Manliga sociopater bakom krig?

1
2866
Foto: "Carlos Delgado; CC-BY-SA"
Foto: "Carlos Delgado; CC-BY-SA"
Foto: ”Carlos Delgado; CC-BY-SA”

Det har varit männens krig. Manliga psykopatiska ledares beslut. Manlig narcissism, fåfänga och omnipotens. Revir som skall hävdas och försvaras. Styrkemätning och makt som ska visas upp. Affärsintressen som säljer vapen åt båda sidor och som gynnas av krig. Utökningen av NATO visar dock upp att kvinnor nu genom kvinnliga partiledare blir medlöpare i beslut som tillåter kärnvapen på svensk mark.

En betraktelse av Kersti Wistrand

1980 kom psykoanalytikern Alice Millers bok ”Det självutplånande barnet” ut. Hon förde fram freudianska tankar om det kränkta barnet med emotionellt oförstående föräldrar. Ett barn som blivit utsatt för förnedring och förödmjukelse och upplever sig stukat. Miller analyserade Hitlers bakgrund och framhöll hans fars grymhet med daglig prygel. Hitlers storhetsvansinne och totala brist på empati förklarades med direkt anspelning på hans barndomsupplevelser. Miller förklarade Hitlers ledarskap och förföljelse av judar med att den extrema form av grymhet han blev utsatt för som barn gjorde att han själv kände sig tvingad till grymhet. Han projicerade sitt barndoms trauma på sin omvärld och fann juden som lämpligt objekt. Alice Miller ansåg att juden i själva verket representerade en omedveten och bortglömd del av honom själv, den del av av honom som systematiskt utsatts för kränkande våld. Juden i omvärlden blev därför lika rättslös som den lille Adolf varit i förhållande till sin mäktige och despotiske far.

sjalvutplanande

Författaren Timothy Ryback har i sin bok ”Böckerna som formade Hitler” undersökt Hitlers bibliotek och har en teori om att Hitler inte tyckts ha lärt sig något nytt genom sin läsning. Han omgav sig med böcker som gav bekräftelse på hans redan färdigformulerade idéer (1).

Hitler har med sin personlighet klassats som en psykopat.(2) En del psykologer av den äldre skolan skulle snarare kallat honom sociopat, men även denna term är förlegad inom psykiatrin och används i mer vardagligt tal. En viss begreppsförvirring råder dock i användandet av denna term (3).
Vad är då en psykopat respektive sociopat och har de alla en trasslig barndom?

92713231704176090

Vad är en psykopat?

Själva termen psykopat (av grek. psyche= psyke,sinne och pathos=lidande) användes för första gången i mitten av 1800-talet. I en bok utgiven 1913 av den tyske filosofen Karl Jaspers kom psykopatologi att bli liktydigt med en psykologisk beskrivning och analys av de reaktionsmönster, upplevelser och beteenden som är karaktäristiska för olika psykiska störningar. Idag används termen `psykopat´ vardagligt. Den är ingen diagnos utan beskriver karaktärsdragen. Psykiatrin och den kliniska psykologin använder termen DSM, antisocial personlighetsstörning (4). Olika synsätt på människans natur ger något olika teoretiska referensramar och beskrivningar av störningen hos psykopaten. Man kan finna beskrivningar ur medicinskt biologiska (störningar i pannloben eller amygdala påvisade genom magnetröntgen och datortomografi), psykobiologiska, behavioristiska (olika checklistor med kriterier) och psykodynamiska synvinklar samt olika förklaringar till störningarnas uppkomst. (5)

I den psykodynamiska tolkningsmodellen ser man orsaker i barndomens trauman. Det kan ofta stämma då man betraktar kriminella psykopater som hamnat i fängsligt förvar, t.ex. seriemördare, hustrumisshandlare och sol-och-vårare. Ungefär hälften av fängelsekunderna har konstaterats vara psykopater.
I undersökningar, bl.a. utförda i Florida, har man funnit att uppemot 4% av befolkning (ca 3 % män och 1% kvinnor) har mer eller mindre psykopatiska drag och det är fel att säga att det uteslutande är resultatet av dåliga hemförhållanden. Psykopaterna återfinns i alla samhällsklasser, hos båda könen och uppvuxna i till synes helt normala hem.

