Vintersolståndet 2021

0
521
Stonehenge. Foto: Hulkiokantabak, Pixabay.com

Vintersolståndsdygnet den 21 december 2021 har årets kortaste dag men klockan 15.59 har jorden hamnat på den plats runt solen då ljuset hos oss norr om ekvatorn återvänder och dagarna sakta blir längre. På södra halvklotet äger sommarsolståndet rum. Hos en del naturfolk hålls idag heliga ceremonier av ”jordens vårdare”, the Earthkeepers. I vår egen kultur motsvaras detta i viss mån av ”ljusbärarna”.

TEXT: KERSTI WISTRAND

Under vintersolståndet står solen som lägst på norra halvklotet. Befinner man sig norr om polcirkeln går solen inte ens upp. På södra halvklotet är det precis tvärtom. Där firar man istället sommarsolståndet.

Vintersolståndet har stor betydelse i många kulturer. I Iran firas än idag ”Födelsens natt” Shab-e Yalda till minne av solguden Mithras födelse. Kanske kan det liknas vid Kristi födelse (”Jag är världens ljus”) inom vår religion.

I dessa dagar samlas ”earthkeepers”, ”jordens vårdare”, inom Hopi, Maya, Inka och många andra stammar för att utföra ceremonier och be fred för planeten. De ”drömmer”, dvs skapar medvetet en visionär framtid för jorden, där luften och vattnet är rent. De installerar sina visioner i vårt kollektiva öde: en ny jord med människor som lever i harmoni med varandra och naturen. De shamaner som leder ceremonierna har förmågan att nå de allra djupaste medvetandenivåerna bortom tid och rum. De vägleds av ”de lysande” som de menar bodde på denna planet för tusentals år sedan – varelser som nu är en del av livets stora matris som utnyttjar den enorma kunskapsreservoar som finns utanför rumtiden. Dessa ”de lysande” lägger sin kraft till visionerna om en ny och friskare Moder Jord.

Inkaättling i Peru. Foto: staceylemire, Pixabay.com.

I vår västerländska kultur talar man idag om andliga ljusbärare eller ljusarbetare, ett begrepp som står utanför de etablerade religiösa organisationernas. I alla tider och kulturer har det funnits personer med tillgång till djupare förändrade medvetandetillstånd. Under vikingatiden levde t.ex. ännu völveämbetet kvar.

Att vara völva innebar hög status. En av hennes stora uppgifter var att i samband med nyår försätta sig i trans med hjälp av sjungande medsystrar och besvara böndernas frågor om det kommande årets skördar och annat av betydelse som kunde inträffa. I och med kristendomens ankomst förbjöds völvorna utöva sitt ämbete och belades med straff.

I detta sammanhang kan påminnas om den senare tillkomna häxbränningen på bål, allt enligt påvligt dekret. Det gällde att infoga sig under den patriarkaliskt kyrkliga kontrollerade läran och makten och lyda den för att få överleva. Människor tilläts inte längre lyssna till sin egen inre intuition eller ge uttryck för den. Det hette att allt sådant var av djävulen.

Idag vet vi att tillgången till ett förändrat medvetandetillstånd kan vara en följd av en djup nära-döden-upplevelse (NDU). Dessa har funnits i alla tider och kulturer. En del kvinnor med mycket svåra förlossningar och stor blodförlust har som eftereffekt plötsligt fått förhöjd känslighet att känna in energier. De bästa jordemödrarna utgjordes troligtvis en gång i tiden av just denna grupp kvinnor, enligt den forskning jag själv bedrivit i både Ryssland och Sverige.

Flera mediala personer har även i samband med att jag intervjuat dem och ställt frågor, berättat att de i samband med födelsen varit nära att dö på grund av att de blivit insnärjda av navelsträngen. De har därmed haft en mycket tidig NDU som förändrat dem och öppnat upp dem för djupare dimensioner i tillvaron.

En s.k. “ljusbärare” av idag har (enligt en definition på nätet) utöver sina mer ordinära livsuppgifter tagit på sig ett uppdrag att vara ett ljus för världen. De sägs vara här för att hjälpa till med vår kollektiva utveckling under denna avgörande tid. De arbetar individuellt för att sprida en ljusare energi i det destruktiva och negativa massmedvetandet. Det sker på olika energimässiga sätt genom bl.a. healing, undervisning eller skrivande för att upplysa andra.

