översättning.Det är upp till var och en av oss att kolla fakta. //Björn Olof Hansson.”

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.