Referenslista till Pia Hellertz artikelserie om paradigmskiftet

För den intresserade har jag här tagit upp samtliga referenser som använts i artikelserien.

1. Paradigmskifte på gång?

2. Paradigmskifte – Perspektiv, teorier och modeller

3. Paradigmskifte – Vetenskapsteori

4. Paradigmskifte – Ett organiskt paradigm

5. Paradigmskifte – Det naturvetenskapliga eller mekanistiska paradigmet

6. Paradigmskifte – Det pågående paradigmskiftet

7. Det holistiska paradigmet

8. Ett nytt organiskt paradigm?

9. Paradigmskifte – Mot en ny vetenskap

Pia Hellertz – juni 2012


REFERENSER

Andersen, Tom (1994) Reflekterande processer – Samtal och samtal omsamtalen

Stockholm: Mareld (samma som 1991 med omarbetningar och tillägg)

Bessman, Mona & Talerud, Bo (1993) Från undervisning till lärande – perspektivskifte i den pedagogiska kompetensen, Stockholms universitet: PU-rapport, Pedagogiskt utvecklingsarbete.

Bateson, Gregory (1979, 1995) Ande och Natur – En nödvändig enhet, Stockholm: Symposion.

Brunton, Paul (1980) Till Egypten, Täby: Bokförlaget Robert Larsson AB (originalupplagan utkom år 1935).

Brusewitz, Göran (1999) En ny världsbild växer fram, ICA-förlaget.

Bucke, Richard M (1901, 1967) Cosmic Consciousness – A Study in the Evolution of the Human Mind, New York: EP Duttom & Cjompany, Inc.

Capra, Fritjof (1975) Fysikens Tao, Göteborg: Bokförlaget Korpen.

Capra, Fritjof (1989) Uncommon Wisdom – Conversations with remarkable people, London:

Flamingo (samtalen har förts med Werner Heisenberg, J. Krishnamurti, Geoffrey Chew,

Gregory Bateson, Stanislav Grof, R.D. Laing, Carl Simonton, Margaret Lock, E.F. Schumacher, Hazel Henderson med flera.)

Castaneda, Carlos (1974) Samtalen med don Juan, Stockholm: AWE/Gebers.

Dalkvist, Jan & Westerlund, Joakim (2003) Parapsykologin och dess kritiker – ris och ros, Folkvett nr 3. Tidskrift från Vetenskap och Folkbildning.

Davies, Paul (1987) Gud och den nya fysiken, Stockholm: Prisma

Davies, Paul (1989) Den kosmiska planen, Stockholm: Pan.

Ehdin, Susanna & Ehdin, Martin (2002) HQ – Den mänskliga helhetssynen, Stockholm: Forum

Forsberg, Björn (2012) Omställningens tid – Tillväxtens slut och jakten på en hållbar framtid, Stockholm: Karneval förlag.

Furman, Ben & Ahola, Tapani (1988) Ficktjuven på nudistlägret – Den systemiska revolutionen inom psykoterapin, Helsingfors: Förlags Ab ai-ai Oy.

Gardner, Howard (1994) De sju intelligenserna, Jönköping: Brain Books AB.

Gardner, Howard (2001) Intelligenserna i nya perspektiv, Jönköping: Brain Books AB.

Goleman, Daniel (1997) Känslans intelligens – om att utveckla vår emotionella kapacitet för ett tryggare och mänskligare samhälle, Stockholm: Wahlström & Widstrand.

Grind, Sören (2008) Livet din spegel – om mänsklig utveckling i ett reinkarnationsperspektiv, Stockholm: Världsbild förlag.

Gustavsson, Bernt (1988) Världsbilder – Synen på människa, samhälle, natur, Stockholm: Wahlström & Widstrand.

Harner, Michael (1980) Shamanens väg, Göteborg: Bokförlaget Korpen.

Hellertz, Pia (1999) Kvinnors kunskapssyn och lärandestrategier – en studie av tjugosju kvinnliga socionomstuderande, doktorsavhandling vid Örebro universitet.

Hellertz, Pia & Uneståhl, Lars-Eric (2002) Personlig Utveckling genom Mental Träning, Örebro: Veje International AB.

Hellerrz, Pia (2002) ”Världslärarare” eller ”Falsk profet” – En kärleksfull granskning av Martinus kosmologi, Lidingö: Världsbild förlag.

Hellertz, Pia (2004) Färdighetsbaserat lärande enligt Alvernomodellen, Örebro: Veje International AB.

Jantsch, Erich (1980) The Self-Organizing Universe, Oxford.

Jerndal, Jens (1997) Vakna Sverige! Framtiden är här – En bok om Sveriges kris och det pågående paradigmskiftet, Åkersberga: Caduceus.

Jonstad, David (2012) Kollaps – Livet vid civilisationens slut, Ordfront.

