Healing – Helande

2
736

Originalartikel på Vetamera. Där sker uppdateringar.

Healing motsvarar på svenska begreppet helande. Det innebär antingen mentalt eller fysiskt helande eller både och. Det kan röra en individ eller egentligen vilken organism som helst. Det kan också röra ett större sammanhang och olika substanser. Om man utgår från en fysisk kropp så kan det innebära att helas på cellnivå men det kan också vara så att en skada behöver repareras genom att återställa lösa eller att ersätta förtvinade delar ibland måste en emotionell skada åtgärdas för att lösa en fysisk. Begreppet har också flera förklaringssätt:

  1. 1) En organism självläker genom vila och gynnsamma miljöbetingelser.
  2. 2) En organism läker med hjälp av en konstruktivt utförd vårdande insats: Rätt medicin, kost, operation, rehab.
  3. 3) En organism läker genom tro på rätt vård, placebo. [1] Vilket hör hemma i förmågan till självläkande och är, visar det sig, en mycket stark mental och emotionell förmåga hos människan. (Dess motsats är nocebo, tro på skadlig inverkan som kan leda till sjukdom).
  4. 4) En organism läker genom mental överföring av “en avsiktlig och intentionellt riktad mental insats för att bistå en gynnsam helande process” (Peratt). [2] Det finns även teorier om att detta är en universell eller andlig kraft utan begränsningar avseende mål eller omfattning. [3] Man kan således utifrån en sådan tro på gränslös effekt rikta intentionellt helande avsikt mot land, projekt, organisationer, jorden eller föremål.

Innebörden i detta slags medvetna arbete för helande antas förutsätta en förmåga att hela med sin mentala intention eller med stöd av andlig hjälpare. Här föreligger olika förklaringsmodeller, teorier och terapier och vissa metoder går historiskt många tusen år tillbaka. [3][4]

Hos ursprungsbefolkningar ansågs medicinmannen eller shamanen inneha sådana krafter att denne ibland tillsammans med andar från andra sidan kunde hela sjuka eller skadade. [5] Jesus är en förgrundsgestalt inom den kristna religionen som enligt berättelserna helat människor genom helbrägdagörelse. En nutida modell för helande är transpersonell medicin.

Historik

Anton Fredrik Mesmer (1774-1815) var en tysk läkare och astronom som utvecklade en behandlingsmetod som kom att kallas Magnetisme animal. [6]
I sin teori utarbetade han 27 principer. Tre av dem är:

  1. 1) Det som förenar den mänskliga organismen är en animalism (själslig energi) som finns överallt och som kan genomtränga kropparna. Den är av sin natur i stånd att ta emot, sända ut och kommunicera all information om alla slags processer och händelser.
  2. 2) Denna ömsesidiga växelverkan lyder under naturlagar som ännu inte är kända.
  3. 3) Den levande organismen känner av de olika effekterna av denna kanal genom att det direkt påverkar nervsystemet.

Mesmer ansåg sig utföra energihealing genom att låta rätta frekvenser strömma ut genom händerna för att överföras till den sjuke.
Mesmers metod kom att utvecklas ytterligare och ett resultat blev hypnos som klinisk metod. Men metoden omfattade även massage och akupunkturliknande behandling. Upptäckten av hur man kunde påverka människors sinnen och upplevelser var dock inte helt okontroversiell. Mesmer tvingades till sist att fly sina fiender då han misslyckats att hela en blind.

Autosuggestion
1922 kom Émile Coué, en fransk apotekare, ut med boken ”Min metod” eller Medveten autosuggestion (självhypnos, mental träning) som handlade om att människor kunde bli friska utan medicin, bara de trodde på det. [7] Coués påverkan på efterkommande skapare av mental-träningmetoder, förverkliga dig själv-terapier och författare till ”bygg upp dig själv litteratur” måste anses vara mycket stor. Liksom tron på Tankens kraft som utgör en del av filosofier om helande. “Det vi tänker blir.” [7]

Hypnos – självsuggestionplacebo
Hypnos/självsuggestion kan också påskynda läkning. Det innebär att båda sätten kan användas som healingmetod. Det öppnar för ett antagande om att manipulering genom mental distraktion kan reducera psykisk belastning, vilket kan förstärka den “oberoende” helande kraften och även påverka placebo. [1]

