Yoga och den kosmiska upplevelsen

5
2491
Tanumânasî Meditación en postura del Loto (Padmasana) - Wikicomm
Tanumânasî Meditación en postura del Loto (Padmasana) - Wikicomm
Tanumânasî Meditación en postura del Loto (Padmasana) – Wikicommons

Genom yogaövningar kan man nå upplevelser av svindlande perspektiv. Vedaskrifternas (1500 f.Kr) beskrivning av universums födelse bygger på iakttagelser som gjorts av yogier i djupa medvetandetillstånd.
Gopi Krishnas kundalinierfarenheter blir då särskilt intressanta. Kersti Wistrands artikelserie ”Den kosmiska upplevelsen” vidareutvecklas nu från Vedaskrifternas texter (fjärde artikeln) där hon kunde påvisa likheter med dagens astronomiska iakttagelser till den djupt personliga och hon jämför även med barnaföderskor som kan få liknande upplevelser.
/Admin2

TEXT: En betraktelse av Kersti Wistrand
ARTIKELSERIEN: Svindlande perspektiv 5

Yoga är ett namn för jämvikt

I dagens Sverige är yoga tämligen välbekant och många har prövat på det, ofta i en form som är uppblandad med västerländskt innehåll. I allmänhet utförs yogan hos oss i syfte att ge spänst, smidighet, hälsa och lugn i sinnet. Få känner troligen till den indiska filosofin bakom.

Yogi
Den person som på allvar gått in för yoga och utvecklat sina inneboende krafter, kallas i Indien för en yogi. Så länge människan är bunden genom motstridande önskningar och strävan och så länge hon är bunden vid sinnesföremålen genom begär, sympati eller antipati är hon inte i jämvikt.  Ett av yogins delmål är att behärska natur- och själskrafterna genom att komma i jämvikt och balans. Detta sker genom att beakta rätt föda, etiska principer samt övningar i fysisk och själslig balans. Slutmålet för en yogi är dock att nå absolut inre insikt, en kunskap som ger en absolut och definitiv frihet från lidande och en fullkomlig förening med ens eget rena subjekt.

Traditionellt indelas yogaträningen i åtta stadier [1]:

1) Yana och Niyana, dvs. uppfyllandet av vissa etiska förutsättningar. Dit hör t.ex. att icke begå våld vare sig ord eller tanke; att vara sann; leva utan ägodelar; askes; studium av heliga skrifter mm.

2) Asana, dvs. inlärandet av kroppsövningar och sittställningar

3) Pranayama, d.v.s. andningsövningar och därigenom harmoni och självbehärskning

4) Dharana, dvs. koncentrationsövningar

5) Dhyana, dvs. meditatonsövningar

6) Samadhi, dvs fullkomlighet i meditation och koncentration

7) Aisvarya, dvs. översinnlig förmåga

8) Kaivalya, dvs. den fullkomliga befrielsen

Sankhya visar den filosofiska grunden för yogasystemets teknik. Den läsare som önskar gå in mer på djupet i denna filosofi hänvisas till Patanjalis yogasutras, som är den äldsta kända textboken i yogateknik. [2]

Diagram of chakras and Kundalini in a human being - Wikicommons
Diagram of chakras and Kundalini in a human being – Wikicommons

Kraftfulla energier

Liksom Kina har sitt sätt att beskriva energiprocesserna inom människan med hjälp av meridianer och akupunkturpunkter, har Indien sitt system med chakran och kraftströmmar. Den mäktigaste energin är kundalinienergin [3], som hos den vanliga människan anses ligga mer eller mindre slumrande i ryggradsslutet. Denna kan aktiveras genom år av yogautövande, stiga uppåt mot hjärnan och ge en s.k. kosmisk upplevelse. I detta sammanhang är det av vikt att påpeka att den som går in för yoga på allvar måste ha en kunnig lärare (guru). Det kan nämligen inträffa att fel utförda yogaövningar kan leda till en kundalinipsykos med mycket svåra konsekvenser [4].

Gopi Krishnas upplevelser

Reformatorn, läraren, författaren och poeten Gopi Krishna (1903 – 1984) föddes i Kashmir i norra Indien. Han innehade en post i den statliga förvaltningen och blev tidigt ledare i en organisation, som skulle avhjälpa sociala orättvisor, i synnerhet för kvinnorna i det indiska samhället. Krishna stred för jämlikhet mellan kvinnor och män och kämpade för att änkor skulle få ekonomisk hjälp till familjen. Själv gifte han sig i tjugoårsåldern och bildade familj.

