Jorden riskerar att bli ett drivhus

10
1366

Jordens medeltemperatur har i nuläget höjts med ungefär en grad sedan industrialiseringens början runt år 1800. Blir det varmare än två grader får det konsekvenser som det inte går att göra någonting åt, menar Johan Rockström, professor i Miljövetenskap vid Stockholms universitet.

TEXT: KERSTI WISTRAND

Extremväder över hela jorden har blivit allt vanligare under de senaste decennierna. En rapport från WMO, World Meterological Organisation, visar att naturkatastrofer som stormar, översvämningar och värmeböljor har femdubblats sedan 70-talet och ökningen är tydlig i alla världsdelar. Katastroferna för med sig svält och sjukdomar, klimatflyktingströmmar och ökande kostnader.

Väderlekstyperna tycks hålla i sig under längre perioder och bli mer extrema, antingen med nederbörd, blåst och stora översvämningar eller med långvarig hetta och uttorkning av jordarna. Isen smälter speciellt vid Nordpolen. Den äldsta och mest kompakta havsisen i Arktiska oceanen bryter sig nu loss, ett fenomen som aldrig tidigare observerats av forskare. Världshaven stiger, värms upp och blir surare och de varma och kalla strömmarna riskerar att ändra sina banor. Klimatkänsliga ekosystem, t.ex. korallreven; Arktis och småöar i haven, samt utrotningshotade djur och växter är de mest sårbara. Isbjörnarna lever t.ex. i stor utsträckning på sälar (deras mest kaloririka föda) som ligger och vilar på isen. När isen smälter dör både sälar och isbjörnar. [1]

Som snabbast går den globala uppvärmningen vid norra polen. Stora delar av jorden här på norra halvklotet är täckt av permafrost, dvs. områden med djupfryst jord och is. På en del platser är lagren upp till 700 meter tjocka och uppbyggda under flera miljoner års tid.

I Sibirien, ett område fem gånger större än Europa, sker en förändring av ekosystemen när permafrosten sakta tinar. Denna beräknas innehålla 1 600 miljarder ton kol, inkapslat i organiskt material. När permafrosten tinar frigörs koldioxid och metangas. [2] Bakterier som ligger nedfrusna i ismassorna kan återupplivas. Ett exempel är kallbrand, som vid åtminstone ett tillfälle brutit ut i sibiriska renhjordar och även dödat en liten pojke. Bakterien hade spritt sig efter det att gamla döda renar tinats upp när tundran smält. Det finns även exempel på att hus, samhällen och vägar kollapsar då marken ger vika på grund av smältningen. [3]


Foto: Three-shots. Pixabay.com

Från 1980-talet har vinter- och sommarmedeltemperaturerna sakta höjts i Sverige. Vi har i år upplevt den varmaste sommar sedan temperaturmätningarna startade 1756. Skogsbränder och missväxt med kreatur som måste slaktas har dagligen beskrivits i media. Främmande djurarter kommer in i landet och vegetationen växer allt högre upp mot kalfjällen. För första gången kan vi förstå klimatflyktingar i andra världsdelar som flyr för sina liv för att de inte längre kan bruka sina jordar.

Ett extremt väder behöver inte innebära en klimatförändring, men nu talar meteorologerna och 95% av forskarna om en begynnande klimatförändring med uppvisade ihållande extremväder av torka, värme, kyla, regn och stormar. Definitionen på klimatförändring bygger på metrologiska mätningar varje timme under 30 års tid, berättar meteorologen Madeleine Westin. Det som händer nu uppfyller kraven för klimatförändring. När isen försvinner vid Nordpolen friläggs mörka markytor som absorberar solljuset och ger ökad upphettning. Därför har Sverige som ligger nära faktiskt redan nu en höjning av medeltemperaturen på 1,5 grader och inte en grad. Och när vi talar om en höjning av jordtemperaturen på två grader gäller det i själva verket fyra grader vid Nordpolen.

Människans påverkan av växthusgaserna

Till de främsta växthusgaserna i jordens atmosfär räknas vattenånga, koldioxid, dikväveoxid, metan och ozon samt en del konstgjorda gaser. Gasernas växthuseffekt beror på att de släpper igenom solljus som värmer upp jordytan. På grund av människans verksamhet har växthusgaser ökat extra mycket i atmosfären, vars halt av växthusgaser idag är högre än vad den varit sedan minst 800 000 år tillbaka. Dessutom var ökningstakten under 1900-talet snabbare än på flera tusen år. Utsläpp från industri, trafik, sopförbränning och konstgödslade jordar är några mänskliga aktiviteter som påverkat ökningen av växthuseffekten. Speciellt har människan bidragit till ökningen av koldioxid i atmosfären, men även metan, lustgas, ozon och freoner. LÄNK 

Parisavtalet

Varje år sedan 1994 håller FN i en klimatkonferens. I december 2015 kom man för första gången i historien överens om ett klimatavtal, det så kallade Parisavtalet. I detta förbinder sig världens alla länder att bidra med en minskning av växthusgaser. Detta avtal blev juridiskt bindande 4 november 2016, en månad efter det att 55 länder ansvariga för minst 55% av utsläppen undertecknat det. President Trump hoppade senare av avtalet och tillåter ökningen av kolbrytning och fossila bränslen inom sitt land.

