Uppdaterad 20200817 Säsonginfluensa drabbar i snitt globalt ca 200 till 300 miljoner (Corona Covid-19 officiellt dagens datum 21 milj). Säsonginfluensa kräver kritisk vård för 3-5 miljoner (Corona knappt 63000). Säsonginfluensa leder i snitt till 5-600 tusen dödsfall (Corona 700000 med ytterst tveksam statistik). Säsonginfluensa kan leda till att särskilt utsatta och sjukhus sätts i karantän. Coronahysterin har fått många länder över hela jorden att gå i karantän. I Europa har ”husarrest” och förhindrande av rörelsefrihet, lågt räknat, drabbat 200 miljoner friska invånare av en befolkningsmängd på 741 miljoner människor. En förväntad ökning av smittade och döda kan påverka statistiken. Samtidigt redovisas att av påstått insjuknade i Covid19 är 95-98% helt opåverkade eller milt med snabbt tillfrisknande.

Stockholm går 18 mars in i militärt stabsläge då man befarar kraftig ökning av coronasmittade (med detta menas 100 nya Covid-19 smittade kommande vecka?!). Nedanstående vetenskapliga metastudie bygger på granskning av data och jämförelser med  ”utbrott” i olika länder och analys av bl a drabbade passagerarna på Diamond Express. De åtgärder som flera länder vidtar kan ifrågasättas och beskrivas som masshysteri. Flera institutioner rapporterar RO siffror* (Smittbarhet) som inte tycks stämma med verkligheten.

TEXT OCH DIAGRAM: BÖRJE PERATT
Statistiktavlan uppdaterad 2020-04-29
Originalartikel på Utforskare

ABSTRACT
Coronaviruset, Covid-19, har medfört att länder har stängt sina gränser, myndigheter har satt städer i karantän och befolkning i husarrest. Många företag hotas av konkurs, branscher av kollaps och samhällets ekonomi av svår belastning. Frågan vi kan ställa oss är om politikers beslut är rimliga. Är åtgärderna adekvata givet virusets påstådda smittorisk och dödlighet? Är coronan ett för människan så farligt virus att dessa åtgärder är nödvändiga? Har politiker beaktat faktiska data, analyserat dem och dragit relevanta slutsatser? Har medierna rapporterat på ett upplysande och kritiskt sätt eller har det tenderat att bli masspropaganda med en överdriven hotbild som skrämt upp beslutsfattare och befolkningen? Finns i bakgrunden en agenda med massvaccinering, profit och  uppskrivning av smitto- och dödstal i akt och mening att skrämma folk till kommande (meningslösa/skadliga) vaccinering. Vi kan redan nu notera att massmedierna följer en propagandaplan, utifrån underlag utsänt av ett korrupt-utdömt WHO (SvDlänk), för att trumma in ett budskap som kommer att skrämma befolkningen att följa kommande direktiv, som kan komma att undergräva våra demokratier.

INTRODUKTION
Denna metastudie bygger på granskning av fakta (studier, artiklar, statistik) som rör vanliga säsonginfluensor, coronaviruset Covid-19, smittbarhet, farlighet, utbredning och omfattning. Stapeldiagrammet ovan är ungefärlig, men ger en pedagogisk bild för att belysa vad som kan beskrivas som en masshysteri i coronans kölvatten. En masshysteri kan jämföras med ”grupptänk” som anses ge en farlig form av masspsykos. I praktiken innebär det att man förstorar upp en hotbild på ett groteskt sätt och skapar en gemensam föreställning om faror som inte stämmer med verkligheten men som leder till destruktiva åtgärder och risk för nedbrytande av i detta fall hela samhällen.

BAKGRUND
Coronan Covid-19, startade i Wuhan i norra Kina i hösten 2019 och borde i början av 2020, vid en normalt smittsam virus/influensa ha nått minst 5-10% av befolkningen av stadens 11 miljoner invånare. Det skulle innebära uppemot 1000 000 smittade och kring 5 000 döda. Men från Wuhan rapporterades i februari 30 000 smittade och 1 500 döda. I mars, en månad senare rapporterades ca 80 000 smittade och 3 200 döda, det är långt under vad en säsonginfluensa skulle ha smittat men procentuellt ett större antal döda utifrån smittostatistiken.  Och då fanns inget vaccin mot Corona som eventuellt kunde  ha dämpat smittan. Sannolikt var minst det tiodubbla antalet smittade och då blir antalet döda också mer normalt. En sådan slutsats kan vi dra eftersom corona covid19 drabbar <80% av de smittade utan att det märks och sedan i 10-15 % av fallen som en förkylning eller lindrig influensa och därmed orapporterade, övriga 5 % i olika grader med kanske 0,1-1 % dödlighet. De flesta som dör är relativt sett mycket gamla och har underliggande sjukdomar. En kinesisk studie pekar på att hälften är feldiagnostiserade (det kan vara fler som smittats av andra virus/influensor men ändå felaktigt diagnostiserats corona covid19).

DATA-ANALYS
Varje år smittas 5–20% av den globala befolkningen av olika former av influensavirus, vilket beräknas resultera i 3–5 miljoner fall av svår sjukdom och 300 000 till en halv miljon dödsfall (här svajar WHO mellan en halv miljon till 650 000) över hela världen. Corona Covid19 är hitintills inte i närheten av dessa siffror och håller på att klinga ut i Asien. [1][2]

En kinesisk vetenskaplig studie rapporterar att ca hälften av alla påstådda Corona Covid-19 fall är falska dvs felaktiga. Länk. Samma sak gäller rapporterna från Italien.

Det är klarlagt att Italien håller inte isär smittade och döda från olika virus, lunginflammation mm utan sorterar in allt under corona covid 19 och ger en dödlighet motsvarande 10%. Det är sannolikt motsvarande felaktiga underlag till statistiken i en rad andra länder.

Det förekommer på nätet mängder av påståenden som visat sig inte stämma eller som kan betraktas som desinformation i syfte att förvärra hotbilden.
En märklig text på FB som påstods skriven av en portugisisk läkare som uttryckte ”stor oro” utifrån 331 smittade och en död att jämföras med Portugals senaste säsonginfluensa med kring en miljon smittade och över 3 300 döda. [3] (Naturligtvis kommer antalet smittade och döda att öka i Portugal men var snäll och jämför med deras senaste säsonginfluensa och dra slutsatser därifrån.)

