Våldets bibel har rättfärdigat många övergrepp och krig

3
1497
By Public Domain

By Public Domain

Just nu pågår en slutstrid mot IS i Syrien och Irak. Det som är frapperande är att den står mellan de två största fraktionerna av samma religion islamska Sunni och Shiamuslimer.

Islamska Staten IS har sin bas bland Sunni-muslimer och motståndarna sin bas i Shia. Teologiskt står de på samma grund, det vill säga Koranen och sunna som kom till under mitten av 600- talet e.Kr. [1] Islam har liksom judendom och kristendom sitt upphov från patriarken Abraham, eller Ibrahim som han kallas i Koranen.  Abraham räknas således som stamfader inte bara för judendom utan också för kristendom och islam. Se också Kersti Wistrands artikel Kvinnosynen i Främre Orienten som kan ses som referens för delar av texten.

TEXT Börje Peratt

Abrahams folk i krig

Vi kan uppröras över det förfärliga våld som nu utövas i Mellanöstern men det har sannolikt en historisk bakgrund och möjlig förklaring i den abrahamistiska trosföreställningen.

Gamla Testamentet återger i detalj krigshandlingar som anses vara rättfärdigade. Då Abraham invandrade i Israel ca 1 800 f.Kr. fanns där andra stammar och patriarker, stamhövdingar. Stridigheterna med rivaliserande stammar förekom ofta.

Ca 1 200 f.Kr. utvandrade Israels folk från fångenskapen i Egypten. På Sinai berg slöt Mose förbund mellan Jahvé (Gud) och Israels folk, det ”av Gud utvalda folket”. Om de lydde lagarna skulle Gud beskydda dem. Om alla andra stammar med annan religiös tro hette det: ”Herren, din Gud, ska ge dem i ditt (dvs. Israels) våld … tills dess de förgöras. Deras gudabeläten ska ni bränna upp i eld.” (5 Mos: 7).

Vid ett tillfälle befaller Herren att Mose ska ta strid mot midjaniterna (4 Mos:31), varvid denne lät sända ut 12 000 män väpnade till strid.

Det femte budordet som Mose sägs ha tagit emot direkt av Jahvé, ”Du skall icke dräpa” får här ett märkligt undantag.

slaughtered

Israeliterna segrade och dräpte allt mankön inklusive de kungliga. Kvinnor och barn fördes bort som fångar och alla deras djur och gods togs som byte. Midjaniternas tältläger och städer förstördes. Moses gav order om att alla gossebarn och alla kvinnor som inte var jungfrur skulle dräpas, men: ”Alla flickebarn som icke haft med mankön att göra, ska ni låta leva för egen räkning… Var och en av eder som dräpt någon människa, och var och en som kommit nära någon slagen skall rena sig på tredje dagen och på sjunde dagen – såväl ni själva som era fångar.”

Även det som rövats – 675 000 får, 72 000 nötkreatur, 61 000 åsnor och 32 000 ungmör- skulle renas enligt speciella föreskrifter och sedan fördelas bland stridsmännen och folket sedan en del gått i skatt och offer till Herren.

I flera andra stridigheter, där israelerna vinner är unga oskulder lovliga byten. I Dom. 21:11-12 berättas om hur 400 jungfrur erövrades på detta sätt och delades ut till israelitiska män.

Kvarlevande patriarkalisk struktur idag

Den gammaltestamentliga patriarkaliska synen har levt kvar under årtusenden, fastän den rätteligen borde ses som historiskt knuten till ett bestämt geografiskt område och en bestämd tidsperiod. Man kan knappast generalisera över hur dagens judar lever efter gammaltestamentliga eller moderna lagar. Men det finns utan tvekan en starkt förankring i tusenåriga värderingar. Frågan är också hur dessa värderingar spreds in i kristendomen och in i andra kulturer.

Häxjaktens ursprung

”En trollkvinna skall du inte låta leva” (2 Mos. 22:18) var ett av de citat som låg till grund för den månghundraåriga häxjakten och dödandet av oskyldiga män och kvinnor i Europa. De amerikanska Sydstaternas sätt att behandla slavar rättfärdigades delvis genom kapitel 21 i andra Moseboken, där man bl.a. kan läsa om straff gällande trälar. I dagens USA är också kreationismen med sin tro på skapelseberättelsen stark.

Människan mentalitet att härska

Abrahamistiska religioner har en historik av kampen att hålla samman den egna och att splittra andra folk och grupper. Ur rent psykologisk betraktelsesätt innebär detta ytligt sett en kamp mellan tyckanden om vad som är rätt.

”Om du inte tycker som jag är du min fiende!”

Halshuggning har varit en populär metod för att tvinga folk till tro. Ja den halshuggna lär ju knappast omvändas men de flesta som ser konsekvenserna lär skrämmas till underkastelse. Kristnandet av Norden föregicks också av denna metod. Och som sagt det kan uppfattas som att det rättfärdigas av beskrivningar i bibeln.