Gopi Krishna (1903 – 1984)
Gopi Krishna (1903 – 1984)

Gopi Krishna [5] började praktisera yogaövningar vid 17 års ålder. Han lärde sig koncentration och mediterade timmar i sträck på morgonen sittande i samma ställning allt medan han andades långsamt och rytmiskt med koncentrationen riktad mot huvudets övre del, det s.k. kronchakrat. Där föreställde han sig en lotus i full blom, som utstrålade ljus. En dag, efter sjutton år och vid 34 års ålder, fick han en s.k. kundaliniupplevelse:

”Jag satt som vanligt och mediterade på lotusen så till den grad att jag förlorade kontakten med min kropp och omgivningen. Det som följde kom att förändra mitt liv. Plötsligt kände jag en intensiv känsla under ryggradens bas, på den plats som vilade mot underlaget… Mitt hjärta började slå hejdlöst. Känslan vid nedre delen av ryggraden spred sig uppåt och växte i intensitet: jag försökte fortfarande koncentrera mig på lotusen. Plötsligt likt ett dån som från ett vattenfall, upplevde jag en ström av flytande ljus stiga uppåt via ryggraden och in i min hjärna. Ljuset blev starkare och starkare, dånet var där och jag upplevde en vaggande känsla och sedan kände jag hur jag gled ut ur kroppen, helt omgiven av ljus. Det blev vidare och vidare, medan kroppen som normalt var utgångspunkten för min perception, tycktes långt borta. Snart var jag omedveten om den och var endast rent medvetande utan några som helst förbindelse med kroppssinnena. Det var som jag vore en vid cirkel av medvetande, badande i ljus och i vars mitt var en liten punkt; min kropp. Jag befann mig i en lycka som är omöjlig att beskriva. Allting runt omkring mig vibrerade…”

Youtube LÄNK

Medveten elektricitet
Så småningom återvänder Gopi Krishna till sitt vardagsmedvetande. Hans upplevelse visade sig ha varat en och en halv timme. I och med denna upplevelse förändrades någonting inom honom och hans kreativa ådra väcktes. När han satte sig ned för att meditera sköljde våg efter våg av ”medveten elektricitet” genom honom och han fick kunskaper som han inte kände till tidigare. Han fick t.ex. mängder av dikter till sig som han skrev ned. [3]

Ett med kosmos
Han fortsätter meditera och utvecklar en allt högre känslighet. I december 1937 och vid 46 års ålder får han en kosmisk upplevelse, där han upplever sig bli ett med Kosmos. Sådana upplevelser är svåra att klä i ord och han säger inte heller så mycket om den i sina skrifter. Buddha betyder ”Den upplyste” och Buddha är kanske den mest kända österländske person som nått den kosmiska insikten.

Författaren
Gopi Krishna var väl insatt i vetenskapliga frågor och skrev sammanlagt sjutton böcker. En av de mest lästa är biografin över hans liv och hans kundaliniupplevelse, ”Kundalini, the Evolutionary Energy in Man”. Det är en av mycket få kundaliniupplevelser som är presenterad i textform överhuvudtaget. Den blev översatt till engelska och Krishna blev inbjuden att hålla föreläsningar i USA och Europa. Genom honom blev kundalinibegreppet känt för västvärlden. Han har haft inflytande inom medvetandeforskningen.

Vetenskapligt tänkande och filosofi

Gopi Krishnas texter är detaljerade med vetenskapliga inlägg. Han intresserar sig bl.a. för evolutionen och visar på skillnaden i västerländskt vetenskapligt tänkande och indisk filosofi. Darwin menade att det var kroppen (”matter”) som genomgick evolution, medan det enligt gammalgrekisk/indisk erfarenhet är medvetandet (”mind”) som genomgår evolution. Gopi Krishna utgår från sin och andra yogiers djupa medvetandetillstånd och upplevelser. Han menar att västerländsk vetenskap inte kan förklara sambandet hjärna – medvetande. I västerlandet säger man att ”matter” förklarar ”mind”, men där finns en ännu så länge okänd energi, som man inte kan förklara. Livet kan inte komma ur något dött.

