DDT standard Oil, Insect spray Kollage

En liten sociopolitisk amerikansk elit med Rockefellerfamiljens rikedomar i centrum har sedan 1930-talet försökt etablera kontrollen över själva grunden för mänsklig överlevnad – produktion och införskaffandet av vårt dagliga bröd. Det började med sökandet efter malariamedicin och övergick till besprutningar med Paris Green och DDT, framställning av konstgödsel och genmanipulerade grödor.

TEXT: KERSTI WISTRAND

Runt 1915 riktade Rockefellers forskningsinstitut uppmärksamheten mot malaria som härjade i södra USA, Latinamerika och Afrika. [1] Det var från början ett sidospår och kemiska botemedel undersöktes jämsides med att man forskade på medel mot TBC, tyfus och influensa. När världskrigen bröt ut blev malarian dock en stor plåga för soldaterna.

I Brasilien och Peru användes sedan länge kinin, barken från ett träd, som malariamedicin. Rockefellers forskare menade dock att kinin inte utrotade malariaparasiterna i blodet på lång sikt. Naturmedicinerna och de individuella kurerna var inte lika intressanta eller viktiga som den mätbara minskningen av sjukdomssymtom som kunde göras med kemiska åtgärder.

De första försöken att utrota malaria ägde rum i den amerikanska södern. Man hade tidigare spridit ut olja på vattnet för att döda mygglarverna genom att göra det omöjligt för dem att andas. 1923 lanserade Rockefellers forskare emellertid istället ”Paris Green”, ett salt bestående av koppar och arsenik, för att på ett mer effektivt sätt att förgifta och döda mygglarverna på vattenytan. Att miljön därmed tog stryk var helt ointressant för John D. Rockefeller.

Rockefellers forskningsinstitut var teknologiskt inriktat. Tekniska lösningar med kemikalier gav snabbare och därmed mer synliga resultat än naturmedicinerna. Kinin undersöktes kemiskt i forskningslaboratorier och ersattes med sin motsvarighet, det syntetiskt framställda klorokin (chloroquine), som idag är aktuellt som medel mot Covid-19 och “kusin” till det medel president Trump tidigare förordade. [1]

Mellan 1923 och 1951 spenderade Rockefeller Foundation en sjättedel av sina malariaanslag i södra Italien där malarian så småningom utrotades genom kemiska och miljöfarliga metoder.

Samarbete med krigsindustrin

Under andra världskriget ingick Rockefeller Foundation en allians med USA:s militära system för att stödja försvarets hälsa då det bl.a. gällde malaria. Paris Green användes i alla världsdelar där de allierade befann sig, men eftersom detta inte var effektivt mot kläckta malariamyggor användes också chloroquine. [1]

DDT- insektsmedel och malariabekämpning [1]

Det kemiska ämnet dikloridifenyltrikloretan, DDT, skapades i slutet av 1800-talet. 1939 upptäckte kemisten Paul Müller att DDT kunde användas som insektsgift och för detta fick han Nobelpriset i fysiologi och medicin 1948.

Den storskaliga tillverkningen av DDT påbörjades av den schweiziska läkemedelsfirman Geigy 1942, eftersom kriget stoppat import av andra insektsmedel. DDT exporterades till Rockefellers forskare i USA 1942 och där fann man det vara högst användbart mot löss och mygglarver.

Under slutet av andra världskriget fick Rockefellerteamet möjligheter att testa DDT på tyska och italienska krigsfångar i Nordafrika; därefter på fångar i algeriska fängelser och slutligen på civilbefolkningen i en närliggande by. Allt för att få fram den lämpligaste sammansättningen för ett läkemedel, som sedan användes ganska snart och framgångsrikt i hejdandet av en tyfusepidemi i Neapel.

Bekämpningsmedel mot malaria under andra världskriget

Från 1944 användes sedan DDT som malariabekämpningsmedel under kriget i Italien. I samarbete med de allierades armé sprayade Rockefellerteamet ut stora mängder Paris Green och DDT blandat i bränsleolja i områdena runt om Rom. Detta skedde via flygplan.

Sardinien, Cypern, Venezuela, Holland, Taiwan, Tobago utsattes även av Rockefeller Foundations besprutningskampanjer, vilket minskade malarian betydligt. RF inspirerade WHO:s malariakampanjer 1955.

Ganska snart uppdagades dock katastrofala följder i miljön. Redan 1946 fann man att t.ex. husflugan samt ytterligare 137 insektsarter hade blivit mer eller mindre resistenta mot DDT.

https://en.wikipedia.org/wiki/Environmental_impact_of_pesticides#/media/File:Pesticides_application_02.jpg
How pesticides are used  Zeynel Cebeci – Wikipedia CC BY-SA 4.0

DDT-besprutningar inom jord- och skogsbruk

Under flera decennier hyllades emellertid DDT som ett undermedel mot skadedjur och som harmlöst för människor. Det användes mot så gott som alla hot inom skogs- och jordbruk. Små flygplan flög över svenska åkerfält, skogsdungar och järnvägsvallar och sprutade ut moln av DDT under 50-talet. Man trodde att effekten skulle var för evigt och hålla skadeinsekter borta.

