Siv Wernborg, Dr Erik Enbys f.d. sekreterare och idag dokumentansvarig ”bibliotekarie”. Bild från intervju i Läkaren som vägrade ge upp. Foto: Lars af Sillén

Dr Erik Enby är en kontroversiell läkare som har berövats sin läkarlegitimation, eftersom han behandlar med metoder som inte accepteras av okunskapens akademi men som går i enlighet med ett antal forskares insikter och med vetenskapens landvinningar trots att han möter svårt motstånd från inskränkt håll.
TEXT: Siv Wernborg

Dr Erik Enbys behandlingar är väl beprövade. Jag har hittat dokumentation från 1792: ”Coral used as medicine in Europe”: The coral has the qualities like: improvement of the heart, brings joy and purifies the blood. Dr Enbys behandlingar med Sangokorallprodukter är med andra ord beprövade i Europa sedan flera århundraden.

Varför blir så många patienter förbättrade /”botade” av Enbys behandlingar om de inte vore bra? Det borde väl ändå vara resultatet som räknas? Växtprocesser som pågår i en organism kallas för infektioner. Kan man stoppa mögel i syltburken, kan man väl stoppa annat också?! Detta andra är alltså jämförbart med att det kan växa mögel i hallonsylten. Denna process kan stoppas med askorbinsyra. Då kallas det för konservering. Märk att C-vitamin gäller som ett konserveringsmedel i livsmedelshanteringen men som infektionshämmande medel i terapisammanhang! Det går emellertid ej att vetenskapligt bevisa hur detta djupast sett går till. Biologin låter saker och ting hända utan att man vet varför. Jordmånen kan ändra sig av C-vitaminet, vilket kan hämma infektionsväxten.

Socialstyrelsens märkliga mantra ”medicinsk verksamhet skall utövas enligt vetenskap och beprövad erfarenhet” är något vars innebörd denna myndighet har tagit sig rätten att betämma över. Enligt författningstexten innebär vetenskap och beprövad erfarenhet ett ”både och” och inte ”antingen eller”. Detta betyder att inga andra medicinska metoder än de evidensbaserade (EBM) kan godkännas i Sverige, det vill säga patenterade, syntetiska läkemedel med eventuella biverkningar på sikt. Man tar med andra ord bort de bästa alternativa medlen/terapierna, ty det lönar sig inte att utreda dem vetenskapligt, eftersom de ej kan patenteras. Sådant kallas för hälsodiktatur.

Kjell Asplund, professor i medicin och före detta generaldirektör för Socialstyrelsen och utredare i den så kallade KAV-utredningen, har i sitt lagförslag om ny KAM-lagstiftning skrivit att begreppet ”vetenskap och beprövad erfarenhet” saknar definition. Det räcker som grund för att detta begrepp aldrig skulle ha kunnat användas som argument för att ställa vårdpersonal till ansvar. Högsta domstolen har fastställt att det är patientsäkerheten som måste ligga till grund för fråga om återkallelse av legitimation eller annan sanktion mot vårdpersonal (dom Hfd 6634-10).

Beträffande många naturläkemedel finns beprövad erfarenhet sedan urminnes tid och de används fortfarande just därför att de har visat sig fungera och behöver egentligen ej evidensbaseras för att få användas lagligt. Socialstyrelsen och rättsmaskineriets sätt att döma och deslegitimera läkare, som använder sig av sådana medel, är därför helt utan medicinsk eller juridisk sans. Eftersom Socialstyrelsen bara hänvisar till evidensbaserad ”vetenskap och beprövad erfarenhet” ger detta begrepp utrymme för obegränsat godtycke. (Läs ”Fichtelius testamente” i boken ”Medicinkyrkan: myt och sanning, vetenskap och oprövad erfarenhet” av Karl-Erik Fichtelius år 2005!)

I ”Snillen spekulerar” i december 2018 där man samtalade om forskning, drivkraft och framtidsvisioner framgick tydligt att kunskapen om de biologiska processerna inte är kända på långt när. Man vet inte var lösningarna döljer sig och man vet framförallt ej var man ska börja gräva. Enligt James P Allison och Tusuko Honjo, som fick nobelpriset i medicin 2018 för immunterapi vid cancer, är vi bara i början på utvecklingen när det gäller att förklara orsakerna till alla olika cancersjukdomar. Endast 20-30% svarar på immunterapin. Det behövs mycket forskning enligt dem. Detta stämmer dock ej. Det räcker om man vet att det finns en mikrobiologisk växt i tumörerna som kan vara orsaken till att tumörsubstans uppstår. Man måste emellertid börja med att tro rätt om detta faktum för att komma rätt i sin forskning. Dr Enbys sjukdomsbegrepp – allt är infektioner – och hans undersökning har gjort att han använder sig av icke gängse infektionshämmande medel med goda resultat.