http://superconsciousness.wordpress.com/
http://superconsciousness.wordpress.com/

Vi har en kunskap inom oss och om vi får en kosmisk upplevelse, inser vi att vi inte härstammar från ”matter”. Evolutionen följer en plan och det är våra medvetanden som utvecklas och styr. Den kosmiska upplevelsen ger människan kraft att lyftas evolutionärt. Hon inser att det finns en mening med livet. Allt liv är heligt och samverkar och detta sker mest optimalt då vi är empatiska och kärleksfulla gentemot medmänniskor och hela skapelsen/miljön och samverkar med allas bästa som riktmärke. Så menar Gopi Krishna.

Christina Grofs upplevelse under sin förlossning

Personer som varit nära att dö beskriver ibland liknande upplevelser. De har upplevt ett starkt ljus, ibland ”blivit ett” med detta ljus, känt en villkorslös kärlek och tycker sig fått tillgång till världens samlade kunskap. Inom nära dödenlitteraturen kallas detta ”universalupplevelse”.

Inom den gamla indiska filosofin beskrivs kundalinienergin i ryggraden utförligt. En del kvinnor som föder barn, speciellt vid naturliga förlossningar utan bedövningsmedel, rapporterar ibland hur de känner strömmar i ryggraden. Dessa vandrar nedifrån och uppåt. Ibland utlöses andra ”ovanliga upplevelser”, t.ex. att sväva ovanför sin kropp.

Christina Grof, som grundade the Spiritual Emergency Network, hade en sådan upplevelse då hon födde sin son. Hon hade aldrig hört talas om något liknande tidigare. Detta utlöste en kris, som kom att förändra hennes liv:

”… Jag kände en plötslig ”knäpp” (snapp) någonstans inom mig som om en kraftfull och ovanlig, okänd energi frigjordes och oväntat började strömma genom min kropp. Jag började skaka okontrollerat. Enorma elektriska skakningar strömmade från mina tår uppåt mina ben och ryggrad till toppen av mitt huvud. Ett vitt ljus exploderade i mitt huvud likt ett glittrande… Jag kände att ofrivilliga andningsrytmer tog över…” (6)

 

hur-stort-ar-universum-svt-play-dokumentar

En kosmisk upplevelse under förlossning

Jag vill nedan dela med mig av en förlossningsupplevelse, där jag intervjuat en svensk kvinna, som under en förlossning med komplikationer hade en djup s.k. universalupplevelse. Hon beskriver en andlig/ mystisk upplevelse av ljus fyllt med villkorslös kärlek och tillgång till all världens vishet. Påminner inte detta mystikernas kosmiska upplevelse, så säg? Ännu längre bort upplever hon ett ljus hon inte kan nå, men där ”hon känner sig höra hemma”.

”Jag var 25 år och förstföderska. Graviditeten hade varit normal. Vattnet gick och jag for in till BB. Förlossningen var prolongerad (fördröjd) och tog 36 timmar, men jag fick ingen narkos, endast syrgas, eftersom barnet hade svaga hjärtljud och det var risk för barnets liv.

Det var ingen övergång. Jag kastades rakt in i ett stort ljus. Det var total salighet, total andlighet, en total förståelse av hur allt hör ihop, meningen med våra liv. Jag hade ingen kropp, den hade jag lämnat bakom mig. Jag var mitt verkliga jag och jag upplevde saker, men jag hade ingen syn; jag tog in information på ett annat sätt än man vanligen gör. All kunskap var där och strömmade emot mig. Jag visste allt. Jag visste också att det var här jag var hemma.

Jag befann mig i det flödande ljuset långt bort i rymden. Jag såg hur allt vibrerade och rörde sig. Galaxer och stjärnor lyste i vackra färger mot den mörkare rymden och samtidigt var det detta dimlika, oändligt vackra och icke-bländande ljus runt omkring mig. Vårt solsystem och jorden kunde jag se långt där nere. Ljuset gav en otrolig hemkänsla.

Det mäktigaste var kanske att allt rörde sig; allt strävade mot ett annat ljus, ett otroligt och starkt ljus som på något sätt var längre bort. Att komma fram till det ljuset var alltings mål och mening. Det var ett ljus som utstrålade oändlig, villkorslös kärlek och var av en dignitet, som är ofattbar för oss här på jorden. Det var så underbart vackert, en oerhörd ljuskälla.

