Kvinnosynen i Främre Orienten

13
1882
Yazdikvinnor sålda som sexslavar.
Yazdikvinnor sålda som sexslavar.
Yazdikvinnor sålda som sexslavar.

Varje vecka rapporteras om övergrepp som terrorgruppen Islamska staten, IS, utövar mot unga flickor och kvinnor i Syrien och Irak. Kersti Wistrand visar att bakomliggande kvinnosyn vilar på gamla patriarkaliska föreställningar och lagar som även återfinns i flertusenåriga delar av Gamla Testamentet.

TEXT av Kersti Wistrand
Bildsättning: Börje Peratt

Sommaren 2014 kidnappade och bortförde IS tusentals unga yazidiflickor och – kvinnor från kurdiska Irak. Den 9 april i år rapporterade massmedia världen över, att en del av dessa frigivits och tagit sig tillbaka och nu lever i flyktingläger. De är påtagligt traumatiserade och har samstämt berättat hur de som sexslavar blivit våldtagna, torterade, tvingats att övergå till islam samt ingå tvångsäktenskap,

slave-market-isis

sålda gång på gång mellan olika IS-män. En del har återvänt gravida. Yngst av dessa är en nioårig flicka som våldtagits av tio militanta män, allt enligt kanadensiska hjälparbetare i flyktinglägren. Risken är oerhört stor att hon kommer att mista livet när hon ska föda. Även kejsarsnitt innebär livsfara. LÄNK

ISIS sexslavar
ISIS sexslavar

Uppskattningsvis finns 4 000 yazidikvinnor kvar som fångar hos terroristerna. De förnedras som objekt och ges som belöning till blivande självmordsbombare samt till krigare vid fronten.

Den yazidiska minoriteten är etniskt sett kurder, men har en egen religion med element från islam, judendomen, kristendomen, zoroastrianismen och manikeismen. Idag lever 6 000 yazidiska flyktingar i Sverige, framför allt i Skåne. LÄNK

Detta är inte det enda och första övergrepp som begåtts av IS gentemot kvinnor. Rapporterna är många från både Syrien och Irak. Varifrån kommer då detta sätt att betrakta kvinnor på? Vi vet att det förekommer i krig över hela världen. Rapporter finns både från forna Jugoslavien och nutida afrikanska stater. Men från just Främre Orienten finns det tillgång till gamla skrifter, där man kan se att flertusenåriga tankesätt och traditioner kan ligga till grund för männens syn på och behandling av kvinnor.

IS är en terrororganisation under wahhabistiskt flagg. Wahhabismen, som uppstod under 1700-talet, i Saudiarabien, förkastades av övriga muslimska riktningar men lierade sig med kungafamiljen Saud. Idag är Saudiarabien wahhabistiskt. Både IS och al-Qaida har bekänt sig till denna riktning. Man följer inte bara Koranen utan även traditionerna, sunni, vid sidan av denna. Innan Muhammeds tid levde man efter sunni, dvs så som förfäderna lärt och levat. Bl.a. den judiske stamfadern och patriarken Abraham samt Mose bör ha levt på likartat sätt och kom ju även senare att ingå som viktiga profeter i muslimernas heliga skrift. Och till just denna tid före Koranens tillkomst vid mitten av 600-talet e.Kr. har IS – till skillnad från andra muslimska riktningar – uppenbarligen återanknutit (1). I Saudiarabien idag praktiseras både spöstraff och offentlig halshuggning.

Av denna anledning kommer jag nu att presentera några äldre skriftställen ur Gamla Testamentet samtidigt som jag vill poängtera att dessa tillhör judarnas äldsta historia. Idag har Israel moderna lagar.

GT_Torarulle

Kvinnosynen i Gamla Testamentet

Gamla testamentet (GT) i Bibeln innehåller 39 böcker med judarnas äldsta historia omfattade cirka 2 000 år fram till Kristi födelse. GT ingår även i kristendomen och bokstavstroende fundamentalister har ibland svårt att se dess innehåll ur historisk synvinkel. Det är därför väl värt att lyfta fram de gamla synsätt som gällde i äldre tid i Främre Orienten. Ett synsätt som f.ö. letade sig in även i Koranen.

De äldsta delarna i GT består av muntliga berättelser, som nedskrivits långt senare. Första Moseboken, som bl.a. innehåller skapelseberättelserna och översvämningen med Noas ark, nedtecknades i nuvarande form på 400-talet f.Kr. Religionshistoriskt sett finns i de fem Moseböckerna inflytanden från omkringliggande kulturer. Patriarken och stamfadern Abraham utvandrade från Ur i gamla Mesopotamien ca 1 800 f.Kr. Mose från Egypten ca 1 200 f.Kr.