Kriminalpsykologen Robert Hare utarbetade bedömningsformuläret The Hare Checklist, där strukturerade djupintervjuer ingår. Psykoterapeuten Sigvard Lingh (4), som skrivit boken ”Psykopater och sociopater”, berättar att en checklista av misstag kom ut till allmänheten och spreds likt agnar för vinden och ställer till besvär än idag, när allmänheten förhastat och felaktigt dömer medmänniskor. Han menar att det krävs tre års utbildning utöver psykologexamen för att kunna göra bedömningar kring DSM och kunna behandla. Som jag ser det är det en allvarligt riktad varning till oss övriga att inte döma vår omgivning utefter dessa listor.

Det finns även andra slags psykopater än dessa kriminella, varav sociopaterna bildar en särskild grupp, en term som enligt ovan är starkt omdebatterad och idag endast använd vardagligt, inte kliniskt.

Den psykopatiska personligheten
Psykopaten utmärks av en total oförmåga till empati (känslomässig inlevelse) samt känslokyla. Han har inte tillgång till känslor (utom aggressivitet) och föraktar och ser ned på emotionella personer. När man i media läser om att ett barn kunnat flå en levande katt eller spika upp den mot en trädstam bara för att se djurets reaktion, kan man ana sig till en blivande psykopat (diagnosen DSM ges först vid 18 år). Vanliga människor kan begå felhandlingar, men inser det och ångrar det. Psykopaten, däremot, har inga skuldkänslor och inget samvete. Han tycker sig alltid göra rätt, men har dålig förmåga att ta motgångar/motstånd om han ställs inför det, och sjunker ned i ett mörkt inre hålrum och kan bli aggressiv. Han har stort behov av omväxling, spänning och starka sinnesintryck. (6)

0129b59

Den sociopatiska personligheten
Medan man kan finna den psykopatiska personen på samhällets sociala botten och mellanskikt, finner man sociopaten i chefspositioner i toppen på samhällshierarkin. Dessa personer är besläktade och drivs båda av maktbegär och egen vinning på andras bekostnad, men sociopaten slår inte sin hustru. Med sin stora intelligens skapar han/hon istället sin omnipotens genom en hög position i samhället och får kontroll på politiskt, ekonomiskt eller vetenskapligt plan, där han/hon utan skrupler och hänsyn till moral styr över andras liv och utnyttjar andra människor för sina syften. Han/hon är inte främmande för bedrägerier och kryphål i lagen och kan vara hjärnan bakom verket i politiska sammanhang.

derber

Sociopater i samhällsmaskineriet

I denna artikel kommer jag nu att fokusera på en speciell grupp psykopater, nämligen den med en extremt hög IQ kopplad till narcissistiska drag att i allt framhäva sig själv och vars strävan till
omnipotent maktfullkomlighet kan bli ödesdiger för hela samhället. För särskiljandets skull väljer jag här kalla dem sociopater. Ett sådant exempel är Hitler i alla högsta grad, men vi återfinner personlighetstypen också i andra sammanhang än det politiska. Förutom i regeringar kan sociopaterna vara de främsta inom oetisk vetenskap, media, bolag och styrelser, finansiell terrorism och ekonomisk brottslighet. Till skillnad från oss andra personer arbetar den hyperintelligente psykopaten metodiskt och planerat när han har satt sitt mål och bryr sig inte om att han skadar andra människor. (4, 6) De är övervägande män och till synes helt normala personer och fullt fungerande, men de har ett kaotiskt inre och döljer sig bakom en mask. De är helt oförmögna att begripa sig på känslor och ser ingenting fel med sitt beteende. Författaren och konstnären Thomas Sheridan (ej psykolog eller terapeut) talar även om en liten grupp, som han tror sig se i näringslivet: ”proto-psykopaterna”, som delvis tränat sig till att bortse och koppla bort sina inre emotionella processer och moraliska känslor och därmed blir parasiter i samhället med exempelvis stora fallskärmar och exklusiva utlandsresor på statens bekostnad.

Eftersom den hyperintelligente psykopaten inte har tillgång till känslolivet iakttar han hur folk reagerar genom att studera dem noggrant utifrån, lär sig kroppsspråk och ansiktsuttryck, blir besatt att veta alla data om oss: ”Hur tänker de andra? Hur uppför de sig?” – De ser oss inte som hela människor utan dissekerar oss och placerar in oss i olika kategorier efter religion, ras, kön etc.

