Hjärnkirurgen Eben Alexanders NDU

0
2094


2008 drabbades neurokirurgen Eben Alexander av svår hjärnhinneinflammation som så när kostade honom livet. Han återvände mirakulöst nog och med en omvälvande nära-döden-upplevelse rikare. Den mynnade ut i en bok om denna upplevelse som Kersti Wistrand presenterar, ”Till Himlen och tillbaka”.

TEXT: KERSTI WISTRAND

Eben Alexander tog sin läkarexamen 1980, är gift, har två söner och bor i Virginia, USA. Hans bok hamnade på tio-i-topp-listan i USA och har blivit översatt till många språk. Eben Alexander har hittills skrivit tre böcker med utgångspunkt från sin NDU, varav ”Till himlen och tillbaka” är den första och där han ger en bakgrund och berättar om vad som skedde.

Eben Alexanders NDU har sin grund i en bakteriell hjärnhinneinflammation. Själva upplevelsen i sig blir som de flesta nära-döden-upplevelser ganska ”platt” när de ska återberättas eftersom det är omöjligt att återge de djupare dimensionerna med dess frekvenser och energier. Bokens styrka ligger framför allt i att Eben Alexander själv är hjärnkirurg och som expert på hjärnan äger en unik förmåga att med sin vetenskapliga skolning analysera det som hände honom.

Innan upplevelsen omfattade han en vetenskapstro, där han ansåg att hjärnan är en maskin som producerar medvetandet. Efter sin NDU och de insikter han fick under denna, talar han nu om den andliga delen av tillvaron som vårt västerländska samhälle ofta förnekar. Med hjälp av sina nyvunna insikter och med stöd av modern medvetandeforskning bygger han upp en ny modell av medvetandets natur och dess förhållande till hjärnan. Från att ha varit materialistiskt vetenskapstroende blev han överbevisad om en andlig dimension av vilken människan är en del. Han har sedan skrivit flera böcker om mind-brain-problematiken.

Insjuknande och sjukdomsförlopp

Eben Alexander var kärnfrisk när han plötsligt drabbades av svår huvudvärk. Här får han själv berätta vad som hände honom:

Klockan 4.30 den 10 november 2008 insjuknade jag plötsligt i akut bakteriell hjärnhinneinflammation, meningoencephalitis. Inom fyra timmar låg jag i djup koma. De följande sju dagarna låg jag medvetslös och uppkopplad till en respirator. En sådan snabb bakteriell hjärnhinneinflammation har en 90 %-ig dödlighet, men förloppet på min sjukdom fortskred och utsikterna för tillfrisknande bedömdes som ytterst små. Mina läkare på sjukhuset i Virginia ansåg att jag fått E.coli meningitis vilket inträffar mindre än en gång per 10 miljoner vuxna årligen. Läkarna samarbetade med andra sjukhus i vad som sågs som en oåterkallelig spiral mot döden eftersom man hade prövat tre olika antibiotika utan resultat.

Läkarna kunde aldrig finna orsaken till insjuknandet. De neurologiska undersökningarna visade på diffusa hjärnbarks- och hjärnstamsskador samt global cortical involvering. I hjärnbarken sitter enligt dagens läkarvetenskap minne, språk, känslor, hörsel och syn samt logik. De få som överlever brukar tillbringa resten av livet i vegetativt tillstånd.

Tredje dagen var cerebrospinalvätskans protein (CSF) 1,340 mg/dl och CSF vita blodkroppar 4 300 per kubikmillimeter. CSF glukosnivån var nere på 1mg/dl (det normala ligger på 60–80 mg/dl). Chanserna för överlevnad var minimala. Och ändå slog Eben Alexander upp ögonen på den sjunde dagen av sin medvetslöshet. Penicillinet hade till slut börja verka. Efter några månader var han i det närmaste återställd vilket förvånade neurologerna som förväntat sig en dödlig utgång.

Alexander, som själv är läkare och neurokirurg med hjärnan och nervsystemet som specialitet, menar att hans hjärna, enligt medicinskt vedertaget sätt att se, var inkapabel till att hallucinera, drömma eller uppleva drogeffekter på grund av den omfattande skada som den uppvisade.

