9 december, 2019

Himalayas glaciärer – Vad är det som sker i rapporteringen?


I Aktuellt den 21 november presenterades ett klimatinslag med motstridig information. Asiens största glaciärer i Himalaya smälter med stor hastighet. Samtidigt berättar en lantbrukare i sydkinesiska provinsen Yunnan att det råder stor brist på vatten i flodfårorna och jordbruken måste läggas ned. Det är något som inte stämmer. Kersti Wistrand bedriver källkritisk granskning.

TEXT OCH SKÄRMDUMPAR: KERSTI WISTRAND

I min barndom, tiden närmast efter andra världskriget, hade jag skräckfyllda mardrömmar om krig. Min omgivning bidrog. Spaningstornen som fanns kvar i skogarna, mörkläggnings-gardinerna i garderoberna. Kolonner av gröna försvarsfordon med militärer i grå uniformer som for längs vägarna. Granntanterna som knackade på och bytte sina ransoneringskuponger och fick kaffe mot smör. De vuxnas allvarliga samtal om kriget som skulle kunna återkomma.
Idag är det kanske inte kriget i första hand utan klimatet som ger barn och ungdomar ångest och existentiella grubblerier. Vart är vi på väg? Desto viktigare är det att som förälder eller lärare att finnas där med ett lyssnande öra och en öppen famn, men att också skapa sig en så sann bild av läget som möjligt. Hur är det med rapporteringen i media – kan man lita på den?
Härom kvällen tog TV:s Aktuellt upp ett inslag med smältande glaciärer i Kina och jag fick det inte att gå ihop. Jag tyckte mig minnas att detta varit föremål för granskning tidigare och utförde därför lite källforskning på nätet, vilken jag redovisar nedan.

smältande glaciär i Yunnan

TV:s redogörelse av den smältande glaciären i Yunnan

Den över 5000 m höga bergskedjan Yu long Xushan i provinsen Yunnan i sydvästra Kina ser ut som en sovande drake med vita fjäll på ryggen och kallas i folkmun ”den jadegröna drakens snöberg”. Det är ett s.k. heligt berg liggande i utkanten av det enorma Himalaya, som härbärgerar världens tredje största isreservoar (efter de två polerna) och förser tio av Asiens största floder med smältvatten, bl.a. Yangtse. Den sägs försörja 1,8 miljarder människor med detta vatten. Nu smälter glaciären på Yu long Xushan med en aldrig skådad hastighet, berättar TV-korrespondenten Ulrika Bergsten. På bara 35 år har ytan blivit hälften så stor och glaciären sägs vara helt borta inom 30 år.

Medan jag tittar på programmet minns jag hur man för många år sedan såg ett samband mellan smältandet av Alpernas isar och kolbrytningen i Mellaneuropa. Jag förväntar mig nu att få höra och se film med forsande floder och översvämmade åkerfält i Yunnan. Men icke, sa Nicke.

Ulrika Bergsten är på plats och gör intervjuer. Hon berättar hur det knakar i världens tredje största glaciär som nu blir mindre dag för dag.

Lokala lantbrukare tillhörande noshi-folket berättar resignerat om den klimatförändring de ser. De pekar på flodfåran som uppvisar låg vattennivå och berättar:

-Tidigare var det bara två månader om året som floden sinade. Nu är det tvärtom. Nu finns det bara vatten här under ett par månader på sommaren då det är regnperiod. Så här såg det inte ut när jag var barn. Klimatet har förändrats och det regnar när det inte ska regna. Det är bra om det kommer snö på vintern men inte på våren för då dör alla växter. Nu snöar det t.o.m. på sommaren! Vi har räknat på det och insett att det inte längre är lönsamt med jordbruk. Det gör att alla unga vill här ifrån.

Ulrika Bergsten fortsätter intervjua och en taleskvinna för kinesiska Greenpeace får ordet:

Inom några årtionden kommer glaciären att försvinna. Människors liv kommer att påverkas kraftigt. 1,8 miljarder människor är beroende av den här regionens glaciärvatten. Vårt asiatiska vattentorn krymper.