I början av 1960-talet slog emellertid forskarna larm om att stabiliteten i DDT var ett stort problem. DDT lagrades i djurens fettvävnad vilket resulterade i att djur högre upp i näringskedjan fick i sig alla de gifter som deras byten konsumerat. Många djur förgiftades och dog. Dit hörde ormar och fiskätande fåglar, t.ex. örnar och pelikaner, vilket omvittnades i Rachel Carsons bok ”Tyst vår” (1962). Skalen i fågelägg förtunnades. [2]

Exponering av DDT har även befunnits farlig för människan. Vissa studier pekar på ett samband med bröstcancer. [3] DDT bands även till fettet i bröstmjölk och överfördes till spädbarn. [4] Man kan fråga sig vilken inverkan detta gjorde på den generationens barn?

Idag är DDT förbjudet i de flesta länder, men ligger säkerligen kvar i många jordar. [5]

DDT-besprutning juli 1955. Foto: R6, State & Private Forestry, Forest Health Protection.Wikipedia This image is a work of the Forest Service of the United States Department of Agriculture. As a work of the U.S. federal government, the image is in the public domain. Wikipedia

Den gröna revolutionen [6]

I den fria marknadens tidsålder har handel, vetenskap, jordbruk och till och med utsäde blivit till vapen i händerna på ett fåtal globala företagsbaroner och deras politiska företrädare.

”Kontrollerar du livsmedlen, kontrollerar du människorna”, förklarade den förre amerikanske utrikesministern Henry Kissinger i mitten av 1970-talet:

Den som kontrollerar oljan, kontrollerar också nationerna. Den som har kontroll över livsmedlen, kontrollerar människorna och den som har kontroll över bankerna har den globala kontrollen.

Lanseringen av uttrycket ”Den Gröna Revolutionen” gjordes av Rockefellerkoncernen i samarbete med den amerikanske agronomen Norman Borlaug, vars forskning stöddes av just Rockefellerfonden (RF). Rockefeller var en av de få som en gång i tiden förstod att se till att universiteten satsade på molekylärbiologi.

Borlaug fick Nobels fredspris 1970 för sin forskning i genetik med vars hjälp han hade tagit fram nya härdiga vetesorter i syfte att avhjälpa hunger i tredje världen. [7]

Efter andra världskriget behövde Rockefellerkoncernen hitta andra användningsområden för sina kemikalier. Istället för att tillverka atom- och vätebomber riktade man nu blicken fullt ut mot jordbruk och konstgödsel. Rockefellerkoncernens syfte blev att iscensätta en ny global jordbrukspolitik. Maten jämte medicinen ingick nu i en större välordnad plan.

Redan under 1930- och 40-talen hade fossil olja börjat användas i liten skala till produktionen av konstgödsel. Rockefellers forskningsinstitut hade kommit på en metod att fixera luftkväve syntetiskt ur billig olja och producera kvävegödselmedel.

Plötsligt blev nu Rockefeller och andra företagare, som byggt imperium och förmögenheter från oljeraffinaderier och dess biprodukter till bil- och transportindustrin, stora förespråkare till ”den gröna revolutionen” som det industriella jordbruket så vackert benämndes av dem. Oljeindustrins forskare tog nu över rollen som jordbruksexperter.

Från kodynga till konstgödsel

Ett gammalt svenskt uttryck lyder: ”Äng är åkers moder”. Med det menades att ängens hö var nödvändigt för att korna skulle överleva under vinterhalvåret. Kornas dynga var i sin tur nödvändig för att gödsla åkrarna där bonden sedan odlade mat till hushållet. Man behövde ungefär sex bitar äng för att kunna få tillräckligt med hö till boskapen, vars gödsel räckte till en bit åker.

Då bönderna började köpa in konstgödsel istället för att använda kodynga försvann behovet av ängar. En åkerbit och sex bitar äng kunde förvandlas till sju åkrar. Plötsligt var det möjligt att odla spannmål och andra grödor utan att äga boskap.

Jordbrukets specialisering och miljöproblem

Idag är specialiseringen av våra jordbruk stor. I vissa delar av vårt land odlas enbart spannmål medan andra regioner fokuserar enbart på djurhållning.

