Sista striden – dagsläge och hur en lögnaktig anmälan stal Enbys leg

6
591

”Sista striden”, uppföljaren till dokumentären ”Läkaren som vägrade ge upp” om Dr Erik Enby, tydliggör det juridiska rättshaveriet som drabbat Enby och genomskådar avgörande felaktigheter och falsarier i den anmälan som ledde till att läkarlegitimationen stals från Enby.

TEXT BÖRJE PERATT
Originalartikel på filmens projektsida: Dokumentären Sista striden följer rättshaveriet mot Erik Enby
BILDER Från Läkaren som vägrade ge upp /BP
Collage Hexprocessen /Admin2
Collage HSAN /Admin2

Anmälan mot Erik Enby gjordes 3 år efter en cancersjuk kvinnas död av en anhörig som visade sig hotfull och våldsbenägen mot läkare som behandlade hans dotter. Filmen följer också senare års överklagande i olika instanser där regissören/undertecknad rent av blivit juridiskt ombud för att kunna ställa frågor och granska domstolarnas myndighetsutövning.

Enby har sommaren 2019 åter blivit anmäld till IVO av en anhörig till en patient som sökt Enby för konsultation. Denna patient har reagerat med förtvivlan över att den anhöriga lägger sig i och dessutom försöker sabotera. Anmälans upphov har likheter med den som ledde till att man drog Enbys licens. Det goda med den senare anmälan är att den visar hur man skulle ha kunnat agera redan första gången och de åtgärderna har jag nu med Enbys godkännande vidtagit. Således är en rättslig process igångsatt mot både anmälare och IVO med stöd av relevanta paragrafer i brottsbalken. Sista striden ska ju följa rättsprocessen så den lär fortsätta in i 2020.

Så stals läkarlicensen från Erik Enby

10 januari 2006 inkom en anmälan till Socialstyrelsen mot Erik Enby rubricerad ”Brott mot kvacksalverilagen och vållande till annans död.”

Den är i tiden samordnad med Dan Larhammars attack på Erik Enby strax före jul då han startar häxjakten mot Enby på Vetenskap & Folkbildnings forum och följer upp med två artiklar i GT Expressen samma dag.

Läkaren som vägrade ge upp - Oetiskt utsnitt, Foto Selfie Börje Peratt
Läkaren som vägrade ge upp – Oetiskt utsnitt, Foto Selfie Börje Peratt

Texten i anmälan mot Enby bär spår av Larhammar men är insänd av Jan Theorin pappa till en kvinna som har dött i cancer några år tidigare. Denna anmälan ligger sedan till grund för att man drar läkarlicensen från Dr Enby.

I själva verket skulle anmälan ha polisanmälts för förtal och urkundsförfalskning av dokument och domaren som fällde Enby borde ha utretts av justitieombudsmannen för allvarliga regelbrott i hanteringen av bevis och Enbys rätt till objektiv prövning.

En polisanmälan mot Jan Theorin skulle ha rört:

1. Falsk tillvitelse och kränkande omdöme §15:7 som också regleras i paragrafen 15:6.

2. Falsk angivelse 6 § Jan Theorin har anmält EE med falska påståenden i uppsåt att denne må bliva fälld till ansvar.

3. Trakasseri 7 § Jan Theorin har till myndigheten Socialstyrelsen sanningslöst tillvitat EE en brottslig gärning, och påstår besvärande omständigheter som saknar bevis.

4. Uppmuntran till mened. 17 kap. 10 § Brottsbalken. Jan Theorin har med hot och andra medel fått ett vittne att begå mened och ett annat att fly. Det är övergrepp i rättssak och lagens syfte är att förhindra otillbörlig påverkan av vittnen.

5. Urkundsförfalskning 14 kap. 1 § brottsbalken. För urkundsförfalskning döms den som falskeligen ändrar en äkta urkund, allt under förutsättning att åtgärden innebär fara i bevishänseende. Jan Theorin har tagit bort för honom försvårande sidor i dotterns patientjournal och därmed påverkat beviset i för Enby negativ riktning.

Om en myndighet utreder en löslig anmälan deltar man i trakasseri och ska dömas enligt §15:7.

