Uppdrag granskning under lupp

4
1516

Uppdatering av arbetet med dokumentären Sista Striden om Dr Erik Enby. En artikel som fått ligga på vänt för att inte påverka valet.

TEXT BÖRJE PERATT
FOTO Collage by public Domain

Nils Hanson är avgående chef vid Uppdrag Granskning, SVTs flaggskepp för undersökande journalistik.
Redaktionen har flera gånger uppmanats att undersöka sjukvården och då bland annat myndigheternas rättsövergrepp mot Dr Erik Enby [1] och försnillningen av Osher Center donationen vid KI. [2]

Jag var på ett seminarium där Nils Hanson redovisade några av redaktionens spektakulära granskningar och deras metod för att säkerställa fakta. Efteråt fick jag tillfälle att berätta om Göteborgsläkaren som utsattes för ett mångårigt drev men som inte uppmärksammats i Uppdrag Granskning. Hanson menade att Erik Enby inte var relevant. Det kan möjligen förklaras av att Dr Enby utsatt[s] för en klassisk sammansvärjning, där Public Service utgör en del av drevet beskrivet i artikeln – Ilskan mot radioprogrammet ”Kropp och själ”.

Jag har i ett antal artiklar uppmärksammat problematiken med en Public Service som under senaste decenniet frekvent övergett sin självständighetspolicy bland annat i: Public Service bör stå självständiga från Vetenskap och Folkbildning .

Tillträdande chef för Uppdrag Granskning är Ulf Johansson nyhetschef vid SVT. Med kännedom om hur nyheterna under senaste årtionden tycks ha haft en dold agenda som erbjudit ett forum för VoF, föreningen ”Vetenskap och Folkbildning”,  Dan Larhammar angriper alternativmedicin i SVT Aktuellt, kan jag inte se annat än att detta forum nu riskerar att befästas i Uppdrag Granskning.

Vi kan således inte räkna med relevant Public Service granskning av Sveriges förmodligen värsta näthuliganrörelse (VoF) som åsidosatt demokrati och mänskliga rättigheter och där en av de mest framstående anförarna, Dan Larhammar, är vald till tredje preses i Kungliga Vetenskapsakademien (Debattartikel i VLT). Detta är alldeles uppenbart en angelägen fråga som möter alla kriterier för ett Uppdrag Granskning. Man måste fråga sig om det ligger en hund begraven eftersom det bemöts med fullständig tystnad. Är det så att Public Service helt enkelt inte får undersöka detta? Är man helt i händerna på VoF och antihumanismen.

Om nu inte övergreppen som drabbat Dr Erik Enby anses vara relevanta så kanske hälsokrisen i Sverige är det. Enbys teori och metod har på senare år bekräftats i en rad studier presenterade i ansedda vetenskapliga publikationer. Larhammar har rätt att ifrågasätta och underkänna allt som går emot hans uppfattning men vad ligger bakom hans makt att bestraffa oliktänkande och stoppa bekräftad god verksamhet med integrativ medicin. Med sorg i hjärtat har jag funnit att den makten har ett socialdemokratiskt upphov. Jag har fått det bekräftat i intervjuer med dåvarande kanslist för S, Sven-Ove Hansson och minister Bengt Göransson.

Etiken satt ur spel

Den grekiska läkaren Hippokrates formulerade under antiken grunden för skolmedicinen. Den är ett uttryck för ursprunglig etik och humanism och innebar att läkaren skulle behandla patienten utifrån yttersta respekt för kroppen och med en helhetssyn på människan. Samtidigt formulerade Hippokrates en läkared som gällt i tusentals år med tiden något moderniserad. I Sverige är denna ed borttagen.

Helhetssynen satt ur spel

Men mer skulle försvinna. Istället för den ursprungliga helhetssynen på människan och hennes kropp fick vi specialisten som blev expert på enskilda delar och funktioner hos kroppen. Det gav den materialiserade människosyn som kom att kalla sig ”skolmedicin”. En mer korrekt term är västerländsk ”industrimedicin” eftersom den inte längre omfattar skolmedicinens respektfulla syn på människan. Denna ”industrimedicin” har lett till ett överdrivet bruk av kemiskt producerade läkemedel och hårda metoder som visat sig alltför ofta skada kroppen. Utestängandet av mångtusenårig kunskap om hälsovård och naturmedicin har präglat ”industrimedicinens” dominans.

