Kersti står upp för den kvinnliga principen i tillvaron

1
1605
Kersti Wistrand
K. Wistrand, Lofoten 2017. Foto: D. Spivak, St.P.

Kersti står i full mundering i Lofotens fjällandskap, självständig och fri likt vikingatidens kvinnor, och ger här en betraktelse över den kvinnliga principen i tillvaron.

EN BETRAKTELSE AV KERSTI WISTRAND

Just nu består Humanism och Kunskaps hemsida till 90 % av artiklar om män och 90 % av fotona visar manliga ansikten. Det brukar inte vara så, men hemsidan speglar vad som pågår i samhället och omvärlden just nu, där den manliga principen sedan århundraden tagit över rodret och dominerar. Hela jorden är i obalans på grund av detta. Därför har jag beslutat mig för att låna ut mitt ansikte och stå upp för den kvinnliga principen i tillvaron. Här följer min betraktelse.

I min forskning kring förändrade medvetandetillstånd vid barnafödande har jag intervjuat många kvinnor i Sverige och ryska medforskare har intervjuat närmare 300 kvinnor på BB-kliniker i St Petersburg. Många barnaföderskor har i samband med sin förlossning berättat om ett förändrat medvetandetillstånd och upplevelser som liknar dem som NDU-are berättar om, men glömt bort dessa efter ett par dagar då vardagens verklighet återvänder. Detta visar forskningen i Ryssland.

En liten del av dessa kvinnor, särskilt de som genomgått komplikationer med stora blodförluster, får emellertid bestående eftereffekter. Dit hör olika paranormala förmågor som klärvoajans (synskhet), förmåga att blicka in i parallella dimensioner och helande förmåga. Det var dessa barnaföderskor som en gång i tiden blev de allra bästa jordemödrarna. Med sin nyvunna förmåga att se in i människokroppen kunde de följa och påverka det fullgångna fostrets väg ut genom födelsekanalen och hjälpa både mor och barn i samband med förlossningen.

Denna typ av jordemödrar finns kvar än idag i Ryssland, även om de inte är många. Jag har haft förmånen att träffa några av dem i början av 90-talet. I Västvärlden kom de att brännas på häxbål av den katolska kyrkans företrädare, något som inte inträffade i de länder där den ortodoxa kyrkan råder. De ortodoxa prästerna får till skillnad från de katolska ingå äktenskap och ha ett sunt och naturligt sexual- och familjeliv. En del katolska präster som lever i celibat klarar inte av att balansera det manliga och det kvinnliga inom sig, vilket har satt sina tragiska spår i samhället både historiskt sett och idag. Följden har blivit sexuella övergrepp av olika slag.

Över allt i världen har kvinnor under historiens gång naturligt slutit sig samman i systerliga hemliga kvinnosällskap, skyddade från manlig insyn. Där har de samtalat, bytt erfarenheter och ägnat sig åt frågor som gällt tillvarons kvinnliga sida: kvinnosjukdomar, barnafödande, odlande av jorden, medicinalörter och energigivande stenar, botande och omhändertagande av sjuka, intuition och mediala förmågor. Kort sagt det som gagnat och byggt upp samhället i en kärleksfull anda. I Eddan finns tydliga spår av dessa kvinnosällskap, som träffades i Frejas heliga lundar.

Vi har blivit fråntagna vår uråldriga vishet och rättmätiga kunskapsbank. Varför är dessa kvinnosammankomster, detta systerskap och denna kvinnliga urkunskap så okända i forskning och litteratur och hos allmänheten, inte minst bland kvinnorna av idag?

En orsak är att kristendomen uppstod i ett herdesamhälle där mannen och den manliga rollen för överlevnadens skull var viktigare än den kvinnliga. När kristendomen spreds över världen genom männen, överfördes också det patriarkaliska synsättet att kvinnan och den kvinnliga principen var underställd mannen. Här i Norden bröts vikingakvinnornas självständighet ned och deras gamla kunskap gick förlorad.

En annan orsak är att tidiga antropologer, etnografer och religionshistoriker som bedrivit fältforskning, har varit manliga. De har inte förstått eller fått tillträde till de kvinnliga hemliga sammanslutningar som naturligt funnits i alla samhällen världen över. Under slutet av 1900-talet har kvinnliga forskare dock kunnat påvisa dessa hos en del naturfolk och även ibland själva blivit invigda i dem.