Aktuellts TV-korrespondent fortsätter sedan själv att berätta med en sammanfattning:

I vissa delar av västra Kina har medeltemperaturen stigit över tre grader eller mer sedan 50-talet, enligt Greenpeace färska kartläggningar av kinaglaciären. Tiden är knapp nu, säger miljöorganisationen, som tycker att Kinas regering ytterligare ska skärpa sina klimatmål och kraftigt minska utsläppen och växthusgaserna.
Men trots att den kinesiska regeringen på olika sätt försökt återskapa våtmarkerna så har tiden för glaciären egentligen runnit ut. 2030 är den helt borta, tror Greenpeace.

Här kan du se en del av TV-inslaget LÄNK

Källsökande bakåt i tiden

Det är något som inte stämmer i programmet. Hur kan bönderna uppleva torka samtidigt som glaciären sägs smälta? Borde inte översvämningar vara mer rimliga? Ingen förklaring ges. Om det snöar borde dessutom glaciärerna växa? Har programmet klippts ned så illa eller är det korrespondentens slarv med fakta? Och vad beror klimatförändringen på? Ulrika Bergsten beskriver situationen sådan den är utan att nämnvärt gå in på orsakerna bakom. Kina är emellertid världens största utsläppare av koldioxid (genom förbränning av fossila bränslen) och anses stå för en fjärdedel av världens samlade utsläpp, läser jag på nätet. I Kina pågår en massiv satsning på förnybart. [1]

Jag söker vidare och läser på nätet:

”Himalayas vattentankar, glaciärerna, utgör en väldig sötvattenresurs och fungerar som ett vattentorn för en sjättedel av världens befolkning. Smältvattnet från glaciärerna är moderkällan till nio av de största floderna i Sydasien, bl.a. Yangtse, Indus och Ganges. Tack vare glaciärernas förmåga att samla upp och frysa in nederbörd som fryses till is och smälter av under sommaren hålls vattenflödet i de stora floderna relativt konstant under året, även då det råder svår torka.”

Men vad har hänt under de senaste 50 åren? Hur var det då med mina minnesbilder av att ha hört talas om issmältningen i Himalaya tidigare. Jag fortsätter leta på nätet.

Himalaya är sanskrit och betyder `ett hem av snö´. En definition som snart bara kan vara en påminnelse om historien,” skrev Martin Schibbye i ett faktafyllt reportage i finlandssvenska Hufvudstadsbladet 17 april 2011. [2] Tillsammans med en kollega reste och vandrade han runt i Nepal där han fann smutsbruna sjöar av smältvatten vars moränkanter när som helst kunde brista och översvämma byar och åkrar. I början av 60-talet kunde forskarna se små smältvattenpölar växa fram på satellitfotona. I mitten av 70-talet hade dessa vuxit till glaciärsjöar. Det började gå fort eftersom den mörka marken absorberade mer solenergi, vilket ledde till högre marktemperatur och större avdunstning. Temperaturförändringarna har påskyndat förloppet och när Schibbye besöker glaciärsjön Tsho Rolpa är den 3,5 km lång och 30 m djup. Han intervjuade forskare samt lokalbefolkning, som tvingas anpassa sig till nya livsvillkor eller flytta. LÄNK

I Bangladesh läggs minst en femtedel av landytan under vatten varje år under regnperioden. Det har tidigare främst berott på höjda havsnivåer. [3] 2004 kan man emellertid läsa hur halva Bangladesh står under vatten delvis beroende på smältande is på Himalaya som fyller 230 floder med översvämmande vatten. [4]

FN:s klimatpanel – IPPC

Media liksom politiker och beslutsfattare förlitar sig i hög grad på FN:s klimatpanel IPPC, som samlar tusentals forskare från 195 stater. Dessa har fördjupat sig i klimatförändringarnas orsak, konsekvenser och de lösningar som står till buds. SMHI är nationell kontaktpunkt, Focal Point, för FN:s klimatpanel för Sverige. IPPC utför ingen egen forskning utan samlar in rapporter för utvärderingar av forskningsläget rörande klimatförändringar inducerade av människan. Kravet på den klimatforskning som kan tas upp av IPPC är att den måste ha varit publicerad i en vetenskaplig tidskrift med ett system för granskning av experter, s.k. peer-review. [5]