Institutioner använder sig av R0 statistisk. Det är en matematisk term som indikerar hur smittsam en sjukdom är. Det kallas också reproduktionsnummer. När en infektion sprider sig till nya människor, reproducerar den sig. Länk

En situation där en i praktiken kliniskt sluten population analyserades var Diamond Princess kryssningsfartyget och dess 3 500 karantänpassagerare. I denna trånga miljö smittades 700 vilket är 20% av i detta fall en sårbar population av äldre. Dödsfallen av de smittade (700) blev 1,0%, men det var således en grupp äldre människor, där dödsstatistiken från såväl säsonginfluensor som Covid-19 är mycket högre [än för resten av populationen].
Om man beräknar dödligheten i Diamond Princess på åldersstrukturen för den amerikanska befolkningen skulle dödsstatistiken bland personer som är smittade med Covid-19 vara 0,125%. Men eftersom denna uppskattning baseras på extremt tunna uppgifter – det fanns bara sju dödsfall bland de 700 smittade passagerarna och besättningen – kunde den verkliga dödsfrekvensen sträcka sig från fem gånger lägre (0,025%) till fem gånger högre (0,625%). Genom att lägga till extra källor till osäkerhet varierar rimliga uppskattningar för dödsfallshastigheten i den allmänna amerikanska befolkningen från 0,05% till 1%.” (John P.A. Ioannidis) [8] Jämför också med USA statistik för säsonginfluensa LÄNK

EVENT 201

Hösten 2019 arrangerade Klaus Schwab (World Economic Forum) och Bill Gates ett ”fiktivt” event för att träna hur världens ledare och medier bör agera vid en kommande pandemi. Den visade sig var rena förövningen till det som vi kunnat följa i denna globala coronakris.

Klicka på bilden. Video EVENT 201 (2 min)

KOMMENTAR TILL VIDEON

Jag har i uppdrag tagit fram ett tiotal scenarioövningar för Civil Beredskap och andra övningar för svenska försvaret och organisationer som Röda Korset. Jag drar slutsatsen att om inte Klaus Schwab/Bill Gates är synska så har de känt till alla förloppen och med professionella filmarbetare, marknadsförare och skådespelare tagit fram ett manus som skulle göra Coca Cola avundsjuk när det gäller resurser för att trumma in sitt indoktrinerande budskap. Munmasken blir här symbolen för lydnad där hela världen ska underställa sig det som kan kallas Corona Gates.

KOMPLETTERING: 12 Dec 2020 BEVIS:  Corona en gigantisk bluff? – Åtgärderna är extremt skadliga! (vetenskaplig studie)

 • Fauci var redan under svininfluensan aktiv för att ta fram ett Covid biovapen och finansierade Wuhan labbet i Kina för att få fram ett Covid19virus.
 • Gates igångsatte sin patentprocess för att äga Covid19 Vaccin tio år innan utbrottet.
 • Quand ägare av BMWkoncernen byggde sin förmögenhet under andra världskriget med slavar från koncentrationslägren. Redan 2014 hade Quand ett företag som utvecklade Covidpass som leder tankarna till judepasset.

Sammantaget vittnar detta om att ”pandemin” var planerad och strategisk för ett antihumanistiskt övertagande av världens stater. Det som benämns ”Främmande fientlig makt”.

RESULTAT

Uppgifter om Corona Covid-19.

 • Det är ett nytt virus: Nej! Det finns 4 ”versioner” av Corona som tycks ha sitt ursprung i djurriket och sedan genom labbmanipulationer passerat barriären och då drabbar även människor. Det är enligt flera forskare belagt att denna påstådda ”nya” form (diseaseX) har forskats på och (av slarv?) kommit ut i regionen Wuhan i Kina som Covid-19 och spridits därifrån.
 • Det är mer smittsamt än andra virus/influensor. Nej! Rapporterade siffror av smittade inom en population visar att det är inte i närheten av exempelvis mässling eller Gula febern men även Asiaten, Hongkong och Spanska sjukan i modern tid. Det kanske kan likställas med en vanlig säsonginfluensa när det gäller överföringen av smitta. Men om det vore så smittsamt borde många fler ha drabbats i befolkningstäta områden som i staden Wuhan i Kina där allt startade i slutet av 2019. Och Iran där det (enligt officiell statistik) är kring 15 000 coronasmittade vilket är långt under de 5 miljoner som en säsonginfluensa normalt skulle ha smittat. Sannolikt är mörkertalet tio gånger fler coronasmittade än som har rapporterats eftersom majoriteten inte upplever mer än en mild förkylning. Trots mörkertal håller sig fortfarande smittorisken i alla drabbade områden en bra bit under en vanlig säsonginfluensa. Extremt få smittade rapporteras också: Hongkong en 7 miljoner tätbebodd stad rapporterar 150 smittade av Covid 19 två månader efter det stora utbrottet. Antalet smittade ombord på kryssningsfartyget Diamond Princess blev 20% av passagerarna i en synnerligen intim miljö. Siffran jämförbar med en säsonginfluensa. Tyvärr rapporterar institutioner också märkliga siffror om smittbarhet (R0) som vid kontroll mot verklig situation inte tycks stämma eller vara rimliga. Det bästa medlet mot Covid-19 smitta är enligt expertis tvål och vatten och vid hosta ett avstånd om ca 2 meter.
 • Det är unikt därför att det drabbar lungorna. Fel! De flesta förkylningsvirus/influensor kan drabba luftvägarna och även lungorna. Osäkert om Covid-19 riskerar att drabba nedre luftvägarna mer än andra virus/influensor som också kan orsaka lunginflammation.
 • Det är unikt därför att man kan bära smittan flera veckor innan den bryter ut. Delvis Rätt. Inkubationstiden för en vanlig influensa är mellan 1-4 dagar och kan enligt uppgift vara 1-2 veckor för corona Covid-19.
 • Det är ett särskilt dödligt virus. Nej! Utbrotten får olika konsekvenser i olika regioner. I Tyskland och Sydkorea ett lågt antal döda medan Italien drabbats av högre redovisade dödstal (osäkert dock om det är Covid19) men fortfarande under vad en normal influensa skördar i Italien. Utbrottet föregicks av att en population om ca 40 000 främst äldre i norra Italien vaccinerades med ett försöksvirus (Covidprototyp) innan utbrottet. Framstående forskare som nobelpristagare Luc Montagnier hävdar att en sådan vaccinering kan vara pådrivande för ett utbrott.  (Det framkommer hitintills obekräftade uppgifter om att Italiensk myndighet inte har redovisat enbart döda av Coronavirus utan alla dödsfall inklusive från säsonginfluensan). Sydkoreas influensastatistik vittnar om ett besynnerligt lågt antal drabbade och döda av Corona Covid-19 jämfört med säsonginfluensor i landet. I Sverige dör av säsonginfluensa normalt 250-2000/år. Säsongen 2017-2018  rapporterades i Sverige 20 686 smittade och 1 012 avlidna inom 30 dagar! Dödsfall drabbar oftast gamla med underliggande andra sjukdomar på motsvarande sätt som vid vanliga influensor. Liksom vid vanlig influensa kan det drabba yngre men med mindre risk för dödligt utfall. (I praktiken tycks yngre inte smittas eller smitta). Det procentuella utfallet av dödsfall bland äldre bör ställas i relation till mörkertalet och blir då inte högre än en säsonginfluensa och detta trots att inga har vaccinerats mot just corona. Det innebär möjligen att corona i praktiken inte är dödligare än andra säsonginfluensor rent av tvärtom. I USA hade årets influensa redan i början av februari drabbat 20 miljoner amerikaner och kostat över 10 000 döda (28 feb, 30 milj smittade 16000 döda Länk) emedan coronaviruset i mars har inneburit knappt 5000 smittade och 70 dödsfall. [4]
 • Det är en pandemi. Nej! Det är per definition knappt ens en epidemi förutom möjligen i Kina, Sydkorea, Iran och Italien. Men omfattningen för en pandemi kräver att en relativt större del av befolkningen >20% i flera länder drabbas och det gäller inte någonstans i hela världen. Snarare rapporteras under tusentalet och ofta under hundratalet smittade i de flesta länder. Vilket ger 0,000… % drabbade. WHO går därför ut med ogrundade uppgifter som man också gjorde vid svininfluensan. (Då man också ändrade bevekelsegrunderna för pandemi i syfte att skrämma upp jordens befolkning.)

