Michael Zazzio vill klargöra begreppet ”vetenskap och beprövad erfarenhet”

7
1283

Michael ZazzioMichael Zazzio, forskare inom audiologi, har utfäst en belöning till den som tydligt kan fastställa vad begreppet ”vetenskap och beprövad erfarenhet” bör stå för.

Politiker, sjukvårdsbranschen och myndighetsutövare utmanas. Begreppet ”vetenskap och beprövad erfarenhet” är ospecificerat, men ändå används det för att reglera sjukvården i landet och vad som är godkänd behandlingsmetodik. Begreppet som det används idag är subjektivt och ovetenskapligt, menar Michael Zazzio.

“Jag hoppas att min utfästelse leder till en nationell debatt och att det i sin tur leder till att politikerna inser att begreppet omgående måste tas bort ur lagstiftningen och ersättas med något som är klart och tydligt specificerat.”

Läs mer i SvD

Zazzios klinik

7 COMMENTS

 1. Socialstyrelsen, Försäkringskassan med flera hänvisar till att det i slutänden är en förvaltningsdomstol som bedömer om en behandlingsmetod står i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet elelr inte; men om man bedömer vetenskap så försvinner just det vetenskapliga i det hela.

  • För att kunna avgöra vad som innebär vetenskap och beprövad erfarenhet inom skolmedicinen behöver man gå lite djupare in i juridiska förarbeten. Det är betydligt mer komplext och komplicerat än så. Att enbart luta sig mot begrepp som framgår av lagtextens lydelse kommer man inte särskilt långt med. Man behöver gå tillbaka till motioner, propositioner, juridiska doktriner och prejudikat. Just vad gäller den rättsvetenskapliga juridiska metoden men även vad som avses med just vetenskap och beprövad erfarenhet.
   Förvaltningsdomstolen är ett rättskipningsorgan som upptager saken till prövning först efter att någon av partena har överklagat ärendet. Med rättsfakta i målet, med hjälp av den juridiska metoden, rättskälleläran, samt inte alltför sällan med de sakkunigas utlåtande, som oftast åberopats av någon eller båda berörda partena i målet, avgör domstolen saken i varje enskilt fall.
   Det finns inte en allmänt godtagbar defintion på vetenskap. Detta torde vara relaterat till den aktuella disciplinen. På ett sätt kan det anses vara missvisande att uttala sig om vad vetenskap är inom skolmedicinen , eftersom skolmedicinen omfattar flera olika discipliner och befattar sig med en mångfald av olika metoder och tekniker samt yrkesgrupper. Det som anses vara vetenskapligt inom exempelvis psykologi är inte samma sak som inom psykiatri. Dessa är två helt skilda discipliner. Vad som sedan är vetenskapligt inom läkemedelforskning är yterliggare en sak för sig och även där behöver vissa rekvista vara uppfyllda för att läkemedel i fråga skall enses vara vetenskapligt framställt. Vad sädan gäller den tekniska utrustningen är komplext i sig, då vi även där har en mångfald av tekniska apparater, medicinska maskiner och all annan medicinsk utrustning.
   När en domstol avgör ett mål har vi oftast en hel del olika aktörer och sakkuniga som är involverade, beroende på vad rättsfrågan är relaterad till. Som redan ovannämnt så lägges oftast de sakkunigas utlåtande, doktriner som berör saken i frågan som grund till bedömningen men även annan rättsfakta och bevisfakta. Om vi exempelvis har ett fall som berör huruvida en läkare ordinerat medicineringen som överensstämmer med vetenskap och beprövad erfarenhet behöver man höra på vad de som är sakkunniga inom ämnesområdet och eller inte alltför sällan ämnesområdena har att säga om saken, samt vad som framgår av doktriner inom dessa berörda disciplinener, för att kunna fastställa vad som utgör vetenskap och beprövad erfasrenhet i just det enskilda fallet.
   Att sätta “vetenskap och beprövad erferenhet” under en simpel etikett kan leda till att rättssäkerheten äventyras.
   Du påstår att begreppet är subjektivt och ovetenskapligt. Möjligen är det så betraktat utifrån ditt perspektiv. Inom rättssäkerheten jobbar man på just för att eliminera godtycke. Du i din egenskap av forskare inom audiologi, åtnjuter förmodligen en viss auktoritet, att eventuellt kunna uttala dig om vad som är vetenskapligt inom ditt ämnesområde. Skulle exempelvis ett fall som berör huruvida en audiolog handlat i strid mot vetenskap och beprövad erfarenhet dyka upp, så skulle du säkerligen kunna yttra dig i ett sakkunnigutlåtande i saken och detta skulle möjligen kunna läggas till grund för bedömningen i avgörandet och tillmästas en viss betydelse. Men om vi exempelvis skulle ha ett fall som berör huruvida en psykiatriker som givit patienten en tvångsbehandling har brutit mot dessa rekvisita, så kräver saken en annan sakkunnig än en audiolog, vilket medför en helt annan bedömningsgrund.
   Jag skulle vilja påstå att begreppet vetenskap och beprövad erfarenhet inte är subjetiv och ovetenskapligt. Saken är den att rättsvetenskap inte sysslar med att främst systematisera begrepp. Just dessa begrepp vetenskap och beprövad erfarenhet utgör först och främst rekvisita i bestämmelsens lydelse. Så det är rekvista som utgör utgångspunkten i bedömningen i ett rättsligt avgörande. Det faller sig ganska naturligt att vid prövning av uppfyllande av dessa rekvisita är relaterat till som redan oannämnt den berörda disciplinen inom vetenskapen. Det handlar om olika definitioner helt enkelt. Det som exempelvis utgör vetenskap och beprövad erfarenhet inom audiologi är inte samma som inom psykolog,i som inte är samma som inom psykiatri, som definitivt inte är samma som inom gyneklogi osv. osv.
   jur.stud. T.W.