Forskarna i FN:s klimatpanel hade några år innan Parisavtalet bedömt att den globala uppvärmningen måste begränsas till 2 grader Celsius fram till år 2100 jämfört med industrialiseringens början. I annat fall kommer jorden att hamna i ett oåterkalleligt tillstånd som man kallar växthus eller ”hot house earth” med ett engelskt uttryck. För att nå ett sådant resultat krävs det att utsläppen av växthusgaser minskas med 40 – 70 % till år 2050 jämfört med 2010 och når en nollnivå år 2100, enligt FN:s klimatpanel. Om detta mål kan uppnås innebär det endast 1,5 graders genomsnittlig klimatuppvärmning för jorden. [4]


Professor Johan Rockström. Foto: H. Motzkau och Lennart Guldbrandsson. Wikimedia.

Dominoeffekten – Om polarisarna smälter

Den 7 augusti presenterades en ny forskningsstudie. En av forskarna som ligger bakom är klimatprofessor Johan Rockström vid Stockholms universitet.

-Under en miljon år har vi pendlat in- och ut mellan istid och icke istid. Sedan 12 000 år lever vi i vad vi kallar en interglacial, berättar Johan Rockström. Just nu har vi den varmaste temperaturen sedan förra istiden, den varmaste interglacialen sedan en miljon år.

-Vi lär oss mer och mer att jorden har en makalös förmåga att dämpa global uppvärmning när vi har bra fungerande skogar, marker, hav och isar. Nu börjar vi emellertid se sprickor i de här systemen, i resiliensen, dvs jordens förmåga att hantera förändringarna genom att kyla och dämpa. Vi börjar se tendenserna att jorden börjar tippa över och istället förstärka uppvärmningen. Vi benämner det klimatets dominoeffekt. De här trösklarna har vi studerat i många, många år. För första gången kan vi nu sammanfatta kunskapsläget kring detta.

Indikationen är att vi redan vid två graders höjning riskerar att tippa över från den här kylande och dämpande förmågan till förstärkande och uppvärmande av jorden istället. Det är den typen av trösklar som vi måste undvika.


Dominoeffekt. Om en bricka tippar, tippar alla. Wikipedia.

Om polarisarna smälter så är det oåterkalleligt och spär på jordens temperaturhöjning. Hur är detta då möjligt? Hur fungerar det? Johan Rockström förklarar:

-Jo, det är så att vad vi kallar återkopplingar äger rum. Jorden har permanenta isar som gör att hela jorden är mycket vitare och ljusare och reflekterar tillbaka 90 % av den inkommande värmen från solen tillbaka till rymden. När isen smälter blir jorden mörkare och tar upp mer värme och blir självuppvärmande.

Under 100-tals miljoner år har permafrosten i tundralagren lagrat kol i form av metan som ligger i kolsänkor. Vid självförstärkande uppvärmning börjar detta släppa och far ut i luften. Likaså sker enorma utsläpp av kolföreningar vid skogsbränder där träden brinner upp. Vid ett visst tröskelvärde tippar planeten plötsligt över från att vara kylande och dämpande till att bli självförstärkande.

Vår forskning visar att vi upp mot två graders ökning av medeltemperaturen kan få se den här typen av självförstärkande uppvärmning. Vi säger inte att det är exakt två grader, men vi säger att det finns indikationer och att vi måste forska kring det här mycket, mycket aktivt och måste kunna sätta gränser så att vi kan stanna vid en säker och stabil miljö på jorden.

Vad kan vi konkret göra för att förhindra detta?

-Det är väldigt alarmerande att vi rör oss i fel riktning och närmar oss den här punkten, men det är bra att vi vetenskapligt kan definiera den vetenskapliga gränsen för detta för att kunna förstå vilka utrymmen vi har att hålla oss inom. Det finns mycket belägg för att vi kan klara oss inom 2-gradersgränsen och t.o.m. kunna nå ned till den 1,5-gradiga uppvärmningsgränsen genom att bli fossilfria till 2040–2050 precis som vi bestämt oss för i svenska riksdagen. Vi har teknologi till att klara detta.