Eftersom det var en andlig upplevelse som gav insikter om livets egenskaper, erfor jag att de gärningar vi gör här i jordelivet är av avgörande betydelse. Var enda liten småsak var betydelsefull, t.ex. om du ler mot en person eller räddar en fågelunge.

Döden miste sin udd för alltid. Att dö är att komma till det här fantastiska tillståndet och vistas där. Efter detta har jag aldrig någonsin beklagat de människor som har dött. Jag älskar dem och har saknat dem, men jag har aldrig sörjt dem …

… Hela tiden visste jag att jag måste tillbaka. Jag ville det inte, men någon eller något sände mig tillbaka telepatiskt. Jag minns hur jag såg barnmorskorna och alla läkarna ovanifrån och hörde en kvinnlig läkare säga: ‘Gör i ordning henne för operation!’

Jag kom tillbaka med massor av ljus och energi. Jag minns tydligt hur jag gick tillbaka in genom huvudets överdel och liksom slank ned i kroppen. Med all denna energi sattes min förlossning i gång omedelbart och jag födde min lilla son på naturligt sätt.”

Reflektioner

Gobi Krishna fick sin kosmiska upplevelse efter åratal av yogautövande. Nära dödenupplevare kan ibland få en sådan upplevelse på någon minut och utan förberedelser och förkunskaper. Även om upplevelsen varit harmonisk och glädjefylld medan den varade kan den ge upphov till stora problem efteråt, när man ska integrera den i vardagslivet. Vad har man varit med om? Detta har jag erfarenhet av då jag i korttidsterapier ibland hjälpt barnaföderskor och NDUare att integrera sina upplevelser i vardagslivet.

Kosmiska upplevelser på ett inre plan – i sanning ett svindlande perspektiv!  Men vad är det frågan om? Verklig upplevelse av djupare medvetandeplan och andra reella dimensioner av verkligheten? Eller hallucinationer och fantasier utlösta av en överstimulerad hjärna? Åsikterna går isär. Upplevaren är helt övertygad om att det rör sig om en påtaglig realistisk verklighet och tvingas därför ofta till en omprioritering och omläggning av sin tidigare livsföring. Men skeptikern har sin bild klar: det är en illusion skapad av hjärnan som blivit överstimulerad! Vad är rimligast att tänka sig som utomstående betraktare till upplevelserna?

I följande artikel i serien kommer jag att presentera hjärnkirurgen Wilder Penfields forskning och kartläggningen av hjärnan, en forskning som många skeptiker tagit till sig som bevis för sin uppfattning.

Kersti Wistrand

Referenser:

1. Zeilich-Jensen Leif, Kunskapsyoga (1963) samt Hatha-yoga (1966). Förlag Capricornus, Västerås.

2. Indisk filosofi: Sankhya. Inledning och översättning Nils Simonsson. (1955), Natur och Kultur, Stockholm.

3. Kundalini omnämns i Rigveda, som är en av de tidigaste Vedaskrifterna i

Feuerstein, Georg (2000). Shambhala Encyclopedia of Yoga. Shambala Publications.

4. Grof, Stanislav, M.D. and Grof, Christina, Spiritual Emergency, When Personal Transformation becomes a Crises (1989). Jeremy P.Tacher, Inc, Los Angeles.

5. Krishna, Gobi, Kundalini, the Evolutionary Energy in Man. With psychological commentary by James Hillman. Berkeley, 1971. Citaten är min egen översättning).

6. Grof S. & Grof C. (1990), The Stormy Search For The Self: A Guide To Personal Growth Through Transformative Crisis, p 1, New York, N.Y: Penguin Putnam.

Länk Kundalini
 

5 COMMENTS

  1. Att skeptiker påstår att dessa andliga upplevelser bara är hallucinationer är ingen förklaring utan en bortförklaring. De kan inte ens förklara våra vanliga vardagsupplevesler med hjärnan. Se mer om en ny syn på medvetandet som inbegriper även andliga upplevelser på http://www.drpilotti.info. Jan Pilotti leg läkare fil kand i matematik och teoretisk fysik

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.