Lars Bern om ”globalism”

1
2833
Lars Bern Public Domain
Lars Bern Public Domain

Lars Bern (född 1942) är tekn. dr. och f.d. företagsledare inom Svenskt Näringsliv. Som sådan har han information inifrån bl.a. Bilderberggruppen, bestående av världens ledande finansmän, som försöker påverka politiker. Han är idag författare och samhällsdebattör med analyser och kritik av det man kallar ”globalismen”. Kersti Wistrand lyssnade på en föreläsning, arrangerad av Kreaprenörerna.

TEXT: KERSTI WISTRAND

Jag har tackat ja till en inbjudan från Kreaprenör, en slags tankesmedja, LÄNK och sitter nu i det gamla vackra tullhuset i Dalarö och inväntar Lars Berns föreläsning ”Samhälle och näringsliv i förändring”.

Den trevliga lokalen är fylld med 80 % män, de flesta i övre medelåldern och med livserfarenheter av entreprenörskap och nytänkande kring hur man på bästa sätt ska forma framtidens samhälle i samklang med miljö och medmänniskor. Så kommer Lars Bern fram till podiet och presenterar sig som Chalmersutbildad teknolog och f.d. företagsledare i Svenskt Näringsliv. Han berättar även att han fick cancer och överlevde tack vare holistiska metoder och ändrad kost. Dessa erfarenheter förändrade hans liv och tankemönster.
Som tidigare rådgivare till Percy Barnebrink, VD för ASEA/ABB, fick Lars Bern viss insyn i Bilderberggruppen dit Barnevik for vid flera tillfällen. Lars Bern har dock aldrig själv deltagit på någon sammankomst där.

Bilderberggruppen är en internationell påtryckningsgrupp bestående av representanter för vad Lars Bern benämner ”globalisterna”, världens ledande multinationella företag och deras finansmän, som årligen bjuder in toppolitiker från olika länder. Dessa möten får inte bevistas av media och ger därför lätt upphov till s.k. konspirationsteorier. Det finns dock seriösa skribenter på nätet som lyft fram samband mellan dessa inbjudna svenska politiker och sedan efterföljande utnämningar till statsministerposten [1]. Stefan Löfven anges som det senaste exemplet och i år har Annie Lööf varit inbjuden. Blir hon statsminister i år eller i nästa valomgång? undrar man i dessa artiklar.
Men vilka är då marknadsglobalisterna eller globalisterna, som Lars Bern kort och gott kallar dem?

Näringsliv och samhälle i förändring under globalismen

pixaby

Lars Bern inleder med en historik:

Den angloamerikanska hegemonin har länge styrt i världen. Royal Navy, den brittiska kungliga flottan, tog en gång i tiden kontroll över handelsvägarna. Deras roll med kontroll över världshandeln togs över av USA, som nu försöker utöva makt genom att styra handelsströmmarna. USA:s position håller emellertid nu på att förloras.
Men vem är det som egentligen har styrt? Från början var det kungahusen. Sedan kom de demokratiska institutionerna, men nu glider makten successivt ur deras händer. De stora globala bolagen som växt fram, dominerar nu ekonomin, och deras slutmål är total makt över världen.

Det första globala (multinationella) företaget som uppstod var den amerikanska petroleumkoncernen Standard Oil, som grundades av John D Rockefeller 1870. Han hade en ny affärsidé och trodde inte på konkurrens. Hans koncept var genialiskt enkelt. Genom global marknadsdominans skulle han kunna sätta konkurrensen ur spel. Han lyckades till slut kontrollera 90% av världens oljeraffinaderikapacitet och en betydande del av oljekällorna. På så vis blev Standard Oil världens första globala företag och Rockefeller världens första dollarmiljardär. Han kom att bygga upp ett koncept och en strategi som kopierats och blivit modell för det ena efter det andra av dagens globala storföretag som växt fram. Två moderna exempel är Microsoft och svenska IKEA, världens största globala heminredningsföretag. Ett annat exempel är Rothschild-dynastin som har en dominerande position inom bankverksamheten runt om i världen.

Oil monopoly. Pinterest

Ju mer pengar ett företag har, ju större inflytande får det på världsmarknaden. De 500 största globala megaföretagen i världen har fått en sådan ekonomisk makt att de kan styra allt efter sin vilja. Ägarmässigt kontrolleras företagen av hyperförmögna oligarker [2], vars förmögenheter växer mycket fortare än världsekonomin i övrigt.