Här kan du se Johan Rockström redogöra för den senaste klimatforskningen och dominoeffekten:

Vad säger de politiska partierna om klimatfrågan? Mer om detta i en senare artikel.

Kersti Wistrand

Källor: 1. http://www.wwf.se/source.php/1611576/WWF-Species-and-Climate-Climate-Impact-2015.pdf och http://www.wwf.se/wwfs-arbete/klimat/konsekvenser/1124276-konsekvenser-klimat 2.https://www.etc.se/klimat/nar-permafrosten-tinar-kan-det-drabba-hela-planeten 3.http://natgeo.se/natur/klimatforandringar/permafrosten-doljer-en-klimatmardrom 

4.https://sv.wikipedia.org/wiki/F%C3%B6renta_nationernas_klimatkonferens_i_Paris_2015 

 

10 COMMENTS

 1. Hej, Kersti!

  Din artikel beskriver förlegad kunskap. I den moderna meteorologiforskningen om koldioxidens effekter visar 99,7 % av studierna att koldioxiden inte har någon betydande inverkan på temperaturhöjningen. Endast 0,3 % av de publicerade studierna företräder hypotesen att den av människan producerade koldioxiden skulle vara orsaken till den ringa temperaturhöjning som vi har sett under de senaste 200 åren. Under tidsperioden 1940-1970 sjönk dock jordens medeltemperatur trots att koldioxidnivåerna ökade. Det falsifierar det politiskt (IPCC) hopsnickrade påståendet att koldioxiden bör begränsas.

  De temperaturvariationer som vi ser och upplever är högst naturliga. De varierar på grund av minst sex kända cykler, vilka är väl kända inom den meteorologiska forskningen. Det finns i USA under de senaste 25 åren inte heller några extrema orkaner. Orkanen Harvey år 2017 vad den första orkanen med en vindstyrka på 115 km/tim sedan år 1992. Den kraftigaste orkanen som har uppmätts är ”Labor day” som tog USA med storm år 1935. Labor day var mer än 190 % så kraftig som Harvey. Inte heller har de kraftiga orkanerna (klass 4 och 5) blivit fler i USA under de senare åren. Det är dock så att massmedia nu kan bevaka saker och ting mer intensivt och på plats. Den moderna infrastrukturen skadas numera även till betydligt större belopp än tidigare på grund av människans dumhet, till exempel att bygga stora städer nära vattnet och i låglänt terräng.

  Den dominoeffekt som du talar om i artikeln är ett argument som används för att skrämma upp medborgarna så att de utan motstånd accepterar klimatskatter. Det finns ingen bevisad dominoeffekt vare sig på grund av normala väderfenomen eller biologiska processer. Det som utgör ett hot mot förmågan att leva ett enkelt och behagligt liv på jorden är de istiderna (glacialerna) som återkommer vart 116-tusende år, stora vulkanutbrott och meteoriter/asteroider/andra planeter. Solen kommer om ungefär 5 miljarder år att bli ett problem, men då kan vi förmodligen resa till andra planeter och bosätta oss där förslagsvis på mars eller ännu längre ut i vårt solsystem. Vid den tiden så har nog människan dessutom hunnit förändras betydligt.

  Min kommentar här skulle kunna göras extremt lång. I det kommande numret av 2000-Talets Vetenskap publicerar jag den första artikeln i en artikelserie om dagens väderfenomen. Läs de artiklarna och fortsätt sedan att läsa på innan du skriver fler vetenskapligt sett ogrundade artiklar som baseras på professorer som själva inte har läst på ordentligt. Din artikel skulle aldrig klara av att passera en referentgranskning i en internationell vetenskaplig tidskrift med de argument som du presenterar, utan argumenten får betraktas som rena åsikter, eftersom de inte kan styrkas utifrån vare sig vetenskapliga rön eller bevis.

  Om 5 år ska temperaturökningen enligt cyklerna ha vänt. Redan sedan drygt fem års tid växer isarna vid polerna till sig. Isbjörnarna är fler än någonsin och senast för några år sedan noterade man under 115 dagar i följd kallare temperaturer än normalt i Arktis (Norra Ishavet). Senast, innan dess, som Arktis hade 65 dagar i följd under medeltemperatur var år 1979. I vintras snöade det dessutom i Sahara, något som bara har inträffat tre gånger under de senaste 40 åren.