Istället för öppenhet har vården drabbats av inskränkthet. Varför?

Begränsningarna tycks vara av administrativ byråkratisk art och har inte sitt ursprung i den vardagliga vårdens hetluft. Denna administrativa inskränkthet har eldats på av industrimedicinens särintressen där antihumanismen, Vetenskap & Folkbildning och Förbundet (anti)humanisterna, organiserat motståndet mot biverkningsfri hälsovård.

En lekman tar över

Bland de värsta sabotörerna mot utvecklingen av en hälsosam sjukvård är Dan Larhammar. Han har aldrig vårdat någon patient och han gick direkt från sin apotekarutbildning till forskning så inte ens därvidlag har han någon praktisk erfarenhet. Ändå får denna lekman när det rör sjukvård stoltsera som expert och han utgör sinnebilden av rabiat motstånd mot läkare som vill rädda liv där sjukvården gett upp hoppet.
Vad som kan tyckas märkligt är att trots att Larhammar fått utstå massiv kritik för sina direkt kriminella metoder så går han fri och verkar osårbar.

Professor Johan Thyberg kritisk till Dan Larhammar
Larhammar har omformat sig till en rannsakare med uppgiften att bestraffa läkare som går utanför det smalspåriga paradigm som skyddar läkemedelsindustrins intressen inte patientens.

Faktum är att fler dör av den ”moderna” medicinens behandlingar och läkemedelsindustrins produkter än av naturlig död. Länk SvD

Ursprunglig skolmedicin

Hur ligger det då till för dem som håller sig till ursprunglig medicin, det som idag felaktigt beskrivs som alternativ och istället borde rubriceras som den ”ursprungliga skolmedicinen” med rötter i mångtusenårig läkekonst. Dvs man praktiserar metoder och mediciner som inte hotar hälsan eller har några biverkningar.

En amerikansk studie visar: Inga dödsfall från kosttillskott (länk) – men 250.000 dödsfall/år orsakade av industrimedicinens felbehandlingar. Här finns ett stort mörkertal och siffror pekar på 750 000 patienter avlidna i USA av felbehandlingar, där en kvarts miljon är säkerställda fall.

Forskare som utmanar industrimedicinens begränsade syn

Fram till slutet av 1900-talet var det ett exklusivt urval av forskare runt om i världen som utmanade industrimedicinens paradigm varav några forskade på blod på ett annat sätt den dåtida industrimedicinska forskningens förhållandevis ålderstigna och primitiva metod för diagnos av fetthalter, socker, järn och sänka. Några fritänkande vetenskapsmän ville veta mer och observerade blod genom ibland egenhändigt införskaffade och mycket påkostade kraftfulla mikroskop. Med som det kom att visa sig risk för sina karriärer formulerade de för den omgivande sjukvården ”chockerande” resultat från vad de iakttog.

Dåtidens uppfattning var att blod var sterilt, vilket innebär att det skulle vara kliniskt rent från infektion. Men dessa fritänkande forskare såg att så inte alls var fallet. Den fransk-kanadensiska läkaren Dr. Gaston Naessens [1] hade från sitt mycket kvalificerad mikroskop (Somatoscope) lyckats filma cancermikrober i blodet ungefär samtidigt som den svenska läkaren Dr Erik Enby lyckats filma motsvarande mikrober i sitt kvalificerade mikroskop. Båda dessa läkare drabbades av det medicinska etablissemangets hårdaste straff och blev deslegitimerade och man försökte kasta dem i fängelse [3].

Kalla ”cancer” för vad det är, det vill säga en infektion
Cancer liksom många andra sjukdomar uppstår enligt dessa forskare på grund av kroppsliga vätskor infekterade av mikrobiologisk svampliknade växt. En infekterad organism har ett blod som förplackats och näringsämnen och verksamma immunförsvarskroppar når inte fram i tillräcklig mängd till ”smittade” områden. Då kan en rad sjukdomar utvecklas.

En spansk forskargrupp har funnit att hjärnsjukdomar som Alzheimer orsakas av sådan mikrobiologisk växt. Länk1, Länk2. Man har funnit att även människor med demens och kronisk muskelsjukdom kan ha motsvarande degenererade blodtillstånd.