DISKUSSION

Masshysterins orsaker

För vanliga människor är rädslan att bli sjuk den vanligaste faktorn bakom att lyssna på alla rapporter om hot. Men hur rimlig är denna risk när det gäller Corona Covid-19? Faktum är att antalet smittade per befolkning visar att risken för att bli sjuk inte är i närheten av risken vid en vanlig säsonginfluensa. Orsakerna till hysterin står att hämta i rapporteringen där på motsvarande sätt som vid svininfluensan enstaka dödsfall och lidanden fått oproportionerlig stor uppmärksamhet jämfört med andra sjukdomar. Vad är det då som får medierna att rapportera på detta sätt? Ja ett skäl är utbrottet i Kina och larmrapporterna därifrån. Ett annat är att det är ”nytt” och det saknas vaccin (som möjligen i detta fall inte är nödvändig). Medierna har en stor skuld till masshysterin och coronavirusets ”dagsnoteringar” har blivit medialt säljbart. [5] Ett skäl som knappast går att uttala är en hypotetisk dold agenda givet att den omfattande rapporteringen följer en propagandistisk marknadsföring med ett stort antal planerade aktiviteter för att kunna genomföra alla åtgärder slag i slag. Som en norsk PRman myntade 2009 detta är en mediepandemi.

Rädslans konsekvenser

Trots att det i praktiken är relativt få (jämfört med andra influensor) som blir sjuka av corona Covid 19 och i jämförelse med en säsonginfluensa mycket få dödsfall pratas det om att också unga dör, vilket händer även vid säsonginfluensor men då i en större skala. Det räcker som i Sverige att medierna högljutt rapporterar ett dödsfall för att en del av befolkningen ska reagera med skräck. Det kan tyckas absurt om man ställer smittade och dödsfall i corona Covid-19 i relation till andra orsaker till dödsfall.

På senare år har man i Sverige uppskattat antalet dödsfall orsakade av självmord till knappt 1 600 (snitt 4 per dag). Tobaksrelaterade dödsfall 18 000/år och över 50 människoliv/per dag. [6] Dödsfall i trafiken till över 700/år dvs 2 per dag. Till och med dödligt våld med över 100/år överstiger coronan som idag i Sverige redovisar 8 dödsfall. [7]

För att skapa bedräglig trovärdighet för dödsstatistiken kan man göra som i USA där syftet är att driva upp dödssiffrorna med förfalskade dödsattester. I USA belönas läkare med bonus (hög ersättning) för att skriva Covid19 på dödsattesten. Vi får anta att motsvarande mutsystem genomförs globalt. I Sverige har man en metod att bokföra dödsfall flera gånger utifrån hur många olika vårdinrättningar en diagnostiserad patient besökt. Således kan man dö flera gånger. Konsekvenserna kan leda till orimliga Covid19-dödstal i Sverige men inte säkert att flera dör än tidigare år. Hur beslutsfattare kommer att hantera ett möjligt statistiskt bedrägeri blir en fingervisning om hur involverade dessa beslutsfattare är i bedrägeriet. Mycket talar för en omfattande korruption.

Effekter av att bli sjuk

För oss som var barn på 1950-talet var mässling, påssjuka och röda hund vanliga barnsjukdomar och det var bra att bli sjuk tidigt så blev man sedan immun. Det var naturligtvis trist att höra om barn som fått allvarliga men av sådana sjukdomar men man kan faktiskt vara tveksam till om vaccinering är mer gynnsamt. [9] Biverkningarna av vaccin är det ofta tyst om men de är dubbelt så många och kan vara värre än för de effekter som drabbar insjuknade. Biverkningarna av vaccin kan leda till allt från kronisk ledinflammation till dödsfall Länk. Så motiven till sådan vaccinering har kritiserats.
Att som idag bli orolig vid mässlingsutbrott eller andra barnsjukdomar är därför något att fundera över. Konsekvenserna för en vuxen som får bältros (från vattkoppssmittad) är naturligtvis också något att fundera över men sanningen är den att en vaccinerad också kan bära en smitta. Se även: Upprepad influensavaccinering hälsovådlig.

Motiv till att blåsa upp hysterin
Det är, med risk för att bli anklagad för konspiration, en stor vinnare i detta och det är vaccinframställarna. Det mycket hårt kriminaliserade Pfizer, mutdömda GSK m fl har redan fått miljarder för att framställa vaccin och precis som vid svininfluensan riskerar ett vaccin att orsaka mer skada än nytta såväl ekonomiskt som för folkhälsan. Det har också visat sig att upprepad vaccinering mot säsonginfluensa kan vara kontraproduktiv Länk. Skulle inte dessa pengar komma till bättre användning för folk som verkligen är sjuka? Man kan här undra över vad det är för motiv som styr samhällsdestruktiva beslut. Läkemedelsbolag som Pfizer (Pfizer Admits Bribery in Eight Countries) och GSK (GlaxoSmithKline: Bribery, corruption, fraud) är inblandade i omfattande korruptionsskandaler.