På nätet kan man läsa diverse konspirationsteorier att det är de rika judarna som ligger bakom, men så är det inte alls, säger Lars Bern med eftertryck. Låt vara att Rockefeller fick en affärsidé att omsätta detta i större skala med Standard Oil, men sedan har denna idé kopierats av många, många andra som inte är judar. Enligt Oxfam tar den rikaste procenten av mänskligheten hem 82 % av hela den ekonomiska tillväxten, men endast 50% får del av denna. Globalisterna utgörs till stor del av en mycket mäktig angloamerikansk oligarki och deras högsta tjänstemän.

De rika oligarkerna har genom sina stora privata förmögenheter fått en stor och ökande politisk makt och kan skaffa sig ett växande politiskt inflytande. Politiker kan köpas mot löften om snabb karriär och andra ersättningar. Ingen lagstiftning kommer åt detta. Ur denna koncentration av makt knuten till några av världens största företag och mest förmögna personer har den s.k. globalismen vuxit fram. ”Globalismen är en idé om hur samhället och världen ska styras för att främja deras intressen”, säger Lars Bern i sin definition. USA styrs t.ex. genom pengar, där de globala företagen har makten. Det är en plutokrati.

2017 fanns det 2754 dollarmiljardärer i världen. Datorpionjären Bill Gates är den näst rikaste. Foto: Kuhlmann/MSC Wikipedia.

Sju huvudlinjer i globalisternas agenda

Lars Bern redogör här för de sju huvudlinjerna i globalisternas tänkande för att på bästa sätt gynna sin handel och ekonomi:

1. Den fria rörligheten för kapital över gränser och flytande valutor är mycket viktig. Kapitalet ska få tillåtelse att flöda fritt. Det är marknaden som ska kontrollera valutorna. EU och euro ligger i linje med globalisternas önskemål. Bort med tullar och reglerande valutor. Man vill ha fri tillgång till alla länders aktiemarknad för att kunna förvärva och sälja företag utan nationella hinder.

2. Fri rörlighet för varor och tjänster. Inga som helst restriktioner. Nationell lagstiftning försvårar handeln för globala företag och gör det möjligt för mindre nationella företag att växa sig starka. Frihandel innebär att de globala företagen ska vara skyddade från nationella regelverk, som försvårar de globala företagens strävan efter marknadsdominans. Man förhandlar fram handelsavtal som ger företagen rätt till skadestånd om nationella parlament fattar beslut som kan skada deras marknad.

3. Fri rörlighet för arbetskraft är viktig. Globalisterna kämpar för öppna gränser för att få fri global konkurrens. Företagen ska fritt kunna placera sina verksamheter där kostnaderna är gynnsammast och arbetskraften billigast. Nationalstater ska öppna sina gränser för fri migration av arbetskraft och nationella fackliga organisationer ska inte kunna stoppa inflödet av konkurrerande arbetskraft.

4. Frihet från nationella regelverk och tullar. Globala regelverk och avtal skall ersätta nationella lagar och regler. Globalisterna har av detta skäl varit pådrivande i skapandet av överstatliga organ som FN, EU och Världsbanken.

5. Fri etableringsrätt. Här har globalisterna lyckats bra i Västeuropa, men arbetar hårt med kineserna för att få till stånd det även där.

6. Privatisering av offentliga verksamheter. Därmed kan stora företag kontrolleras.

7. Generös kreditgivning. Globalisterna är hårt lierade med stora banker. Dessa ger generös kreditgivning för att få skuldsättningar och beroende av bankerna. Dollarn ska vara reservvaluta. Genom avtal med de stora oljeländerna i Mellanöstern har man säkrat att oljehandeln ska ske i dollar och genom att oligarkerna har kontroll över FED, USA:s centralbank, genom sitt ägande i banken.

Politiker och olika opinionsbildare som bjuds in till Bilderberggruppens årliga träffar blir presenterade dessa sju punkter mot löften om ökad ekonomisk tillväxt mätt i BNP. Man underblåser därigenom en snabbt ökande skuldsättning för att stimulera efterfrågan och samtidigt göra så att nationer och arbetskraft hamnar i ett allt starkare beroende av globalisternas tankar.

Organisationer som stöds av globalisterna

En stor del av globalisternas agenda om den nya världsordningen i ovanstående sju punkter är man på god väg att försöka genomdriva i Västvärlden, menar Lars Bern. Till sin hjälp har man flera lobbyorganisationer som bildats av hyperrika angloamerikanska oligarker för att påverka världens länder till sin och sina globala bankers och företags fördel:

1. Council of Foreign Relations (CFR) är en amerikansk tankesmedja och påtryckningsgrupp, grundad 1921, och som har haft ett betydande bestående inflytande på utvecklingen av den amerikanska utrikespolitiken. Medlemmarna består av ledare från industrin, finansvärlden, militären, vetenskapliga världen samt politiken. Presidenterna George W. Bush och Bill Clinton hörde dit. Liksom George Soros och David Rockefeller.