De betraktar oss som en speciell art på vår planet och infogar alla dessa fakta de upptäcker i ett större system med psykopatisk kontroll. De stora amerikanska databaser som lagrar information om oss, var vi bor, rör oss, köper, skriver på nätet och i face-book, vilket Wikileads och Edward Snowden avslöjat en del om, kan vara ett exempel i mängden. De unga ”yuppie-männen” som under 80-talet tvingade över dina pensionspengar i aktiefonder ett annat. Storbankerna som lockar över oss till att använda visakort allt mer och frångå sedlar, kan vara ytterligare ett annat exempel på hur sociopatiska bankdirektörer agerat och bestämt för att ha kontroll över medborgarna i ett land, vilket kan vara ett led i ett senare manipulerande med bankens kapital och därmed staten.

I sin kommunikation är den intelligente psykopaten manipulerande. Han har lärt sig att spegla dig i ditt kroppsspråk och i ditt ordval. Han vet hur du reagerar, men han kan inte känna känslor. Du känner dig charmad och han vet hur han ska få dig dit han vill.

Psykopaten/sociopaten har lätt att fånga upp den person som han anser vara det bästa bytet: den goda, generösa, personen som bryr sig, tycker synd om och ställer upp. Psykopaten spelar på dennes känslor och knyter denna person till sig. Han kan lova och lova i det oändliga utan att något av alla detta han lovat någonsin ger utfall. Psykopaten har inga känslor för andra och därmed inga samvetskval utan fungerar i banor som ”gör jag det, händer detta”.

images

Psykopater och sociopater

Psykopaten/Sociopaten använder gärna ett ordsvall, kan vara mycket verbal och imponera med ändlösa monologer, som smickrar och lindar in, men den tilltalade förstår föga av det sagda. Ju mer förvirrad du blir ju lättare har han att manipulera dig. Du kan t.o.m. tro att de idéer du fått kommer från dig själv. Han får oss att tro att vi inte förstår oss själva och gå med på: ”Åh, detta kommer att hända!” Psykopaten betraktar dig som en robot, han studerar det mänskliga beteendet och försöker få dig dit han vill. Han roar sig på din bekostnad som lekte han med en leksak. Och han triumferar när han får dig dit han vill. Eller översatt i större skala: han kan också stå bakom krig eller maktkamp, men vill inte utföra det smutsiga jobbet att själva var soldat i tjänst. Nej, han är hjärnan bakom verket, som står och ser på och triumferar. Han har inga som helst känslor att se miljontals människor dödas utan betraktar dem som schackpjäser. Vad är nästa drag i det kalla kriget? Sociopaten har ett kaos inom sig som de projicerar på omvärlden.

Sociopaten söker omväxling. Han kan inte uppleva känslor av att vara nöjd och njuta av det han har. Han ingår äktenskap, men bryter snabbt upp och går vidare. Han kan ha miljarder på banken, men letar hela tiden efter något nytt att göra. Han kan uppfinna det ena explosiva vapnet efter det andra och kan aldrig vara nöjd. Han köper stora företag och sätter dem i konkurs på flit. Han kan vara en 80-årig statsman som far runt i världen och talar/hetsar om krig. Han tycks ofta ha en hög halt av testosteron och jag tänker härvidlag bl.a. på en italiensk f.d. utrikesminister och finansman.

Sociopaten anser att han vet allt. Han har samlat data och kategoriserat. Han förlitar sig på vetenskapen i dess experimentella eller kliniska form, baserad på vetenskap och beprövad erfarenhet. Förnuftet och logiken gäller, humanism och känslor finns det ingen förståelse för. Världen är mekanisk. Han vet bäst. Genmanipulation av växter, djur och människor är helt okej. Muséer med döda uppstoppade människor i avancerade kroppsliga positioner känns helt okej.

Sociopaten känner sig stor och omnipotent, allsmäktig och njuter av att behandla tillvaron som ett schackbräde där du ingår som en pjäs. De gillar när du protesterar och utmanar deras drag, för då har du accepterat leken och psykopaten försöker övertrumfa dig.