Martin Ingvar anser sig 2002 ha fått bildbevis på placebo och hur placebo uppträder i hjärnan. [8] Ett försök med nio manliga studenter utfördes på följande sätt: Studenterna fick information om att två nya smärtlindrande läkemedel skulle prövas. I själva verket var det ett vanligt läkemedel och en verkningslös saltlösning. Vid första tillfället fick de fysiskt med handen känna smärtan från en 48 grader varm metallplatta. Efter att de fått en dos av ett välkänt smärtlindrande medel genomfördes samma behandling igen. Deltagarna fick uttala sig om skillnader i upplevelse av smärta, samtidigt som hjärnans aktivitet avbildades med en PET-kamera. En vecka senare fick deltagarna beskedet att de skulle få pröva två nya smärtlindrande mediciner och att den ena av dessa liknade den medicin de testat tidigare. Försöksledaren, i en vit rock försedd med en skylt med texten ”professor” på bröstet, gav försökspersonerna en injektion av två olika ”nya” mediciner. Men det var inga nya mediciner! ([2] sid 196)

Bön och omgivningens mentala påverkan
Miljön och omgivningens uppträdande har betydelse för helande. Hur är det då med omgivningens tankar och intentioner? Flera studier visar att bön och Förbön tycks ha effekt vilket även gäller healing utifrån den fjärde betydelsen ovan. [9] Det pekar på en andlig intention. Fenomenen tycks då förutsätta ett från den fysiska kroppen och världen oberoende medvetande som förmår påverka den fysiska funktionen i en fysisk kropp. [2]

Människor som nått erkännande inom vetenskap eller andra områden i livet berättar att deras liv förändrades efter kraftfulla översinnliga upplevelser. Därefter blev kvaliteten i deras prestationer annorlunda. ”Min glimt av vår planet var ett ögonblick av gudomlighet”, sade astronauten Edgar Mitchell som efter sin erfarenhet i rymden med Apollo 14, bildade Institutet för Noetic Sciences 1973. Programområden är medvetande och healing, utökade mänskliga resurser och nya världsbilder.

”Healing som omvårdnad” [10] en studie av Bjerling, 1998 nämner en engelsk healer, Matthew Manning. Han säger så här på sin hemsida:

Jag har jobbat som helare i 40 år och har ursprungligen spenderat mycket tid på att arbeta med forskare som i laboratoriet framgångsrikt testat min förmåga att påverka blodceller, mögelprover, enzymer, frön och cancerceller.” [11]

Larry Dossey förklarar det så här: -”Mind (mentalitet) och consciousness (medvetande) är fundamentalt och kan inte brytas ned i eller förklaras i delar.” Ett atomistiskt perspektiv innebär att man förstår sammanhang utifrån delarnas egenskaper. En holistisk syn innebär att helheten är större än de samlade delarna. Sammanhanget kräver denna helhet.
Dossey refererar till David Chalmers, som också menar att medvetande är ett lika fundamentalt element som energi, gravitation eller materia. Dossey opponerar sig mot försöken att förstå medvetande som en energi: -”Den metaforen är absolut fruktansvärd! Medvetande beter sig inte som energi! Det är helt oberoende av rumslig avgränsning. Man kan också bromsa och begränsa alla former av känd energi. Medvetande kan däremot inte bromsas”, fortsätter Dossey: -”Människor har försökt. Om man ber (förbön) i ett blyinkapslat utrymme, så går bönen ändå igenom.” Dossey torde här beskriva ett gränslöst medvetande utifrån ett perspektiv där han menar att människan kan styra och påverka hälsa genom bönekraft, således en tankekraft som helar på distans! [12]

Healing som metod inom sjukvård
Gun Moss Bjerling har i sin bok . ”Reiki – Naturlig Healing genom den Universella Livsenergin”, redogjort för en del av hur healing kan utövas inom sjukvården idag. [13]

I USA arbetar sjukvårdspersonal med healing och på vissa ställen med ett krav för att få sin legitimation. [14] Reikihealing är en av de utbildningar som är godkända för vårdutbildning. [15] Studier på huruvida healing har avsedd effekt och dess insatser har utvärderats. [16] I England är healing en av de vanligaste komplementära terapierna sjuksköterskor använder. [17] På de flesta engelska sjukhus har patienten rätt att få healing. Tusentals utexaminerade healers samarbetar där med läkarna och kompletterar den medicinska vården sedan det blev tillåtet 1951. 1980 arbetade ca 20 000 helare inom vården . I Holland och i Australien [18] arbetar också healers inom vården och i Norge är det också tillåtet att använda healing inom den etablerade vården. På Radiumhospitalet i Oslo använder de en healingmetod som de kallar för Terapeutisk Beröring. [19][20]