2. Bilderberggruppen är likaså en påtryckningsgrupp, som hade sitt första årliga möte 1954. [4] Några svenska storföretagare och toppolitiker brukar vara inbjudna varje år. Lars Bern vet berätta att globalistagendan med de sju punkterna ovan presenteras och diskuteras varje gång för deltagande företagare och politiker. Den marknadsförs på så vis att man talar om ökad ekonomisk tillväxt och ett bättre liv för människor (i BNP) med hjälp av agendan. Hittills har man lyckats bra och i Sverige har de flesta partierna (utom V och SD) köpt alla sju punkterna och rättar sin politiska agenda efter den. Man har sett ett samband mellan att svenska politiska partiledare som varit där och sedan anammat alla sju punkterna sedan blivit statsministrar. Förra gången var Annie Lööf inbjuden och hon har glatt och lydigt antagit och marknadsfört hela konceptet, enligt Lars Bern – alltså är hon potential för en blivande statsminister.

3. Den trilaterala kommissionen grundades 1973 av bl.a. David Rockefeller och Henry Kissinger på initiativ av CFR och Bilderberggruppen. Ledande personer från Nordamerika, Europa och Asien samarbetar utan mediernas insyn med att nå ökad förståelse mellan regionerna. [5]

4. Romklubben, en tankesmedja grundad 1968. Anders Wijkman, tidigare bitr. generalsekreterare i FN, är ordföranden.

5. GATT-avtalet. Lars Bern påstår även att Världsbanken är en skapelse av globalisterna, liksom Internationella valutafonden.

6. Lars Bern menar även att klimatfrågan är ett instrument för skrämselpropaganda och global kontroll sedan globalisterna skaffade sig full kontroll över FN:s miljökonferens i Rio 1992. Agenda 21 som då baserades på globalisternas tankar om sin nya centralstyrda världsordning, där världens länder skulle skrämmas till underkastelse.

7. NATO liksom stora delar av media styrs av globalisterna.

Vladimir Putin och Turkiets president Erdoğan 2015. By Kremlin.ru, CC BY 4.0, Wikipedia.

Motstånd mot globalismen

Man kan inte bli vald till en ledande politisk position i USA utan att ha ett stort kapital. Ofta är det oligarkernas kapital som ligger bakom. De skapar därigenom beroende politiker. Den nationalistiske presidenten Trump valdes av folket efter vallöfte om att bekämpa globalisterna, vars kandidat var Hillary Clinton. Donald Trump har dock inte lyckats klara av detta utan har förts in i fållan igen. USA är helt styrt av de stora företagen.

Efter Sovjetunionens fall var globalisterna på god väg att få kontroll över Ryssland och dess stora råvarutillgångar genom att manipulera Jeltsin. När nationalisten Putin kom till makten satte han stopp för oligarkernas framfart och slängde ut globalisternas banker. Sedan dess har Ryssland blivit ett hatobjekt, som man med alla medel vill destabilisera. Målet är att underminera Putins ställning och försvaga Rysslands ekonomi. En huvudstrategi har varit att bryta tidigare löften till Ryssland och locka in forna sovjetstater i NATO för att provocera Ryssland att återuppta den kapprustning som tidigare upphört genom avtal. Även Ukraina-konflikten har underblåsts av globalisterna. Men Ryssland blir istället allt hårdare knutet till Kina och ryssarna har även berövat väst kontrollen över utvecklingen i Mellanöstern.

Nationalismen ökar i Europa till följd av den stora flyktingvågen från Syrien och Afrika och flera länder vägrar att underordna sig de öppna gränsernas politik.

– Globalismen har redan förstört västvärlden och freden hänger på en skör tråd. Strävan efter global hegemoni har alltid slutat med krig och elände. Låt oss vända globalismen ryggen och försöka skapa en värld där fria suveräna stater kan välja sin egen värld och leva i fred med varandra. Samhällets invånare måste börja ta eget ansvar,
avslutar Lars Bern sitt föredrag.