Jag har funnit alla dessa trådar och håller nu på med att sammanfoga väven till några böcker innan det är dags att lämna det jordiska.

Kersti Wistrand
Kersti står upp för den kvinnliga principen i tillvaron: intuition, empati, omtanke, förankring i Moder Jord, helhetssyn. Foto från H&K:s resa till Otepää, Estland, taget av D. Spivak, St. P.

Den manliga maktstrukturen i Västvärlden

De kvinnliga jordemödrarna och deras kunskap utplånades och ersattes så småningom av manliga förlossningsläkare som förlöste kvinnorna enligt sina manliga metoder.

Upptäcktsresandena och kolonisatörerna var alla män. Ursprungsbefolkningarna i Nordamerika tvingades under stort lidande till omvändelse av jesuiter och präster som var män. Slavarna skeppades över till USA och nyttjades av män. Socialdarwinismen skapades av en man. Diktaturerna drivs av män. Krig startas av män. Krigsindustrin finansieras och drivs av män. Marknaden ägs och domineras av manliga miljardärer. Exploateringen av jordens resurser har drivits av män.

Detta sagt utan minsta manshat utan skrivet utifrån ett betraktande av en manlighet i obalans, där mannens naturliga inneboende och kvinnliga sida, baserad på empati och kärlek, har strypts.

Därför ser vår vackra jord ut som den gör idag, i skriande obalans.

Manlig figur i sten

Maskulin energi i obalans. Foto: PublicDomainPictures. Pixabay.com

Dagens värld: maskulin energi i obalans

Hur ser det ut i praktiken? Låt oss helt enkelt titta på innehållet på Humanism och Kunskaps hemsida som den sett ut under våren och som den i stort sett fortfarande ser ut idag.

Artiklarna har i stort sett behandlat Covid -19 ur ett grävande perspektiv: möjliga bakomliggande orsaker till utbrottet; ett korrupt WHO; läkemedels-  och vaccinationsindustrins bakomliggande intressen; ifrågasättande av coronastrategin med masshysteri och nedstängning av samhället.

Ovanpå detta har jag analyserat och skrivit om skolmedicinens historia som uteslutande visat på ekonomiska vinstintressen sprungna ur John D. Rockefellers utvidgning av sina oljederivat. LÄNK, LÄNK, LÄNKLÄNK. I andra artiklar skrivna under åtta års tid har jag visat hur framställningen av atom- och vätebomber möjliggjorts genom Rockefellerfamiljens finansiering och hur likaså massteriliseringar av östasiatiska kvinnor samt Kinas enbarnspolitik har samma ursprung.

Artiklarna har till stor del handlat om marknadens affärsmän och deras aktiviteter med utvidgande av sina revir- och maktområden på andras bekostnad. En värld där de stora dinosauriehannarna dansat runt i strider och maktkamper, delat ut stora penningsummor för att få sin vilja igenom och struntat i om de krossar resten av världen. Ja, de har snarare gått in för att förstöra och förgöra, berusade av sina grandiosa själv. De tycks även ha en planering att fortsätta utefter samma linje. Faran finns där att vi en dag inte längre kan eller får styra våra liv enligt egen önskan.

Alla dessa artiklar nämnda ovan visar på den negativa manliga principen i tillvaron. Eller rättare sagt en manlig energi i obalans där den kvinnliga energin (inkännande, medkännande, omsorg mm), som varje man också bär inom sig, är helt frånvarande. Kvar finns ett lågt, närmast djuriskt medvetande att enbart tillfredsställa sina egna drifter och önskningar. Symbolen för detta manliga medvetande i obalans är djävulen, försedd med de djuriska hornen.

Yin och Yang symbol
Yang (”solsidan”, det vita) och Yin (”skuggsidan”, det svarta) i harmoni. Foto: Gregory Maxwell, Wikimedia Commons

Polariteten i tillvaron

Vi brukar säga att vår omvärld är dualistisk och delar därmed in den i polariserade energier: ljus – mörker; värme – köld; vitt – svart; gott- ont; himmel – helvete; anod – katod; manligt – kvinnligt; tanke – känsla; ”hjärna – hjärta” etc.

Genom hela tillvaron syns tydligt en aktiv och en passiv princip, ovan avbildad i den taoistiska yin-yangsymbolen. Yang, solsidan, och yin, skuggsidan, är centrala begrepp inom kinesisk filosofi och uttryck för universums krafter. Yin och yang symboliserar även tid och rum. Utvecklingen drivs framåt genom växel- och samverkan av dessa båda krafter samt en tredje kraft, qi, som uppstår ur spänningen som skapas av polariteten mellan yin och yang. Alla fenomen i universum ses som ett resultat av qi som materialiserats i olika grad.