Allra enklast att manipulera är stora folkmassor. En masspsykos där människor påverkar varandra kan lätt sättas igång. ”Ett givet datum kraschar den och den valutan” och folk skyndar i sin rädsla att följa alla goda råd och bidra till ett ekonomiskt fall. Sociopaten iakttar spelet han satt igång och tycker det är intressant att se hur lättmanipulerade människor är. ”Eliten” använder en viss pastor (som inte begripit bättre) som pjäs och låter denna pjäs sprida deras skrämselpropaganda om en apokalyptisk vision, som de har som handlingsplan. De klappar förtjust händerna i det fördolda över fröna de sått och hans goda arbete.

Sociopaten kan genom media se till att använda repetitiva fraser och snabbt förbifladdrande bilder, som endast det undermedvetna uppfattar; allt för att få oss köpa deras produkter eller programmeras för deras önskemål.

När du lär dig vad en sociopat/psykopat är och hur han fungerar, kan du börja iaktta honom och försöka börja tänka självständigt. Då inser han att du inte längre är en pjäs på hans schackbord, som går att manipulera. Den kriminelle psykopaten kan då mörda när han känner en gräns och hans självbild får sig en törn, men den hyperintelligente har andra utvägar och arbetar dessutom ibland i team med likasinnade ”schackspelare och lekkamrater”, ibland i exklusiva herrklubbar.

Movieo-t

I dokumentärfilmen ”The Forecaster” (7), som nyligen sändes i TV1, presenteras den amerikanske finansrådgivaren Martin Armstrong, som är känd för sina skarpa analyser av kopplingar mellan länders utlandsskulder, ekonomiska kriser och krig.

Martin Armstrong visar hur regeringar ägnar sig åt gigantiska pyramidspel baserade på skulder till utlandet. Armstrong berättar bl.a. om multimiljardären Edmond J. Safra, som arbetat sig upp och byggt sig ett bankimperium, Republic. I dennes ”herrklubb” smiddes stora planer att ta över Ryssland och dess naturrikedomar av olja och guld. Safra utpekas som hjärnan bakom och hans män mutade folk inom IMF, som lånade ut pengar till Ryssland. Jeltsin lurades att sätta över 7 miljarder dollar till en bank i Genéve för att så småningom kunna renovera Kreml. Senare hotade Safra Jeltsin att offentliggöra det hela som en stöld om inte Jeltsin avgick och lät bli att ställa upp i valet 2 000. (Inte undra på att Jeltsin började uppträda berusad offentligt!) Den relativt okände nuvarande ledaren i Ryssland tog över i samförstånd för att lösa situationen. I slutet av 1999 omkom Safra under underliga omständigheter. Dess för innan hade Ryssland gått i bankrutt och Rebublic förlorat alla sina obligationer där.

Atombomben över Nagasaki 2:a Världskriget
Atombomben över Nagasaki 2:a Världskriget

Manliga sociopater bakom atom- och vätebomben

Adolf Hitler är redan nämnd som psykopat. Josef Stalin visar upp flera liknande drag. Jag har tidigare skrivit fyra artiklar: Maktspelet kring atombomben samt Maktkampen kring kärnvapen I-III, där jag lyfter fram amerikanska vetenskapsmän, politiker och affärsmän bakom världens första atom- och vätebomber. Hos flera av dem tycker jag mig skymta sociopatiska personligheter och har i artiklarna försökt ta fram dessa sidor hos dem utan att nämna termen psykopat/sociopat. Män som affärsmannen och amiralen Lewis L. Strauss (samt ekonomisk rådgivare till Rockefellerfamiljen) och vätebombens fader, kärnfysikern Edward Teller skulle sannolikt kunna räknas in i skaran.

Albert Einstein berättade tidigt för den amerikanska regeringen att tyskarna försökte framställa en atombomb och att det gällde att amerikanarna kom före, så att inte Hitler skulle åstadkomma ett än värre skeenden. 1942 bildades därför det topphemliga Manhattanprojektet med syfte att framställa en atombomb. Projektet leddes av Leslie Groves och J. Robert Oppenheimer, professor i teoretisk fysik, som ibland även kallats ”atombombens fader”. President Roosewelt dör i april 1945 och president Truman tillträder. Denne är till en början helt ovetande om atombombsprojektet, som hamnar i militärens händer. Japanske kejsaren hade gjort fredstrevare, men militärerna ville testa bomben, som kostat så mycket pengar att framställa. Under jubel och applåder fälls de båda bomberna över Hiroshima och Nagasaki.