  Michael Zazzio, chefredaktör för 2000-Talets Vetenskap
  Bakgrund: naturvetenskapliga universitetsstudier i bland annat astronomi, geologi, biologi, kemi och matematik

 2. ?.. Tyvärr gräver denne Zazzio vår förenings grav. 2000-talet Vetenskap splittras. Hans uppfattning är hans och inte min men han ger sig ut för att tala för alla. Så trist. Senaste numret hyllade han Trump som är klimatskeptiker. Vi är många som ställer frågan vad de har att göra me vår kamp för fri hälsa.

 3. Michael Zazzo. Det är nödvändigt att du redovisar exakt vilka studier du referar till. Det bör du göra i detta forum för du kan inte förutsättat att man ska läsa 2000-talets Vetenskap för att kunna granska dina uppgifter . Jan Pilotti leg läkare, fil kand matematik och teoretisk fysik

  • Janne!

   Det är väl mer på sin plats att IPCC lägger fram ovedersägliga bevis för att koldioxidnivån skulle vara anledningen till den globala värmeökningen, men några sådana bevis finns det ju inte – så, hur ska jag då kunna bevisa att koldioxiden i atmosfären inte skulle vara orsaken till temperaturökningen i atmosfären?

   Det är den/de som hävdar att koldioxidnivån skulle vara orsaken till en globala temperaturökningen som har bevisbördan på sig – inte någon annan.

   Jag påstår att det inte finns några vetenskapligt sett hållbara bevis för koldioxidteorin skulle gälla. Den som vill motbevisa det måste således lägga fram icke falsifierbara bevis för att koldioxidteorin har ett hundraprocentigt stöd.

   Det är vetenskaplighet – inte tvärtom! Åsikter är av underordnad betydelse inom vetenskapen. Åsikter är helt ovetenskapliga.

 4. Bra, Mona, att du står upp för dig själv och din åsikt! Jag börjar mer och mer tro att det är vi kvinnor som måste stiga fram gemensamt och göra vad vi kan för att försöka få vår jord och vårt samhälle i balans. Se LÄNK https://humanismkunskap.org/2013/06/25/unikt-besok-av-grandmothers-i-sverige/

  Jag lyssnade en gång till en vis medicinman, vars folk hade nära anknytning till naturen. Han hade fått frågan hur han såg på vårt västerländska samhälle och gav svaret:

  -Männen är fjärmade från Moder Jord och kan inte se henne som det levande väsen hon är. Det avspeglar sig också på annat sätt i ert samhälle där människorna lever i inre obalans. Det sätt på vilket männen ser på och behandlar sina kvinnor avspeglar deras syn på Moder Jord för kvinnorna och Moder Jord är av samma väsen.

  Det är inte svårt att se den obalans som råder inom människan idag, där många män förnekar sin kvinnliga empatiska pol (anima med jungiansk terminologi) och istället när sitt ego genom att utöva härskartekniker och manipulationer i sin inbördes maktkamp och tävlan att vara starkast och störst.

  En farbroderligt överseende klapp på huvudet till en kvinna som inte vet bättre istället för en direkt känga till den citerade Johan Rockström. Gratisreklam för egna artiklar istället för sakligt resonemang med uppgivande av referenser till några lämpliga klimatartiklar. Min belysning finns i artikeln ”Partiernas klimat- och miljöpolitik inför valet 2018” LÄNK https://humanismkunskap.org/2018/09/07/partiernas-klimat-och-miljopolitik-infor-valet-2018/

 5. Kersti apropå din text om att kvinnor nu måste stå upp.
  Igår 70-talet kvinnor som fredligt omringade en NMR postering och idag på Facebook fyra tunga S kvinnor på ett av Lena Hjelm-Wallén Facebook postat inlägg:

  Lena Hjelm-Wallén
  7 september kl. 12:07

  Läs och dela uppropet som jag, Birgitta Dahl, Ingela Thalén och Anna-Greta Leijon gör inför valet:

  Det är allvar nu. Vi är oroliga och arga. Vi tänker inte sitta tysta. Det är dags att höja rösten.

  Vi vägrar se på när alla segrar och framsteg vi, och många kvinnor före oss, kämpat för riskerar nu att smulas sönder. Många unga tjejer i dag vet nog inte att vi fick kämpa för att kvinnors egen inkomst skulle tillhöra dem själva, och inte beskattas tillsammans med deras karl. Sambeskattningen gjorde att det inte lönade sig för kvinnor att arbeta. Däremot vet de flesta att en oönskad graviditet var förknippat med skam och skuld och att abort var olagligt ända in på 70-talet.
  Vi har under vårt långa politiska arbete kämpat för och fått uppleva hur kvinnor fått makten över sin kropp, hur förskolan byggts ut och kvinnor erövrat allt fler delar av arbetsmarknaden. Hur välfärden gjort det möjligt att kombinera arbetsliv och familjeliv. Det är jämställdhetssegrar som gör det är lätt att vara stolt över att vara svensk och socialdemokrat.