I femte Moseboken återfinns en hebreisk lagbok med lagar och levnadsregler delvis sammanförda av Moses, men slutgiltigt nedtecknade långt senare.

image_96__1_1

I de elva efterföljande s.k. Deutronomiska böckerna behandlas tiden 1230 – 536 f.Kr. Dessa nedtecknades under den babyloniska fångenskapen under 500-talet f.Kr. Under en sådan mångtusenårig lång historia kan man förstå att intrycken och influenserna var många och att synsättet kan ha skiftat något över tid. Två viktiga faktorer var dock sammanhållande för en kontinuerlig kvinnosyn: det många gånger karga bergs- och ökenlandskapet med en brännande sommarsol samt föreställningen om att vara Guds egendomsfolk med av Gud givna lagar. Landskapet och klimatet befrämjade mansrollen. Mannens arbete och styrka var viktig för överlevnaden av stammen.

250px-Molnár_Ábrahám_kiköltözése_1850

Stamhövdingen, patriarken, ledde boskapshjordarna till betesplatser, försvarade dessa marker från både rovdjur och andra rivaliserande stammar och var huvudförsörjare av familjen. Av nödvändighet prioriterades vissa egenskaper i mansrollen som ansvar för stammen och dess egendom, mod, beslutsamhet med förmåga att kunna finna praktiska och snabba lösningar samt råstyrka. I upprätthållandet av sin position som familjens överhuvud kom även kontrollen av kvinnans liv in.
hagar-si-ismael-alungati Kvinnans huvuduppgift var att föda barn, av vilka sönerna räknades högst. I hennes roll ingick bl.a. följsamhet, undergivenhet och att vara ett behagfullt stöd för maken. Där fanns inte alltid hjärtats kärlek med i äktenskapet. Hon kunde bli bortgift av föräldrarna eller ensidigt utvald av mannen på grund av sina yttre kvaliteter. Alltför ofta sågs hon som ett objekt och t.o.m. en egendom för mannen, vilket framgår av de gamla lagarna, skrivna av män och ibland under ”gudomlig inspiration” av Jahvé, den allsmäktige fadersguden. Den gamla hederskulturen omfattades även av den tidens judar.

I de hopsamlade lagarna ges vi synen på jungfrudom vid äktenskapets ingående, otrohet och våldtäkt. Man såg inte i första hand till kvinnans kränkning och lidande utan till makens känslor av vanära och skam. Hans heder var viktig. Hans egendom fick inte vara defekt eller bli antastad utan kännbara straff.

virgin-padlock

Kvinnan skulle vara oskuld vid det första äktenskapets ingående. Hennes mödomshinna (vilken inte alltid finns anatomiskt hos alla unga kvinnor) skulle penetreras vid första samlaget och hon skulle blöda som tecken på sin jungfrudom. I annat fall ansågs hon inte vara jungfru, dvs. oskuld.

Om en man tagit sig en hustru och gått in till henne men sedan får motvilja mot henne … och sprider ut onda rykten och säger:”Denna kvinna tog jag till hustru, men när jag låg hos henne, fann jag icke tecken till att hon var jungfru”, så ska flickans fader och moder taga tecken till att flickan var jungfru och bära dem ut till de äldste i staden, där de sitta i porten”.(5 Mos.22: 13-15)

Om det visar sig att mannen farit med lögn, skall han betala skadestånd till flickans far och måste sedan leva med den stackars hustrun livet ut utan skilsmässa. Om föräldrarna däremot inte kan bevisa dotterns oskuld för de äldste, d.v.s. den dömande instansen, skall domen falla:

Man skall föra ut flickan utanför dörren till hennes faders hus, och männen i staden skola stena henne till döds, därför att hon gjort vad som var galenskap i Israel, då hon bedrev otukt i sin faders hus: du skall skaffa bort ifrån dig vad som ont är.” (vers 21)

Även män, t.ex. en olydig eller drickande son ( 5 Mos. 18-23), kunde stenas som straff.

