Erik Enby sitter lugn i båten då hela havet stormar

1
1463
Dr Erik Enby (Foto Börje Peratt)
Dr Erik Enby (Foto Börje Peratt)

Detta är en artikel som skrevs 2018 men som inte återpubliceras på H&K förrän nu, aktuell efter publiceringen av utredning om komplementär och alternativ vård (KAM/KAV), beställd av regeringen.  Där föreslås en portal för alternativ medicin. Larhammar satte nog kaffet i vrångstrupen. Han lugnade sig kanske då Kav/Kamutredningen avfärdade homeopati. Etablissemangets rabiata strid (Link1) (Link2) (Link3) mot homeopati har fått genomslag i denna utredning. Men det finns också något som ger hopp till komplementär vård. Med en portal för alternativ skulle Enby sannolikt aldrig riskerat förföljelse.

TEXT: BÖRJE PERATT
Återpublicerad reviderad artikel från /2018/09/26/ Granskning – Relevant för vem då?

Uppdrag Granskning, SVTs flaggskepp för undersökande journalistik har tappat sina ledande gestalter, Nils Hansson och Janne Josefsson.
Denna TV-redaktion i Göteborg har flera gånger uppmanats att undersöka sjukvården och då bland annat myndigheternas rättsövergrepp mot Dr Erik Enby [1] och försnillningen av Osher Center donationen vid KI. [2] Det har inte skett. Hypotesen är att Uppdrag granskning skulle aldrig granska något som stöter sig med Hydran;

Hydran: Vetenskap och Folkbildning, delar av läkemedelsindustrin och köpt sjukvårdspersonal, Bonnierkoncernens DN och Expressen. Till denna hydra associeras politiker med Anna Starbrink, (liberalt sjukvårdslandstingsråd i Stockholm) påhejad av Uppsalaliberaler som blivit Larhammars lakejer,  myndighetspersonal och redaktioner inom Public Service, TV3 Aschberg, makthavare inom skolmedicinen, representanter inom Kungliga vetenskapsakademien såsom Larhammar och även ett antal mediabyråer och externa producenter såsom FILT och Tredje statsmakten.

Att göra ett journalistiskt gräv i Hydrans träsk utmanar tron på samhällets stöttepelare. Vi har en journalistisk organisation som kallar sig grävande journalister och vi har ett journalistpris. Båda dessa är lierade med Bonnierkoncernen. Det är då inte konstigt att de försöker gräva ned en film som Läkaren som vägrade ge upp. Värst för en människa som tror på demokrati, fri forskning och fri press är att inse Hydrans utbredning. Filmteamet bakom ”Sista striden” (uppföljaren till Läkaren som vägrade ge upp) var på ett seminarium där Nils Hanson redovisade några av redaktionens spektakulära granskningar och deras metod för att säkerställa fakta. Efteråt fick vi tillfälle att ställa frågan om Göteborgsläkaren Enby som utsattes för ett mångårigt drev men som trots många påstötningar från olika håll inte fick plats i Uppdrag granskning. Hanson menade att Erik Enby inte var relevant. Det kan möjligen förklaras av att Dr Enby utsatt[s] för en klassisk sammansvärjning, där Public Service utgör en del av drevet. Läs ilskan mot radioprogrammet ”Kropp och själ”

Jag har i flera artiklar uppmärksammat problematiken med en Public Service som så uppenbart övergett sin självständighetspolicy: Public Service bör stå självständiga från Vetenskap och Folkbildning

Att nu även Josefsson slutar på SVT (juni 2019) är ingen garanti för att Hydran och VoF granskas. Josefsson har rekryterats av Dagens Nyheter (DN), Vetenskap och Folkbildnings flaggskepp som deltog i kampanjen mot Vidarkliniken. Med Josefsson på plats i DN-skrapan invaggas nog Hydran i att de sitter säkra för granskning.

Tillträdande chef för Uppdrag Granskning är Ulf Johansson nyhetschef vid SVT. Med kännedom om hur nyheterna under senaste årtionden haft en agenda som inneburit ett forum för Vetenskap och Folkbildning (VoF) kan jag inte se annat än att detta forum har befästs. Dan Larhammar angriper alternativmedicin i SVT Aktuellt
Vi kan således inte räkna med granskning av de undergrävande krafter som drabbar sjukvård och forskning. Men skulle så ske får de här några frågor att fundera över.

Etiken satt ur spel

Den grekiska läkaren Hippokrates formulerade under antiken grunden för skolmedicinen och dagens sjukvård bär hans symbol. Den är ett uttryck för ursprunglig etik och humanism och innebar att läkaren skall behandla patienten utifrån yttersta respekt för kroppen och med en helhetssyn på människan. Samtidigt formulerade Hippokrates en läkared som gällt i tusentals år med tiden något moderniserad. I Sverige är denna ed borttagen.

Helhetssynen satt ur spel

Men mer skulle försvinna. Istället för den ursprunglig helhetssyn till människan och hennes kropp fick vi specialisten på enskilda delar av kroppen den materialiserade människosyn som kom att kalla sig ”skolmedicin”. En mer korrekt term är västerländsk ”industrimedicin” eftersom den inte längre omfattar skolmedicinens respektfulla syn på människan. Denna ”industrimedicin” har lett till ett överdrivet bruk av kemiskt producerade läkemedel och hårda metoder som visat sig alltför ofta skada kroppen. Utestängandet av mångtusenårig kunskap om hälsovård och naturmedicin har präglat ”industrimedicinens” dominans.

Istället för öppenhet har vården drabbats av inskränkthet. Varför?

Begränsningarna tycks vara av administrativ byråkratisk art och har inte sitt ursprung i den vardagliga vårdens hetluft. Denna administrativa inskränkthet har eldats på av särintressen formerade i Hydraliknande tentakler.

En bödel tar över

Bland de värsta sabotörerna mot utvecklingen av sjukvård är Dan Larhammar. Han har aldrig vårdat någon patient och han gick direkt från sin apotekarutbildning till forskning så inte ens därvidlag har han någon praktisk erfarenhet. Ändå får han stoltsera som expert och utgör sinnebilden av rabiat motstånd mot läkare som vill rädda liv där sjukvården gett upp hoppet.

Märkligt nog har han stigit i graderna och utsetts till tredje vice preses (ordförande) inom Kungliga Vetenskapsakademien (KVA). Det indikerar att KVA också är en del av Hydran. Fel val av preses och ordförande, Vetenskapliga Akademin!

Larhammar har omformat sig till en bödel med uppgiften att bestraffa läkare som går utanför det smalspåriga paradigm som skyddar läkemedelsindustrins intressen inte patientens. Faktum är att fler dör av den ”moderna” medicinens behandlingar och läkemedelsindustrins produkter än av naturlig död. Länk SvD

Ursprunglig skolmedicin

Hur ligger det då till för dem som håller sig till ursprunglig medicin, det som idag felaktigt beskrivs som alternativ och komplementär utan skulle kunna rubriceras som den ”ursprungliga skolmedicinen” med rötter i mångtusenårig läkekonst. Dvs man praktiserar metoder och mediciner som inte hotar hälsan eller har några biverkningar.

En omfattande amerikansk studie visar: Inga dödsfall från kosttillskott (länk) – men 250.000 dödsfall/år orsakade av industrimedicinens felbehandlingar. Här finns ett stort mörkertal och siffror pekar på 750 000 patienter avlidna/år av felbehandlingar, där en kvarts miljon är säkerställda fall.

Läkemedelsindustrin har framför allt ett intresse och det är att maximera intäkter. Astra Zenecas vd toppar som Sveriges bäst betalda chef, ”Drar in en årslön om dagen”. Hans främsta uppgift är att värna ägarnas vinstintressen. Och i detta att motverka sådana metoder som skulle hota deras intresseområden.  Skulle läkare förstå Enbys metod skulle de i tillämpliga fall rekommendera hans lösningar vilket läkemedelsindustrin skulle förlora miljarder på.

Forskare som utmanar industrimedicinens och sjukvårdens begränsade syn

Fram till slutet av 1900-talet var det ett exklusivt urval av forskare runt om i världen som utmanade industrimedicinens och sjukvårdens paradigm varav några forskade på blod på ett annat sätt den dåtida sjukvårdens forskningens förhållandevis ålderstigna och primitiva metod (man tog reda på fetthalter, socker, järn och kunde avgöra sänka). Några fritänkande vetenskapsmän ville veta mer och observerade blod genom egenhändigt införskaffade och mycket påkostade kraftfulla mikroskop. Med som det kom att visa sig risk för sina karriärer formulerade de för den omgivande sjukvården ”chockerande” resultat från vad de iakttog.

Dåtidens uppfattning var att blod var sterilt, vilket innebär att det skulle vara kliniskt rent från infektion. Men dessa fritänkande forskare såg att så inte alls var fallet. Den fransk-kanadensiska läkaren Dr. Gaston Naessens [1] hade från sitt mycket kvalificerad mikroskop (Somatoscope) lyckats filma cancermikrober i blodet ungefär samtidigt som den svenska läkaren Dr Erik Enby lyckats filma motsvarande mikrober i sitt kvalificerade mikroskop. Båda dessa läkare drabbades av det medicinska etablissemangets hårdaste straff och blev deslegitimerade och man försökte kasta dem i fängelse [2][3].

Kalla ”cancer” för vad det är, det vill säga en infektion
Cancer liksom många andra sjukdomar uppstår enligt dessa forskare på grund av kroppsliga vätskor infekterade av mikrobiologisk svampliknade växt. En infekterad organism har ett blod som förplackats och näringsämnen och verksamma immunförsvarskroppar når inte fram i tillräcklig mängd till ”smittade” områden. Då kan en rad sjukdomar utvecklas.

En spansk forskargrupp har funnit att hjärnsjukdomar som Alzheimer orsakas av sådan mikrobiologisk växt. Länk1, Länk2. Man har funnit att även människor med demens och kronisk muskelsjukdom kan ha motsvarande degenererade blodtillstånd.

På nätet finns mängder av engelskspråkiga artiklar (länk) som tar upp vetenskapliga studier om hur svamp orsakar Alzheimer och kroniska sjukdomar men detta finns knappast återgivet i svenska medier. Varför håller svensk media tyst om detta? Är svaret att Vetenskap och folkbildning undergräver journalistiken?

Dr Erik Enby har kommit fram till följande slutsatser:

– ”När det gäller kroniska sjukdomar har det medicinska etablissemanget i grunden ett felaktigt sjukdomsbegrepp, vilket visar att de inte alltid vet vad de håller på med. … jag märkte redan tidigt att de förklaringsmodeller, som man hade för att förklara hur kroniska sjukdomstillstånd plötsligt startade, var felaktiga. Jag insåg att det var nödvändigt att mikroskopera de kroniskt sjukas kroppsvätskor, vilket avslöjade att det förekom till utseendet olika former av för mig helt okända och växande mikrofloror i dessa.
Kroppsvätskor och vävnader från kroniskt sjuka och nyfödda utvecklingsstörda var nersölade med olika former av mikrobiologiskt växt och i tumörsubstans av olika slag kunde det krylla av partiklar som påminde om vad som sker om man rör om i en myrstack. Något sådant hade jag aldrig hört talas om tidigare i den medicinska litteraturen. …Omsider började jag snegla åt den så kallade komplementära medicinen som egentligen är den ursprungliga medicinen och den som legat till grund för skolmedicinen. Kanske är det mer korrekt att kalla dagens dominerande medicin inom sjukvården för ”modern alternativ medicin”.
Denna moderna medicin har fokuserat på detaljer och tycks ha förlorat det helhetsperspektiv som Hippokrates underströk och som lade grunden till skolmedicinen.
… Organiskt material, inom såväl biologi som zoologi, bryts alltid ner av mikrobiologiska processer orsakade av svampar och mikrober. Dessa processer leder inom biologin till att träd och buskar bryts ner och murknar. Inom zoologin leder processerna till att vävnader irriteras och förstörs och därmed orsakar de sjukdomsprocesser och efter döden den slutgiltiga nedbrytningen av kroppen. Enligt detta resonemang är alltså sjukdom och förruttnelse samma sak.

Min hustru hade diagnostiserats med bröstcancer 2009 och jag lyckades få tillgång till histologiska preparat av hennes bortopererade tumör. I mitt mikroskop kunde jag se att denna i sin helhet utgjordes av en sporsäckssvamp, även om patologen och professor Sven Lindskog på Radiumhemmet, Karolinska Institutet ansåg att det var ”cancerceller”.
Sven Lindskog hade i maj 2010 rått mig att för säkerhets skull höra vad en mykolog (expert på svampar) ansåg om saken. Varför sade han det? Det fick jag aldrig någon förklaring på. Att få tag i en mykolog var inte lätt. Tiden gick. Plötsligt kom jag dock på hur jag skulle göra.
Året var 2012. Till sporsäckssvamparnas domän hörde tryffelsvamparna och dessa måste ju biologiskt utbildade människor känna till. Jag kontaktade Institutionen för Biologi och Miljövetenskap vid Göteborgs universitet (kallat Botaniska) och frågade om de kunde hjälpa mig att bedöma vilken form av växt som syntes i preparaten.
Jag fick lov att komma dit och tala med en av de svampexperter som arbetade där och tog med mig min ”ständiga sekreterare” Siv, som åtog sig att stenografera mötet med den person som hade lovat att analysera cancerpreparaten. Jag frågade honom rent ut vad han tänkte på när han såg den histologiska bilden i sitt mikroskop. ”Ja, det ser onekligen ut som en sporsäckssvamp”, blev svaret…

Det året skrev jag uppsatsen ”En bröstcancertumör utgjordes av en sporsäckssvamp”, som publicerades i tidningen 2000-Talets Vetenskap 1/2013. Samma år skrev jag ytterligare en uppsats om hur orimligt det är att påstå att så kallad ”cancerväxt” i vävnaderna beror på genetiska förändringar. Den fick som rubrik ”Genhypotesen om cancer duger inte – Nu får det vara nog!” och publicerades i 2000-Talets Vetenskap 3/2013.

Nog stack det i ögonen på vissa när de med tiden insåg att det krävdes hårdare tag för att ta livlinan ifrån mig. Det var vad myndigheterna önskade att uppnå genom att deslegitimera mig och med sina nedriga skriverier ge mig ett grundmurat dåligt rykte som läkare i hela Sverige.
Patienterna sökte sig till min mottagning ändå och jag kunde, tack vare min vetskap om förekomsten av mikrobiologisk växt i kroppsvätskor och vävnader och olika former av tumörsubstans, arbeta med hela sjukdomspanoramat. Jag undrade just vad detta skulle leda till? Utan legitimation fick jag inte handlägga och behandla maligna sjukdomstillstånd. Jag var dock inte det minsta rädd för vad som skulle kunna bli följden.
Månad efter månad arbetade jag i lugn och ro … förmodligen bara … en tidsfråga innan något skulle hända.//Slut Citat Enby.

REFLEKTION (BP)
Enby var som legitimerad läkare noga med att följa läkaredens principer och att använda sig av sjukvårdens metoder på ett klokt och ansvarsfullt sätt. I förföljelsen och bestraffningen av Enby finns inga bevis om motsatsen. Endast bevis för att förföljarna begått mened, förfalskat dokument och avsiktligt misstolkat dokument samt utsatt Enby för mångårigt grovt förtal.

Åklagare och domstol har undlåtit sig att i enlighet med anmälan mot Enby vidta vittnesförhör. Vi har lyckats få tag på dessa två nyckelvittnen och de kommer att framträda i filmen ”Sista striden” (Tidigare ”Justitiemordet – Vittnet som försvann”)

Inkvisitionen har använt sig av ett begrepp ”vetenskap och beprövad erfarenhet” som inte håller juridiskt utan enbart ger makten tolkningsföreträde. Och begreppet räcker inte ens för sjukvården som kan stå handfallen inför problem som man saknar svar på och sjukdom som man  inte vet hur man ska behandla.

Med allt detta sammantaget blir sjukvårdens kris en kris för svensk rättvisa och en av antihumanismen och hydran konstruerad hälsokris som drabbar befolkningen och patienterna.

Jag är naturligtvis tacksam för de kunskaper och den skicklighet som sjukvårdens läkare och sjuksystrar behärskar som är nödvändig vid svåra operationer och vid kirurgiska ingrepp.  Jag tror också att Kavutredningen faktiskt kan stärka alternativ och komplementärmedicinen med ett undantag och det rör homeopati. Detta röda skynke är svårbesegrat. Jag har inte kunskaper att tycka åt något håll kan bara konstatera att Fuglesam uppträdde redlöst efter ”självmordsförsök” på homeopatiskt sömnmedel.

Erik Enby representerar en kunskap som är ovärderlig ur hälsosynpunkt. Att dogmatisk egoism (läs Hydran) ska äventyra holistisk helandevård drabbar folkhälsan. Jag ser idag inget politiskt riksdagsparti eller block som skulle jobba för att stärka denna helandevård där komplementära och alternativa insatser kan ingå. Politiken och kanske främst Socialdemokraterna och Liberalerna är djupt insyltade i Hydran. Hur ser motståndet mot Hydran då ut bland ”alternativisterna”? Skrämmande är att väldigt många är pro Trump så inte heller här ser jag något hopp. Vad behövs då för att avväpna Hydran?  En Gustav Vasas bonderesning? En resning ur djupet av den folkrörelse som byggt vårt land? Vad som krävs är hursomhelst en upprättelse av grundläggande värderingar och etik.

Börje Peratt

Läkaren som vägrade ge upp på Vimeo on Demand

Referens
1) Dokumentären om Dr Erik Enby kan rädda bättre vårdmetoder för allvarliga sjukdomar
2) Osher Centrum granskas av professor Johan Thyberg, KI
3) https://www.cancertutor.com/the714x/  Länk
4) The Persecution and Trial of Gaston Naessens: The True Story of the Efforts to Suppress an Alternative Treatment for Cancer, AIDS, and Other Immunologically Based Diseases Länk

Börje Peratt IMDb

1 COMMENT

  1. För att ”avväpna Hydran” behövs en insikt hos varje nutida ”bonde” om att Gustav Vasa’s inledningsvis vällovliga bonderesning mot danskarna sedermera övergick till centralmakten Sveriges maktfullkomliga avrättningar av alla självständigt tänkande bönder som uppvisade oförskämdheten att utmana nationalstaten Sverige’s egenintressen, inte minst omkring gården Sjöhester i Askeryds socken i Småland, så en ”resning ur djupet av den folkrörelse som byggt vårt land” lär nog knappast bidra med något annat än allt skarpare och djupare motsättningar mellan ”industrimedicinens” idag ofta internationella representanter och företrädarna för den holistiska folkhälsan…

    En ut- och påbyggnad av redan befintliga grundläggande värderingar och ett utforskande av den etik som inbegriper och harmoniserar de mänskliga drivkrafter som alltså redan på 1500talet kom till uttryck hos såväl svenska kungligheter som svenska bönder under tiden mellan t.ex. Gustav Vasas regeringstillträde och nordiska sjuårskriget, är å andra sidan något som kan sammanfattas under benämningen förkovran… och att såväl patienter som läkare, konsumenter såväl som producenter, och t.o.m. fattiga såväl som rika ständigt behöver förkovra sig för att inte stagnera eller t.o.m. degenerera, är en insikt som måhända effektivare kan neutralisera Hydrans omfattande negativa konsekvenser än en regelrätt avväpning, ty inte ens Herakles vapen lyckades ju som bekant besegra hydran från Lerna… däremot borde upplysningen om att det var Iolaus eld som framgångsrikt kunde kauterisera dess huvuden ett efter ett göra det lättare för varje nyfiken humanist att bekämpa Hydran med upplysande förkovran…

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.