Lagstiftning mot humanismen?

1
2117


Sedan riksdagen i år fört in ”vetenskap och beprövad erfarenhet” i lagstiftningen är det nödvändigt att klara ut omständigheter som rör stiftande av lagar och upprätthållande av samhällsordning.

TEXT BÖRJE PERATT
Originalartikel på Utforskaren: Hur kan ”vetenskap och beprövad erfarenhet” bli en lag?
Här något utvecklad.

Kring 1890 framförde forskare inom medicin att man borde följa vetenskap och beprövad erfarenhet. Det blev ett motto som så småningom blev en regel och samtidigt ett ok. Vems vetenskap? Vems beprövade erfarenhet? Så har då en, enligt kommunikationsforskare, militaristiskt organiserad grupp sedan 1980-talet försökt omvandla det till lag. Men då måste man fråga sig:

 • För vem och för vad stiftas lagar?
 • Vem eller vilka ska de skydda?
 • Vad gäller för att en lag ska kunna hålla som lag?

Dessa tre frågeställningar är angelägna att klara ut för ett begrepp som ”vetenskap och beprövad erfarenhet som utnyttjats för att bestraffa läkare som Erik Enby trots att riksdagen beslutat att detta mantra inte gäller som lag.

– Det är den enskilde yrkesutövaren själv som avgör om handlandet i en given situation står i överensstämmelse med ”vetenskap och beprövad erfarenhet”. Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)

Detta är väl solklart. Ändå har en politisk riktning långsamt men säker baxat fram sin pålar och trängt undan mänskliga fri- och rättigheter till förmån för särintressen.

Begreppet vetenskap och beprövad erfarenhet har länge varit föremål för omfattande kritik. Det har blivit ett maktmedel för reaktionära och konserverande krafter som vill bevara förlegad kunskap och som inkvisitoriskt bestraffar dem som bryter ny mark.

År 2017 har Sveriges riksdag nu undergrävt lagskyddet för den enskilde individen genom att skriva in begreppet i författningssamlingen.

Ett stort antal verksamma inom juridik, och yrkesområden som berörs av begreppet är kritiska till att låta en så otydlig formulering ligga till grund för en lag. Anledningen är att begreppet saknar precision.

Vetenskapen är ingen lag, den innebär ett antal olika metoder för att bringa kunskap och beprövad erfarenhet är en upprepning av erfarenheter för att bringa kompetens.

Tänk om man skulle hävda att: Recept och beprövad kokkonst är en lag som kan används i bestraffningssyfte mot kockar. Då skulle vi aldrig få nya maträtter eller nya smaker. Då hade aldrig den vegetariska kokkonsten slagit genom.

Det är också en fråga om perspektiv. Vems perspektiv ska gälla?
Politikerns eller folkets?

En lag ska vara tydlig, lättförståelig och ge oss alla samma rättsliga ramar och skydd.
En lag ska vara utformad för att gälla allmänintresse och inte särintresse. BP

Vem och vad ligger då bakom att begreppet ”vetenskap och beprövad erfarenhet” ska upphöjas till lag?
Alltsedan föreningen ”Vetenskap och Folkbildning” bildades i början av 1980-talet har detta blivit ett projekt som drivits in absurdum. Tack vare sin makt har man nu lyckats få in det i 2014 års författningssamling, daterad 2017:

7 § Patienten ska få sakkunnig och omsorgsfull hälso- och sjukvård som är av god kvalitet och som står i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet. Lag (2017:66).

Vad gäller? Vems vetenskap? Vems beprövade erfarenhet?

De allra flesta är nog av den uppfattningen att vår kunskapsutveckling ska kunna ta stöd i vetenskap och beprövad erfarenhet. Efter att ha granskat Vetenskap och Folkbildning, Socialdemokratiska hopblandningar med särintressen och myndigheternas maktmissbruk kan vi vara säkra på att där är det varken vetenskap eller beprövad erfarenhet som råder utan ickevetenskapliga egenintressen.

Det resulterar i något som liknar lynchmobbens laglöshet och orättmätiga bestraffningar av dem man pekar ut. Vi finner ett samröre av myndigheter som Socialstyrelsen, IVO (Institutionen för Vård och Omsorg), HSAN (Hälso- och sjukvårdens Ansvarsnämnd) och åklagarmyndigheterna och till sin hjälp har man tagit ett genom entrism Big Media och forsknings- och utbildningsinstitutioner.

Justitieminister Morgan Johansson är medlem i den skeptikerrörelse som drivit på lagstiftningen av mantrat. Statssekreteraren hos socialminister Annika Strandhäll har ett mångårigt förflutet i en av läkemedelsindustrins mest korrupta företag GlaxoSmithKlein. Är detta slumpförhållanden eller kan vi här avläsa något annat obehagligt. Vilken chans har en enskild liten person som Dr. Erik Enby mot allt detta?

Justitiemordet – Vittnet som försvann” håller på att tränga långt in under den yta som tycks ha raserat delar av vetenskapen, moralen och rättvisan i Sverige.

Börje Peratt

Läkaren som vägrade ge upp den framgångsrika långfilmsdokumentären om Dr Erik Enby.
Nästa visning i Malmö 24 sept kl 18.
Biljett Tickster
Biograf Panora

1 COMMENT

 1. Hur man kan lagstifta ett begrepp, som enligt EUdomstolens domar inte får användas – visar hur ”upp-och-nervänt” vår regering fungerar – trots att Sverige skriftligen lovat att leva upp till EU-domstolens domar?
  En annan fråga av vikt är att EU-domstolen totalt förbjudit att karteller skall få existera inom EU, men den för svensk försäkringsindustri så viktiga Trafikskadenämnden är inget annat än en kartell – den debatten saknas totalt!
  Att hos Trafikskadenämnden gör försäkringsbranschens alla bolag upp om hur varje trafikskadehändelse skall avgöras – borde vara en väckarklocka för varje ledande politiker – men istället tycks man göra tvärtom! Bryta mot EU-domstolens domar!
  Att gruppen försäkringsläkare klart bryter mot Hippokrates och Sveriges Läkarförbunds etiska regelverk – tycks inte diskuteras! Att sådana brott skulle leda till förlust av läkar-legitimation tycks inte ens Sveriges Läkarförbund bry sig om!
  Att Kaliber i sin granskning av ledande försäkringsläkare har kunnat avslöja att dessa brutit mot rådande lagstiftning har inte medfört några som helst konsekvenser! Inte ens dessa brott mot grundläggande läkaretik har föranlett att man från Läkarförbundets sida har agerat – är uppseendeväckande!
  Att sådana förhållanden påtalats för JO, har inte medfört någon enda reaktion är även det upprörande …..
  Här har Börje Peratt stor anledning att gräva vidare uti!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.