En anmälan riktad mot Socialstyrelsen (2006) kunde därför ha varit: Falsk angivelse 6§ som inte behöver vara avsedd att leda till åtal utan bara att bli besvärande för den utpekade. Det räcker alltså att man undergräver någon inför en myndighet som tar emot uppgiften och utreder den. Särskilt vid trakasserier är denna paragraf aktuell. Det står dessutom klart att angivelsen från Jan Theorin innehåller osann och förfalskad information och den riktar sig mot en oskyldig person vilket den nedlagda polisundersökningen av Erik Enby bekräftar.

Allvaret i detta ärende gör att Theorins anmälan genom Larhammars försorg har fått spridning i ett stort antal medier i hela Sverige i ett förtal som pågått i nästan 15 år.

Regeringen har föreslagit hårdare straff för grovt näthat. Näthatet mot Enby är utbrett och det har lett till att allvarligt undergräva Erik Enbys namn och rykte i artiklar och VoFs forum som fortfarande sprids på nätet. För detta borde de inblandade stå till svars.

Om vi går tillbaka till anmälan så är den byggd på en faders frustration över dotterns cancer och att hon vägrade operera sig och istället sökte alternativa lösningar.

UR PATIENTJOURNALEN

03-05-20: ”Sekreteraren XX på Helsingborgs Lasarett blev uppringd av pat 20/5 2003 och pat informerade om att hon är förkyld och har halsfluss. Planerade uppsöka husläkare den 21/5. Blev erbjuden ny operationstid den 2/6, men pat säger att hon inte hinner återhämta sig till dess. Undertecknad ska kontakta dr P om detta, han får ta ställning till ny operationstid.”

Undertecknat: Läk R

Dagen därpå var patienten frisk nog att resa från Helsingborg till Oslo på ett alternativ hälsokonvent och därifrån till Uddevalla för att ta hjälp från en terapeut och försäljare av naturläkemedel.

”21 maj 2003 var patienten hos CS i Uddevalla och köpte naturläkemedel.”

 • Pappan Jan Theorin har i sin anmälan felaktigt angivit att det var dr Enby som dottern besökte detta datum och att det var av Enby som dottern köpte ett stort antal mediciner. När dottern köpte dem på annat håll.
 • Väninnan Tove Weberg har på heder och samvete felaktigt uppgivit att dottern Theorin köpte 10 naturpreparat från Erik Enby, sju av dessa som Enby bevisligen inte har men som CS levererar.

Bland tiotalet läkare och ett okänt antal terapeuter konsulterade dottern Enby endast vid två tillfällen och bad honom skriva ut sjukintyg vid två påföljande tillfällen. Varför hon inte bad sin ordinarie läkare kan hänga ihop med att hon inte ville låta operera sig hos honom.

Dessa sjukintyg har Jan Theorin förvandlat till friskintyg och lyckats få inte bara myndigheter att godkänna som bevis utan också Sveriges Radio och Expressen att sprida i direkt förfalskad version.

Enby rekommenderade patienten att låta operera sig vilket anmälaren Jan Theorin också ljuger om. Och han har även försökt få närvarande väninnor att vittna falskt. Den väninna som stod närmast dottern vägrade vittna falskt och flydde undan hot från pappan Jan Theorin för att inte begå mened. En annan väninna som gav stöd åt patientens sökande efter alternativa lösningar “tolkade” att Enby hade påstått att hon kunde vänta med att operera sig. Detta är således fel, vilket Enby klargjort genom att ha föreslagit att operera bort en ”tårtbit” på en klinik i Göteborg om hon inte ville göra det i Helsingborg.

Jan Theorin hänvisar också i sin anmälan till den sjuka dotterns närmaste väninna men som vägrade vittna falskt och som flyttade från stan. Denna väninna och mycket starka vittne till Enbys försvar förhördes aldrig i HSAN, hon blev vittnet som försvann för att justitiemordet skulle kunna genomföras ostört.