”Bevisfiasko” och bevis för korruption

Det finns en utbredd undran över om staters hantering av situationen. Blev detta i praktiken en förövning i hur man med enkla medel kan skrämma upp politiker, kontrollera stater och världens befolkningar?

”Corona är ett bevisfiasko som skapar enorm osäkerhet om risken att dö av Covid-19. Påstådda dödsfallsnivåer, som den officiella 3,4% av Världshälsoorganisationen WHO, orsakar skräck – och är meningslös.”[8]

Tveksamma studier hänvisar till att vaccin dämpar smittbarheten. WHO undersöktes efter svininfluensadebaklet av EU för anklagelser om korruption vilket man fann bevis för. Det visade sig att läkemedelsindustrin var djupt iblandad i WHO-propagandan för att försöka förmå länder att tvångsvaccinera sin befolkning. Polen avstod all vaccinering men Polen drabbades relativt sett av färre smittade och fick relativt populationen inte fler döda än länder som genomförde massvaccinering, Sverige ett av dem. Statistik länk. På svenska myndigheternas uppmaning vaccinerade sig drygt fem miljoner svenskar mot denna svininfluensa (med ett ofärdigt testat vaccin). Konsekvenserna blev att vaccinerade blev försökskaniner och insjuknade av ”försöks”vaccinet och några hundra även unga friska människor drabbades av så svåra kroniska sjukdomar att några tog livet av sig Länk. Inköp och destruktionen av vaccinen blev en kostsam affär för svenska skattebetalare. Det är möjligt att detta misstag nu upprepas och återigen med påtryckning från WHO Länk.

Min oro rör inte Corona Covid -19 utan hur denna masshysteri utnyttjas för att kontrollera befolkningen vilket kan leda till polisstat. Det är överallt där karantän och ingrepp i rörelsefrihet och mötesfrihet har beordrats ett allvarligt övergrepp på demokrati och mänskliga rättigheter utifrån oerhört bräckliga argument. Vilka långsiktiga effekter dessa påtvingade åtgärder får för samhälle och hälsa återstår att se.

Börje Peratt
Humanism & Kunskap
Stöd donera vårt arbete för kunskap och upplysning:
NORDEA Swish 1234524831
Plusgiro: 320793-3

Börje Peratt har många års erfarenhet av civil beredskap med uppdrag för Överstyrelsen för Civil Beredskap, Svenska försvaret, Röda Korset, landstingssjukvården, kommuner och en rad stora organisationer och företag i Sverige. Peratt har också en beteendevetenskaplig akademisk bakgrund med en examen i psykologi och har i många år verkat som journalist bland annat på Sveriges Radio och Sveriges Television. Han har också producerat information och utbildningsfilmer inom medicin och sjukvård för landsting, sjukhus (Akademiska i Uppsala samt Karolinska Institutet och Rosenlund i Stockholm) samt om doping för Riksidrottsförbundet, Olympiska kommittén och Dopingkommissionen.

Referenser

1) Healthcare Influenza 2018 OECD Länk

2) Influenza vaccine effectiveness in reducing severe outcomes over six influenza seasons, a case-case analysis, Spain, 2010/11 to 2015/16 Länk

3) Portugal ready to tackle flu. 10 okt 2019. The Portugal News Länk

4) How Does the New Coronavirus Compare with the Flu? By Rachael Rettner, LiveScience on February 7, 2020. Scientific American Länk

5) Dr. Drew Pinsky: Coronavirus Panic Must Stop, Press Needs to Be Held Accountable for Hurting People, Mars 10 2020, Real Clear Politics Länk

6) Tobaksfakta Länk

7) Socialstyrelsen statistik om dödsorsaker Länk

8) A fiasco in the making? As the coronavirus pandemic takes hold, we are making decisions without reliable data, John P.A. Ioannidis Mars 17, 2020, STAT NEWS *

9) Skadlig vaccination – studier som klargör det vaccintillverkarna inte vill höra. Länk

* R0 https://www.healthline.com/health/r-nought-reproduction-number#prevention

 

36 COMMENTS

 1. Tack bästa Börje, tack för din text precis vad som behövs när vår värld är uppånervänd – fattar inte att det kan styras på detta sätt! Men Pengar är MAKT eller hur????

 2. Massmedia är ju grunden till masshysterin. Massmedia pratar inte om något annat. Jag vill kalla coronaviruset för en massmedial pandemi.
  Det finns dock en viktig fråga. Under hela detta år, skall krismyndigheterna, försvaret samt NATO/USA testa allt i hela samhället inom EU. Hur en kris påverkar samhället på olika plan. De skulle bland annat testa sjukvårdens kapacitet och förmåga att klara en hög belastning. Året har bara börjat och mer kommer att hända. För att kunna driva igenom en sådan här stor test, måste det vara på ”riktigt”, eftersom så många är inblandade. Jag tror i dagsläget att corona-viruset är en del i denna test, vilket styrks, då viruset ”snabbt spred sig” över Europa, men inte i Afrika. Afrika har också många gästarbetande kineser. Men vi får se vad som händer framöver, det är precis som ni säger här corona är inte värre än en vanlig influensa.

 3. Tack för informationen. Jag har två funderingar:
  1. Går det att jämföra med en vanlig influensa med tanke på tidsrymden en vanlig influensa pågår och den korta tid som Corona har funnits och mätts? Blir siffrorna rättvisa?

  2. Hur påverkas jämförelsen av de åtgärder som gjorts(karantän, nedstängning etc) smittspridningen och därmed smittspridning till de som avlider av Corona? Hur påverkar de statistiken och sätter Corona i en bättre dager i din rapport?

  • Markus som svar på dina frågor
   Först o främst smittspridning av Covid 19 har ägt rum utan att någon vaccinerats. Vid en hög smittbarhet borde många fler ha drabbats. Vid en hög dödlighet borde fler ha dött. De flesta av de smittade i Sverige som nu dött kan man inte säkerställa att de har dött av Corona Covid 19 då de allra flesta varit mycket gamla och har haft flera underliggande sjukdomar. 90% av de smittade upplever en mild förkylning vilket även gäller de tre smittade äldre på en vårdenhet i Skåne.

   1. Startpunkt och första Epicentrum för Corona Covid 19 var Wuhan och där klingar det nu av. Läs min beskrivning av Wuhan och dra egna slutsatser.
   2. Kryssningsfartyget fick 20% smittade och av dem dog 1% Detta bland människor som befann sig i en synnerligen intim och långvarig period. 20% smittade är vad en säsonginfluensa kan ge. 1% döda i en riskgrupp av gamla människor är inte hög.