Felaktig rapportering från FN:s klimatpanel 2007

2007 utkom IPPC med en rapport att ”glaciärerna i Himalaya smälter bort fortare än på någon annan plats på jorden. Om jordens uppvärmning fortsätter kommer glaciärerna med stor sannolikhet att vara borta 2035.” Konsekvenserna med en så snabb issmältning skulle enligt rapporterna kunna bli förödande översvämningar, liksom torka och sötvattenbrist för miljontals människor i närliggande regioner. [6]

Men när Indiens miljödepartement i november 2009 presenterade markobservationer om glaciärernas utveckling, visade det sig att IPPC:s rapport var felaktig. Siffrorna från sex indiska forskargrupper pekade inte alls på den dramatiska trend som IPPC-rapporten gjort. Detta uppmärksammades av brittiska journalister och ledde till att IPPC var tvungen att gå ut och be om ursäkt för felet i ett pressmeddelande 20 januari 2010: deras rapport byggde på dåliga uppskattningar av hastighet och datum för försvinnandet av glaciärerna. [6]

IPPC:s dåvarande ordförande, indiske ekonomen Rajendra Pachauri, försvarade i det längsta rapporten. Många länder krävde hans avgång, men han satt kvar vid makten trots detta. Följden blev att många tankesmedjor med kritiskt tänkande mot IPPC dök upp.

Uppgiften om de bortsmältande glaciärerna på Himalaya kom ursprungligen från en indisk glaciolog, Syed Hasnain, och byggde inte på sedvanligt granskande studier. Hasnain hade intervjuats via telefon och email 1999 och erkände att uttalandet vilade på rena spekulationer från hans sida. Hans uppgifter finns inte att läsa i någon vetenskaplig publikation utan som artikel i en bergsklättrartidning men plockades ändå upp av FN:s klimatpanel och fick alltså stor spridning genom FN-rapporten 2007. [6]

Den andra källan för den hastiga issmältningen i rapporten kom från en magisteruppsats i geografi skriven av studenten Dario-Andri Schwörer vid universitet i Bern i Schweiz. Denne hade intervjuat 80 fjällguideskollegor om hur de såg på situationen i Alpområdet. Detta blev sedan källmaterial i IPPC:s klimatrapport 2007.

Journalisterna borde på grund av betänkligheter i IPPC:s rapportering därför extra noga undersöka de ”fakta” de ger allmänheten genom media. Deras auktoritetstro eller slarvigt hopsatta program är olyckliga eftersom panelens vetenskapliga trovärdighet vid några tillfällen varit tveksam och därifrån kommande information vid några gånger varit direkt felaktig.

Mot denna bakgrund kan vi lättare förstå vad som kan ligga i begreppen ”klimatalarmister” och ”klimatskeptiker”. De senare förnekar den skadliga inverkan på klimatet på grund av ökade koldioxidutsläpp och misstror medier vilka betraktas som klimatalarmister som okritiskt rapar upp betänklig information, fake news, från IPPC och sprider en falsk propaganda om klimathot.

En del klimatskeptiker ser dessutom en politisk agenda bakom tillkomsten av IPPC och rapporterna och anser att de stora internationella bolagen, globalisterna, står bakom med syfte att tillskansa sig makt genom skrämsel.

Tillbaka till inslaget i TV:s Aktuellt. De i programmet givna fakta är följande.

Situationen för befolkningen är svår. Jordbruket lönar sig inte p. g. av annorlunda väderlek och torka. Vattnet i fårorna sinar fastän man får se den smältande isen med svarta partiklar och rinnande droppar i närbild. Vädertypen är förändrad. Det snöar på våren och t.o.m. på sommaren och växtligheten förstörs.