   • om nu häxor o kloka gubbar utrotats av makteliten vad är då beprövad erfarenhet den som tilåts vara det eller den genom tiderna utrotade och nedtystade.

 2. ”Jag hoppas att min utfästelse leder till en nationell debatt och att det i sin tur leder till att politikerna inser att begreppet omgående måste tas bort ur lagstiftningen och ersättas med något som är klart och tydligt specificerat.”

  VÄL TALAT !

 3. Det är av föga intresse att lyssna till en person vilken inte är utbildad forskare när denna person vill ifrågasätta begrepp till sin egen fördel och förbise en allmänt vedertagen uppfattning.

  • Rolf, du menar att man bara ska lyssna till utbildade forskare? Var sätts då gränsen? Den som har skaffat sig kompetensen på egen hand eller den som är utbildad på någon fakultet. Och i så fall inom vilka områden och specialiteter?

   Om vi återgår till huvudfrågan som Tatjana Westman givit ett intressant svar på så rör det ”vetenskap och beprövad erfarenhet” och ”evidensbaserad medicin”.

   Dessa beteckningar torde ge möjlighet för även alternativ, så kallade integrativ medicin och metoder. Således har akupunktur och yoga samt meditation idag fått en starkare ställning och på KI är det flera som forskar på, vetenskapligt prövar och studerar dessa.

   “Evidensbaserad medicin” ger också möjligheter. Problemet ligger inte i begreppen, de håller nog. Problemen ligger i attityd och politik där man inte accepterar övertygande bevis för vissa medicinska insatser eftersom de missgynnar läkemedelsindustrin.

   Vården, både sjuk- och hälso- måste frigöra sig från den rigida styrning som idag råder och få acceptans för former och produkter som är bättre och ofta även fria från biverkningar.

   Det sker en förändring även om den går långsamt. Många läkare och sjukvårdspersonal har redan insett möjligheterna och använder sig av alternativ såsom hypnos för att få bättre effekt på t ex nedsövning och smärtlindring. Man har också börjat förstå processen för och effekten av placebo och hur den kan utnyttjas /Börje

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.