Himalayas glaciärer – Vad är det som sker i rapporteringen?

0
693


I Aktuellt den 21 november 2018 presenterades ett klimatinslag med motstridig information. Asiens största glaciärer i Himalaya smälter med stor hastighet. Samtidigt berättar en lantbrukare i sydkinesiska provinsen Yunnan att det råder stor brist på vatten i flodfårorna nedanför och att jordbruken måste läggas ned. Det är något som inte stämmer. Kersti Wistrand bedriver källkritisk granskning.

TEXT OCH SKÄRMDUMPAR: KERSTI WISTRAND, uppdaterad version februari 2020.

Hur är det med rapporteringen i media – kan man lita på den?
Härom kvällen tog TV:s Aktuellt upp ett inslag med smältande glaciärer i Kina och jag fick det inte att gå ihop. Jag utförde därför lite källforskning på nätet, vilken jag redovisar nedan. Men låt oss först som utgångspunkt läsa om Himalaya i en 40 år gammal uppslagsbok:

”Himalayas vattentankar, glaciärerna, utgör en väldig sötvattenresurs och fungerar som ett vattentorn för en sjättedel av världens befolkning. Smältvattnet från glaciärerna är moderkällan till nio av de största floderna i Sydasien, bl.a. Yangtse, Indus och Ganges. Tack vare glaciärernas förmåga att samla upp och frysa in nederbörd som fryses till is och smälter av under sommaren hålls vattenflödet i de stora floderna relativt konstant under året, även då det råder svår torka.”

Vad har hänt under de senaste decennierna?

smältande glaciär i Yunnan

TV:s redogörelse av den smältande glaciären i Yunnan

Den över 5000 m höga bergskedjan Yu long Xushan i provinsen Yunnan i sydvästra Kina ser ut som en sovande drake med vita fjäll på ryggen och kallas i folkmun ”den jadegröna drakens snöberg”. Det är ett s.k. heligt berg liggande i utkanten av det enorma Himalaya, som härbärgerar världens tredje största isreservoar (efter de två polerna) och förser tio av Asiens största floder med smältvatten, bl.a. Yangtse. Den sägs försörja 1,8 miljarder människor med detta vatten. Nu smälter glaciären på Yu long Xushan med en aldrig skådad hastighet, berättar TV-korrespondenten Ulrika Bergsten. På bara 35 år har ytan blivit hälften så stor och glaciären sägs vara helt borta inom 30 år.

Jag förväntar mig nu – efter denna presentation – att få höra och se en filmsekvens med forsande floder och översvämmade åkerfält i Yunnan. Men icke, sa Nicke. Lokala lantbrukare tillhörande noshi-folket berättar istället resignerat om den klimatförändring de ser. De pekar på flodfåran som uppvisar låg vattennivå och berättar:

-Tidigare var det bara två månader om året som floden sinade. Nu är det tvärtom. Nu finns det bara vatten här under ett par månader på sommaren då det är regnperiod. Så här såg det inte ut när jag var barn. Klimatet har förändrats och det regnar när det inte ska regna. Det är bra om det kommer snö på vintern men inte på våren för då dör alla växter. Nu snöar det t.o.m. på sommaren! Vi har räknat på det och insett att det inte längre är lönsamt med jordbruk. Det gör att alla unga vill här ifrån.

Greenpeace får ordet

Ulrika Bergsten fortsätter intervjua och en taleskvinna för kinesiska Greenpeace får ordet:

Inom några årtionden kommer glaciären att försvinna. Människors liv kommer att påverkas kraftigt. 1,8 miljarder människor är beroende av den här regionens glaciärvatten. Vårt asiatiska vattentorn krymper.

Aktuellts TV-korrespondent fortsätter sedan själv att berätta med en sammanfattning:

I vissa delar av västra Kina har medeltemperaturen stigit över tre grader eller mer sedan 50-talet, enligt Greenpeace färska kartläggningar av kinaglaciären. Tiden är knapp nu, säger miljöorganisationen, som tycker att Kinas regering ytterligare ska skärpa sina klimatmål och kraftigt minska utsläppen och växthusgaserna.
Men trots att den kinesiska regeringen på olika sätt försökt återskapa våtmarkerna så har tiden för glaciären egentligen runnit ut. 2030 är den helt borta, tror Greenpeace.

