Protokoll Årsmöte 2013

Protokoll Årsmöte Föreningen Humanism & Kunskap

Lördagen 23 mars 2013 Kl 11.00

1. Mötet förklarades öppnad och ordföranden hälsade alla välkomna.

2. Mötet förklarades utlyst i enlighet med stadgarna.

3. Upprop röstlängd: Börje Peratt (Ordförande), Torbjörn Sassersson (Vice ordförande),
Carl Johan Ljungberg (Suppleant för Pia Hellertz), Ritva Peratt (Kassör), Endast styrelsen nämns. Övriga medlemmar nämns ej här.

4. Dagordningen godkändes och till övriga frågor fördes enkäten om namnfrågan.

5. Carl Johan valdes till mötesordförande, Börje sekreterare och M justerare.

6. Ordförande (Börje) redogjorde muntligt för 2012 års verksamhet och det beslöts att återkomma med en skriftlig verksamhetsberättelse.

7. Kassör (Ritva) redogjorde för ekonomi och medlemshantering. Underlag fanns tillgänglig.

8. Deltagarna gick igenom korrigerade stadgar som beslöts vid extra årsmötet i oktober 2012. Ordinarie årsmötet 2013 fastslog korrigeringarna.

Beslut:

9. Inga ändringar i stadgarna rörande antal ordinarie styrelseledamöter (minst 3 mest 6) och antal suppleanter (högst 3).

10. Val av styrelse.  Sittande styrelse: Börje Peratt (Ordförande 2014), Torbjörn Sassersson (Vice ordförande 2014), Pia Hellertz (Ledamot 2015), Carl Johan Ljungberg (Suppleant 2014).

11. Medlemmar och avgifter, inga ändringar beslöts. Torbjörn föreslog en annons där kända medlemmar uppmanar till medlemskap.

12. Fråga om Akademins utveckling — bordlades till arbetsgrupp. Beslöts behålla Akademin som namn.

13. Redovisning av enkät om ”Mötesfrid på nätet” ett förslag till forum på Humanism & Kunskaps hemsida. Det ger skyddad chat för medlemmar och skyddade processer för arbetsgrupperna.

Torbjörn får uppdrag att utveckla och sjösätta detta. Offert är inlämnad till HK. Torbjörn får i uppgift att justera och informera om den. Styrelsen beslutar om förutsättningarna. Beslöts om release i april.

14. BP redogjorde muntligt för HK akademins seminarium 15 mars på Örebro Universitetssjukhus i samverkan med Skandinaviska ledarhögskolan. Artikel finns på HK som en rapport från seminariet.

15. Aktiviteter seminarier, visioner och mål. Lägga upp en inbjudan om att utveckla ansökan om stipendier och bidrag på Bokat. Text formuleras av Carl Johan Ljungberg.

16. Övriga frågor. Enkät om namnfråga presenterades. .. eniga om att fortsätta stärka vår syn på humanism, namnet är en del av detta.

R S önskade ett klargörande över arbetsgång och hur man ska gå tillväga för att medverka med förslag och initiativ. Vilka kanaler finns och vad de används till.  Beslöts ta fram ”lathund”.

17. Årsmötets avslutande, årsmötets ordförande tackade alla närvarande.