17 september, 2019

Helhetstänkandets suveränitet del 3

Helhetstänkandets suveränitet – en slutsats utifrån människans väg genom historien del 3 av 3. Erland Lagerroth framför en betraktelse över författaren Jean Gebser och hans filosofiska verk. Tredje delen handlar till en del om antikens Grekland som av många betraktas som den västerländska … [Read more...]

Helhetstänkandets suveränitet del 2

Helhetstänkandets suveränitet – en slutsats utifrån människans väg genom historien del 2 av 3. Erland Lagerroth framför en betraktelse över författaren Jean Gebser och hans filosofiska verk. Gebser lanserar en teori om fem olika medvetandenivåer där han kallar den första "arkaisk" (se del … [Read more...]

Helhetstänkandets suveränitet del 1

Helhetstänkandets suveränitet – en slutsats utifrån människans väg genom historien. En betraktelse över författaren Jean Gebser och hans filosofiska verk. Del 1 av 3. TEXT: Erland Lagerroth The Ever-Present Origin Det finns en bok av Jean Gebser som överträffar det mesta. Originalet heter … [Read more...]

Vad är själen? Ur nyateistiskt perspektiv

Ateismens intolerans har haft ett smygande men påtagligt stöd inom delar av Public Service, SVT och SR. Idag visar man på Kunskapskanalen under programserien “Medvetandets mysterium” första avsnittet - Vad är själen? SVT play Text: Börje Peratt | Foto: stockphoto Arrangör av “Medvetandets … [Read more...]

Försök igen!

I över 40 år har jag vid sidan om författarskap och filmarbete arbetat med coaching och ledarskapsutbildning. Nästan i alla uppdrag har det handlat om att försöka åsidosätta Jantelagen. Jag har upplevt att även mycket kompetenta och kloka människor lätt kan hamna under denna destruktiva klack … [Read more...]

Den paradigmatiska kampen om humanismen

Organisationen ”Humanisterna” skriver på sin hemsida att man ”värnar om det sekulära samhället och åtskillnaden mellan religion och politik. Vi strävar efter att de mänskliga rättigheterna skall vara överordnade religiösa dogmer, normer och värderingar.” Text: Pia Hellertz | Bilden visar hur … [Read more...]

Paradigmskifte – Ett organiskt paradigm – Del 4

Jag brukar tala om ”det organiska paradigmet”, när jag talar om det första paradigm vi har överblick över. Jag brukar också ibland kalla det för ett ”trosparadigm” inspirerad av Stig Lindholm (1979, 1985)[10] som också menar att det före trosparadigmet förekom andra paradigm [11]. Det organiska … [Read more...]

Paradigmskifte – Vetenskapsteori – Del 3

På samma sätt som verkligheten utgör studieobjekt för forskares utveckling av hypoteser, teorier och modeller, så utgör teorier och tankemodeller studieobjekt för vetenskapsteoretiker. Vi skulle kunna säga att teoretiker håller sig på ”gräsrots- och busknivå” över verkligheten och betraktar … [Read more...]

Paradigmskifte – Perspektiv, teorier och modeller – Del 2

För att förstå, förklara och förutsäga världens fenomen utvecklar vi och använder oss av olika hypoteser, teorier, förklarings- och förståelsemodeller. Text: Pia Hellertz, fil.dr., socionom Dessa teorier och modeller fungerar som ett slags ”glasögon” med vilka vi ser mönster, samband och … [Read more...]

Paradigmskifte på gång? Del 1

I den här artikeln, som omfattar nio avsnitt, kommer jag att argumentera för att en genomgripande förändring är på gång när det gäller vårt sätt att tänka om och se på världen. Förändringen påverkas av att ett nytt paradigm är under framväxt, det jag kommer att kalla för ett ”holistiskt paradigm” … [Read more...]