Yang – det vita/ljusa, är den manliga och aktiva urkraften i universum. Yangprincipen  representerar det varma, torra, ljusa, lätta; eldens och träets element enligt kinesisk terminologi. Yang står för himlen, ljuset och solen, men även blodomloppet och symboliseras ofta av en kinesisk drake.

Yin – den svarta/mörka, kvinnliga och passiva urkraften i universum. Den står för den svala, passiva och tunga principen i tillvaron; vattnets och metallens element enligt kinesisk terminologi. Analogier till yin  är det kalla, fuktiga; jorden och bergen; skelettet; månen men även natten. Dess kinesiska symbol är tigern.

Vad innebär då tillvarons manliga och kvinnliga principer?

När vi betraktar symbolen med yin och yang kan den sägas föreställa en manlig och en kvinnlig princip.

Till den manliga utåtriktade vita yang-energin hör egenskaper och analogier som energirikedom, fysisk aktivitet, handlingskraft, framåtanda, tävlings- och erövringslust, revirtänkande och revirförsvar, logiskt tänkande, vänster hjärnhalva.

Till den kvinnliga yin- principen hör inkännande, mottagande, stödjande och omvårdande kvaliteter, höger hjärnhalva, intuition, helhetstänkande: ”Det här känns inte rätt för mig – då är det inte heller rätt för andra.”

Yang- och yinsymbolen kan ses som en symbol för mannen och kvinnan. Men mannen, den ljusa formen innehåller en rundel av mörker, en kvinnlig del. På samma sätt finns en rundel av ljus i den kvinnliga mörka formen. Mannen har en kvinnlig pol i sig och kvinnan har på motsvarande sätt en manlig pol inom sig, enligt kinesisk filosofi. C G Jung kallade dessa för anima och animus.

Både yin och yang behövs i universum för att skapa en ström av energi – precis som i batteriets katod och anod. Strömmen skapas vid balans och samverkan mellan anod och katod.

När våra tankar och känslor harmonierar så att vi kommer ifrån dualiteten, kommer energierna att flöda bättre både inom oss och i samhället i stort. Våra harmoniska tankar kan sedan ligga till grund för goda manifestationer i vår omgivning och fysiska miljö.

Covid-19 medvetandegör den kvinnliga principens betydelse för samhället

Isoleringen under coranainfluensan kan innebära positiva möjligheter för dem som inte är drabbade. Vi har blivit tvungna att varva ned och stilla oss. Många har rensat ur och städat rent i sina hem vilket gett en tillfredsställelse och lättnad i sinnet.

Isoleringen innebär en tid för inre lyssnande, reflektion och kreativt arbete där vi lättare kommer i kontakt med ”flödet” /intuitionen inom oss. Runt omkring oss aktualiseras vikten av den kvinnliga inkännande, kärleksfulla och omvårdande principen på ett helt annat sätt än tidigare. Den kommer i fokus i kollektivet och synliggörs genom alla som bryr sig om sina medmänniskor, inte minst genom alla dem som vårdar och hjälper de sjuka.

Den kvinnliga principen visar på vikten av att leva med mer inkännande, omtanke, hänsynsfullhet och respekt gentemot våra medmänniskor.

Balansen av manligt och kvinnligt i varje människas inre och den harmoni som därvid uppstår, är nödvändig för vår mänskliga överlevnad.

Nu under coronasommaren ökar skogs- och fjällvandringarna explosionsartat och skänker därmed en känsla av samband och närhet till ”Moder natur”. För dem som stannar hemma finns många nya youtube-föreläsningar där man kan lyssna till och följa många visa kvinnors och mäns kunskaper. Jag hoppas att under sommaren hinna skriva ett par artiklar om några av dessa kvinnors arbeten att föra medvetandeutvecklingen framåt.

Kersti Wistrand

1 COMMENT

  1. Kersti har verkligen paborjat ett viktigt vetenskapligt arbete i Ryssland. Det var intressant att ca 8 procent kvinnor fick utomkroppsliga upplevelser i samband med forlossningen… Har i landet behover vi sadana personer som Kersti som natverkar i sadana omraden som kultur och vetenskap – och berattar oss om viktighet av den kvinnliga principen!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.