Hundratusentals människor sätter livet till eller strålskadas allvarligt, men amerikanska folket får inget veta av myndigheterna, som istället isolerar de båda japanska städerna och börjar bedriva medicinska undersökningar på de strålskadade. I både USA och Japan har civilbefolkningarna förts bakom ljuset av sina makthavare och har förvandlats till brickor i spelet mellan stormakternas ledare, militärmakter och stora ekonomiska intressen. Flera av dessa män bakom bomberna uppvisar stora brister på empati, men desto mer tillgång till dold tävlingslusta att vara bäst samt girighet.

Få personer har haft ett sådant inflytande på utvecklingen av amerikanska kärnvapen som Lewis L Strauss (1896-1974). Han kom enligt de flesta analytiker att spela den mest väsentliga rollen av alla i skapandet av USA:s kärnvapenpolitik. Strauss var en affärsman av judisk börd som investerade i Kodacrom och strålningsutrustning vid cancerbehandling och gjorde sig en förmögenhet på detta. Han var ekonomisk rådgivare till familjen Rockefeller. Han tycks ha haft en stor förmåga att charma och övertala och blir snabbt rådgivare även till den nytillsatte och oerfarne president Truman och förmår denne att följa hans råd med ytterligare kärnvapensprängningar istället för att rusta ned. Han tilldelas titeln amiral utan att någonsin befinna sig i krig. De två männen bakom Manhattanprojektet ”puttas ur leken” genom Strauss omsorg. Strauss utser istället en lämplig ”underdog” som ledare för projektet Operation Crossroad, vice amiralen Blandy, även han med stora empatistörningar och leklynne inför de, som han tycker, sexistiskt laddade bomberna. Av kritiker kallas han ”atomic playboy”. Inte långt efteråt festas det med en tårta uppbyggd som en bomb. LÄNK:

En annan personlighet med sociopatiska drag är kärnfysikern Edward Teller, som hade oerhört svårt att samarbeta med sin närmaste omgivning. Han beskrivs som ett geni och en idéspruta med tio stora idéer per dag och uppfinner, åtminstone teoretiskt, det ena grymma kärnvapnet efter det andra. Han blir också ”Vätebombens fader”. Det bör dock till hans försvar anföras att han även uppfunnit mycket av godo för mänskligheten. LÄNK:
Edward Teller är också affärsman, även om det oftast inte framhålls, och det ligger i hans intresse att tjäna stora pengar och han drar sig inte för osanningar i sin jakt efter förmögenhet (8). Förmögenheten i egen ficka smäller högre än människoliv. Han stöds av affärsmannen L.L. Strauss.

I YOUTUBE-länken intervjuas Kay Griggs (1998),  en f.d. amerikansk officersfru, med fara för sitt liv om de grymheter och planeringar ”militäreliten” sysslar med och som skadar hela världen. Hennes f.d. make, som är med i ”militäreliten”, avslöjade allt detta för hustrun varje gång, då han var berusad i hemmet.

Genom den amerikanska atombomben startas en maktkamp mellan USA och Sovjet som kommer att vara i decennier. 1961 avfyrades den första ryska vätebomben över ön Novaja Zemla. LÄNK:

Maktkampen har återigen blossat upp och Nato smygs nu på det slumrande svenska folket som tidigare varit neutralt och alliansfritt. Röstar riksdagen ja till att vara värdland för Nato, innebär det att Nato får rätten att fyra av kärnvapen mot tredje land från svenskt territorium och vi kan inte hindra det. Hur ställer du dig till det?

Kersti Wistrand

Referenser:
1. Hitler Private Library

2. Hitler en hysterisk psykopat

3. Sociopati

4. Psykoterapeuten Sigvard Lingh har skrivit en mycket djupgående bok, Psykopater och sociopater. LÄNK:  I videon tar han upp bl.a. nutida ekonomisk brottslighet och kallar dess utövare sociopater. LÄNK YOUTUBE:

5. Psykopati LÄNK2

6. Thomas Sheridan har en del youtubeföreläsningar om psykopater i det offentliga livet, YOUTUBE

7. En österrikisk dokumentärfilm av Marcus Vetter och Karin Steinberger från 2014. Jag utgår från innehållet i denna film och känner i övrigt inte till Martin Armstrong. De tolkningar jag anför är helt igenom Armstrongs egna, givna i filmen.

8. X-RAY laser

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.