 4. Det är lätt att bli uppfattad som alarmist eller konspirationssökare, men med tanke på de klimateffekter som det inte superfarliga corona-viruset fått genom nedstängning av många samhällsfunktioner, där framför allt människors rörlighet och transporter påverkats, så kan i alla fall inte jag låta bli att göra en kopppling till klimataktivism. Det som händer visar ju att klimatalarmister har rätt – globaliseringen och den obegränsade rörligheten och konsumtionen skadar miljön och när detta minskar syns snabba resultat.

  Vilka är det då som skulle kunna ha förmågan och viljan att kunna påverka effekterna av att ett nytt coronavirus dykt upp i Kina?

  Klimatrörelsen med Greta Thunberg har en stark koppling till Romklubben, som faktiskt gått ut med uttalandet att demokratier inte kan hantera klimatproblemet utan att det behövs starka ledare, vilket man förstår syftar till att Romklubben skulle vilja ha denna roll. Det är väl ett obestridligt faktum att Greta Thunbergs framgångar som förespråkare för klimatet inte hade kunnat uppkomma utan en PR – kampanj utan tidigare skådat mått. Allt var rätt – tiden, personen, världens befolkning, tillgången till sociala medier! Någon har stått med dirigentpinnen. Vem håller i pinnen nu?

  Jag är själv en klimataktivist i den lilla skalan och har arbetat för klimatfrågor sedan 1960 – talet, men det är inte lätt att göra sig hörd i det stora bruset som skapas av en ekonomisk maktelit som har lyckats få gehör för NPM och bristande långsiktighet genom att samhället mer styrs med olika projekt och projektledning blivit en av de viktigare rollerna i samhället. Läs gärna boken ”The stupidity paradox” av professor Mats Alvesson och en engelsk professor som jag glömt namnet på.

  Min fantastiskt duktiga lokala ICA – handlare sa igår att han inte längre känner så mycket för verksamheten eftersom ICA – rörelsen har gått från att ha ett 100 – årsperspektiv till att i stort sett bara handla om kvartalsrapporter! Snabba beslut och kortsiktighet har gynnat tillväxten av BNP eftersom detta mått inte tar hänsyn till externaliteter, dvs effekter på sådant som inte tas med i beräkningen. Det har fått förödande konsekvenser för miljö och klimat och det måste komma till en ändring. Frågan är bara hur?

  Jag menar med detta att jag är glad att livsstilens påverkan på natur och miljö kommer i fokus, men det oroar mig att en ekonomisk elit kan positionera sig ännu mer, när det är rea i hela världsekonomin och endast den ekonomiska eliten har medel att kunna utnyttja detta köpläge.

  En djupare analys borde vara på sin plats.

  Venskögle den 19 mars 2020
  Med vänlig hälsning

  Lena Hjelte

 5. Det finns en stor brist som jag ser det i den här artikeln under stycket BAKGRUND. Där jämförs Coronautvecklingen med en vanlig influensa men det togs så pass extrema beslut om åtgärder nu i Wuhan att det inte går att jämföra med något annat vi sett. Människor låstes in och förbjöds socialicera överhuvudtaget. De implementerade en extrem avsocialicering som troligtvis inte går att få till i demokratiska länder.

  • Ivan, Wuhan-utbrottet i mitten av februari kom nästa två månader efter att smittan redan var igång i Wuhan och därmed för sen att stoppa. Fortfarande är antalet smittade och döda långt under vad som gäller för en säsonginfluensa i en vaccinerad befolkning. Så läs gärna en gång till och gör en ny bedömning.
   Jämför också med Sydkoreas åtgärder där man valde att informera folk utan dessa drastiska diktaturliknande åtgärder? Och att där visar statistiken på ett, relativt säsonginfluensan, mycket lågt antal smittade och väldigt lågt antal döda trots inget vaccin. Sunt förnuft och tradition gör att människor självvalt undviker beteenden som kan överföra smitta liksom de alltid gjort i asiatiska länder./BP

  • Tveksam… osund förnekare av fakta. Sydkorea är ett av många exempel. Hur förklarar du kryssningsfartygets smittoutbrott som drabbade 20% av passagerarna likställt med en säsonginfluensa bland vaccinerade och inte orsakade fler dödsfall än 1 % då man räknar på att denna riskgrupp kan ha uppemot 15% döda vid en säsonginfluensa. Ett antal länder i världen som har motsvarande mängd smittade som Sydkorea har ett lågt antal dödsfall utan de åtgärder som Kina och Sydkorea vidtagit.

 6. Varför blandas bältros in när det skrivs om mässlingen??
  Bältros får man av vattkoppsvirus.

   • Bältros får man av att kroppens egna latenta vattkoppsvirus återaktiveras av någon anledning.. Man kan inte smittas med bältos från en vattkoppssjuk. En med bältros kan däremot (även om risken är liten) smitta och ge vattkoppor till någon som inte har haft det.

    • Ja ”vattenkoppsviruset återaktiveras av någon anledning”. Helt rätt och jag har sett det plötsligt bryta ut hos äldre efter kontakt med vattkoppssmittade barn. Att det skulle gå andra vägen från bältross till vattenkoppor har jag inte hört talas om. Nämn gärna källa för detta.

 7. Hur kan det komma sig , att hela världen drabbas av Corona samtidigt , en vanlig influensa drabbar väl inte hela världen samtidigt , som Corona har gjort?

  • Susanne, det handlar om att människor reser, dock kan man fundera över varför vissa regioner som bevisligen har resor från Kina inte drabbats nämnvärt och varför Italien och Iran drabbats mer än andra. Det får andra forskare grunna på. Ett skäl till relativt andra länders höga dödstal kan vara att äldre smittade också är en riskgrupp särskilt med underliggande sjukdomar.

 8. Det är viktigt att alla medverkar till åtgärder för att kunna umgås utan att smitta varandra. Här gäller rent sunt förnuft och god moral. Noga med tvål och vatten och behörigt avstånd (2m enligt expert) om man hostar nyser. Men som i detta fall att lägga ned stora delar av samhället, knäcka ekonomin, sluta gå i skola, stoppa evenemang osv för en smitta som varken är särskilt smittsam eller farlig väcker frågor.