Vid otrohet lyder lagen:

Om en man ertappas med att ligga hos en kvinna som är en annan mans äkta hustru, så skola båda dö, både mannen som låg hos kvinnan, och jämväl kvinnan: du ska skaffa bort från Israel vad ont är.” (vers 22)

Vare sig det är otrohet eller våldtäkt gäller följande lag:

Om en jungfru är trolovad med en man, och en annan man träffar henne i staden och lägrar henne, så ska ni föra dem ut till stadens port och stena dem till döds, flickan, därför att hon inte ropade på hjälp i staden, och mannen, därför att han kränkte en annans trolovade: du ska skaffa bort ifrån dig vad ont är.” (vers 23-24)

Vid våldtäkt (utanför staden) skall den man som överfaller och våldtar en trolovad flicka, däremot ensam dödas. Flickan betraktas i detta fall som oskyldig, eftersom hon kan ha ropat och ingen fanns där som kunde hjälpa henne. (vers 25 -27). Om trolovningen bröts, vilket man får förmoda, vet vi däremot inte hur det gick med den våldtagnas framtid.

En man kunde även ta sig en hustru med början i en våldtäkt och kvinnan hade ingen talan:

Om en man däremot träffar en jungfru som inte är trolovad, och han tager fatt henne och lägrar henne, och de ertappas, så skall mannen som lägrade flickan giva åt flickans far femtio siklar silver, och taga henne själv till sin hustru, därför att han har kränkt henne; han får icke skilja sig från henne, så länge han lever. ” (vers 28-29)

Vid giftermål betalas alltid brudpenning till kvinnans far.

Vid skilsmässa äger mannen rätt att ge hustrun skiljebrev i handen och skicka bort henne. Hon kan gifta om sig, men vid en andra skilsmässa får inte hennes förste make ångra sig och ta tillbaka henne som hustru, därför att ”hon orenat sig vilket är en styggelse för Herren, din Gud”. (5 Mos. 24: 1-4.) Huruvida en skilsmässa kan ske på kvinnans initiativ anges inte genom lagen. Man får förmoda att det självklart var, att hon ingen talan hade och att hon tvingades uthärda om inte mannen samtyckte.

image001

Polygami, månggifte, tycks ha varit underförstått utan att upptas i lagen ( 5 Mos. 21:15, 2 Mos .21:10 ), även om där även fanns ett monogamt ideal. Kung David uppges i 1 Krön. kap 3 ha sju hustrur och kung Rehoboam elva fruar och sextio älskarinnor (2. Krön. 11:21).

Den kvinnliga sexualiteten

Redan i den mesta kända skapelseberättelsen i G.T. anges kvinnans plats i skapelsen och hennes lägre status, underordnad mannen. Eva skapades av Adams revben och är därför mannens egendom. Hennes överträdelser att äta kunskapens frukt och förleda mannen föranledde en förflyttning ut från paradiset till det jordiska, materiella planet. Som straff skulle kvinnan i all framtid föda sina barn under stor smärta. Kvinnans biologiska olikhet mot män, hennes sexualitet och barnalstringsförmåga användes mot henne och togs som intäkt för lägre status och brist på rättigheter. Hon belades med lagar om orenhet, som noga måste följas.

A third American hostage held by ISIS has been identified as a 26-year-old bleeding heart American woman who was kidnapped a year ago while doing humanitarian relief work in Syria. is rapekilled

Enligt Jahvés ord i 3 Mos. kapitel 15 är kvinnan oren under varje menstruation och sju dagar därefter och måste hålla sig undan. På den åttonde dagen ska hon bära fram två turturduvor eller två unga duvor till prästen, så att denne ”ska offra den ena till syndaoffer och den andra till brännoffer för att försona henne inför Herrens ansikte och rena henne”. (Samma procedur utföres av kvinna liksom man om de haft flytningar.)

isisarticle

Vem som än nuddar kvinnan eller hennes ligg- eller sittplats under denna tid blir oren. Personen i fråga måste tvätta sina kläder och bada för att rena sig. Om en man ligger med sin kvinna under hennes menstruation, blir även han oren i sju dagar. En kvinna som på grund av sjukdom har ständiga blödningar betraktas som oren under hela den tid det fortgår.

Orenheten gällde även män som haft sädesutgjutning. Även han skulle betraktas som oren till aftonen och måste bada. Om en man legat med sin kvinna och haft sädesutgjutning, ska båda bada i vatten och vara orena till aftonen.