När vi har läst rapporter över IS framfart i Främre Orienten, ser vi ett agerande som beskriver de mest brutala metoder. Ur ett historiskt perspektiv är det inget nytt.

Situationen i Mellanöstern av idag är komplex. Där världssamfundet misslyckats har andra krafter tagit över ”i Guds namn” med syfte att frälsa på flera plan. Det finns en tydlig koppling mellan föreställningen om att vara manlig försvarare av ”den rätta tron” och av territoriet.

Här pratar man gärna om heder men samtidigt sticker man varandra i ryggen. Kurderna strider mot Isis men turkisk militär angriper dem i ryggen trots att Isis är den gemensamma fienden. Turkarna ser nämligen Kurder som näst intill lika stor fiende som Isis. Under Saddams tid fick turkarna hjälp. Saddam gick så lång att han släppte kemiska vapen över en kurdisk by och utplånade alla invånare. Mot denna bestialiska handling kan man tycka att FN och alliansen skulle gått in och skydda kurderna mot folkmordet. Men då hade man gått emot Turkarnas intressen och det gick inte för sig. USA var ju beroende av dem som partner då de också tillhandahöll flygbaser som USA och Nato var i behov av. När FN, USA och NATO pratar om mänskliga rättigheter och skydd av folk så blir det inte utan att man får en upplevelse av att före mänskliga rättigheter går imperialistiska anspråk och ekonomiska intressen.

Västvärlden med USA i täten har starka intressen i Mellanöstern för att kunna upprätthålla världsherravälde. När man ledde det oprovocerade angreppet mot Irak och lät döda Saddam Hussein var det ett allvarligt brott mot krigslagarna och det visade sig också ge upphovet till ISIS och den strid som idag råder med terrormedel. Här rekommenderar jag filmen ”Green Zone” med Matt Damon som ger en möjlig förklaring till hur det kan ha gått till. Den är från 2005 och stöder den text jag skrev 2003: De nya axelmakternas angreppskrig mot Irak

När olika fraktioner i Syrien har gjort uppror mot president Assad så har USA och västvärlden tagit ställning för upprorsmakarna.
På samma sätt som västalliansen i konflikten i Libyen tog ställning mot Kaddaffi och för rebellerna där. Kaddaffi var i grunden en sekulär despot, efter lynchningen av honom har vi kunnat se risken för en shariastyrd diktatur och ett ISIS kalifat.

Motsvarande ser vi i Syrien. Krigsbrotten är uppenbara på båda sidor. Möjligen är det den ryska inblandningen som tvingar USA och väst att inte göra om misstaget från Irak och Libyen.
Därmed har man dock inte löst problemet med politisk egoism och manlig patriarkalisk härskarmentalitet ursäktad av religion.

Jag har förståelse för alla dem som anser religion vara roten till det onda. Tyvärr har somliga då begått motsvarande misstag som ligger bakom ISIS. ”Jag har rätt du har fel och då innebär det att jag kan angripa dig!” Här är också nyateismens inskränkthet exempel på denna reptilhjärnans mentalitet. Så det spelar liksom ingen roll vilken religion man bekänner sig till om dess innebörd resulterar i tunnelseende och maktfullkomlighet.

Problemet med abrahamistiska religioner är inkonsekvensen i hur man beskriver levnadsregler, rättigheter och skyldigheter. Jag kan ärligt säga att jag sedan tonåren tagit avstånd. Helst skulle jag velat göra som den amerikanske presidenten som klippte ut de strofer i bibeln som han kunde relatera till och den klippboken fanns på hans nattduksbord. Han hade sannolikt drivits i landsflykt om det hade kommit fram. How Thomas Jefferson Created His Own Bible

”Hemska Koranverser” visar sig komma från Bibeln.

Abrahamistiska religioner förmedlar knappast jämställdhet mellan man och kvinna. Snarare är det tvärtom. Nya testamentet innehåller möjligen ett försök till uppgörelse med patriarkatets förtryck men de som satte ihop bibeln har uteslutit texter av kvinnohand. Jo för de finns sådana texter.

Evangelium enligt Maria Magdalena

Här citerar jag Dick Harrisons text ur en artikel i SvD 24 april 2011 Evangelium enligt Maria
”Att detta evangelium inte platsade i den slutliga versionen av Nya testamentet beror inte bara på att kvinnliga auktoritetsfigurer och kvinnliga präster blev farliga för den organiserade kyrkan på 300- och 400-talen. Det beror också på det konkreta trosinnehållet. Marias evangelium skapades av allt att döma av en gnostisk sekt som av den kristna kyrkan stämplades som irrlärig. Enligt evangeliet har ju Maria fått unik vishet, gnosis, som Jesus inte valt att förmedla till vanligt folk. Hon berättar i evangeliet om hur själen kan successivt befrias från materians kraft och lyftas till allt högre nivåer med hjälp av kunskap. Denna typ av lära, som var vanlig inom gnostiska grupperingar, fördömdes av den officiella kyrkan, när den väl fått makt att trumfa igenom sin version av kristendomen.