Annika Marcus HSAN collage
Annika Marcus HSAN collage

I den dömande instansen på HSAN var Annika Marcus ordförande och hon tillät en rad oegentligheter att passera såsom att spela upp ett tendentiöst och propagandistiskt TV3 program från den 6 april 2006, vilket betraktas som otillåtet bevismaterial i domstolsliknande sammanhang. Tilläggas kan att det var oetiskt genomfört. Det är bevisat att vittnet som begick mened utnyttjades och regisserades av TV3teamet som gjorde en dold inspelning och där teamet trängde sig in på Enbys klinik.

Vad som är ytterligare anmärkningsvärt är att Annika Marcus inte rättsligt agerade på den uppenbarade urkundsförfalskningen. Den rör patientjournalen som Jan Theorin skickat som bilaga till sin anmälan mot Erik Enby. Sex sidor är borttagna och särskilt en sida där läkaren vid Helsingborgs sjukhus rapporterar att Jan Theorin ”hätskt angripit läkare och sjukpersonal” för hur de enligt Jan Theorin misskötte behandlingen av dotterns cancer. Att Jan Theorin inte ville att Socialstyrelsen och domaren vid HSAN skulle se just detta kan motiveras av att det sänkte hans trovärdighet. Juridiskt innebär urkundsförfalskningen att ”falskeligen ändra en äkta urkund, allt under förutsättning att åtgärden innebär fara i bevishänseende.”

I Annika Marcus domstol spelade det således ingen roll eftersom Enby sannolikt var dömd på förhand.

Den märkliga domen!

Enby blev inte fälld för någon av åtalspunkterna, kvacksalverilagen eller vållande till annans död.
Istället hittade man på att Enby är: Uppenbart olämplig att utöva läkaryrket.

Värderingen ”uppenbart olämplig” kräver preciserade och bekräftade anklagelser. Då håller inte en anhörigs påstående som aldrig var närvarande vid dotterns konsultationer hos Enby. Jag har bett dessa laginstanser att formulera bevisen men inte fått annat än upprepning av ”Uppenbart olämplig”. Således har man misslyckats att vederlägga påståendet.

Det räcker inte med att en yrkesutövande har obekväma åsikter eller teorier som man inte kan motbevisa. Härvidlag har läkaren skydd i grundlagen. Särskilt som han har utfört sin forskning och testat sin teori i klinisk prövning som fått godkänt av etiska nämnden vid Göteborgs universitet. Enby har också genomfört behandlingar i sådan omfattning att såväl teori som metod har stöd i vetenskap och beprövad erfarenhet. Ett begrepp som har kritiserats för hur det har felanvänts.

Några bevis för Enbys påstådda olämplighet har inte lagts fram däremot finns en rad bevis för Enbys lämplighet och framgångar i behandling av patienter. Få läkare har lyckats så väl och med så många patienter som Erik Enby, ibland med oortodoxa lösningar vilket alls inte är ovanligt inom sjukvården då sjukvården gett upp hoppet och inte vet hur man ska göra och saknar egen såväl vetenskap som beprövad erfarenhet för sina åtgärder. När det gäller Enby så är fallet snarare att han har vetenskap och beprövad erfarenhet i ryggen. Med omfattande empiri (många års erfarenhet) kan han diagnostisera och sätta in verksamma åtgärder. Han kompletterar läkarens och sjukvårdens begränsade förmåga och kunskap med insikter om sjukdomars upphov och kan med sina insatser hjälpa en sjuk organism att hela sig själv naturligt. Det är märkligt att det finns ett så starkt motstånd mot en läkare som lyckats göra hopplöst sjuka människor friska.

Slutligen, Jan Theorins anmälan är byggd på hörsägen och fördomar om Enby och den är full av invektiv och kränkningar. Ovanpå detta påstår han sig ha inspelningar med Erik Enby som han aldrig redovisade trots mängder av möjligheter både i radio och TV. Dessutom påstod han att Enby har uttalat sig antisemitiskt men anger inga bevis för det. Syftet har hela tiden varit att undergräva Enbys karaktär och journalister har låtit sig delta i denna otäcka förföljelse.