Definitionen ovan kan sägas vara skriven ur new-age-perspektiv. För mig som forskare inom NDU har många nära-döden-upplevare med djupa upplevelser genomgått en inre transformation där de upplever att de vill sprida vidare den kärlek och kunskap, som de själva erfarit under sin NDU.

I kontakten med mediala budskap är det av vikt att ha ett eget kritiskt tänkande. Känns budskapet meningsfullt, trovärdigt, upplyftande, fyllt av styrka och kärlek? Om inte – lämna det! Sist i denna artikel presenterar jag en svensk kvinnlig ljusbärare, likaså funnen på nätet. Lyssna gärna till hennes budskap om vår nutid och om vad hon förmedlar om Gaia (grek. Moder Jord) 21 december 2021. Det hon förmedlar är hennes upplevelser och hennes tolkning av det som hon erfar under sin meditation. Det behöver inte nödvändigtvis vara din.

Likheten mellan vad denna kvinnliga ljusbärare och vad “jordens vårdare”, the earthkeepers, säger är stor, vare sig nu källan är olika medvetanden på andra medvetandeplan eller budskap från vårt kollektiva medvetande bortom tid och rum.

Ph. D. Alberto Villoldo inleder Earhkeeper´s Summit 2021. Foto: Earthkeeper´s Summit.

Earthkeeper´s Summit 2021

Ph.D. Alberto Villoldo är från början akademisk forskare i psykosomatik men utbildade sig även i medicinsk antropologi och kom för mer än 40 år sedan i kontakt med inkaättlingarna i Peru där han blev upplärd till shaman. Något som kändes naturligt för honom då han hade en nära-döden-upplevelse i unga år, vilket givit honom en naturlig paranormal förmåga.

De senaste åren har han över datorn givit ut föreläsningar och delat naturfolkens ceremonier i samband med solstånden. Dessa går under rubriken ”Earthkeeper´s Summit”.

– Som jordens öde går, går människans öde, inleder den västerländske inkashamanen fil.dr. Alberto Villolda ”Earthkeepers Summit 2021”. Jordens framtid ligger i våra händer idag. Andarna leder oss till att vara earthkeepers, jordvårdare, istället för att vara jordplundrare.

Inkafolket talade om Pacha, ett tidsspann på 500 år. Tiden för spanjorernas ankomst sammanföll med en ny Pachakuti, stor förändring i rum och tid. Vi står nu inför ännu en ny pacha som kännetecknas av tumult för såväl Moder Jord/naturen som mänskligheten. Denna Pachakuti kommer att innebära en transformering för så väl jorden som mänskligheten. Jorden kommer att genomgå en förvandling föranledd av kosmiska skeenden. Det gamla rådande västerländska tänkesättet kommer därmed även att förändras så att mänskligheten genomgår en medvetandeförhöjning och ser sig själva som en del av naturen och tar avstånd från plundring av jordens resurser. Detta innebär samtidigt en död av det gamla tankesättet för att något nytt ska kunna födas fram.

Denna födelse av en ”ny” jord inleds nu.

Shamanerna som Alberto Villoldo tränade med menar att vår planet för länge sedan var en giftig plats för människor, men att Moder Jord begravde dessa gifter i sin mage så jordens yta blev ett gästvänligt grönt och blått paradis. Enligt deras urgamla sägner skulle erövrare (läs: conquistadorerna) en dag släppa ut dessa gifter och få jorden till att bli en giftig ödemark som människorna inte visste hur de skulle behandla. Men naturen själv skulle långsamt återhämta sin hälsa.

Alberto Villoldo fortsätter att berätta:

“Modern vetenskap bekräftar denna förutsägelse. För 250 miljoner år sedan bestod jordatmosfären främst av koldioxid, CO2, som i så starkt koncentrat var giftig för människan. När de gröna växterna kom, omvandlade de koldioxiden till syre. Det mesta av det luftburna kolet fångades in av vegetationen och hamnade djupt ned i jordens skikt och blev till fossila bränslen.

När vi sedan började utvinna fossila bränslen och bränna dem, släpptes kolväten ut igen i atmosfären. Ungefär 18 miljoner tunnland skog förloras varje år. Amazonas regnskogar skövlas. Vårt väder förändras, öknarna breder ut sig, stora översvämningar äger rum och orkaner slår till hårdare. Varje år försvinner 1 000-tals arter av växter och djur från jorden.

Vi är på god väg att skapa samma miljö, som tidigare gjorde det omöjligt för människan att bo på jorden. Dessa handlingar är ett resultat av obalans mellan de maskulina och feminina energierna. De maskulina, patriarkaliska teologierna handlar mycket om makt, kontroll och underkastelse: krig, kolonialisering och rovdrift på naturen. Girigheten dominerar.

I religiösa traditioner som omfattar en maskulin gudomlighet är den gudomliga kraften förlagd långt utanför oss, uppe i himlen.  Västerlandet tror att för att komma nära denna Gud måste vi underkasta oss hans vilja och arbeta hårt i vår relation till honom, be och offra. Vi kastades ut ur paradiset när vi vågade äta från kunskapens träd av gott och av ont. Vi väckte den maskulina traditionens gudsvrede och dömdes till ett liv i hårt arbete, som endast lindrades av Guds nåd.

I de mer forntida, feminina teologierna förvisades vi emellertid aldrig från trädgården eller separerades vi från Gud. Australiens aboriginer, afrikaner söder om Sahara och Amerikas urinvånare sattes istället till förvaltare och vårdgivare.

Enligt dessa äldre övertygelser sätter det gudomliga livskraft i frön som vi planterar i den rika, bördiga jorden. — Vi deltar därmed istället i det gudomliga skapandet av vårt universum.

Nu är tiden inne att bidra med vad vi kan för att läka och skydda vår planet. När vi antog Earthkeeper´s-löften gick vi också med på skapandet av den typ av jord som vi vill att våra barn ska få ärva – en värld där floderna är rena, luften är ren, där vi lever i fred med varandra och där skönhet och glädje dominerar.

A. Patsakamaq berättar om inkafolkets vision. Foto: Earthkeeper´s Summit.

Inkafolkets vision och hur vi ska knyta an till Gaia

Inkashamanen Antaurko Patsakamaq berättar under Earthkeeper´s Summit om en gammal inkavision:

– Jag hälsar er bröder och systrar från alla väderstreck på denna planet! Under denna vår samtid står vi enligt en gammal inkaprofetia inför en ny tidsperiod, Pachakuti -Pacha betyder rum-tid och kuti betyder början på förändring-, vilket innebär stora förändringar för vår planet och för vår mänsklighet.

Vi står alltså inför en ny tidsperiod i Pachamamas (Moder Jords) historia och den äger rum genom stora förändringar under dramatiska omständigheter. Det är kosmos som står bakom transformationen och vi erfar nu alla detta. Allt är länkat till kosmos och det är frågan om en medvetandehöjning både för Pachamama och för mänskligheten.

Varje människa bär bildligt talat ett litet frö inom sig. Denna tid tvingar oss att se djupare in i oss själva, se på våra liv och vår existens och finna vår sanna essens och vår samhörighet med Gaia och allt levande.

Solståndet ger möjlighet att väcka fröet inom oss till liv och vi naturfolk kan lära er mycket om detta. Fröet måste planteras i jorden, vårdas och vattnas, så energiflödet kommer i gång och fröet vaknar och växer till en planta.

Likadant är det med vårt ”inre frö”. Vi har en initialceremoni som lär ut hur man kan förbinda sig med Moder Jord, Pachamama:

Finn ut en plats som du attraheras av i naturen. Slå dig ned i stillheten där och ta in omgivningen med alla dina sinnen. Offra sedan något till Moder Jord: en frukt, en växt eller en sten. Det symboliserar början på din anknytning till henne. Tänk att du anknyter dig själv djupt till jorden.

Moder Jord är ett levande väsen med en själ. Presentera dig för henne och säg ditt namn och be om kunskap om allt som är runt omkring dig.

Denna enkla inka-övning återanknyter dig till Moder Jord och naturen och hjälper oss dessutom att lämna en massa stress bakom oss. Den hjälper oss också att aktivera vår medvetandehöjning.

Utför denna övning varje gång du går ut i naturen. Detta kommer även att hjälpa dig mycket i vardagslivet.

Budskap i nuet samt 21 december

En svensk ljusbärare får till sist ordet i denna youtube-video:

Meditera gärna på Gaias och mänsklighetens ljusa framtid kl.15.59 idag.

Kersti Wistrand

Källor: The Earthkeeper´s Summit 2021,

https://www.livinginperu.com/pachakuti-exploring-the-meaning-of-a-great-inca-prophecy/

https://thefourwinds.com/sv/blog/shamanism/planet-needs-earthkeepers-now-ever/

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.