Ovan beskrivna sjukdomsförlopp visar på Eben Alexanders nivå av vetenskaplig noggrannhet i sitt sätt att skriva boken, som för övrigt är lättläst och därför tillgänglig för alla slags läsare, inte endast sjukvårdspersonal. Han berättar hela sin livshistoria och om betydelsen av stödet från sin familj där de ofta satt vid hans sida och höll hans hand när han låg i koma. Han berättar också om förböner i den kristna församling som familjen -trots Eben Alexanders skepticism – tillhörde. Detta familjära varvas med medicinska och naturvetenskapliga utläggningar. En bilaga från en läkare som vårdat honom finns t.ex. med i slutet av boken. En nyligen medicinsk genomgång av journaler och med intervjuer av läkare har även gjorts av nära-döden-forskaren Dr Bruce Greyson LÄNK :

Eben Alexanders nära-döden-upplevelse

Det är svårt att återge en nära-döden-upplevelse. Orden räcker inte till att beskriva de överväldigande energier, känslor och insikter som möter NDU-aren i de olika medvetandenivåerna. En kort sammanfattning följer nedan. Redan nu kan jag emellertid säga att momentet med ut-ur-kroppenupplevelse saknas i Eben Alexanders berättelse. Han kommer direkt in i den s.k. transcendenta upplevelsen, som också den är av lite annorlunda utformning även om han i likhet med andra NDU:are senare säger sig uppleva en intensiv och andlig ljusvärld bortom tid och rum.

Eben Alexander är utåt sett i koma och medvetslös, men i själva verket förs han in på olika medvetandenivåer, där han bringas till olika insikter.

”Grodperspektivets rike”

Den första nivån kallar Eben Alexander för ”Grodperspektivets rike”. Där upplever han sig utan medvetandecentrum, utan minne och identitet, och i ett mörker likt smutsfärgad gyttjig gelé. Dimmigt, kvävande, panikartat men samtidigt välbekant. Ett pulserande mörker, primitivt och ursprungligt som om han återvänt till ett tillstånd vid livets början. Språk, känslor, logik är som bortblåsta. Så småningom blir han varse föremålen runt sig. De ser ut lite som rötter eller kanske blodkärl i en enorm livmoder. De glöder röda och smutsiga i mörkret. Han är som en mask eller groda som befinner sig under eller nära marken. Lukter som avföring, blod, uppkastning. Groteska djuransikten börjar dyka upp. Så plötsligt syns en öppning i mörkret ovanför. (I en senare tolkning jämför han upplevelsen med att födas på nytt ur en livmoder. Han har även tankar på livets början och evolutionen.)

Ljusvärlden och ”Kärnan”
Detta något som närmar sig sänder ut ett strålar av vitt, gyllene ljus, som får mörkret att brytas och skingras. Plötsligt hör han en underbar melodi. Så framträder i ljuset en öppning, en portal till en rik och ultrarealistisk dimension. Eber Alexander dras blixtsnabbt genom denna och befinner sig nu i en vacker ljusvärld som strålar och vibrerar. Han flyger ovan ett grönt och vackert herdelanskap med av liv vibrerande gröna växter med blommor och rika knoppar. Han ser vackra vattenfall och tusentals varelser som dansar i glädje och festlig stämning. Över allt detta lyser gyllene livgivande strålglans. Änglalika sånger hörs och en oändlig helande kraft genomströmmar tillvaron, sprungen från en källa längre bort. Denna plats upplevs vara verklig och helt skilja sig från en dröm.

Plötsligt inser Eber Alexander att han inte är ensam där uppe. Han sitter med en vacker flicka på en fjärilsvinge. Hon utstrålar högtstående och äkta kärlek. Hon blir hans mentor och kommunicerar utan ord: ”Du är älskad, djupt älskad, för alltid. Du behöver inte vara rädd. Det finns inget som du kan göra fel. Vi kommer att visa dig många saker här.” Detta var den viktigaste insikten han fick; vetskapen att ingenting någonsin kan slita oss från denna stora villkorslösa kärlek som människorna benämner Gud. (Den kärleksfulla flickan kommer han så småningom att igenkänna på ett fotografi som en då okänd och död syster.)

Eben Alexander undervisas genom telepatiska budskap att det finns flera universum och att den villkorslösa kärleken är i centrum i dem alla. Där finns vad han kallar ”Kärnan” (the core) i form av den starkaste ljussfären med all kärlek och vishet centrerad. Han får många kunskaper om rum, tid, massa, energi, kausalitet, själsresor, livet efter detta, reinkarnation, meningen med livet och livets syfte. Han får kunskaper om och tydliga förklaringar om det vi kallar ”mörk energi” och ”mörk materia” och försmak av de mer avancerade aspekterna av universums struktur som det kommer att dröja länge innan den mänskliga vetenskapen kommer fram till. Detta innebär inte att han kan förklara det här och nu, men han tycker sig befinna sig i en process och försöker minnas en del av det för att kunna skriva om det i sina böcker.

Återvändandet
Men han är inte ämnad att stanna här i ljusvärlden. Hans son Bond sitter vid sjukhussängen, ber för honom och masserar honom. Eben Alexander känner dragningen från sonens böner och vaknar upp ur medvetslösheten på den sjunde dagen. Han har koncentrations- och närminnesproblem, känner sig paranoid till en början och har en typisk IVA-psykos, som dock släpper efter några dagar. Det blir en ovanligt snabb återhämtning. Själv menar han att han fått healing i ljuset som han mötte i sin NDU. På Eben Alexanders facebooksida kan du se följande video, klicka på FACEBOOK LÄNK

Ny syn på förhållandet medvetande-hjärna

Till de mer intressanta delarna av boken hör författarens eget tankearbete med att förstå sin egen nära-döden-upplevelse och sätta in den i ett större perspektiv inbegripet existentiella frågor och människans plats i ett andligt universum. Hur är förhållandet mellan medvetandet och den mänskliga hjärnan? Hur förhåller sig den upplevda världen till den verkliga världen?