Om kyrkofäderna fått bestämma hade vi knappast haft kvar fragmenten av Mariaevangeliet. Men gnostikerna gömde sina evangelier i den egyptiska öknen, och i takt med lyckosamma fynd och utgrävningar har vi under 1800- och 1900-talen lärt oss åtskilligt om deras innehåll. Evangelium enligt Maria utgör därför ett titthål in i en antik trosvärld som skänker oss ett intressant perspektiv på nutidens debattklimat. I det evangelium som bär hennes namn triumferar den kvinnliga ärkeaposteln Maria över patriarkatets företrädare, med ärkepatriarken Petrus i spetsen.”

Kampen mellan ont och gott mellan man och kvinna.

Kvinnor av olika religionstillhörighet i Mellanöstern går nu samman för att demonstrera för fred och frihet.

Det är inte för inte som nationerna anses feminina och ofta får epitetet ”moder”. Kvinnor har satt stopp för staters diktatoriska fasoner och vi minns ”De galna mödrarna” – Madres de la Plaza de Mayo som varje vecka protesterade mot regimen som låg bakom bortforslandet och dödandet av deras barn.

Kontroll, makt och våld hänger samman. Militarism hänger ihop med föreställningen att vara en ”riktig” man.

Kontroll över kvinnors kroppar och kvinnors sexualitet; samhällsmakt och kontroll över territorier med hjälp av vapen. Ett våld där allt är tillåtet enligt skrönorna om Abrahams rätt att bemästra andra folk med våld. En militarism som ska föra martyren till paradiset efter utförda krigshandlingar (Islam). Handlingar där civilbefolkningar dödas och kvinnor och barn förnedras genom våldtäkter.

Den våldsbenägna extremismen som numera beskrivs i form av islamsk extremism bör kunna jämföras och likställas med den sort militaristiska extremism som vi har sett i Latinamerika, USA och Israel. Varför skulle dessa vara mer rättfärdigade än annat extremt våld?

Den genomträngande amerikanska dubbelmoralen om att anse sig ha rätt att bära vapen och budordet ”Du ska skall inte dräpa” är naturligtvis lika motsägelsefullt som Moses budord och hans ”rätt att dräpa” även barn. Detta är djungelns lag inte Guds lag! Något har gått rejält fel och vi ser konsekvenserna av detta än idag.

Dubbelmoralen vinner terräng i Norden och Europa

Vurmandet för NATO får ryssen att knyta näven och visa sina muskler. Hur mycket är det fråga om provokationerna från Svenska Natopolitiker och USA som eskalerar den militära upprustningen i Norden? Somliga oroas idag över den upptrappning av motsättningar som media förmedlar. Men hur mycket är retorik? Utgör Ryssland något hot? Finns det över huvud taget någon risk för att de skulle attackera Norden eller gå in i Baltikum så länge de inte ser militära rörelser som hotar Ryssland? Och det är just detta som pågår nu.

Idag  31 oktober 2016 går ryska försvarsministern ut med att Norge förts upp på listan över tänkta anfallsmål detta sedan man låtit 300 amerikanska marinkårssoldater stationeras i Norge (LÄNK SVT).

Vi kan se hur effekten av Natopropaganda förmedlar ett dimmigt hot genom svenska medier som kommer att eskalera aggressiviteten mot Ryssland. Nu senast DN, Nato: Främlingshatet kan gödas av främmande makt.

24 oktober offentliggjorde försvarsminister Peter Hultqvist att regeringen överväger att ansluta sig till Natosamarbetet. Det är således inte Ryssland som bygger upp dessa fronter utan NATO. Vad vill man åstadkomma? Vilka vinner på detta maktspel?

Sverige är inte längre en suverän stat utan en EU-stat underordnad EUs lagar och regler. När kommer ordern som innebär att Sverige ska mönstra en EU-armé för att försvara oss mot en av NATO framtvingad konflikt? Hur reagerar det svenska folket då? Reagerar vi som andra folk vid tidigare krig då den frampiskade stridsviljan får människor att hurra och vifta med flaggor för att senare sörja och undra hur det hela kunde gå till.

Börje Peratt

Samma dag som denna artikel publicerades går på SVT 2 Docs: Shadow World om vapenhandel, militarism och korruption. SVT Play

3 COMMENTS

  1. Bra artikel! Den är varken antisemitisk eller Islam-hatisk men tar upp ursprunget till dominansen o imperieskapandet hos de abrahamitiska religionerna.

    Man kan säga ett denna ”mix” har gett världsdominans – man är utvald av den Ende Guden,
    har Gud på sin sida, och betraktar De Andra som icke-människor, som kan utrotas.

    Efter Hiroshima-Nagasaki är förstås den här formeln ett direkt självmordsrecept för människoarten.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.