Erik Enby har länge ansetts vara en kontroversiell läkare som bland annat hävdat att cancer kan vara svamp. Detta uttalande har chockat många inom etablissemanget och han har förföljts av media i många herrans år, men Enby har stått rak som en fura och säger att ”Ny kunskap stör mer än folk har en aning om”.
Nu tycks emellertid delar av vetenskapen äntligen ha hunnit ikapp dr Enby och tiden vara mogen att ge honom ett erkännande. Det har således visat sig att den ”gamla vetenskapen” har haft fel och Enby rätt.
* * * * * * *

Dr Erik Enby, i dokumentären "Sista striden" Foto Börje Peratt
Dr Erik Enby, i dokumentären ”Sista striden” Foto Börje Peratt

Ända sedan slutet av 1970-talet har dr Enby forskat kring sjukdomsbegreppet med syfte att förstå och förklara fenomenet kronisk sjukdom.

Vad är sjuklighet för något? Kan symptombilderna vid olika sjukdomstillstånd återföras på en gemensam nämnare? 1983 sattes dr Enbys projekt no. 214-83 under luppen av den etiska kommittén vid Göteborgs universitets medicinska fakultet, som fann ”Analysis of blood and blood plasma regarding the variation of an unknown possible pathogenetical factor in the disease panorama” etiskt acceptabel. Studien var till 100 % inriktad på att studera hela sjukdomspanoramat.

Eftersom dr Enby ändå inte fick stöd för sin forskning på Sahlgrenska, så fick han i alla år forska i privat regi. I 35 års tid har dr Enby försökt få svar på frågorna genom blodanalys av tusentals patienter med olika typer av kroniska sjukdomar.

Forskningsarbetet bekräftar att merparten av alla så kallade kroniker har växande strukturer i blod och fasta vävnader, vilket tidigare ej har beskrivits i det moderna forskningsarbetet inom skolmedicinen. Dessutom förekommer en höggradig och till utseendet varierande klumpning av blodkropparna tillsammans med den mikrobiologiska växten. Fynden är kontroversiella, men har ökat förståelsen för de kroniska sjukdomarnas uppkomst och utveckling och möjliggjort ett bättre ställningstagande i valet av till synes effektiva terapier. Den etablerade sjukvården har ännu ej accepterat forskningen, men har heller ej kunnat motbevisa den. Arbetet kommer med största sannolikhet att förändra synen på sjukdom, men är fortfarande i sin linda.

Efter att ha hittat svampliknande växt i cancersjuka patienter har Erik Enby uppställt teorin om att cancerväxt skulle kunna uppstå och bero på en svampinfektion. Skulle denna teori stämma, så skulle det innebära en revolutionerande syn på den behandling som cancerpatienter får idag på våra sjukhus.

Enby visade i en avhandling att en bröstcancertumör såg precis ut som en sporsäckssvamp. Läkarna på Sahlgrenska och Karolinska var övertygade om att det var cancer som växte i bröstvävnaden, medan mykologerna vid Göteborgs botaniska trädgård var lika övertygade om att det var en sporsäckssvamp. Denna studie har publicerats i den vetenskapliga tidskriften 3rd Millennium Health Care Science som finns på nätet. Dr Enby är känd utomlands och professor Milan Stehlik et al. har i sin forskningsartikel Statistics in Medicine, Accepted 12 March 2015,”Fractal and stochastic geometry inference for breast cancer: a case study with random fractal models and Quermass-interaction process” refererat till Erik Enby nr 60 ”A breast cancer tumor consisted of a spore-sac fungus (Ascomycotina)”, 2013.

Dr Enby har sedermera blivit känd för sitt sjukdomsbegrepp inte minst genom sin bok ”Blod, Mod och Envishet – På spaning efter sjukdomarnas väsen”, som gavs ut i oktober 2012. Mest känd är han kanske ändå för:

”Modet att gå mot strömmen och för hans unika forskning om en okänd partikelvärld i levande blod och vävnader”

Ett mod som gav honom Humanism & Kunskaps pris den 12 maj 2015, ett diplom för – livslång gärning i humanismens tjänst.

Producenten och filmaren Börje Peratt har gjort en långfilmsdokumentär ”Läkaren som vägrade ge upp”, en journalistisk granskning av hur myndigheter och media har agerat mot dr Enby , vilken hade premiär i Stockholm den 24 maj 2016. Filmen har gått för fulla hus på visningar över hela landet och har överallt väckt debatt och frågor, en unik dokumentär som berör oss alla. I filmen ställs frågor om varför Erik Enby har stoppats och av vilka. Peratt har därefter gjort en uppföljare till Läkaren som vägrade ge upp – ”Sista striden” – som granskar juridiken och som väntas bli klar för visning i början på 2020.