Här kan du se en del av TV-inslaget LÄNK

De i inslaget i TV:s Aktuellt givna fakta är sammanfattningsvis följande:

Situationen för befolkningen i Yunnan är svår. Jordbruket lönar sig inte p. g. av annorlunda väderlek och torka. Vattnet i fårorna sinar fastän man får se den smältande glaciärisen med svarta partiklar och rinnande droppar i närbild. Vädertypen är förändrad. Det snöar på våren och t.o.m. på sommaren och växtligheten förstörs.

Greenpeaceorganisationen presenteras som experter och i programmet får de stå för vetenskapliga uttalanden och varningar till Kinas regering som uppmanas att skära ned på användningen av fossila bränslen; i annat fall kommer glaciären vara borta 2030.

Greenpeace kan omöjligt ha egna experter som kan avgöra glaciärens framtid, tänker jag, och inte heller några som utförde mätningar på 50-talet. Taleskvinnan Liu Junyan tycks dessutom i sitt enda citat tala om hela Himalaya, inte bergskedjan i Yunnan. Hon måste ha tagit sina uppgifter från annat håll. Det verkar vara citerat från IPPC 2007 med ungefär samma ordalydelse. Har en gammal intervju satts in i det svenska reportaget? Så varifrån har korrespondenten Ulrika Bergsten hämtat sin information och sammanfattning? Det tycks mig aningen naivt att hysa en sådan tilltro till Greenpeace betydelse och presentera informationen på detta sätt. Och dessutom nedvärderande gentemot tänkande lyssnare. Jag börjar återigen leta på nätet och finner endast en tidning utgiven i Libanon,[1] som redovisar hur ett kinesiskt vetenskapligt forskarteam utför undersökningar i glaciärområdet. En helt annan typ av journalistik än den SVT uppvisar!

FN:s klimatpanel – IPPC

Media liksom politiker och beslutsfattare förlitar sig i hög grad på FN:s klimatpanel IPPC, som samlar tusentals forskare från 195 stater. Dessa har fördjupat sig i klimatförändringarnas orsak, konsekvenser och de lösningar som står till buds. SMHI är nationell kontaktpunkt, Focal Point, för FN:s klimatpanel för Sverige.

IPPC utför ingen egen forskning utan samlar in rapporter för utvärderingar av forskningsläget rörande klimatförändringar inducerade av människan. Kravet på den klimatforskning som kan tas upp av IPPC är att den måste ha varit publicerad i en vetenskaplig tidskrift med ett system för granskning av experter, s.k. peer-review. [2] En felaktig IPPC-rapport från 2007 har ofta använts av klimatskeptiker för att påvisa bristerna i ”klimatalarmisternas” argumentering. Låt oss se lite närmare på denna rapport.

Felaktig rapportering från FN:s klimatpanel 2007

2007 utkom IPPC med en rapport att ”glaciärerna i Himalaya smälter bort fortare än på någon annan plats på jorden. Om jordens uppvärmning fortsätter kommer glaciärerna med stor sannolikhet att vara borta 2035.” Konsekvenserna med en så snabb issmältning skulle enligt rapporterna kunna bli förödande översvämningar, liksom torka och sötvattenbrist för miljontals människor i närliggande regioner. [3]

Men när Indiens miljödepartement i november 2009 presenterade markobservationer om glaciärernas utveckling, visade det sig att IPPC:s rapport var felaktig. Siffrorna från sex indiska forskargrupper pekade inte alls på den dramatiska trend som IPPC-rapporten gjort. Detta uppmärksammades av brittiska journalister och ledde till att IPPC var tvungen att gå ut och be om ursäkt för felet i ett pressmeddelande 20 januari 2010: deras rapport byggde på dåliga uppskattningar av hastighet och datum för försvinnandet av glaciärerna. [3]

IPPC:s dåvarande ordförande, indiske ekonomen Rajendra Pachauri, försvarade i det längsta rapporten. Många länder krävde hans avgång, men han satt kvar vid makten trots detta. Följden blev att många tankesmedjor med kritiskt tänkande mot IPPC dök upp.

