Diskussionen om rimligheten med Covid19lag (Pandemilagen) och Covidpass har nu fått nytt bränsle i och med en artikel i Dagens Juridik, fredagen den 15 oktober 2021.

I början av året kunde vi läsa motsvarande rubrik i DN Kultur. Men det blev snabbt tyst. Jag tar därför mig friheten att publicera större delen av debattinlägget från DJ på HK eftersom det är så angeläget att det inte får försvinna. Sista delen kan du läsa vidare på DJ.

Men först en återblick till till DN.Kultur och en artikel i Newsvoice som kommenterar Nyheten med stor N av Harriet Larsson (Harriets blogg), Linköping

Att läsa grannens DN varje morgon gör att man snabbt vaknar till. ”Varför är det så tyst om hur pandemin hotar vår demokrati?” Det frågar sig äntligen en respekterad skribent, journalisten och författaren Anita Goldman i DN under vinjetten Ide och Kritik den 23 februari. När alternativa medier sedan länge ställt samma fråga, så har den avfärdats som högerextremism och svek mot demokratin. Det skriver Harriet Larsson som också kritiserar Cilla Benkö, VD på SR.

Så till artikeln i Dagens Juridik: DEBATT: ”Förslaget om vaccinationsbevis strider mot grundlagen”

Publicerad i DAGENS JURIDIK Debatt: 2021-10-15 11:36
av Axel Berglund, jurist, Elnaz Madani, jurist,
Ida Kjos, chefsjurist, Elisabeth Bernin, jurist, Rebecca Ahlstrand, jurist, Ruth Nordström, advokat och Fatemeh Pakyari, advokat

I början av året trädde den så kallade covid-19-lagen i kraft. Lagen syftade enligt regeringen till att hindra att sjukdomen covid-19 fortsätter att spridas genom ”träffsäkra” åtgärder och tanken var att lagen skulle vara av tillfällig natur.

Den 10 september presenterade regeringen ett förslag till vaccinationsbevis som är avsett att kunna användas för det fall smittspridningen tar fart igen. Förslaget förutsatte en förlängning av covid-19-lagen, vilket nu har skett. I dagarna utannonserade regeringen att de återigen vill förlänga lagen, låt vara med vissa begränsningar. Förlängningen föreslås gälla från 1 februari 2022 till 31 maj 2022. Lagens tillfälliga natur kan mot denna bakgrund ifrågasättas. Vi efterlyser också en grundlig analys huruvida covid-19-lagen uppnått sitt syfte fram till dags dato.

Det nu aktuella förslaget om vaccinationsbevis innebär att personer som valt att inte vaccinera sig med något av covid-19-vaccinen exkluderas i samband med deltagande i vissa samhällsaktiviteter. Med stöd av covid-19-lagen föreslås ändringar i förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra smittspridning av sjukdomen covid-19 samt ett förslag om förordning om behandling av personuppgifter för nationell användning av vaccinationsbevis.

Regler om vaccinationsbevis innefattar inskränkningar i grundläggande rättigheter såsom t.ex. mötesfriheten, demonstrationsfriheten, föreningsfriheten och rätten till kroppslig integritet. Enligt 2 kap 21 § regeringsformen får begränsningar i dessa rättigheter aldrig gå utöver vad som är nödvändigt med hänsyn till det ändamål som har föranlett dem. En så kallad proportionalitetsbedömning krävs. En sådan bedömning ska göras i tre steg, nämligen (i) bedömning om åtgärden bidrar till att nå målen (ii) bedömning om mindre ingripande alternativ finns att tillgå samt slutligen (iii) allmän avvägning mellan berörda intressen. Att, såsom regeringen gör i förslaget, enbart hänvisa till att deltagarbegränsningar syftar till att skydda enskildas liv och hälsa (s. 47) utgör inte en genomförd proportionalitetsbedömning. Även rätten till respekt för privat- och familjeliv enligt Europakonventionen (följer av Europadomstolens praxis) och EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna kräver att proportionalitetsbedömningar görs. Redan avsaknaden av en proportionalitetsbedömning gör att förslaget strider mot grundlagen, Europakonventionen och EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna.