Greenpeaceorganisationen presenteras som experter och i programmet får de stå för vetenskapliga uttalanden och varningar till Kinas regering som uppmanas att skära ned på användningen av fossila bränslen; i annat fall kommer glaciären vara borta 2030.

Greenpeace kan omöjligt ha egna experter som kan avgöra glaciärens framtid, tänker jag, och inte heller några som utförde mätningar på 50-talet. Taleskvinnan Liu Junyan tycks dessutom i sitt enda citat tala om hela Himalaya, inte bergskedjan i Yunnan. Hon måste ha tagit sina uppgifter från annat håll. Det verkar vara citerat från IPPC 2007 med ungefär samma ordalydelse. Har en gammal intervju satts in i det svenska reportaget?
Så varifrån har korrespondenten Ulrika Bergsten hämtat sin information och sammanfattning? Det tycks mig aningen naivt att hysa en sådan tilltro till Greenpeace betydelse och presentera informationen på detta sätt. Och dessutom nedvärderande gentemot tänkande lyssnare. Jag börjar återigen leta på nätet och finner endast en tidning utgiven i Libanon, [7] som redovisar hur ett kinesiskt vetenskapligt forskarteam utför undersökningar i glaciärområdet. En helt annan typ av journalistik än den SVT uppvisar!

Så finner jag youtube-kanalen ”Svensk webbtelevision” med tekn. dr. Lars Berns analys av Aktuellts framställning av glaciärsmältningen. Lars Bern är klimatskeptiker. Han är emot koldioxidutsläppens inverkan på det globala klimatet. Lyssna nedan (8 minuter):

Lars Bern menar således att avsmältningen av Himalayas glaciärer beror på sot från befolkningens eldar samt från dåliga förbränningsanläggningar i Kina och inte från ökat koldioxidutsläpp som gett en ökad global uppvärmning.

Jag söker vidare på nätet och får veta att sot utgör den andra största föroreningen av atmosfären. Den avges av bilar, lastbilar, bostäder, spisar, skogsbränder och vissa industrier och uppstår vid ofullständig förbränning medan koldioxid är en växthusgas som uppstår vid fullständig förbränning i ordentliga förbränningsverk. Sotets nedbrytningstid är kortvarig. [8]

Den 28 oktober rapporterade Ulrika Bergsten om den förorenade luften i Kinas storstäder: LÄNK Där framgår att munskydden främst bärs som skydd mot kolpartiklar som är så små att de andas in och riskerar att förorsaka hjärtproblem. Utsläppen i Kina tros varje år förorsaka en miljon människors för tidiga död enligt South China Morning Post, skriver hon.

Mina reflektioner

IPPC är en stor internationell organisation som sammanställer forskarrapporter från hela världen. Som upplagt för karriärism och inbördes rivalitet. Här i Sverige släpps rapporter fram via SMHI, som bestämmer vilka synpunkter som är giltiga. Mycket riktigt finns det ett fåtal andra meteorologer med andra synvinklar vars åsikter inte lyfts fram i IPPC eller public service. Trots detta är det ändå min förhoppning att de allra flesta inom organisationen har ett ärligt uppsåt.

Lars Bern

Lars Bern är skarpögd och livserfaren. Han framhåller sotets eller det svarta kolets betydelse i glaciärernas smältning. Det är viktigt. Jag ställer mig dock frågande till en del av innehållet i hans framställning ovan som jag tycker präglas av en verklighetssyn med ett svartvitt tänkande. IPPC verkar enligt honom stå för en dold politisk agenda i globalisternas händer. Och omdömet av Greenpeace är helsvart. Helst tycks han vilja se dem försvinna från kartan. Visst anses de ha blivit politiserade med tiden men är ändå, menar jag, en agerande miljöorganisation som visar på problem både gällande miljö och utrotandet av djurarter. Dessutom utgör organisationen en handlingskanal för frustrerade idealistiska ungdomar som brinner för visionen att förbättra jordens framtid, ibland med fara för sina liv.