 9. Medicinsk statistik börjar publiceras, se min debattartikel ”Coronavirusets inverkan på vården” nedan på H&K:s sida LÄNK: https://humanismkunskap.org/2020/03/19/coronavirusets-paverkan-pa-varden/

  Mycket av den oro som förmedlas av reportrar i massmedia tror jag är överföringar från den läkar- och vårdpersonal som starkt uttröttade sliter inom vården i Italien för att hjälpa så många som möjligt fastän både personal och medicinsk utrustning av och till varit en bristvara. En verklighet vi bör ta under beaktande!
  På sistone börjar hjältarna inom vården uppmärksammas genom applåder från de italienska balkongerna. Hur vore det om massmedia och främst TV började ge lite positiva vinklingar och varje dag skapa ett hyllande porträtt av någon duktig undesköterska/ sköterska / läkare etc i arbete? Vänd trenden till lite mer positivt tänkande/ förmedlande! Det behöver vi.

  • Ett mail jag fick igår:

   Hej Börje!
   Är med och klappar om kvällarna för vårdpersonalen, en rolig grej som dom uppskattar https://www.facebook.com/groups/244415783393096/?fref=nf. I det sammanhanget dök det upp en kommentar från en förståndig ung 3-barnsmor, vårdbiträde som tar sitt jobb på allvar. MEN hon sa att ”hon inte trodde på Corona”. Gissa vilket liv det blev, kommentarerna mot henne gick bananas, några bildade ny grupp som tänkte polisanmäla henne…

   Har haft ett givande chatt med henne själv nu på kvällen. Liksom för den stormande kommentarsmobben tipsade jag henne om din artikel där du jämför Corona med ”vanlig” influensa. Den är så bra! Jag har så småningom känt mig lite obekväm över den här värld-s-vältande hysterin, funderat om den stämmer. Tack för artikeln!..

  • Tack Kersti, pratade idag med Erik Enby om denne Semmelweis som kastades i mentalsjukhus för sina ”tokiga idéer om hygien och handtvätt”. Tog mig friheten att korrigera namnet med ett s på slutet. Borde göra något mer om denna person.

 10. I Sverige har 18 mars 2020 drastiska åtgärder vidtagits vid ca 1000 Coronasmittade och idag 10 döda. Det kan jämföras med influensasäsongen 2017-2018 då rapporterades 20 686 smittade och 1 012 avlidna inom 30 dagar. Inte gick Stockholm in i militärt stabsläge då.

 11. Vill Börje Peratt ersätta statsepidemiologerna vid Folkhälsomyndigheten och därmed sluta med deras pressträffar. Eller kanske rent utav framträda själv med sina förklaringar. Kommentaren att man absolut inte har något vaccin lugnar knappast någon. Ett alternativ kanske är att en helt annan typ av journalister ersätter de nuvarande i sina rapporteringar?

  • Jan-Eric Normeli, efter svinifluensan (WHO Scientists Corruption Scandals Appear Endemic) fick statsepidemologerna vid Smittskyddsinstitutet och Socialstyrelsen där Tegnell då verkade, stor kritik. Även Public Service som lät dessa tjänsteman dominera informationen med felaktiga data i syfte att skrämma befolkningen med en ”pandemi” som det aldrig var och enstaka fall som inte ens säkert var svininfluensa. Samma anslag som idag LÄNK. En sjuk blev en hel pandemi. Så Jan-Eric Normeli, jo jag skulle gärna hålla en presskonferens. Kommentaren om att man inte har någon vaccin är ju för att beskriva att trots det inte särskilt många smittade eller döda. Men lugn Jan-Eric läkemedelsindustrin kommer liksom vid svininfluensan att ta fram ett vaccin som gynnar vaccintillverkarna men däremot kan skada många både friska och sjuka. Och Jan-Eric, jovisst det behövs riktiga journalister som tar reda på fakta och rapporterar dessa istället för att bli propagandans papegojor. Men naturligtvis finns det en risk med att man då förlorar jobbet. Riktiga journalister är det ont om.

 12. Bra artikel Börje!
  En fråga jag har gäller sjukhussituationen i Bergamo i Italien där sjukhuspersonal beskriver situationen som något de aldrig sett förut med väldigt många döda. Varför har det blivit så? Varför har vi inte hört om liknande situationer gällande den vanliga influensan? Genomsnittsåldern är bevisligen närmare 80år på de som dött i Italien och 99% har dessutom haft andra underliggande sjukdomar men varför har inte denna befolkningen drabbats lika hårt av den vanliga influensan under tidigare år om dödligheten är ungefär samma som för covid19?

  • Marcus, jag vet inte hur gammal du är men vi som varit med ett tag har varit med om utbrott som inneburit mycket värre och möjligen plågsammare sjukdomar för hela befolkningen. När jag var barn fick barn omkring mig Asiaten och polio det drabbade således inte bara de äldre. Och befolkningsmässigt många gånger fler människor insjuknade och dog. Men på den tiden fanns inte internet och knappt ens TV, jo en kanal så den bildmässiga rapporteringen var begränsad. En kompis till mig skrev på FB:

   ”Efter min Asiaten -57, med feber mellan 39-40 gr under tre veckor där varken penicillin eller sulfa hjälpte så blev det 8 månader i liggande läge, trött som bara den. Njurarna sviktade och jag fick ”äggvita” som det kallades på den tiden och röda blodkroppar i urinen resten av livet som stökar till varje läkarundersökning, men va fan jag lever ju!!!!”

   Spanska sjukan 1918 var en mycket smittsam och dödlig sjukdom som mest drabbade unga och gamla och dödstalen ligger på 50 miljoner människor över hela världen. Om du kan se bilden framför dig av hundratusentals smittade och döda i lokala byar så kanske du förstår att Bergamo i det sammanhanget i omfattning inte är i närheten även om de som nu är mitt inne i Bergamos epicentrum också måste vara i en hemsk situtation för alla inblandade. Du hittar bilder här
   Det finns en del upprörda jämförelser mellan corona Covid-19 och spanska sjukan och som du förstår menar jag att detta är grundat i masshysteri och irrationalitet då Corona covid-19 inte är i närheten vare sig av smittbarhet eller dödlighet.
   /BP

 13. Hej Marcus!
  Italien har fler äldre människor än något annat land i Europa. En fjärdedel är över 65 år.
  Många i den äldre befolkningen i Italien har vaccinerat sig mot influensor tidigare. Nu finns inget vaccin för den nya coronan. Många forskare försöker få fram detta, men det tar tid. Risken är stor att det blir allvarliga biverkningar om man slarvar fram ett vaccin för fort. Svininfluensavaccinet var smutsigt när det kom ut 2009 -10 och visade sig ha svåra biverkningar: 500 svenska personer varav de flesta ungdomar fick sömnsjukan.
  Asiaten 1957 var också en ny virus. Den skördade ca 2-3 miljoner människoliv över hela världen. Själv var jag tonåring och fick lunginflammation, som tack och lov kunde behandlas med penicillin. De flesta som dog bodde i länder med sämre sjukvård än i Sverige. Om du vill se lite statistik över coronainsjuknandet och olika åldersgrupper kan du läsa min artikel https://humanismkunskap.org/2020/03/19/coronavirusets-paverkan-pa-varden/
  Sköt om dig, vännen!