Uppgiften om de bortsmältande glaciärerna på Himalaya kom ursprungligen från en indisk glaciolog, Syed Hasnain, och byggde inte på sedvanligt granskande studier. Hasnain hade intervjuats via telefon och email 1999 och erkände att uttalandet vilade på rena spekulationer från hans sida. Hans uppgifter finns inte att läsa i någon vetenskaplig publikation utan som artikel i en bergsklättrartidning men plockades ändå upp av FN:s klimatpanel och fick alltså stor spridning genom FN-rapporten 2007. [3]

Den andra källan för den hastiga issmältningen i rapporten kom från en magisteruppsats i geografi skriven av studenten Dario-Andri Schwörer vid universitet i Bern i Schweiz. Denne hade intervjuat 80 fjällguideskollegor om hur de såg på situationen i Alpområdet. Detta blev sedan källmaterial i IPPC:s klimatrapport 2007.

Journalisterna borde på grund av betänkligheter i IPPC:s rapportering därför extra noga undersöka de ”fakta” de ger allmänheten genom media. Som reporter bör man sluta upp med att använda dessa felaktiga uppgifter ovan. Deras auktoritetstro och slarvigt hopsatta program är olyckliga och ger argument för klimatskeptiker och späder på klimatångesten för ungdomar.

Källsökande bakåt i tiden

Falska IPPC-rapporter till trots tycker jag mig minnas ögonvittnesrapporter om västra Himalayas snabbt smältande isar:

I Bangladesh läggs minst en femtedel av landytan under vatten varje år under regnperioden. Det har tidigare främst berott på höjda havsnivåer. [4] 2004 kan man emellertid läsa hur halva Bangladesh står under vatten delvis beroende på smältande is på Himalaya som fyller 230 floder med översvämmande vatten. [5] Fakta eller antagande under inflytande av bergklättrarföreningens synpunkter från slutet av 90-talet?

Journalisten Martin Schibbye tog saken i egna händer och besökte själv Himalaya 2011.

Himalaya är sanskrit och betyder `ett hem av snö´. En definition som snart bara kan vara en påminnelse om historien,” skrev Martin Schibbye i ett faktafyllt reportage i finlandssvenska Hufvudstadsbladet 17 april 2011.[6] Tillsammans med en kollega reste och vandrade han runt i Nepal där han fann smutsbruna sjöar av smältvatten vars moränkanter när som helst kunde brista och översvämma byar och åkrar. I början av 60-talet kunde forskarna se små smältvattenpölar växa fram på satellitfotona. I mitten av 70-talet hade dessa vuxit till glaciärsjöar. Det började gå fort eftersom den mörka marken absorberade mer solenergi, vilket ledde till högre marktemperatur och större avdunstning. Detta enligt Schibbyes tolkning. När Schibbye besökte glaciärsjön Tsho Rolpa var den 3,5 km lång och 30 m djup. Han intervjuade forskare samt lokalbefolkning, som tvingas anpassa sig till nya livsvillkor eller flytta. Schibbye använder sig av argumentet att temperaturförändringarna har påskyndat förloppet.  LÄNK

Tämligen ny forskning (med rapport från 2018) vid Luleå Tekniska Universitet har analyserat 112 glaciärer i Himalaya. [7] Glaciärernas rörelse har kunnat analyseras med hjälp av satellitbilder och temperaturdata. Studien är den första av sitt slag som visar hur terräng och klimatparametrar som temperatur och snö påverkar glaciärernas rörelse. Klimatförändringar är ett globalt fenomen och rörelserna påverkas t.ex. också av fukt från Medelhavsområdet som sedan drar vidare österut för att slutligen landa som regn eller snö i de nordvästra delarna av den indiska subkontinenten under vintern. Stigande temperaturer på grund av global uppvärmning ökar glaciärernas smältning vilket kan orsaka rörelser och ge katastrofala konsekvenser. Glaciärsjöar kan på grund av isens rörelser t.ex. brista och skapa översvämningar [7], vilket kan vara främsta bakomliggande orsak till de bristande glaciärsjöarna i Schibbyes rapportering ovan.

Tillbaka till TV-inslaget

Det är något som inte stämmer i programmet från 21 november. Hur kan bönderna uppleva torka samtidigt som glaciären sägs smälta? Borde inte översvämningar vara mer rimliga? Ingen förklaring ges. Om det snöar borde dessutom glaciärerna växa? Har programmet klippts ned så illa eller är det korrespondentens slarv med fakta? Och vad beror klimatförändringen på? Ulrika Bergsten beskriver situationen sådan den är utan att nämnvärt gå in på orsakerna bakom.