Socialstyrelsen i Sverige har inte godkänt att man använder healing inom den etablerade vården, men i praktiken är det Hälso- och Sjukvårdens Ansvarsnämnd (HSAN) som vid en eventuell anmälan avgör fallet. Healingforskning har även bedrivits på Uppsala Akademiska Sjukhus och resulterat i en pilotstudie. [21]

Referenser

1) Placeboeffekten kopplad till förtroende (2002), Forskning & Framsteg LINK
2) Peratt, B. (2015) 2:a utökade upplagan, Tolv Sinnen 2:a, Visam. Enebyberg. ISBN 9789197788076
3) Marlene Dobkin de Rios, (2002) What We Can Learn From Shamanic Healing: Brief Psychotherapy With Latino Immigrant Clients. 12356595 Länk
4) Long-term Outcomes of Shamanic Treatment for Temporomandibular Joint Disorders Länk
5). Benor, D.J., Healing Research: Holistic Energy Medicine and Spirituality, Vol 1, Research in healing. Deddington, Oxon: Healing Editions Ltd, 1993.
6) Mesmer, Anton Franz (1980). Mesmerism. Los Altos: W. Kaufman. ISBN 978-0-913232-88-0.
Coué, E: “Self Mastery Through Conscious Autosuggestion” (1922)
8) Placeboeffekten fångad på bild (2002) Läkemedelsvärlden Länk
9) Dr. Andrew Newberg vid Thomas Jefferson Hospital och Medical College i Pennsylvania (2014): ”Study finds that Prayer has Physical Healing effects on the brain”
10) Bjerling, G. M. (1998) Healing som omvårdnad – ett komplement inom den etablerade vården? Studie. Vårdhögskolan i Borås.
11) “Matthew has a remarkable track record of working at the interface between body and soul. His knowledge is outstanding in both breadth and detail.” Professor Karol Sikora, Medical Director of Proton Partners International, Director of Medical Oncology at the Bahamas Cancer Centre and Dean of University of Buckingham’s Medical School
12) Dossey, L, (1993) Healing Words: The Power of Prayer and the Practice of Medicine, New York: Harper Collins. (Se också Young)
13) Gun Moss Bjerling, (2007) ”Reiki – Naturlig Healing genom den Universella Livsenergin”, Tredje reviderade upplagan, Secourong Förlag. Copyright © Secourong 1995.
14) Mackey, R.B. (1995). Discover the Healing Power of Therapeutic Touch. American Journal of Nursing. (4), 27-32.
15) Rand, W.L. (2003) Reiki – Den helande beröringen. Äspered: Secourong Förlag.
16) Hodges, R.D. & Scofield, A.M., Is spiritual healing a valid and effective therapy? Journal of the Royal Society of Medicine, Vol 88 April, 1995.
17) Stevensen, C. (1997). Complementary therapies and their role in nursing care. Nursing Standard, 11 (24), 49-53
18) Bartjes, A. (1998). Personlig kontakt. Faculty of Health Sciences, Scool of Nursing, Flinders University of South Australia. Adelaide.
19) Steckel, C.M. & King, R.P. (1996). Nursing Grand Rounds – Therapeutic Touch in the coronary care unit. Journal of Cardiovascular Nursing, 10 (3), 50-54.
20) Krieger, D., Therapeutic touch: The imprimatur of nursing, American Journal of Nursing, 1975.
21) Healingforskning på Uppsala Akademiska sjukhus av Lilian Rindstam www Pilotstudie: LINK

Previous articleShamanism
Next articleNära dödenupplevelse (NDU)
Börje Peratt, filmare, författare, journalist, musikskapare, bildmakare och har verkat som producent på Sveriges Radio och regissör på Sveriges Television. Yrkesutbildad vid Dramatiska Institutet. Han har också producerat samhällsinformation och utbildningsfilmer inom medicin och sjukvård för landsting, sjukhus samt om doping för Riksidrottsförbundet, Olympiska kommittén och Dopingkommissionen. Peratt har en beteendevetenskaplig akademisk bakgrund med fil mag i pedagogik och fil kand i psykologi. Forskningsintresse- "Om medvetandets uppkomst".

2 COMMENTS

  1. Jag skulle önska att Börje och Kersti håller föredrag och workshop hos parapsykologerna. Fältöverstens lokaler. Hjördis

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.