  Det är den vägen vi ska fortsätta. Nu handlar det om att kvinnor som slitit hårt ett helt yrkesliv, ofta med lägre lön än män på samma jobb, borde få högre pension. Det är en skam att det finns fattigpensionärer i Sverige. Och vi vill att våra barnbarn ska få mer tid tillsammans med sina mammor och pappor genom familjeveckan som socialdemokraterna nu föreslår.

  För oss är det omskakande att vi nu istället för att diskutera reformer för framtiden måste stå upp och försvara det vi vunnit. Sverigedemokraterna föreslår återinförd sambeskattning, begränsning av aborträtten och återinfört vårdnadsbidrag. Det är ett hot mot allt det som gör oss så stolta över Sverige.

  Att moderaterna nu håller dörren öppen för att ta stöd av detta parti gör oss bestörta. Vi vädjar nu till alla goda, demokratiska krafter att säga ifrån och stå upp för det svenska kvinnor kämpat för de senaste decennierna.

  Vi kan aldrig acceptera att dessa segrar går förlorade. Därför kan vi inte vara tysta. Det är dags för svenska kvinnor att höja rösten mot bakåtsträvarna. Gärna tillsammans med insiktsfulla gubbar, söner, döttrar och barnbarn. Men se till att det sker före valdagen, inte efter.

  Lena Hjelm-Wallén
  Birgitta Dahl
  Anna-Greta Leijon
  Ingela Thalén

 6. Jag lade in kommentaren ovan även om den inte handlar om klimatet så handlar den om vår livsmiljö.

  Jag håller också med dessa S-kvinnor (Lena Hjelm-Wallén
  Birgitta Dahl, Anna-Greta Leijon, Ingela Thalén) i det mesta. Det finns dock en problematik som skorrar och det gäller abort. Kvinnan äger sin kropp och har rätt att göra abort. Det innebär inte att kvinnan eller sjukvården eller landstingen äger rätt att kräva att barnmorskan ska tvingas utföra den om det går emot barnmorskans livsåskådning och moral. De flesta har valt detta yrke utifrån ett kall att hjälpa fram liv. Om en handling på avgörande sätt går emot denna livsåskådning så är det en mänsklig rättighet att inte behöva medverka som dagens svenska sjukvård kör över. Det finns tillräcklig många beredda att hjälpa kvinnor i denna fråga utan att man för den skull ska behöva tvinga någon. Mitt problem med S är just denna kollektiva mangling. Vi ser den också i den av S startade inkvisitionen av livsåskådningar genom föreningen Vetenskap och Folkbildning. VoF är en skam i S historik. Trots detta finns idag inget alternativ. Man får rösta på det minst sämsta.
  S har en klar politik som rör minskning av utsläpp och det med stöd av MP.
  Sverigedemokraterna utgör på motsvarande sätt som Trump ett svårt hot mot vår livsmiljö.
  Det styr mitt val.

 7. Supermiljöbloggen har fel !

  ”När isen smälter i Arktis och ersätts av mörkare hav, påverkar det reflektionsförmågan och gör att mer strålning stannar kvar inne i atmosfären, vilket leder till högre temperaturer.”

  Principen som anges är visserligen riktig, men förhållandena är sådana att det som skrivs ändå är helt fel.

  Solens strålar som värmer jorden går till 90% ned i haven och värmer ytvattnet. Endast 10% värmer landytan. Se sid 24 i

  http://www.tjust.com/2018/klimat/kalifornien.pdf

  Havens albedo är 0,03 – 0,1 när solen står högt. På morgon och kväll reflekteras strålarna och albedot blir 0,1 – 1,0. Albedo 1,0 innebär att solens strålar inte når ned i vattnet, allt reflekteras.

  I Arktis står solen aldrig högt. Halva året når strålarna inte ens dit.

  Den andra halvan får inte heller så många soltimmar eftersom Arktis nästan alltid är täkt av moln.

  Förhållandena är således sådan att det som påstås är helt fel.

  Det kan tom vara tvärt om. När det enstaka gånger är molnfritt är utstrålningen till rymden mångfalt större än instrålningen från solen.

  Om påståendena att Arktis och Antarktis isar smälter skulle inte havets höjning se ut på det här sättet.

  https://climate.nasa.gov/vital-signs/sea-level/

  Sådana påståenden är därför fel.

  Hälsningar

  Lars Cornell

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.