Eben Alexanders upplevelse har gett honom ett vidgat perspektiv av tillvaron. Frågor som rör själen, livet efter detta, återfödelse, Gud och himlen har visat sig svåra att besvara inom den konventionella vetenskapens ramar, menar han:

-Vi har förlorat kontakten med själva existensens mysterium i vårt medvetande. Under skilda namn, och uttryckt genom olika världsåskådningar, var detta mysterium känt och vördat inom olika religioner och trosriktningar. Men denna insikt försvann i den västerländska kulturen, när vi alltmer drogs till den moderna vetenskapens och teknikens makt. Den västerländska civilisationen har haft stora framgångar men vi har fått betala ett högt pris i form av tillvarons mest avgörande komponent – vår mänskliga själ. Högteknologins skuggsidor – modern krigföring, folkmord, självmord, städer i förfall, ekologiskt kaos, global uppvärmning och ekonomisk polarisering – är illa nog. Men ännu värre är att fokuseringen på ständiga framsteg inom vetenskap och teknik har lämnat många av oss relativt fattiga på mening och glädje i livet, och berövat oss förståelsen av hur våra liv passar in i tillvarons större, eviga perspektiv. (s 182 f)

Eben Alexander är efter sin NDU inte längre materialistiskt vetenskapstroende utan menar att vi är andliga varelser som nu bebor våra evolutionärt utvecklade dödliga hjärnor och kroppar, produkter av jorden och dess krav:

Det är den andliga varelsen som gör valen. Tänkande i verklig mening är inte hjärnans område, men vi har genom hjärnan själva blivit så vana vid att förknippa hjärnan med vad vi tänker och vilka vi är att vi förlorat förmågan att inse att vi alltid är mycket mer än de fysiska hjärnor och kroppar som lyder oss, eller åtminstone borde göra det. Verkligt tänkande är pre-fysiskt och bygger inte på linjära slutledningar utan rör sig snabbt som blixten, gör kopplingar på flera nivåer samtidigt och för dem samman. Det är detta tänkande som ger det vetenskapliga genombrottet eller skriver den genialiska sången.
Vårt sannaste, djupaste jag är fullkomligt fritt. Det lever inom oss alla och är den fulla potential vi alla skulle kunna vara. Genom att visa kärlek och medkänsla utvecklar vi oss att nå vår högsta potential för det är genom kärlek och medkänsla som den andliga sfären är uppbyggd. 

Mina reflektioner

Jag har inte kunskaper att bedöma Eben Alexanders medicinska argumentering, men tänker att skeptiker fortfarande skulle kunna hävda att det kan röra sig om en hallucinerande hjärna som kommit igång alldeles innan återuppvaknandet.

Skildringen av ”grodperspektivets rike” är unik och jag har aldrig stött på något liknande NDU-moment tidigare. Denna upplevelse skulle även kunna ha ägt rum i ett förändrat medvetandetillstånd under en guidad psykosyntessession. Vad som kännetecknar NDU: arnas transcendenta upplevelser i allmänhet är annars de starka energier av ljus de säger sig möta. Ett bländande livgivande ljus som tycks både kunna ge ett snabbare tillfrisknande samt i vissa fall s.k. eftereffekter.

Dr Alexander beskriver sitt mirakulösa och snabba tillfrisknande som ett resultat av det livgivande ljuset men nämner inte några eftereffekter i form av vidgat medvetande vilket ofta uppkommer vid sådana här djupa nära-döden-upplevelser då man upplevt sig som en del av ljuset. Det skulle vara intressant att veta hur det är i hans fall. Exempel på sådana eftereffekter är psi-förmågor som ökad känslighet att uppfatta signaler från omgivningen i form av medmänniskors tankar, stämningar i rummet, seende av auror och döda anhöriga samt healingförmåga. Jag har själv intervjuat flera NDU:are som utvecklat sådana för dem helt nya och därför ofta skrämmande förmågor. I följande artikel kommer jag att ge exempel på just detta.

Kersti Wistrand

Källa
MD Eben Alexanders bok ”The Proof of Heaven – – A Neurosurgeons´s Journey into the Afterlife” kom ut 2012. Två år senare gavs den ut på svenska på Forums förlag och med titeln ”Till himlen och tillbaka. En neurokirurgs nära-döden-upplevelse”, ISBN 978-91-37-14195-4.

Eben Alexanders hemsida är www.lifebeyonddeath.net

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.