10ec9ca00ce0f8c22a35afa0162fe1f1

”Eva förförde Adam”

Det var kvinnans fel att mannen blev sexuellt upphetsad och ”förhäxad” av henne. Det hade sin grund i hennes förförelsekonst precis som Eva förförde Adam att smaka den förbjudna frukten. I 3 Mos. 21:7 kan man läsa att en prästdotter som lever i sexuell relation utanför äktenskapet, skall brännas på bål, f.ö. en anvisning till de kommande europeiska häxprocesserna:

Om en prästs dotter ohelgar sig genom skökolevnad, så ohelgar hon sin fader. Hon ska brännas upp i eld.”

gustav_vasas_bibel_1

En del av kvinnosynen levde kvar in i Nya Testamentets tid, den kristna bibeldelen. Månggiftet var avskaffat, men skapelseberättelsen med Adam och Eva levde vidare efter två tusen år och p.g. av hennes syndafall skall hon fortfarande leva i lydnad under mannen. Paulus säger:

Jag vill att ni ska inse detta, att Kristus är envar mans huvud, och att mannen är kvinnans huvud och att Gud är Kristi huvud.” (1 Kor.11:3)

Vidare uppmanar Paulus kvinnorna att bära sedesamma dräkter utan prålighet eller utsmyckningar och istället utmärka sig genom goda gärningar samt:

RAPE

Kvinnan bör i stillhet låta sig undervisas och därvid helt underordna sig. Jag kan inte tillstädja en kvinna att själv uppträda som lärare, ej heller att råda över sin man; fastmer må hon leva i stillhet. Adam blev ju först skapad och sedan Eva. Och Adam blev icke bedragen, men kvinnan blev svårt bedragen och förleddes till överträdelse.” ( 1 Tim. 2:9-15)

”Likaså bör kvinnan tiga i församlingen och underordna sig. (1Kor 14:34)

Kvinnor som krigsbyte

Den kvinnosyn som för tre tusen år sedan genomsyrade Främre Orienten och dess boskapsägande nomader lever som vi ser kvar än i dag. Men IS tar dessutom unga kvinnor och oskulder som krigsbyten och förnedrar dem med våldtäkter. Hur var det på GT:s tid? Jo,då, även här!

I Gamla Testamentet finns många i detalj beskrivna krigshandlingar. Då Abraham invandrade ca 1 800 f.Kr. fanns där många andra stammar och patriarker, stamhövdingar. Stridigheterna med rivaliserande stammar förekom inte så sällan.

Ca 1 200 f.Kr. utvandrade Israels folk från fångenskapen i Egypten. På Sinai berg slöt Mose förbund mellan Jahvé och Israels folk, det av Gud utvalda folket. Om folket lydde lagarna skulle Gud beskydda dem. Om alla andra stammar med annan religiös tro hette det: ”Herren, din Gud, ska ge dem i ditt (dvs. Israels) våld … tills dess de förgöras. Deras gudabeläten ska ni bränna upp i eld.” (5 Mos: 7).

Vid ett tillfälle befaller Herren Mose att strida mot midjaniterna (4 Mos:31), varvid denne lät sända ut 12 000 män väpnade till strid. (Här tycks inte det femte budordet ”Du skall icke dräpa (slå ihjäl)” gälla.) Israeliterna segrade och dräpte allt mankön inklusive de kungliga. Kvinnor och barn fördes bort som fångar och alla deras djur och gods togs som byte. Midjaniternas tältläger och städer förstördes. Moses gav order om att alla gossebarn och alla kvinnor som inte var jungfrur skulle dräpas, men: ”Alla flickebarn som icke haft med mankön att göra, ska ni låta leva för egen räkning…”

Allt som allt rövades 32 000 ungmör, 675 000 får, 72 000 nötkreatur och 61 000 åsnor utan något som helst uppvisat dåligt samvete. Det viktiga var endast att de unga kvinnorna skulle renas enligt speciella föreskrifter innan de fördelades bland stridsmännen och det övriga folket: ”Var och en av eder som dräpt någon människa, och var och en som kommit nära någon slagen skall rena sig på tredje dagen och på sjunde dagen – såväl ni själva som era fångar.” Dessutom skulle en del av rovet gå till skatt samt offer till Herrens ära.

I flera andra stridigheter, där israelerna vinner är unga oskulder lovliga byten. I Dom. 21:11-12 berättas om hur 400 jungfrur erövrades på detta sätt och delades ut till israelitiska män.

Kvarlevande patriarkalisk struktur än idag

Den patriarkaliska synen vi möter i Gamla Testamentet har levt kvar under årtusenden, fastän den rätteligen borde ses som historiskt knuten till sitt bestämda geografiskt kulturella område och sin bestämda tidsperiod och därmed på sikt försvinna. De traditioner, värderingar och attityder som genomsyrar ett samhälle är dock seglivade och de fördelar dess mansroll för med sig för mannen i detta fall tycks vara konserverande (2).

I dagens Israel lever man efter moderna lagar. Men så är inte fallet i det världskalifat som IS har satt som mål att upprätta. Just nu möts vi i massmedia dagligen av rapporter över IS framfart i Främre Orienten, en framfart med starkt patriarkaliska tankegångar likt dem som redovisats i Gamla Testamentet för tre tusen år sedan.