Lars Bern tycker man ska fortsätta med kolbaserad industri för att omvandla den till elektricitet för befolkningen så att de slipper att ha öppna eldar som avger kol. Han tycks anse att det finns gott om tid eftersom det inte enligt honom är frågan om klimatförändring utan tillfälliga väderomslag. Men borde inte förbränningsugnarnas kvalitet i Kina i så fall också förbättras? Och hur ska denna utbyggnad hinnas med innan glaciärerna smälter alltför mycket? funderar jag.

Inte heller tar Lars Bern på allvar upp väderförändringar med upprepade snöfall under vår- och sommarhalvåret som omöjliggör jordbruket? Dessa viftas bort, förbigås lättvindigt och passar inte riktigt in i den modell Bern tycks följa. Men Ulrika Bergsten gör något liknande: hon ger en bild som inte stämmer och undviker att analysera bakomliggande orsaker. Är detta så ödesbetonat svårt att mänskliga försvarsmekanismer av förnekande framträder hos dem båda två? Båda manar istället till kamp. Medan Ulrika Bergsten sätter sin tillit till Greenpeace vill Lars Bern se fortsatt kamp mot globalismen samt utbyggnad av kolindustrin för att få elektricitet.

Aktuellts inslag den 21 november är bristfälligt på flera punkter, men jag tror inte som Bern att en medveten politisk agenda ligger bakom rapporteringen, snarare en typiskt svensk naiv tilltro och journalisters och korrespondenters bristande intresse eller tid att lägga ned research. De fortsätter sända program i naiv auktoritetstro till gamla IPPC- uppgifter och Greenpeace, som också i god tro tycks ha anammat en gammal IPPC-rapport från 2007, där Himalayas glaciärer sägs vara försvunna till 2035. Programmet är också slarvigt hopklippt, kanske på grund av tidsbrist. Uttalanden om hela Himalaya får t.ex. stå för denna speciella kinesiska bergskedja utan att dessa särskiljs åt.

Programinslaget har ur dessa synvinklar betänkliga brister och är ett journalistiskt hafsverk möjligen utifrån en politisk agenda. Att redogöra för klimatförändringarnas orsaker har blivit ett slagfält av påhitt och fakta. Vad som är vad är inte lätt att reda ut. Men det är illa om fantasier och direkta lögner ligger bakom slutsatser och information. Det är en allvarlig kritik i dessa “fejk News” dagar då krav på källgranskning och fakta borde vara riktlinjer.

Kersti Wistrand

Referenser:
1. https://www.svt.se/nyheter/vetenskap/kinas-odesval och http://www.miljoportalen.se/luft/vaexthusgaser/vaexthuseffekt-och-vaexthusgaser-vad-aer-det-egentligen
2. php?menuId=10
3. https://www.expressen.se/nyheter/har-flyr-de-regnet/ (2007) samt NE, Reuters, AFP, TT.
4. https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/qn1ajO/halva-bangladesh-star-under-vatten och https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=444469
5. https://www.svd.se/klimatchef-inom-fn-far-hard-kritik och https://sv.wikipedia.org/wiki/FN:s_klimatpanel
6. https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=3345&artikel=3382172
7. http://www.dailystar.com.lb/Life/Environment/2018/Oct-22/467051-new-tourist-attraction-in-china-a-melting-glacier.ashx
8. https://www.smhi.se/kunskapsbanken/klimat/kortlivade-klimatpaverkande-luftfororeningar-slcp/sot-1.99800

Spread the love
About Kersti Wistrand

Kersti Wistrand är psykolog och adjunkt i bl a religion och historia med studier i shamanism och medvetandeforskning. Hennes specialitet är förändrade medvetandetillstånd i samband med nära döden samt förlossning. Hon är tillsammans med dr Jan Pilotti redaktör och medförfattare till boken ”Medvetandet och döden” (1982). Se Libris. Boken innebar att Wistrand tillhörde kretsen av ”offentliga personer” under 80-talet. Wistrands forskning har fått stor uppmärksamhet i bland annat Ryssland.

Speak Your Mind

*

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.