 14. Skönt att få lite motvikt till nyhetsmediernas alarmistisk tongångar. Det är som klimatalarmismen där man borde tala om miljön i stället.

 15. Det har kommit en del kommentarer som refuserats utifrån arrogans och som ifrågasätter varför man ska lyssna mer på mig än WHO och Expressen. Ett av skälen skulle vara att jag förutom min akademiska bakgrund som beteendevetare och mångårig journalistisk granskande verksamhet också är filmare. Nåväl jag kan rekommendera min mångåriga granskning av WHO och svenska myndigheter utifrån bisarra påståenden där jag rent av i klartext anklagat dem för att vara mutade vilket sedan bekräftades av undersökning genomförd av EU. När det gäller Expressen rekommenderar jag den internationellt prisbelönta dokumentären ”Läkaren som vägrade ge upp” Streama här: https://vimeo.com/168386834
  Och dess uppföljare Sista striden. Streama här: https://vimeo.com/ondemand/sistastriden
  Båda dessa filmer är klargörande för vilken slags journalistik Expressen ägnar sig åt.

 16. Jag ser att det inte finns nagra mer inlagg efter den 22 mars. Varfor slutade du for ainlagg?? Fortfarande tycker du bara att det ar hysteri? I Sverige 80,000 infekterade, och nastan 5743 som dog. I normal influensa dor ca. 0.1%. I Sverige sa har Covid19 tagit nastan 7.75%. Aven om en del av de som raknats in i dessa siffror ar gamlingar som dott av vanlig influensa sa ar det 70 ganger sa manga som dott. Svart att forklara bort. Dessutom, om vi vaccinerats mot den vanliga influensan, varfor skulle sa manga dott av den?
  I USA sa gar antalet nya fall i vagor. Sa fort vi slapper loss lite grann, sa stiger siffrorna och sjukhus personalen nastan kollapsar under pressen att hinna med att skota om alla sjuka, och det ar aven efter att alla selektiva operationer/behandlingar blir avbestallda tills vidare.
  Jag hoppas att du inser hur farligt det kan vara att sprida ideer som inte ar baserade i fakta. Tank bara pa en person som Rush Limbaugh som spridde propaganda om hur ”climate change” bara var ”a hoax”. I stallet for att varlden gemensamt bekampade detta exististentiella hot, sa blev det politiskt kontroversiellt. I stallet for att forena oss i kampen, slosades vardefull tid bort pa att debatera varandra.

  • Eva, du hittar mängder av artiklar under Coronadiskussion, I maj Juni drabbades sidan av fientliga angrepp och slutligen hackades sidan till följd att den släcktes ned . NU är sidan åter öppen och fri får illasinnade malware. Jag har idag publicerat en artikel på min egen sida kallad Utforskaren. Där kan du läsa om kritiken mot dem som mörkar covidbedrägeriet.
   Covidsiffror; fusk, bedrägeri eller grov sjukvårdsinkompetens?
   Detta bedrägeri har lett till polisstatsliknande lösningar från en i sammanhanget relativt mycket ringa smitta. Att du och andra i praktiken ger stöd för sådan propaganda är sorgligt men inget att göra åt. Men fundera hur det kommer sig att tusentals nu gör motstånd mot dikatursfasonerna. Och fundera över om vi i fortsättningen ska ha diktatur varje år det blir en influensa. Och dessa kommer varje år.
   – ”En visselblåsande sjukvårdspersonal i New York vid det som kallats covids epicenter av alla epicenter har genom dold kamera beskrivit hur covid 19 smittar människor på sjukhus. En patient som kommit in för stroke läggs ihop med covid 19 patienter och får smittan.

   Säsonginfluensa drabbar i snitt globalt ca 200 till 300 miljoner (Corona Covid-19 officiellt dagens datum 18 milj). En vanlig säsonginfluensa kräver normalt sett kritisk vård för 1% vilket globalt innebär vård för ca 3-5 miljoner insjuknade. Statistiken för Corona Covid 19 kommer inte i närheten av smittade vid normal säsonginfluensa och saknar trovärdighet då sjukvården helt tappat bort sin etiska kompass, bidrar till smittan och fastslår sjukdomsorsak utan diagnoser eller genom bristfälliga tester.

   Hysterin om att begränsa smittan ska vägas mot att inte särskilt många blir smittade, i själva verket långt mindre än vid en säsonginfluensa och av dessa smittade blir inte särskilt många svårt drabbade. Skräckscenerna har dock fått stor uppmärksamhet genom synnerligen dubiös men effektiv propaganda…
   … ” Sveriges siffror kan anses vara groteska när det gäller påstådda dödsfall av Covid 19. Skulle de stämma vittnar de om grova missförhållanden där äldrevården övergett åldringar som befarats smittade och man har i många fall inlett så kallad palliativ vård, dvs insatser som görs i en människas slutskede, när det inte är klargjort att det rört vare sig covid19 eller dödshotande tillstånd. Det har i så fall i praktiken inneburit att man på ett ibland plågsamt sätt tagit död på ett stort antal åldringar oavsett covid 19-smittade eller ej…

   Flera vittnesmål handlar om att äldrevården har låtit äldre ligga och dö på sina rum utan mat och vätska. Trots att man inte sedan gjort någon obduktion så har dödsattesten blivit covid. I USA får läkare tusentals kronor för att utfärda sådana bedrägliga dokument. Flera visselblåsande läkare har ställt sig frågande till varför myndigheterna önskar skriva upp dödstalen med påståenden om covid och att man vägrar behandla med vetenskapligt bevisade framgångsrika metoder där man bortsett från beprövad erfarenhet, det som annars i Sverige är en dominerande grundprincip. Om det kommit uppmaningar från Världshälsoorganisationen eller via andra suspekta kanaler att ignorera fungerande metoder så brukar Sverige vilja vara bäst i klassen och det är inte osannolikt att uppmaningar om att låta alla sjukdomar och dödsfall anges covid så kan det ha lett till dagens mycket ifrågasatta siffror. Istället för 0,1% dödlighet blir Sveriges 7,5% dödlighet i särklass. /BP