Situationen i området av idag är komplex. Där världssamfundet misslyckats har andra krafter tagit över ”i Guds namn”. Det finns en tydlig koppling mellan föreställningen om att vara manlig försvarare av ”den rätta tron” och av territoriet.Det är inte för inte som nationerna anses feminina och ofta får epitetet ”moder”. Kontroll, makt och våld hänger samman. Militarism hänger även ihop med föreställningen att vara en ”riktig” man. Samhällsmakt och kontroll över territorier med hjälp av vapen. Kontroll över kvinnors kroppar och kvinnors sexualitet. Ett våld där allt är tillåtet enligt den Gud IS tjänar. En militarism som ska föra martyren till paradiset efter utförda krigshandlingar. Handlingar där civilbefolkningar mördas och kvinnor och barn förnedras genom våldtäkter.

IS visioner är stora. På ett engelskspråkigt mejl med muslimskt ursprung och utsänt för ett par år sedan (se min kommentar nedan) har jag läst noggrann statistik över hur många barn som västerländska kvinnor föder i respektive land samt en uppmaning till de i dessa länder invandrade muslimerna att föda så många barn som möjligt. Inom loppet av si och så många år skulle sedan muslimerna bli i majoritet och ta över. Naturligtvis bryr sig inte den rättskaffens moderna muslimen om detta, men propagandan finns där ändå i omlopp på nätet.

Reflektioner och uppmaning

Nationalismen växer världen över. Även här finns kopplingen mellan försvar av nationsgränser och manlighet. Traditioner och normer förstärks och gränser markeras. Trångsyntheten ökar och humanismens värden sätts åt sidan. Där nationalismen går framåt, ökar rasismen och mänskliga rättigheter dras tillbaka. Icke-demokratiska partier ökar och kvinnors rättigheter och jämlikhet försvåras. HBT och de handikappades rättigheter ses som mindre angelägna. Inskränkningar av demonstrationsrättigheterna i Spanien och yttrande- och tryckfriheten i Ungern och Ryssland har redan ägt rum.

Humanismens fana bör höjas med hjälp av det feministiska synsättet baserat på universella globala rättigheter och en samhällsutveckling byggd på kunskap och hjärtats kärlek.

Kersti Wistrand

Referenser:

1. SVT Roland Zuiderveld m fl. Bakgrund: Det här är IS

2.”Jag vill ha en oskuld” LÄNK

Källa: Bibeln tryckt 1957

13 COMMENTS

 1. Tack Kersti för en fantastiskt innehållsrik, intressant och skrämmande artikel, som ger många pusselbitar till förståelsen för vad som händer i den fundamentalistiska islamistiska världen. Det är ju inte bara IS. Det är ju också talibanerna, Boko Haram m.fl. Jag har också läst uppmaningen att föda många barn med syfte att ”ta över”. Också att låta sig röstas in på politiska och andra ledande poster. Det är tråkigt för de moderna muslimerna att vi har svårt att skilja mellan dem och de fundamentalistiska, eftersom de fundamentalistiska kan ”gömma sig” bland de moderna ”tills tiden är mogen”. Jag har nyligen läst Alf Ronnbys ”Smygande islamism”, vilken var en ögonöppnare. Du hjälpte till att öppna ögonen ytterligare. Tack!
  Extra mycket tack för analysen av Gamla Testamentet. Jag har anat, men inte tagit mig tid att granska.

  • Tack Pia,

   för uppskattningen av mitt arbete! Tack också för boktipset! Jag har flera muslimska bekanta, och ja, visst är det är en mycket olycklig situation med den misstro de ibland kan uppleva på grund av det som sker i Mellanöstern. Jag känner med dem och tror att ”kunskap och upplysning” är viktiga nyckelord för såväl svenskar som invandrare.
   En God Midsommar tillönskas du!

 2. Hej!
  Tack för intressant och skrämmande artikel om GT:s kvinnosyn, som IS härjningar vilar på.

  När jag arbetade som lärare i religion brukade jag emellertid ge en annan tolkning av människans skapelse och syndafallet, hämtat från Jackie Jakubowskis ”Ljudet av Alef”. Några citat:

  ”Samtidigt är människan den enda i berättelsen vars skapelse inte beskrivs som ´god´ , det vill säga fulländad. Här finns en moralisk lärdom, kanske den viktigaste i hela texten: människan i sig är varken god eller ond förrän hon, i varje situation, gjort ett val.
  Människan är också den enda levande varelse som begåvats med fri vilja. / … / När Adam och Eva äter av ´den förbjudna frukten ´ – tar del av kunskapen om skillnaden mellan gott och ont – blir insikten om valmöjligheten uppenbar för dem. Och först då blir människans skapelse fullbordad.
  Bibelns kronologi säger ytterligare något. Även solen, månen och stjärnorna, ja allt i naturen, är resultat av skapelsen. Alltså har naturen inga gudomliga egenskaper. Den har ingenting att lära människan om rätt eller rättvisa. Inga moraliska normer, tillämpliga på mänskligheten, kan utläsas av de lagar som styr naturen. Andemeningen är: förkasta både blods- och naturdyrkan, hör inte på den som hävdar ´den starkes rätt´ ! (sid 71) .

  ”Det är ormen som förverkligar löftet att människan skapades till Guds avbild. Först när Adam och Eva ätit av frukten från kunskapens träd kan Gud säga: ´Människan har blivit som en av oss, med kunskap om gott och ont.´ (1 Mos. 3:22) / … /
  Ormen är inte Ondskans utan snarare Guds verktyg!
  Så menar inte Bibeln, utropar både bokstavstrogna ateister och religiösa fundamentalister, som ingenting lärt av berättelsens moral: tänk fritt. Det gjorde däremot de gamla kabbalisterna, judiska mystiker, som förstod att Texten, liksom Livet, sällan är som den synes vara. / … / kabbalisterna fann att det hebreiska ordet nachash, orm, har det numeriska värdet 358, som exakt råkar motsvara ordet mashiach, vilket betyder Messias. Således ormen som Guds redskap! (sid 74-75)

  J J skriver i kapitlet ”Vår bättre hälft” (sid 77-81) om att ”människan” i GT (1 Mos 2) har förvandlats till enbart ”mannen”. Adam var först, Eva skapades från hans ”revben” för att han inte skulle vara ensam – därför ska kvinnan tjäna mannen och vara honom underlägsen.
  ”Kan detta verkligen ha varit Guds vilja? Har kanske en felaktig översättning, eller en feltolkning, av originaltexten bidragit till ett ödesdigert missförstånd?”
  JJ skriver att jord heter adamá på hebreiska. Människan är en ”jording”. Adám är en synonym för mänskligheten. Människan har förmåga att skapa, även liv. Eva är den bibliska urmodern, mänsklighetens liv-moder. Det bibelhebreiska ordet för ”sida” är vanligtvis tsela,men det har traditionellt översatts med ”revben”. Men det feminina är en sida av det mänskliga. Hon är inte en del av mannen, utan en del av mänskligheten.
  ”Men varför skapades Adam och Eva ”sida vid sida”, och inte ”ansikte mot ansikte”? Frågar Zohar, den judiska mysticismens, kabbalahs, viktigaste verk. / … / Därför att himlen och jorden ännu inte var i harmoni med varandra – / … / Först när kaos förvandlats till ordning / … / Först då kan Adam och Eva vända sig mot varandra – ´ansikte mot ansikte´. De har blivit mänskliga.”

  Men allt är tolkningar, dvs VAL …

  Hälsningar
  Ulla

 3. Hej Ulla!

  Varmt tack för att du tog dig tid att formulera detta fina inlägg. Jag ska försöka få fatt på boken!

  Först vill jag understryka att jag inte menar att IS ideologi har något med texterna i GT att göra eller att de stöder sig på dem, men att de har tillgång till motsvarande traditioner och värderingar angående kvinnor från samma tidsperiod, något som lever kvar muntligt jämsides med texterna i Koranen. Nomadstammarna hade samröre med varandra under denna tid och även likartade samhällsmönster. För övriga sunnimuslimer, som tar avstånd från IS, innebär termen ”sunni” traditioner från långt senare datum.

  (Anledningen till att jag skrivit artikeln ovan är för att jag började undersöka om drottning Zenobia i min föregående artikel kunde vara en judinna, som ledde ett uppror mot romarna. Därför måste jag undersöka den judiska kvinnorollen inom detta geografiska område.)

  Jag undvek att nämna ormen i Edens lustgård och esoteriska tolkningar av denna myt. Om detta finns så mycket att skriva och om jag någonsin får tid vill jag också läsa in och skriva artiklar om detta.
  Jag kände inte till man inom Kabbala ser ormen som Guds verktyg, men det gläder mig. Då stämmer det bättre överens med de gamla traditionerna i Medelhavsområdet och Främre Orienten, där äldre gudinnestatyer kan bära ormar i händerna. Där är ormen så nära förbunden med gudinnan att de ibland kan upplevas som identiska. Araberna kallar ibland ormen för ilakat, gudinna. Palestinierna kallar honormen för hayyah och hon anses vara en välgörande kraft som vaktar templen. Enligt Anita Goldman (Våra bibliska mödrar s. 35) är ordet ”hayyah” mycket likt det namn som Adam senare ger kvinnan. Eva heter på hebreiska Hava När man läser teologi får man lära sig Adam=människa och Eva=liv, men . Goldman menar att orden ”kvinna” och ”orm” är identiska för Adam.

