Verkamhetsberättelse för 2012

Humanism & Kunskap -Verksamhetsberättelse för året 2012
(Denna avgränsad berättelse anger huvudlinjerna)

Värdegrund
Två inledande HK möten ägde rum på Örtagården 18 februari och 17 mars med syfte att tillsammans arbeta fram en värdegrund. Ca 35 personer deltog i detta arbete och 23 skrev under. Några avstod av oro för angrepp från Humanisterna och Vetenskap och Folkbildning. Tyvärr besannades detta med näthat riktat mot några av dem som skrev under.

Hemsida
Hemsidan för HK lades upp i mars 2012
Den blev snabbt fylld med artiklar från både medlemmar och andra. Här kan nämnas Kersti Wistrand, Carl-Johan Ljungberg, Erland Lagerroth, Pia Hellertz artikelserie om paradigmskifte och Börje Peratts serie ”Samtal med … ”. Efter ett år toppar sidan google och ligger på första sidan tillsammans med Vetapedias beskrivning av Humanismens värdegrund vilken är just HK´s definition. Det är en stor framgång. Vi diskuterade då inom HK att skapa ett skyddat forum på HK. För att kunna erbjuda andligt intresserade att diskutera utan att bli trakasserade av skeptiker och näthuliganer.

Vetapedia
Målet var att etablera Vetapedia som alternativ till av VoF styrda Wikipediaartiklar. VoF/Humanisterna såg snabbt till att döda en wikipediaartikel om vår förening. Vi har istället lyckats bygga upp Vetapedia. Antalet artiklar kan anses vara blygsamt men har ökat från ca 25 till ca 75. Sidan har en hög ranking på google. Vi har fått ut för oss angelägna begrepp och definitioner som också toppar på google. Detta är en betydelsefull framgång för vårt arbete.

Mediakanaler
Via Newsvoice har journalister knutna till HK kunnat publicera artiklar om humanism. En framgång var SvD artikeln: ”Fullt möjligt förena tro och vetenskap” 23 mars 2012 som uppmärksammade HK nationellt och fick nära 500 kommentarer och 16 blogginlägg
Den blev en svår utmaning för Humanisterna och Sturmark försökte få bort den. I artikeln kritiserades utbildningen av näthuliganer och näthatets organisering. Ett knappt år senare (februari 2013) blommar diskussionen om näthat upp i media. Ordförande för HK frågar medlemmar och associerade hur vi ska hantera det och väljer sedan efter analys av denna respons att personligt på en egen blogg reda ut vad begreppet står för och innebär. Trots stöd för att avslöja en anonym näthuligan görs inte det. Efter denna artikelserie (Näthat toppen på ett isberg) följer en kort beskrivande och reflekterande artikel på HK som utgår från mänskliga rättigheter och uppmanar till att ställa sig bakom HK.

Möten
Till en början byggdes verksamheten av en styrgrupp. 13 möten arrangerades under våren 2012. 6 möten inklusive ett extra årsmöte arrangerade under hösten fram till jul. Inalles 19 officiella möten.
Förutom ett extra årsmöte kan övriga möten rubriceras under allmänna möten, styrgrupps/arbetsmöten, medlemsmöten och mingelträffar.

Akademin
Ett resultat av dessa möten blev Akademin. Det innebär att HK ska verka för att planera och genomföra egna konferenser och seminarier samt även delta på av andra organiserade seminarier och konferenser. Den första av dessa planerades till mars 2013 i samarbete med Skandinaviska Ledarhögskolan. Ansvarig för detta var Börje Peratt. Ett samarbete har inletts med studieförbund vilket underlättar med lokaler och uppkopiering av dokument.

Syfte med HK
Vi hamnade tidigt i syftet med HK och hur mycket energi som skulle gå till striden mot intolerans. Redan i slutet av mars fanns en stark vilja att tona ned den striden och sikta in oss på vad vi vill.

Ett syfte med att starta föreningen var att sprida kunskap om humanism och att erbjuda ett annat budskap än det som ”nyateisterna” spred. Vissa angelägna publika event kan vara fördelaktiga att hålla utanför HK. Snabb kommunikation ger möjligt att direkt få ett besked av medlemmarna om olika åtgärder och strategier. Det är direktdemokrati som vägleder.

Extra Årsmöte 20 oktober
Vid extra årsmöte valdes en ny styrelse och Terry Evans klev då av som ledamot. Han ersattes av Pia Hellertz och Carl Johan Ljungberg blev suppleant. Börje Peratt ordförande och Torbjörn Sassersson Vice ordförande till 2014.

Bidrag projektstöd
Föreningen har inte sökt och inte erhållit något bidrag.

Medlemmar
Facebook 200, betalande full och stöd samt associerade lika många. Vi har inte haft ambitionen att värva medlemmar eftersom det fortfarande funnits en sårbarhet och risk för entrism. Medlemsrekrytering har skett mest via kontakter och föreningen växer då relativt långsamt.