Mina reflektioner

I mina tankar funderar jag över Lars Berns politiska tillhörighet, men kommer inte åt att fråga honom. Ordet ”globalism” ställs ofta i motsatsställning till ordet ”populism” i bemärkelsen folkmakt-nationalism. Både sverigedemokrater och vit maktrörelsen använder sig av dessa termer. Den senare då med åsikten att det är de rika affärsjudarna som står för globalismen och vill ha in en ny världsordning. Lars Bern har klart tagit avstånd från denna koppling och benämner den konspirationsteori. Till slut frågar jag några av deltagarna om hans partitillhörighet och får då veta att han inte förlitar sig på något parti utan endast förmedlar sina analyser på en politiskt oberoende blogg

Globalism – populism? Nationalistisk isolationistisk högerpopulism kan väl inte vara någon grund till internationellt samarbete? Finns inte där en fara i tänkandet vad beträffar botandet av samhällskroppen? Att göra sig fri från cancer genom att bl.a. stärka immunförsvaret med holistiska metoder där bl.a. rätt kost ingår låter hoppingivande för människokroppen. Men om nu samhällskroppen har fått stora cancersvulster i form av globalisterna – hur ska man då få den att bli frisk? Inte kan det vara genom att mobilisera andra sjuka system i form av aggressiv eller ”gnällig” populism? Är det så att säga ”rätt kost”? Är det inte bara ett annat sätt på vilket man förgör samhället? Det saknas något, Lars Bern.

Jag skulle vilja höra Lars Bern föreläsa även om solidaritet och behovsekonomi [6]. Percy Barnevik, som Bern samarbetade med en gång i tiden är t.ex. idag engagerad i utvecklingsorganisationen Hand in Hand, där han investerat 100 miljoner kronor för att hjälpa hundratusentals kastlösa kvinnor i Indien samt kvinnor i Sydafrika och Afghanistan att starta egna verksamheter. Han har även hjälpt till att starta skolor för uppsamling av barn i barnarbete, hälsoprogram, startat miljöprojekt och bildat medborgarcentrum för spridning av demokratiska rättigheter.

En läs- och tänkvärd bok om det framtida samhället och dess uppbyggnad är ”Vart är världen på väg? Perspektiv, strategier, förutsägelser” av Karl-Erik Edris. (Trångsund 2015. ISBN: 978-91-637-6910-8.)

Tillägg 25 maj 2020. Det har nu gått åtta år av skrivande av artiklar för H&K. Mina perspektiv har hela tiden utvidgats genom det researcharbete jag gör och jag förstår Lars Berns föreläsning på ett helt annat sätt idag. Håller just nu på serien ”Skolmedicinens historia” i tre delar. Läs gärna dessa för att kunna förstå vad ”globalismen” i Lars Berns bemärkelse handlar om: https://humanismkunskap.org/2020/05/16/skolmedicinens-historia-i/ samt https://humanismkunskap.org/2020/05/23/skolmedicinens-historia-ii/

Kersti Wistrand

Noter:
[1] Birger Schlaug och MaLou Lindholm: https://www.expressen.se/debatt/elitorganisationen-som-annie-loof-talar- tyst-om/
[2] https://en.wikipedia.org/wiki/Fortune_Global_500 Oligarko (från grek. oligo  – fåtal och grek. archo – härska) är ett politiskt begrepp som kan översättas fåmannavälde, ett fåtal som styr genom att ha tillgång till kapital eller ärvd titel.
[3] Mötena organiseras av 34 personer i en styrkommitté. I övrigt finns inga medlemmar, enbart 120–150 inbjudna deltagare/ talare som representerar den globala makteliten inom affärs- och industrivärlden, media och politisk verksamhet. Första mötet hölls på hotell
Bilderberg i Nederländerna och har därefter ägt rum i en rad olika länder, bl.a. i Sverige 2001. Källa: eng. wikipedia.
[4] Markus Wallenberg, Urban Ahlin, Carl Bildt och Annie Lööf är svenska medlemmar, enligt sv. Wikipedia. / Mitt eget tillägg: Diskussionerna i konferensen är hemliga, vilket gett upphov till konspirationsteorier. Här är Bilderberggruppens dagordning 2018: https://bilderbergmeetings.org/conferences.html
[5] Annie Lööf blev invald där förra året enligt Birger Schlaug, se not [1]
[6] Ett ”Manifest för Behovsekonomi” skrivet av Tomas Blomberg 2016 finns på följande hemsida: http://www.drpilotti.info/solidaritet.html

 

1 COMMENT

  1. Dementi: Jag har missuppfattat att Lars Bern varit personligen närvarande vid Bilderberggruppens möten. Han har aldrig ens varit inbjuden, har jag fått mig påpekat. Jag ber honom om ursäkt och har endast förklaringen att jag skrivit så att pennan glöder samtidigt som jag lyssnat till hans föreläsning. Där uppstod tydligen ett missförstånd!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.