Erik Enby har fyllt 82 år och kämpar fortfarande för att förankra sina idéer i den traditionella medicinen. Han har publicerat sina fynd och teorier i åtta uppsatser på sin hemsida www.enby.se. Se speciellt abstract 6 med en videofilm på vital cancersubstans, 7:35 minuter, från XIV världskongressen i Gynekologi & Obstetrik, FIGO 94, Montreal i Kanada, där interferenskontrast-mikroskopering av färsk cancervävnad från patienter med bröstcancer presenterades.

I 2000-Talets Vetenskap Nr 1/2013 har dr Enby publicerat ”En bröstcancertumör utgjordes av en sporsäckssvamp”. Han har till och med kunnat visa att malignt melanom innehåller massiv infektionsväxt. Detta kan ju betyda att cancersjukdomen kan smitta, vilket biologer, ekologer och mykologer vidimerar i ”Svamparnas planet” (How fungi made our world), som sändes i SVT Vetenskapens Värld den 16 april 2018. Erik Enby går ett steg längre än det medicinska etablissemanget när han hävdar att praktiskt taget alla former av kronicitet orsakas av infektioner.
Många med mig har förstått att dr Enbys projekt är mycket stort och att det han har visat i sina mikroskoperings-undersökningar kan få betydelse för hela mänsklighetens framtid.

Det har vuxit fram en bild av en modig och djärv forskare som inte har gått att stoppa och som har fullföljt sitt spår med stöd av vissa kollegor, men med kraftigt motstånd från andra. Skulle Enby vara på rätt spår, vilket nyare forskning pekar på, så bör det inte bara leda till upprättelse utan också mynna ut i en revolutionerande och ny behandling av svårt sjuka. ”Bara den som simmar mot strömmen når källorna.”

Det är dock skillnad på att ha rätt och att få rätt. Det medicinska etablissemanget har berövat dr Enby hans möjlighet att utveckla sitt projekt i ett etablerat sammanhang. I väntan på ”bevis” har Erik Enby fortsatt att behandla patienter på sitt sätt, eftersom hans terapier uppenbarligen hjälper. Det är en stor skandal att det medicinska etablissemanget har underlåtit att föra fram dr Enbys upptäckter, som är så viktiga för framtiden i hela världen. Vetenskapen ska stå för fakta, sanning och kunskap, men i realiteten verkar det inte vara så. Vad gör media, myndigheter och politiker åt detta? När den dagen infinner sig, så kommer omvärldens dom att falla hård över alla som har deltagit i häxjakten mot dr Erik Enby.

Text: Siv Wernborg (76 år)
(cancerpatient hos dr Enby 2001-2004 samt skribent och ledamot i styrelsen för 2000-Talets Vetenskap, tidskriften för Naturlig Hälsa och Miljö)

Referenser: www.enby.se
– Erik Enby: 2000-Talets Vetenskap Nr 1/2013:
En bröstcancertumör utgjordes av en sporsäckssvamp
– Erik Enby: 2000-Talets Vetenskap Nr 3/2013:
Genhypotesen om cancer duger inte – Nu får det vara nog!
– Erik Enby: Behandling för en bättre hälsa
– Erik Enby: ”Mögel i syltburken…”
– Coral used as medicine in Europe, 1792

5 COMMENTS

  1. En mycket intressant och utförlig artikel om Dr Enbys arbete. Det är märkligt att ett land som Sverige inte får ha någon som helst medicinskt verksamhet utöver vad Socialstyrelsen och Läkemedelsverket bestämmer. I Tyskland och Österrike där jag har bott är den alternativa medicinen helt accepterad. Naturligtvis har dessa läkare i naturmedicin en lång utbildning. Vi får hoppas att Dr. Enby får upprättelse, så att fler forskare, läkare och inte minst cancersjuka kan få ta del av hans banbrytande forskning och verksamhet.

  2. Mycket bra och informativ artikel. Världen måste få veta sanningen och Erik Enby måste få upprättelse.

  3. Tack Siv, för en otroligt bra sammanfattning om Dr Enbys fantastiska forskning och oerhörda kamp för människors hälsa. Vi behöver ha friheten att välja de metoder och behandlingar vi tror och litar på och som vi mår bra av. Det måste bli ett slut på pengagalna globala företags makt som dagligen skördar oräkneliga liv!

    Dr Erik Enbys namn och forskning kommer att finnas med i medicinsk historia långt fram i tiden. Hans belackare däremot ..kommer ingen att vilja minnas.

  4. Tack Siv Wernborg för en utomordentligt välformulerad artikel om dr Enbys forskning. Han låter meddela att cancer är sporsäckssvamp och att malignt melanom innehåller massiv infektionsväxt. Vad gör Cancerfondens potentater åt detta nya tänk? Varför tillförs inte medel till dr Enby och en grundforskning på just det området? Ändrar de inte inställning kommer alla att avgå med ”svansen mellan benen”. Inom en snar framtid kommer CANCERFONDEN att få stå i skamvrån då världen får vetskap om hur ni hanterat och hanterar dr Enbys forskning.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.