  Flera mesopotamiska skrifttavlor kallar gudinnan Nidaba för ”Himlens stora orm”.

  Ormen är en uråldrig symbol för förbundet mellan kvinnlig kraft, vishet och sexualitet. Ordet natash = orm som du nämner, betyder även i en annan form ”magi”, ”spådom”.”förutsägelse”. Det finns belägg för att prästinnor i det för-hellenistiska Grekland använde ormen för att förutsäga om det kommande året skulle bli bördigt.

  Allt detta enligt Anita Goldman. På sidan 30 -31 visar hon f.ö. att såväl Sprenger & Krämers ”Häxhammaren” som Luther och den rabbinska traditionen i judendomen (!) tolkar myten om Adam och Eva som ett allmänt kvinnoförakt. ”Skapad av ett krokigt revben, har kvinnans hela själsinriktning blivit krokig och böjer sig hellre åt det onda än åt det goda.” Vad sägs om det?

  Men nu är det hög tid att sluta. Jag önskar även dig en fin midsommar!/ Kersti

  • Vad detta är spännande! Tack för ännu fler fasetter. Jag läser med stort intresse det du skriver. Den långa artikeln om Ellen Key ska vi ta upp i vår bokcirkel, som för övrigt besökte Strand för några veckor sedan. Glad midsommar!
   Ulla

 4. Jag instämmer i berömmande kommentarer – en stark och uppskakande artikel, särskilt avsnittet om IS. Också spännande att se de historiska parallellerna.

  Bildurvalet är också starkt, också här är bilderna från IS ruggigast. Jag tänker särskilt på den fjärde bilden i originalversionen – den saknas av någon orsak här? Den har texten

  ”ISIS krigare tackar för den sjuåriga flicka han fått för sin insats.”

  Jag tänker på det klassiska fotot av den nakna brännskadade flickan på en väg, som blev en ikon för USAs krig i Vietnam. På samma sätt kan denna bild sammanfatta alla grymheter som IS utövar. Om en enda bild skulle väljas för att symbolisera IS, så tycker jag det borde vara denna. Den borde delas till så många Facebook-konton som möjligt runt om i världen!

  Nils-Olof

 5. Nils Olof, bilden du hänvisar till togs bort då dess autenticitet ifrågasattes. Jag har nu gjort en rejäl research och nog tycks beskrivningen vara sann trots att flaggan i bakgrunden är en ISIS (Dash) flagga. ISIS krigaren påstås sedan möjligen ha skjutits ihjäl av irakiska soldater. http://www.nairaland.com/1876001/tragic-end-isis-militant-forcefully.

  Ändå tycks det vara fake:
  Påståendet som förts fram är: it is a snap shot of a youtube video of a Quranic competition for children, where the girl broke into tears when the results were about to be announced. see the below video. Islamophobic websites are spreading propaganda. https://www.youtube.com/watch?v=STidtelO6ZQ

  • Jo, samtidigt kan man se hur unga människor indoktrineras i koranstudier och hur grunden läggs till denna hjärntvätt och fundamentalism. Flickans rädsla över att inte klara uppgiften vittnar om panik. Så bilden (nu borttagen) är trots allt ett indicium på en vedervärdig situation.

   • Men bilden är kvar i första versionen av artikeln, den utan kommenterarer. Åtminstone får jag upp versionen med bilden när jag klickar på den länken.
    Vänliga hälsningar,
    Nils-Olof

 6. Vi är i Sverige inte vana vid krigshetsande dold propaganda. Som det omtalade fotot med “IS-krigaren och den sjuåriga flicka han vigdes med”. Det kanske är dags att börja se upp med detta, som har till syfte att sprida splittring, fördomar, fruktan och hat grupper emellan. Och i förlängningen stärkande av nationalistiska krafter. Fotot är alltså hämtat ur en ganska lång video där många barn uppträdde i en recitationstävling med den avspände mannen på bilden, som ingalunda var brudgum utan programvärd. Videon är borttagen men finns kvar i holländsk kopia med översättning. Enligt traditionen har muslimska barn i århundranden fått memorera och lära sig Koranen utantill. Det hör till en kultur där alla inte kan läsa. På samma sätt var det också för några generationer sedan i Sverige. Katekesen och psalmboken kunde många utantill liksom mängder av dikter. Det anmärkningsvärda i videon var dock -förutom IS-flaggan- den ibland aggressiva recitationen (?) som något äldre barn stod för. Det skreks ut på arabiska och var inte översatt. Just detta parti förde tankarna till indoktrinering.