Tidigare odlades olika grödor olika år på samma åkerfält och ibland fick jorden ligga i träda, dvs vila sig. Det gjorde att jorden återhämtade sig då det gällde näringsämnen. Idag kan man odla samma gröda år efter år genom att tillsätta konstgödning. Detta ger urlakning av jordarna som förlorar sin bördighet. Näringsbrister uppstår i det som odlas vilket direkt leder till konsekvenser för människors hälsa. FN:s miljöprogram kom ut med en rapport som visar på en miljon dödsfall årligen p g av kemikalier. Kemikalier från industri och jordbruk är enligt FN den femte vanligaste dödsorsaken på vår jord. Snabba åtgärder behövs för att vända trenden. [6]

Bönderna blir alltmer beroende av användningen av konstgödsel och kemiska bekämpningsmedel för att få lönsamma skördar. Kvävet i konstgödseln sjunker därmed ned till grundvattnet och övergödning äger rum i omgivande vattendrag vilket allvarligt påverkar djur- och växtlivet där.

De för jorden så viktiga mikroorganismerna och daggmaskarna minskar också och har på sina håll, framför allt i USA, orsakat ”döda” jordar.

Den “gröna” revolutionen i Afrika

Tunga finansiärer som Rockefeller Foundation och Bill Gates har under 2000-talet inriktat sig på att föra den “gröna” revolutionen vidare till Afrika, hela tiden i syfte att utvidga ledningen globalt för att styra och göra egna vinster. Också Sverige har bidragit med biståndspengar. Den “gröna” revolutionen har pågått några år i Tanzania. Organisationen Agra som leddes av Kofi Annan och med nämnda två stora finansiärer ligger bakom. [8] Ska alla dessa miljöproblem nu också behöva drabba våra fattiga småbönder i tredje världen?

GMO – genmanipulerad gröda

I samband med förändringarna i våra jordar behöver man bearbeta och manipulera växterna så att de kan tåla konstgödsel och kemiska bekämpningsmedel. Här kommer de genmanipulerade grödorna in.

Den amerikanske författaren och samhällsdebattören F. William Engdahl har skrivit om detta i sin bok ”Seeds of Destruction -The Hidden Agenda of Hidden Manipulation” (på svenska: ”Hotet mot livet: den genetiska manipulationens dolda agenda”, 2013).[9] Detta är ingen vanlig bok om de ekologiska och hälsomässiga riskerna med genetiskt modifierade organismer. Den tar upp den dolda agendan bakom den ”genetiska revolutionen” och eugeniken, den pseudovetenskap som sysslade med rashygien som låg till grund för Rockefeller Foundations tidiga människosyn. LÄNK

Med mängder av fakta och djupgående analyser visar Engdahl på hur kretsarna runt Rockefeller redan på 1930-talet började fokusera på att reducera den biologiska vetenskapen och förvandla den till ett verktyg för att göra livsmedelsindustrin och läkemedelsindustri mer lönsamma för egna syften.

Ur detta större perspektiv ser Engdahl att Monsanto, som är ledande inom GMO-grödor, ingår i en maktstruktur med bl.a. Rockefellerkoncernen och Bill Gates. Den globala eliten har upprepade gånger framhävt att lösningen på jordens resursproblem är en befolkningsminskning. Därvid skulle även miljöproblem försvinna, eftersom det hänger ihop med jordens resursproblem, anser de. De visar på siffror att den optimala befolkningen borde vara 500 miljoner istället för dagens sju miljarder.

Och de har funnit det lämpligt att börja i Indien och Afrika.

Jag tänker skaffa boken och skriva mer om dess innehåll!

Kersti Wistrand

Referenser:

1) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1497608/pdf/15192908.pdf ; uppgift om användningen av klorokin vid behandling av Covid-19, se bla https://www.lakemedelsverket.se/sv/nyheter/klorokin-och-hydroxiklorokin-bor-endast-anvandas-for-behandling-av-patienter-med-covid-19-inom-kliniska-studier och https://www.dn.se/nyheter/varlden/bjorn-af-kleen-trump-tar-en-tablett-for-laget-och-polariserar-usa-an-mer/                    2)https://www.wikiwand.com/en/Environmental_impact_of_pesticides
3).https://time.com/3923291/ddt-pregnancy-breast-cancer/
4) https://en.wikipedia.org/wiki/DDT och https://www.svt.se/nyheter/vetenskap/hoga-halter-av-miljogift-hos-spadbarn
5) https://www.atl.nu/lantbruk/sverige-forst-ut-1969-nu-ar-ddt-forbjudet-varlden-over/ och https://www.svt.se/nyheter/inrikes/sa-har-mycket-gifter-har-svt-s-reporter-i-sitt-blod
6) Här har använts: https://www.naturskyddsforeningen.se/nyheter/jordbruket-da-och-nu , https://www.sverigesnatur.org/arkiv/enogd-forskning/
7) https://en.wikipedia.org/wiki/Norman_Borlaug
8) https://www.naturskyddsforeningen.se/sveriges-natur/2013-4/gron-revolution-drabbar-afrika
9) https://www.bokus.com/bok/9789197971447/hotet-mot-livet-den-genetiska-manipulationens-dolda-agenda/

 

2 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.