På nätet finns mängder av engelskspråkiga artiklar (länk) som tar upp vetenskapliga studier om hur svamp orsakar Alzheimer och kroniska sjukdomar men detta finns knappast återgivet i svenska medier. Varför håller svensk media tyst om detta? Är svaret att Vetenskap och folkbildning undergräver journalistiken?

Dr Erik Enby har kommit fram till följande slutsatser som ingår i den kommande nyupptryckta upplagan av ”Blod, Mod och Envishet”:

– ”När det gäller kroniska sjukdomar har det medicinska etablissemanget i grunden ett felaktigt sjukdomsbegrepp, vilket visar att de inte alltid vet vad de håller på med. … jag märkte redan tidigt att de förklaringsmodeller, som man hade för att förklara hur kroniska sjukdomstillstånd plötsligt startade, var felaktiga. Jag insåg att det var nödvändigt att mikroskopera de kroniskt sjukas kroppsvätskor, vilket avslöjade att det förekom till utseendet olika former av för mig helt okända och växande mikrofloror i dessa.
Kroppsvätskor och vävnader från kroniskt sjuka och nyfödda utvecklingsstörda var nersölade med olika former av mikrobiologiskt växt och i tumörsubstans av olika slag kunde det krylla av partiklar som påminde om vad som sker om man rör om i en myrstack. Något sådant hade jag aldrig hört talas om tidigare i den medicinska litteraturen. …Omsider började jag snegla åt den så kallade komplementära medicinen som egentligen är den ursprungliga medicinen och den som legat till grund för skolmedicinen. Kanske är det mer korrekt att kalla dagens dominerande medicin inom sjukvården för ”modern alternativ medicin”.
Denna moderna medicin har fokuserat på detaljer och tycks ha förlorat det helhetsperspektiv som Hippokrates underströk och som lade grunden till skolmedicinen.
… Organiskt material, inom såväl biologi som zoologi, bryts alltid ner av mikrobiologiska processer orsakade av svampar och mikrober. Dessa processer leder inom biologin till att träd och buskar bryts ner och murknar. Inom zoologin leder processerna till att vävnader irriteras och förstörs och därmed orsakar de sjukdomsprocesser och efter döden den slutgiltiga nedbrytningen av kroppen. Enligt detta resonemang är alltså sjukdom och förruttnelse samma sak.

Min hustru hade diagnostiserats med bröstcancer 2009 och jag lyckades få tillgång till histologiska preparat av hennes bortopererade tumör. I mitt mikroskop kunde jag se att denna i sin helhet utgjordes av en sporsäckssvamp, även om patologen och professor Sven Lindskog på Radiumhemmet, Karolinska Institutet ansåg att det var ”cancerceller”.

Sven Lindskog gav mig i maj 2010 rådet att för säkerhets skull höra vad en mykolog (expert på svampar) ansåg om saken. Varför sade han det? Det fick jag aldrig någon förklaring på. Att få tag i en mykolog var inte lätt. Tiden gick. Plötsligt kom jag dock på hur jag skulle göra.
Året var 2012. Till sporsäckssvamparnas domän hörde tryffelsvamparna och dessa måste ju biologiskt utbildade människor känna till. Jag kontaktade Institutionen för Biologi och Miljövetenskap vid Göteborgs universitet (kallat Botaniska) och frågade om de kunde hjälpa mig att bedöma vilken form av växt som syntes i preparaten.
Jag fick lov att komma dit och tala med en av de svampexperter som arbetade där och tog med mig min ”ständiga sekreterare” Siv, som åtog sig att stenografera mötet med den person som hade lovat att analysera cancerpreparaten. Jag frågade honom rent ut vad han tänkte på när han såg den histologiska bilden i sitt mikroskop. ”Ja, det ser onekligen ut som en sporsäckssvamp”, blev svaret…

Det året skrev jag uppsatsen ”En bröstcancertumör utgjordes av en sporsäckssvamp”, som publicerades i tidningen 2000-Talets Vetenskap 1/2013. Samma år skrev jag ytterligare en uppsats om hur orimligt det är att påstå att så kallad ”cancerväxt” i vävnaderna beror på genetiska förändringar. Den fick som rubrik ”Genhypotesen om cancer duger inte – Nu får det vara nog!” och publicerades i 2000-Talets Vetenskap 3/2013.