Collage GT Expressen Jimmy Fredriksson
Collage GT Expressen Jimmy Fredriksson

Bland flera anmärkningsvärda publikationer kan här nämnas ”Dödlig väntan” av Jimmy Fredriksson publicerad i GT Expressen 27 juni 2006. Analyserad här: Länk. Fredrikssons grundlösa förtal av Enby avslöjar honom själv då han beskriver en patient till Enby från Tärnaby och framställer det som att hon är ett exempel på att ha anmält Enby. Så är inte alls fallet hon har istället skrivit att hon anser att Enby räddade hennes liv då sjukvården inte klarat av hennes mycket komplexa och dödliga sjukdomsbild. När hon sedan söker Enbys hjälp anser hon att hon med hans behandling blivit fullt frisk vilket biträdande överläkaren vid Jubileumskliniken i Umeå slog fast tre år senare. Enligt sjukdomsbilden var hon dödsdömd och hade endast månader kvar att leva. Jimmy Fredriksson hade tillgång till denna historik men förvandlade den således till något helt annat i linje med hur lögnare agerar för att gynna sjuka motiv.

Arbetet med Sista striden har varit komplicerat, tidskrävande och påfrestande men det flyter nu på och har funnit sin form. Med den utveckling som nu sker kan vi inte räkna med premiär förrän en bit in på 2020.

Börje Peratt
Se Läkaren som vägrade ge upp på Vimeo on Demand

Börje Peratt redigerar Sista striden Foto Hans Welin
Börje Peratt redigerar Sista striden Foto Hans Welin

6 COMMENTS

 1. Tack Börje för din idoghet och vägran att ge upp!
  Mitt budskap till Socialstyrelsen, HSAN och domstolarna: rättsprocessen mot Erik Enby MÅSTE ovillkorligen göras om.
  Gör om och gör rätt! Det brådskar.
  Jag är en av dr Enbys många patienter som med största sannolikhet ej hade överlevt min allvarliga cancersjukdom, körtelmetastaserande malignt melanom, med primärtumör okänd, en aggressiv cancer med spridning till halsens lymfkörtlar, om jag inte hade sökt upp dr Enby. Året var 2001 och jag lever alltjämt med frisk aptit på livet.

  Som sagt, denne läkare är mer än en läkare i sig.

  Siv Wernborg (76 år)

 2. Av alla bedrövliga “misstag” som gjorts av svenskt rättsväsende måste fallet Erik Enby vara ett av de värsta! Det är numera svårt att tro att man lever i en rättsstat – och så länge Erik Enby inte fått upprättelse – medan de skitstövlar som smutskastat honom går fria – så är mitt förtroende för både svenska media och svenska myndigheter mycket begränsat!

 3. Tack Börje, har alltid kännt ett mkt stort förtroende för Dig och jag är full av beundran för allt Ditt arbete och på vilket sätt Du går tillväga. DU kan verkligen konsten att använda alla Dina strängar för att nå dit Du förutsatt Dig. Mer än imponerad blir jag när jag läser vad Du publicerat idag och det känns att det är ngt riktigt livsviktigt som kommer att ske. Du har under flera års tid aldrig givit upp och nu tror jag att det kommer hända ngt stort. Vi väntar alla på SISTA STRIDEN och själv är jag övertygad om att Erik Enby kommer att får sin upprättelse! LYCKA TILL!

 4. TACK BÖRJE!! Imponerande arbete!
  Man kan bara känna ödmjukhet och djup tacksamhet för allt arbete Du har lagt ner, och för resultaten Dina insatser har resulterat i.
  Undrar hur de som har ställt till alla problem kommer att känna sig när de blir avklädda och exponerade?
  Vad jag förstår så har Dr. Enby redan fått upprättelse – oavsett hur IVO kommer att ställa sig till fakta som Du har grävt fram. De kan blåneka, men fakta är fakta.

 5. Tack Börje. Ditt enorma arbete och grävande om Dr. Enby och det justitiemord han har utsatts för skall lovprisas av hela världen!
  Faller är ett typexempel på ren ondska !
  Jag har aldrig tidigare ens kunnat drömma om hur fanatiskt, manipulativt och grymt hatiskt en individ kan krossa och beröva någon hens integritet och goda anseende. Eftersom första filmen redan har vunnit flera priser så väntar alla på nästa Sista Striden. Även den kommer att prisas . Var så säker.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.