  Jag har fått frågor kring det mejl jag nämner i artikeln: vem är avsändaren? Varför får du sådana mejl? Jag önskar därför besvara detta. Även här kan det röra sig om propaganda med syfte att skapa rädsla och invandrarhat. Jo, visst.
  Det händer att jag i olika sammanhang möter kvinnor från andra kulturer. Ibland upprätthålls kontakten via mejl. Ett sådant möte fick jag för några år sedan med en irakisk kvinna boende på en flyktingförläggning. Hon bröt sin isolering genom att ingå i ett mejlnätverk med släkt och vänner utspridda över stora delar av världen; de flesta i samma situation som hon själv. Plötsligt blev jag för något år passivt delaktig i detta nätverk, dvs mottagare utan att någonsin mejla själv. Jag fick en mängd olika roliga videoklipp på lustiga djur, skämt och vackra vyer, oftast med arabisk touch. Sådant man skickar till varandra för uppmuntran. Min irakiska väninna blev sjuk och sedan något år har all mejlkontakt upphört.
  Ett par mejl stack ut. Ett utgjordes av muslimsk ganska hotfull propaganda på engelska, av vilket jag använt ett par meningar i artikeln ovan. Det rör sig alltså inte av en falsk avsändare som i det foto som i artikeln ovan plockats bort. Dock kan syftet, som sagt var, vara att skapa rädsla.
  Ett annat klipp är detta nedan, som går emot fundamentalistisk jihadism och utger sig vara författat av tolv sunnimuslimska mufti.

  Termen jihadism är tämligen nyskapad -först använd inom indisk och pakistansk media- och har använts sedan ca år 2 000 för att beteckna den muslimska fundamentalistiska militanta terrorverksamheten. I den s.k. globala jihadismen finns ett mål att med våld sprida den islamska fundamentalistiska ideologin och upprätta ett världskalifat .
  Termen fatwa är den tekniska benämningen på ett juridiskt utlåtande som en muslimsk mufti, dvs en rättslärd som tolkar den muslimska lagen, avger när de muslimska idealen krockar med det dagliga livet i dagens samhälle. Inom den muslimska rätten har en fatwa samma betydelse som ett prejudikat i det västerländska rättsväsendet (engelska wikipedia).

  I nedanstående fatwan påstås tolv sunnimuslimska mufti ha vänt sig till IS ledare (min översättning från engelskan samt sammanfattning):
  1. Det är förbjudet att inom islam utfärda fatwas för den som inte har erforderlig utbildning. Det är förbjudet att använda sig av utryckta korancitat för att från dessa utfärda en fatwa. Man måste utgå från hela sammanhanget och Koranens fullständiga syn i frågan.
  2. Det är förbjudet att utfärda fatwa utan att behärska Koranens grundspråk arabiskan.
  3-5. Det är förbjudet inom islam att utfärda fatwa utan att ta hänsyn till etablerade muslimska vetenskaper och nutida förhållanden.
  6-7. Det är förbjudet inom islam att döda oskyldiga. Det är t.ex. förbjudet att döda diplomater, ambassadörer, sändebud, journalister och hjälparbetare.
  8. Jihad står inom islam för försvarskrig. Det är inte tillåtet utan de rätta orsakerna och det rätta syftet och det rätta sättet att utföra det på.
  9-11 . Det är förbjudet inom islam att förklara någon som bekänner sig till islam som ickemuslim. Det är förbjudet att tvinga folk att konvertera. Det är förbjudet att inom islam skada folk tillhörande den heliga skriften. Dit hör kristna och yazidis.
  12- 14. Återförande av slaveri är förbjudet inom islam. Det är förbjudet inom islam att förneka kvinnor och barn deras rättigheter.
  15. Legala bestraffningar utan att följa legala rättegångsproceduren är förbjuden inom islam. Det är förbjudet att tortera och halshugga människor. Det är förbjudet inom islam att utföra onda gärningar i Guds namn. Det är förbjudet att vandalisera profeternas gravar och andra heliga byggnader och platser.
  16. Det är förbjudet inom islam att utfärda kalifat utan konsensus (enighet) från alla muslimska staters samtycke.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.