Flera remissinstanser har noterat att viktiga analyser om förslagets förenlighet med gällande rätt saknas. Ett par instanser har uttryckligen kritiserat den mycket begränsade tid, 14 dagar, som erbjöds remissinstanserna för att inkomma med svar. Justitieombudsmannen (JO) anser att förslagets förenlighet med grundläggande fri- och rättigheter behöver bli föremål får ytterligare överväganden. Diskrimineringsombudsmannen (DO) anser att det presenterade faktaunderlaget i promemorian inte innehåller tillräcklig information för att DO självständigt ska kunna ta ställning till proportionaliteten av föreslagna begränsningar; detta i ljuset av att endast vaccinering omfattas av det förslagna beviset. Organisationen Företagarna konstaterar att inga vederhäftiga empiriska grunder för förslagens nödvändighet presenteras och att ingen proportionalitetsbedömning görs i förslaget.

Enligt svensk grundlag (2 kapitlet 6 § regeringsformen) är var och en gentemot det allmänna skyddad mot påtvingat kroppsligt ingrepp, vilket inkluderar vaccinering, och denna rättighet får endast begränsas genom lag och måste underställas riksdagens prövning (2 kapitlet 20 och 22 §§ regeringsformen). Vaccinationsbevis föreslås nu införas genom förordning efter bemyndigande i covid-19-lagen. Därmed undgår förslaget lagrådets granskning och riksdagens prövning. Lagrådet bör enligt vår uppfattning involveras för att granska förslaget i dess helhet inklusive den fortsatta tillämpningen av covid-19-lagen. Adekvat analys kring förslagets proportionalitet måste ske. Därutöver måste patientlagens regler om informerat samtycke beaktas. Ett samtycke till vaccinering är inte frivilligt om det innebär att rättigheter fråntas en person som inte vaccinerar sig. Även frågor om olaga diskriminering aktualiseras.

Dessa frågor berörs närmare i ett remissvar till Socialdepartementet författat av Bio-Medico Legala Nätverket, där en ingående analys görs av förslagets proportionalitet. Nätverket inkluderar ett 40-tal läkare, jurister, immunologer och praktiker inom vård- och omsorg och en version som allmänheten kan ta del av har publicerats på hemsidan www.lakaruppropet.se.

Bevis om tillfrisknande efter genomgången infektion ingår inte i regeringens förslag och inte heller möjligheten att använda sig av test för pågående infektion. Förslaget skiljer sig därför från EUs så kallade gröna pass (som resulterat i omfattande protester och demonstrationer där det tillämpats för att begränsa medborgares möjligheter att delta i samhällsaktiviteter).

Flera studier har visat att den naturligt genererade immuniteten genom infektion är bredare och mer långvarig än den vaccingenererade, vilket redogörs för i detalj i remissvaret med angivande av källor. Till exempel visar den svenska s.k. COMMUNITY-studien i samarbete mellan bl.a. Danderyds sjukhus, Karolinska Institutet och Folkhälsomyndigheten att antikroppsnivåerna efter genomgången infektion fortfarande är stabila 12 månader efter infektion, medan den senaste delrapporten från studien visar att bland de som fått Pfizers vaccin hade antikroppsnivåerna efter sju månader sjunkit med 85 procent och efter tre månader hade Astravaccinerade bara en femtedel av de Pfizervaccinerades antikroppsnivåer.

Andra former av behandlingar och läkemedel utöver covid-19-vaccinen berörs över huvud taget inte i förslaget och inte heller frågan om hur brister eller begränsningar i nuvarande sjukvårdskapacitet kan hanteras. Vi noterar också att förslaget saknar en djupare analys av de förväntade effekterna på smittspridningen och huruvida belastningen av sjukvårdssystemet de facto minskas genom föreslagen åtgärd. Detta mot bakgrund av att det framförallt är yngre personer som valt att inte vaccinera sig och att många redan har immunitet från genomgången sjukdom samt att det saknas evidens för att vaccinerade personer med genombrottsinfektion av den så kallade deltavarianten (till skillnad från alphavarianten) bär på mindre mängd virus än personer som är ovaccinerade med infektion.
Läs vidare här

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.