22 november, 2017

Suveränitet

Nytt på Vetapedia: Suveränitet

Suveränitet är en term inom statsrätt och internationell rätt som handlar om självständighet (autonomi) från yttre kontroll och den högsta politiska makten i samhället.

Suveränitet skiljer från lydstater (vasallstater) och provinser (delstater). Statens rätt till suveränitet är en allmän rättsprincip och innebär att den enda som kan stifta lagar och döma efter dessa lagar är den suveräna staten.

Begreppets historik

William Blackstone hävdade i Commentaries on the Laws of England (1765–1770) att det i alla stater måste finnas en högsta, obetvinglig, absolut och okontrollerad auktoritet, vilket är vad som berättigar suveränen. Konsekvenserna för en demokrati är att vare sig kung eller president står över denna lag utan måste underordna sig folkets vilja genom de folkvalda.

Suveräniteten berör också en annan rättsprincip, den om nationellt självbestämmande, det vill säga den kollektiva rätten för folk att bestämma över sitt eget öde. Den enskilda individen suveräniteten tar stöd i de mänskliga rättigheterna, det vill säga individens rätt gentemot staten.

Roger Scruton skiljer suveränitet i två delar:

Extern suveränitet: det internationella erkännandet att staten ifråga har jurisdiktion över ett visst folk och över ett visst territorium. Det ses också som förverkligandet av den sociala och politiska ordningen.[Rosseau]
Intern suveränitet: Politisk makt över befolkningen. Carl Schmitt ansåg att sådan suveränitet har den som tar kontrollen under kris, och att när så sker är det per definition legalt. Detta kallas också koersiv inre suveränitet, det vill säga att de facto (i praktiken) men inte de jure (juridiskt) inneha den politiska kontrollen.

Folksuveränitetsprincipen, fr. franskans Souveraineté Populaire, principen att all offentlig makt skall utgå från en folkvald församling. Folksuveränitetsprincipen är ett fundament för demokratibegreppet.

Folkrättsligt handlar suveräniteten om staters relationer till varandra, och det innebär dels att andra stater erkänner en annan stats regering, dels territoriell suveränitet där andra staters gränser respekteras. FN kan bryta mot den externa och interna suveränitetsprincipen om FN:s säkerhetsråd anser att situationen i landet utgör ett allvarligt hot mot internationell fred och säkerhet och det begås allvarliga brott mot de mänskliga rättigheterna.

EU-lagar gäller framför svenska lagar
Sverige har genom två omröstningar i Riksdagen övergivit suveräniteten och i grundlagen gett EU makten över lagstiftning och överhöghet när det rör en rad frågor.

EUs Överstatligheten innebär att Sverige måste följa besluten även om Sverige röstat emot beslutet i ministerrådet.

Sveriges demokrati vilar således inte på svensk grundlag och har övergett sin självständighet. Det innebär en bräcklig grund för demokrati och valfrihet vilket har tydliggjorts vid flera tillfällen då Sverige beordrats uppdrag som rör exempelvis flyktingar.

About Börje Peratt

Börje Peratt, filmare, författare, journalist, musikskapare, bildmakare, beteendevetare och forskar - "Om medvetandets uppkomst".

Comments

 1. Bo Sonnsjö says:

  Då finns det skäl att ifrågasätta varför t ex Sverige struntar att följa EUdomstolens domar, som Sverige dessutom har skriftligen medgett att landet skall följa!

  Exempel 1: Trafikskadedrabbades rätt till ersättning från såväl myndigheten Försäkringskassan, som försäkrings-branschen och dess ägda och styrda Trafikskadenämnd (TSN)!

  Exempel 2: EUdomstolen har även fastställt att karteller är förbjudna inom EU/EESområdet! Men vad är TSN annat än en kartell – där branschens alla bolag bakom sina för de skadedrabbade stängda dörrar tar gemensamma beslut om vad som skall gälla i enskilda trafikolyckors konsekvenser – utan att den skadedrabbade eller dennes representant har den minsta chans att få framföra frågor eller argument i det aktuella ärendet!

  Exempel 3: Försäkringsläkare skall till punkt och pricka följa hur alla etiska regler gällande skall följas, samt att brott mot dem skall leda till förlust av läkarlegitimation, skadestånd samt fängelsedom! Trots att sådana läkare vittnat falskt t ex genom omtolkning av sambandsfrågor – vilket granskande journalister kunnat avslöja i ett antal prejudicerande domar så får dylika försäkringsläkare undgå straff för dylika JÄV!

  Ett praktexempel är vad som skedde i Länsrätten i Göteborg år 2006! Trots anmälan till JO hände ingenting vare sig för professorerna och docenterna vilka där ägnade sig åt jäv!

  Exempel 4: Vid samma rättegång ägnade sig dessutom sittande domare, samtidigt då fungerade som Ordförande i Socialstyrelsens Rättsliga Råd, åt JÄV genom att samtidigt representera Rättvisan, som myndigheten Socialstyrelsen!

  Vilka myndigheter eller ledande SMS-media reagerade då?

  Slapphet eller direkta brott mot Rättsstatens skyldigheter fick passera förbi utan minsta kommentarer?

  Kan dylika ageranden vara acceptabla i en Rättsstat?

Kommentera

%d bloggare gillar detta: