Hur UKU förändrade mitt liv

2
1353

Kersti Wistrand har lyssnat till medvetandeforskaren Nanci Trivellatos föreläsning om ut-ur-kroppenupplevelser (UKU) med utgångspunkt från hennes egna erfarenheter. Kan dessa upplevelser förändra världen?

TEXT: KERSTI WISTRAND
SKÄRMDUMPAR från https://www.youtube.com/watch?v=NMBNZspmn7I

Nanci Trivellato har en Master in Science-examen. Hon forskar om medvetandet och är författare till flera vetenskapliga artiklar och en bok.[1] Hon föddes i Brasilien där hon tog en examen i litteratur och språk samt affärsadministration. Redan som liten hade hon ut-ur-kroppenupplevelser och andra s.k. psi-förmågor samt ovanligt stor empati och inlevelseförmåga. Så här berättar hon om en av sina första ut-ur-kroppenupplevelser i en föreläsning i TED talks:

Att definiera verkligheten är inte så lätt. Min egen uppfattning av verkligheten råkade ifrågasättas när jag var mycket ung och det här är vad som hände när jag var sju år.
Min farbror och faster hade rest till São Paolo, en storstad jag bara hört talas om vid den tidpunkten. Några nätter senare, i sömnen, kände jag att jag svävade uppåt och på något sätt hamnade jag i São Paolo och i ett rum där min farbror låg i sängen. Jag såg att han hade små rör i sin näsa och att det fanns en påse med en vätska som skulle injiceras i hans armar. Jag såg också något ännu märkligare. Han hade en tunn, ljus slang som var ansluten till hans mage, såvitt jag kunde förstå till en glasburk som placerats på golvet. Den innehöll en lite rödaktig vätska.
Vad var nu detta för upplevelse? Jag hade ingen aning om det, eftersom jag kommer från en liten stad i Brasilien (hon visar med ett foto). För femtio år sedan när jag växte upp fanns det inga bokhandlar, bibliotek eller biografer där. Jag hade en lycklig uppväxt med sex syskon, men vi hade inte råd med TV eller att köpa böcker, så jag hade aldrig tidigare sett något liknande.
När mina släktingar kom tillbaka från sin resa, sa jag till min faster: `Hej, jag såg farbror Gino ligga i rummet.´ Sedan beskrev jag vad jag sett. Min faster var förbryllad och bara bytte samtalsämne, men samma dag hörde jag henne berätta för min mamma: `Hur i hela friden kunde Nancy veta något som inte ens du eller någon annan visste: att han var på väg till urinblåskirurgi? Vi berättade inte för någon för vi ville inte att du skulle oroa dig.”

Nanci hade alltså tidiga erfarenheter av att medvetandet kunde förflytta sig från kroppen och hade på så vis upplevt en verklighet som var mer subtil än den vanliga. Hon började i tonåren söka seriös litteratur i ämnet men fann till en början endast den etablerade vetenskapen, som inte erkände en verklighet som är utanför gränserna för den vanliga materiella världen. Så fann hon några likasinnade kamrater och bildade tillsammans med dem en grupp där de kunde experimentera med sina UKU.

Nanci Trivellatos liv inom forskning och terapi

Så småningom kände Nanci Trivellato att hon ville ägna resten av sitt liv åt forskning om UKU samt att hjälpa sina medmänniskor med de erfarenheter hon själv hade fått av den multidimensionella verkligheten. Som ett led i detta flyttade hon 1995 till England för att ta en masterexamen i forskningsmetodik inom psykologi samt undervisa och ge stöd till medmänniskor i deras personliga utveckling. Hon har haft tusentals klienter.

I Ted talks berättar Nanci Trivellato att hennes tidiga upplevelser har lett henne till att studera känsliga (mediala) barn för att ta reda på varför de upplever dessa fenomen, hur de tolkar dem, vilka konsekvenser de möter både i ungdomen och senare i vuxenlivet på grund av detta samt hur föräldrar och samhället reagerar på deras känslighet.

Nanci menar att UKU är ett naturligt fenomen som alla kan lära sig att utveckla och berättar hur det kan kännas när man lämnar kroppen: vibrerande ljud (i ryggraden, min anmärkning), kroppen upplevs ofta som förlamad, partiell eller fullständig separation från kroppen och känsla av att flyta i luften.

Dessa hennes upplevelser har gjort att hon har studerat all litteratur hon kunnat finna om den subtila kroppen och chakrasystem samt interagerandet mellan vår fysiska verklighet och den mer subtila verklighet som UKU:aren möter. Hon har själv genomfört flera undersökningar av UKU:ares upplevelser. Hon har utfört laboratorieexperiment under kontrollerade former samt publicerat en rad artiklar med intressanta resultat.

Nanci Trivellatos naturliga administrativa förmågor och entreprenörenergi ledde henne även att tillsammans med några andra forskare starta ”The International Academy of Consciousness (IAC)”, där hon var chef under många år. Hon gick vidare och startade tidskriften Journal of Consciousness där hon var chefredaktör under 15 år. Som flitig föreläsare har hon besökt femton länder på fem kontinenter. [2]

Forskning på UKU

”Hur ska man kunna etablera seriös forskning på UKU?” frågar sig Nanci Trivellato i sin föreläsning och ger följande svar:

– Problemet är hur vi ska göra för att studera den här typen av fenomen i en sann vetenskaplig anda. Till att börja med måste vi sluta att avfärda fenomenet eller säga att det är något fel på personen för att detta inte är konventionella uppfattningar. (Härvidlag lägger hon stor vikt att noggrant undersöka blivande försökspersoner så att de är psykiskt friska.) Och vi måste erkänna att det kan finnas fakta om mänskliga fenomen som vi inte vet eller förstår och vi måste söka efter förklaringar utan antaganden eller förutfattade meningar.

Tyvärr finns det grupper och individer som helt och hållet bortser från de grundläggande vetenskapliga principerna eller den vetenskapliga kunskapen när man studerar dessa s.k. ”icke-fysiska fenomen”. Detta är inte bra. Förutom att det inte främjar vetenskapliga framsteg alls, kan de ge intryck av att alla de som ägnar sig åt studier av ovanliga företeelser av verkligheten har samma attityd. Detta är inte fallet. Det kan jag försäkra er.

– Hittills har majoriteten av akademisk forskning ägnats åt studier av den så kallade fysiska världen vilket naturligtvis är av väsentlig betydelse och måste vara det första steget. Men om vi ens överväger möjligheten att det finns en verklighet som är subtilare än denna men som är verklig trots att den kan undkomma våra vanliga sinnen måste vi hitta ett sätt att forska kring det. Vi måste också utveckla en lämplig metod att undersöka denna ogripbara verklighet.

– Om UKU möjliggör direkt observation av denna verklighet kan UKU kanske – tills rätt teknik utvecklats- vara ett naturligt verktyg eftersom det skulle möjlggöra för forskare att bevittna en sådan verklighet och verifiera dess samspel med vår verklighet.

Så fortsätter hon sin föreläsning på Ted talks med att visa på vilka konsekvenser erkännandet av de utomkroppsliga upplevelserna skulle kunna få i ett framtida samhälle. (Videon med hennes föreläsning finns nedan eller på youtube. Du kan få fram den svenska texten på listen alldeles under videon. Tryck på den andra ikonen, som ser ut som en mutter och gå in på ”undertexter”.)

Hur UKU kan förändra dig och samhället

Nanci fortsätter med att redogöra för de värdefulla insikter som hon ser att UKU skulle kunna ge, t.ex. vetenskaplig forskning inom medicin, psykologi och fysik samt därigenom möjligheten till stora förändringar i hela samhället. Hon säger:

– Och om vi nu skulle kunna etablera denna forskning, vilka konsekvenser skulle den då få för vetenskapen? Om vetenskap innebär att få kunskaper om vår värld eller att förstå oss själva och universum, skulle verifieringen (bekräftelsen) av denna verklighet kunna upplysa oss om vad vi och världen faktiskt är och detta skulle kunna förändra det paradigm på vilket samhället och vår kunskap vilar.

– Vetenskapen skulle kunna erkänna vår individualitet som individer och med medvetanden bortom hjärnan. Detta skulle i sin tur främja variabler och faktorer som idag inte är strikt fysiska i den vetenskapliga processen. Medicinsk forskning skulle kunna dra nytta av att identifiera energier som skulle kunna störa patienternas hälsa eller oförklarligt bota dem. Fysiken skulle kunna undersöka fenomen och resultat utifrån ett flerdimensionellt perspektiv.

– Det är intressant att komma ihåg att UKU inte bara är ett verktyg att samla in vetenskapliga observationer. Det är också ett verktyg för personlig utforskning. Låt mig dela med mig hur det är för mig. I mitt fall känner jag att jag fått en bättre känsla för vad det är att vara i denna värld. Jag känner att jag följer mina egna personliga principer och inte behöver en påtvingad uppsättning av övertygelser som vägledning. Så, vilka användningsområden skulle UKU kunna ha? Kontrollera din partner? Spionera på grannen? Nej, åtminstone inte för mig.

– Den första slutsatsen grundad på mina egna erfarenheter är att vi inte är bara vår fysiska kropp och att vi inte upphör att existera vid tidpunkten för vår död. Jag säger inte detta för att du ska ta det som din sanning; jag berättar bara om vad min relativa sanning är just nu och hur jag hanterar denna verklighet och vad jag tänker om den.

– Mina upplevelser ger mig också en önskan att vidta lämpliga åtgärder i mitt liv, så att jag en gång vid livets slut kan se tillbaka och känna att vi har uppnått det större mål som vi alltid hade siktat mot.

– Jag konstaterar också att det finns en sorts flerdimensionell energi som sammankopplar oss alla och som får oss att tänka på konsekvenserna av våra handlingar och så småningom leder till insikten om att vara etisk verkligen betyder något. Detta är inte bara mina slutsatser. Forskning om UKU och nära-döden-upplevelser visar liknande resultat.

– Men vad skulle konsekvenserna bli om vi hade ett samhälle där en stor del av folket visste om detta utifrån egna erfarenheter? Vi skulle förmodligen skapa ett samhälle med större humanitär och planetär hänsyn, där målen skulle vara större än att bara bli rikare och istället handla mer om altruism, säger Nanci och avrundar med:

– Nu har jag bara någon minut kvar på föreläsningen. Låt oss fritt föreställa oss framtiden. Skulle vi en dag kunna utvecklas från Homo sapiens till Homo projectius, vilket innebär att vi skulle bli en varelse som naturligt skulle kunna ta oss ur våra kroppar och ha en flerdimensionell medvetenhet? Tja, det är en spännande tanke.
Tack för er uppmärksamhet!

Mina reflektioner

En gång i tiden var jag doktorand i religionshistoria med den grönländska shamanismen som forskningsområde. Bland inuitshamanerna förekom s.k. stora seanser där shamanen trummade sig i trans (jfr kroppsparalys eller den kroppsstelhet som Nanci Trivellato nämner som föregående tecken på UKU) för att sedan lämna kroppen och ge sig ut på resor antingen i den geografiska verkligheten för att t.ex. söka rätt på en försvunnen jägare eller i någon annan dimension för att t.ex. föra tillbaka en svårt sjuk persons själ. Dessa stora seanser var alltid förenade med publik och ägde rum under mörkare delen av året, kanske som någon form av välkommet inslag i mörkret.

Det fanns också shamaner som ägde klarsyn (klärvoajans) och kunde se bildsviter för sin inre syn var någonstans den försvunne jägaren fanns. Dessa ansågs av inuiterna vara skickligare än de som försatte sig i ett utomkroppsligt tillstånd, kanske p g av att de gav snabbare information.

I modern tid har både Sovjet och USA använt sig av mediala personer i sin spionverksamhet. Remote viewing (RV) är en mental teknik som bl.a. SRI International på uppdrag av US Army mellan 1972–95 använt sig av. Projektet finansierades av den amerikanska kongressen. Både företag och polis använder sig ibland av fjärrsynande konsulter men är förtegna om det.

Kersti Wistrand

Källa:
Videon ”Hur utomkroppsliga upplevelser kan förändra dig” med Nanci Trivellato, TEDxPassoFundo, https://www.youtube.com/watch?v=NMBNZspmn7I
Not:
1) Den 500 sidor tjocka boken ”Vibrational State: Research, Techniques and Applications – a practical guide for psychic and bioenergetic awakening for personal evolution”.
2) https://www.conscioustech.com/nanci

2 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.