Medan jag tittar på programmet minns jag hur man för många år sedan såg ett samband mellan smältandet av Alpernas isar och kolbrytningen i Mellaneuropa. I Aktuellts inslag visas smältande glaciäris fylld av sotpartiklar. Isarna smälter alltså inte enbart av växthusgaser utan även av sot. Jag söker vidare på nätet och får veta att sot utgör den andra största föroreningen av atmosfären.

Befolkningen i Himalayas bergsbyar (inklusive Yunnan) eldar med ved som avger sot. Dessutom avges sot i Kinas städer av personbilar, lastbilar, bostäder, spisar, skogsbränder och vissa industrier och uppstår vid ofullständig förbränning i dåliga förbränningsverk medan koldioxid är en växthusgas som uppstår vid fullständig förbränning i ordentliga förbränningsverk. Sotets nedbrytningstid är kortvarig. [8]

Den 28 oktober rapporterade Ulrika Bergsten om den förorenade luften i Kinas storstäder: LÄNK Där framgår att munskydden främst bärs som skydd mot kolpartiklar som är så små att de andas in och riskerar att förorsaka hjärtproblem. Utsläppen i Kina tros varje år förorsaka en miljon människors för tidiga död enligt South China Morning Post, skriver hon.

Kina är emellertid samtidigt världens största utsläppare av koldioxid (genom förbränning av fossila bränslen) och anses stå för en fjärdedel av världens samlade utsläpp, läser jag på nätet. I Kina pågår en massiv satsning på förnybart. [9]

Den smältande isen i bergskedjan Yu long Xushan bär i TV- inslaget tydliga spår av svarta sotpartiklar. Man kan därför fråga sig om inte orsaken till avsmältningen här främst beror på befolkningens eldar och dåliga förbränningsugnar i Kina.

Mina reflektioner

Aktuellts inslag den 21 november är bristfälligt på flera punkter. Man kan undra över orsakerna. Journalisters och korrespondenters bristande tid eller intresse att lägga ned research? En typiskt svensk naiv auktoritetstro till gamla IPPC- uppgifter från 2007 och Greenpeace, som också i god tro tycks ha anammat samma rapport, där Himalayas glaciärer sägs vara försvunna till 2035? Eller är ett gammalt utlåtande från Greenpeace inklippt? Programmet tycks slarvigt hopklippt, kanske på grund av tidsbrist. Uttalanden om hela Himalaya får t.ex. stå för denna speciella kinesiska bergskedja utan att dessa särskiljs åt. Och varför flodfårorna är torra när isen ovanför sägs smälta så snabbt, har jag fortfarande inte kunnat få fram något svar på.

Programinslaget ippvisar ur dessa synvinklar betänkliga brister och är ett journalistiskt hafsverk möjligen utifrån en politisk agenda. Att redogöra för orsaker bakom avsmältningen av Himalayas glaciärer har blivit en blandning av påhitt och fakta. Vad som är vad är inte lätt att reda ut. Men det är illa om slarv  och direkta lögner ligger bakom slutsatser och information. Det är en allvarlig kritik i dessa fake news-dagar då krav på källgranskning och fakta borde vara riktlinjer.

Kersti Wistrand

Referenser:

 1. http://www.dailystar.com.lb/Life/Environment/2018/Oct-22/467051-new-tourist-attraction-in-china-a-melting-glacier.ashx
  2. https://www.svd.se/klimatchef-inom-fn-far-hard-kritik och https://sv.wikipedia.org/wiki/FN:s_klimatpanel
  3. https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=3345&artikel=3382172 4.https://www.expressen.se/nyheter/har-flyr-de-regnet/ (2007) samt NE, Reuters, AFP, TT.
  5. https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/qn1ajO/halva-bangladesh-star-under-vatten och https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=444469
  6. http://martinschibbye.se/NP_article_0
  7. http://www.sverigesnatur.org/aktuellt/klimatforandringarna-far-himalayas-glaciarer-att-smalta/ 26 oktober 2018    8.https://www.smhi.se/kunskapsbanken/klimat/kortlivade-klimatpaverkande-luftfororeningar-slcp/sot-1.99800            9.https://www.svt.se/nyheter/vetenskap/kinas-odesval och http://www.miljoportalen.se/luft/vaexthusgaser/vaexthuseffekt-och-vaexthusgaser-vad-aer-det-egentligen

 

 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.