Kramer, Samuel Noah (1958) Så levde sumererna, Stockholm: Victor Petterssons Bokindustri AB.

Kuhn, Thomas S. (1992) De vetenskapliga revolutionernas struktur, Stockholm: Thales (orig. The Structure of Scientific Revolutions, 1962).

Käck, Max (1993) Varat och medvetandet – En introduktion till metafysiken i Martinus Kosmologi, Göteborg: Stiftelsen Informationscentrum för Martinus kosmologi.

Lagerroth, Erland (1986) Mot en ny vetenskap, Lund: Studentlitteratur.

Lagerroth, Erland (1994) Världen och vetandet sjunger på nytt – från en mekanisk värld till ett kreativt universum, Göteborg: Bokförlaget Korpen.

Lagerroth, Erland (2003) Sökandet är vårt största äventyr, Mareld & Erland Lagerroth.

Lagerroth, Erland (2010) Mellan atomer och universum eller Att söka förstå den värld vi lever i. Visby: Books on Demand.

Lindholm, Stig (1979) Vetenskap, verklighet och paradigm – Om dialektik, hermeneutik, positivism m m inom samhällsforskning, Stockholm: Awe/Gebers.

Lindholm, Stig (1985) Kunskap – Från fragment till helhetssyn,  Allmänna förlaget (ny utgåva 1990).

Lovelock, James (1979) ”Gaia: A New Look at Life on Earth”, London: Oxford university press.

Martinus (u.å.) Livets Bog I-VII. Världsbild förlag. Livets Bog gavs ut under åren 1932-1960.

Maxwell, Nicholas (1984) From Knowledge to Wisdom – A Revolution in the Aims and Methods of Science, Oxford.

Merchant, Carolyn (1994) Naturens död – Kvinnan, ekologin och den vetenskapliga revolutionen, Stockholm: Brutus Östlings Bokförlag Symposion.

Nørretranders, Tor (1991) Märk världen – En bok om vetenskap och intuition, Bonnier Förlag.

Rosell, Magdalena (2009) Soluppgång över vetenskapen, Stockholm: Världsbild förlag.

Russell, Peter (1984) En uppvaknande värld – På tröskeln till en ny tidsålder. Uppsala: Hallgren & Fallgren.

Rönnbäck, Brit (1999) Hur kan vi ändra vårt perspektiv från undervisning till lärande? Rapport från Ingenjörsvetenskapernas Didaktik vid KTH, 1999:7.

Schumacher, E. F. (Fritz) (1986) Vägledning för vilseförda – A guide for the Perplexed,  Rabén & Sjögren.

Sitchin, Zecharia (1976) Den tolfte planeten – När, Var, Hur astronauterna från en annan planet kom till jorden och skapade Homo Sapiens, Stockholm: Berghs Pocket.

Sitchin, Zecharia (1995) Skapelsen i nytt ljus – Bibeln och Darwin – kan båda ha rätt? Stockholm: Berghs Förlag AB.

Sobel, Dava (1999) Galileis dotter – Vetenskap, religion och innerlig tillgivenhet. En levnadsteckning, Stockholm: Wahlström & Widstrand.

Schwartz, Gary E (2002) The Afterlife Experiments – Breakthrough Scientific Evidence of Life after Death, New York: Pocket books.

Schwartz, Gary E (2002) Kontakt med andra sedan? – Banbrytande vetenskapliga experiment om fortsatt existens efter döden. Örebro: Veje International AB.

Therkelsen, Ole (2009) Martinus, Darwin och intelligent design, Stockholm: Världsbild förlag.

Tomm, Karl (1989) Systemisk intervjumetodik – En utveckling av det terapeutiska samtalet, Stockholm: Mareld

Törnebohm, Håkan, professor i vetenskapsteori vid Göteborgs universitet är en av de svenska författare som utvecklat Kuhns paradigmteori, refererad av Lagerroth, Erland (1986) Mot en ny vetenskap, Lund: Studentlitteratur.

Wilber, Ken (1983) Eye to Eye. The Quest for the New Paradigm, New York: Garden City.

Wilber, Ken (red.) (1982, 1988) Det holografiska paradigmet och andra paradoxer – Ett utforskande av naturvetenskapens frontlinje, Göteborg, Bokförlaget Korpen.

Wilber, Ken (2005) En kortfattad historia om allting, Åkersberga: Caduceus.

Wistrand, Kersti & Pilotti, Jan (1982) Medvetandet och döden – En antologi om nära-döden-fenomen och utomkroppsliga upplevelser, Stockholm: Natur och Kultur.

Zohar, Danah (1983) Kvantjaget, Stockholm: Månpocket.

Zohar, Danah & Marshal Ian (2000) Själens intelligens, Stockholm: Bokförlaget Forum AB

Zukav, Gary (1981) De dansande WuLi-mästarna – En översikt över den nya fysiken. Stockholm: Askild & Kärnekull.