 17. Skyddar munskydd vid operationer, el bidrar munskydd till mer infektioner vid operationer?
  Janne Forsström Lade upp nedanstående på FB https://www.facebook.com/groups/397970034956625/
  ”Inga goda skäl att bära mask. Som en person som gick på medicinskola blev jag chockad när jag läste Neil Orrs studie, publicerad 1981 i Annals of the Royal College of Surgeons of England. Dr Orr var en kirurg i Severalls Surgical Unit i Colchester. Och under sex månader, från mars till augusti 1980, beslutade kirurger och personal i enheten att se vad som skulle hända om de inte hade masker under operationer. De bar inga masker under sex månader och jämförde frekvensen av kirurgiska sårinfektioner från mars till augusti 1980 med frekvensen av sårinfektioner från mars till augusti de föregående åren.
  De upptäckte till sin förvåning att när ingen bar masker under operationen var sårinfektioner mindre än hälften av vad det var när alla bar masker. Deras slutsats: ”Det verkar som att minsta förorening bäst kan uppnås genom att inte bära en mask alls” och att bära en mask under operationen ”är ett standardförfarande som kan överges.” Jag blev så förvånad att jag gick igenom den medicinska litteraturen, säker på att detta var en ren tur och att nyare studier måste visa användbarheten av masker för att förhindra spridning av sjukdom. Men, till min överraskning har den medicinska litteraturen under de senaste fyrtiofem åren varit konsekvent: masker är värdelösa när det gäller att förhindra spridning av sjukdomar och, om något, är ohygieniska föremål som själva sprider bakterier och virus.
  Ritter et al., 1975, fann att ”bärandet av en kirurgisk ansiktsmask hade ingen inverkan på den totala miljön i operationssalen.” Ha’eri och Wiley, 1980, applicerade mänskliga albumin-mikrosfärer på det inre av kirurgiska masker i 20 operationer. Vid slutet av varje operation undersöktes sårtvätt under mikroskopet. ”Partikelföroreningar av såret demonstrerades i alla experiment.” Laslett och Sabin fann 1989 att lock och masker inte var nödvändiga under hjärtkateterisering. ”Inga infektioner hittades hos någon patient, oavsett om ett mössa eller mask användes,” skrev de. Sjøl och Kelbaek kom till samma slutsats 2002. I Tunevalls studie från 1991 hade ett generellt kirurgiskt team inga masker under hälften av sina operationer under två år. Efter 1 537 operationer utförda med masker var sårinfektion graden 4,7%, medan efter 1 551 operationer som utfördes utan masker var sårinfektion graden endast 3,5%.
  En översyn av Skinner och Sutton 2001 drog slutsatsen att ”bevisen för att avbryta användningen av kirurgiska ansiktsmasker verkar vara starkare än de bevis som finns tillgängliga för att stödja deras fortsatta användning.” Lahme et al., 2001, skrev att ”kirurgiska ansiktsmasker som bärs av patienter under regional anestesi inte minskade koncentrationen av luftburna bakterier över operationsområdet i vår studie. De är alltså dispenserbara. ” Figueiredo et al., 2001, rapporterade att under fem år av att göra peritonealdialys utan masker var frekvenserna av peritonit i deras enhet inte annorlunda än priserna på sjukhus där masker slitits. Bahli gjorde en systematisk litteraturöversikt 2009 och fann att ”ingen signifikant skillnad i förekomsten av postoperativ sårinfektion observerades mellan maskerings grupper och grupper som opererades utan masker.”
  Kirurger vid Karolinska institutet i Sverige, medveten om bristen på bevis som stöder användningen av masker, upphörde med att kräva dem 2010 för anestesiologer och annan personal utan skrubbande i operationssalen. ”Vårt beslut att inte längre kräva rutinmässiga kirurgiska masker för personal som inte skrubbade för en operation är ett avvikelse från vanligt praxis. Men bevisen för att stödja denna praxis finns inte, skrev Dr. Eva Sellden. Webster et al., Rapporterade 2010 om obstetriska, gynekologiska, allmänna, ortopediska, bröst- och urologiska operationer utförda på 827 patienter. All personal som inte skrubbade bar masker i hälften av operationerna, och ingen av de icke-skrubberade personalen bar masker i halva operationerna. Kirurgiska plats infektioner inträffade i 11,5% av Mask-gruppen och i endast 9,0% av No Mask-gruppen. Lipp och Edwards granskade den kirurgiska litteraturen 2014 och fann att ”ingen statistisk signifikant skillnad i infektionshastigheter mellan den maskerade och omaskade gruppen i någon av studierna.”
  Vincent och Edwards uppdaterade denna översyn 2016 och slutsatsen var densamma. Carøe skrev i en översyn från 2014 baserat på fyra studier och 6 006 patienter att ”ingen av de fyra studierna fann någon skillnad i antalet infektioner efter operationen oavsett om du använde en kirurgisk mask eller inte.” Salassa och Swiontkowski undersökte 2014 nödvändigheten av skrubbning, masker och huvud beläggningar i operationssalen och drog slutsatsen att ”det inte finns några bevis för att dessa åtgärder minskar förekomsten av infektion med kirurgiska platser.” Da Zhou et al., Som granskade litteraturen 2015, drog slutsatsen att ”det saknas väsentliga bevis för att stödja påståenden om att ansiktsskydd skyddar varken patient eller kirurg från smittsam förorening.”
  Skolor i Kina förbjuder nu elever att bära masker medan de tränar. Varför? För de dog för bärande av mask. Det berövade dem syre och dödade dem. Åtminstone tre barn dog under kroppsövnings kurser – två av dem när de körde på skolans bana medan de hade en mask. Och en 26-årig man fick en kollapsad lung efter att ha kört två och en halv mil medan han hade en mask. Obligatoriska masker har inte hållit dödsfallen nere någonstans.
  De 20 amerikanska staterna som aldrig har beordrat människor att bära ansiktsmasker inomhus och ute har dramatiskt lägre COVID-19 dödsfall än de 30 staterna som har fått bära obligatoriska masker. De flesta delstater utan mask har COVID-19-dödsfallen under 20 per 100 000 invånare, och ingen har en dödsrate som är högre än 55. Alla 13 stater som har döds nivå högre än 55 är stater som har krävt att ha masker bland allmänheten inom och utomhus. Det har inte skyddat dem. – Arthur Firstenberg Dela hur mycket som helst. Arthur Firstenberg är skribenten. Jag gjorde en kvick översättning.Det är upp till var och en av oss att kolla fakta. //Björn Olof Hansson.”

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.