Nog stack det i ögonen på vissa när de med tiden insåg att det krävdes hårdare tag för att ta livlinan ifrån mig. Det var vad myndigheterna önskade att uppnå genom att deslegitimera mig och med sina nedriga skriverier ge mig ett grundmurat dåligt rykte som läkare i hela Sverige.
Patienterna sökte sig till min mottagning ändå och jag kunde, tack vare min vetskap om förekomsten av mikrobiologisk växt i kroppsvätskor och vävnader och olika former av tumörsubstans, arbeta med hela sjukdomspanoramat. Jag undrade just vad detta skulle leda till? Utan legitimation fick jag inte handlägga och behandla maligna sjukdomstillstånd. Jag var dock inte det minsta rädd för vad som skulle kunna bli följden.
Månad efter månad arbetade jag i lugn och ro … förmodligen bara … en tidsfråga innan något skulle hända.//Slut Citat Enby.

REFLEKTION
Vi människor kan naturligtvis vara tacksamma för de livsviktiga produkter som industrimedicinen tillhandahåller och de kunskaper och den skicklighet som sjukvårdens läkare och sjuksystrar behärskar som är nödvändig vid svåra operationer och vid kirurgiska ingrepp. Men ska vi för den skull lägga oss platta för en auktoritär och rigid begränsning av forskning och kunskapsbildning om metoder som hjälper sjuka människor att bli friska men som inte accepteras av det ålderstigna industrimedicinparadigmet.

Erik Enby var som legitimerad läkare noga med att följa läkaredens principer och att använda sig av sjukvårdens metoder på ett klokt och ansvarsfullt sätt. I förföljelsen och bestraffningen av Enby finns inga bevis om motsatsen. Endast bevis för att förföljarna begått mened, förfalskat dokument och uppsåtligt misstolkat dokument samt utsatt Enby för mångårigt grovt förtal.

Åklagare och domstol har underlåtit sig att i enlighet med anmälan mot Enby vidta för fallet avgörande vittnesförhör. Vi har lyckats få tag på två nyckelvittnen och de kommer att framträda i filmen ”Sista striden” (Tidigare ”Justitiemordet – Vittnet som försvann”).

Larhammar med följe har använt sig av ett inkvisitoriskt begrepp ”vetenskap och beprövad erfarenhet” som inte håller juridiskt utan enbart ger makten tolkningsföreträde (Länk). Och begreppet räcker inte ens för sjukvården som kan stå handfallen inför problem som man saknar svar på och inte vet hur man ska behandla. Studier visar att man regelbundet inom sjukvården tar beslut och genomför behandlingar som saknar vetenskap & beprövad erfarenhet. Och det är inte konstigt då man väldigt ofta inte vet men måste pröva sig fram.

Ragnar Levi är examinerad läkare, prisbelönad journalist och arbetar som informationschef på SBU, Statens beredning för medicinsk utvärdering. Han menar att: . ”Det behövs mycket mer än vetenskaplig kunskap för att kunna välja rätt vårdåtgärd vid rätt tillfälle. Vi brukar hänvisa till ”beprövad erfarenhet” som ytterligare en viktig grund för sjukvårdsarbetet…. Det olyckliga med begreppet ”beprövad erfarenhet” är att det saknar en bra definition. Alla tycks lägga olika innebörd i uttrycket, och det blir oklart vad man egentligen menar.” LÄNK

Med allt detta sammantaget blir sjukvårdens kris en kris för svensk rättvisa och en av antihumanismen konstruerad hälsokris som drabbar befolkningen och patienterna.

Börje Peratt

Referens
1) Dokumentären om Dr Erik Enby kan rädda bättre vårdmetoder för allvarliga sjukdomar
2) Osher Centrum granskas av professor Johan Thyberg, KI
3) https://www.cancertutor.com/the714x/
4) The Persecution and Trial of Gaston Naessens: The True Story of the Efforts to Suppress an Alternative Treatment for Cancer, AIDS, and Other Immunologically Based Diseases Länk
5) Läkaren som vägrade ge upp Länk

4 COMMENTS

  1. TACK Börje för det du och Erik Enby gör och står för – det är så oerhört viktigt !!
    Det är hög tid för en öppning i vårt samhälle för er kunskap och budskap så vi får en revolution gällande synen på människa och hälsa – det behöver vi verkligen!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.